Mokanda epai ya
Ba-Efeso
1
Ebandeli ya mokanda
Polo, ntoma ya Yesu-Klisto, kolanda mokano ya Nzambe ;
 
Epai ya basantu mpe bandimi ya Yesu-Klisto, oyo bazali kati na Efeso :
 
Tika ete ngolu mpe kimia epesamela bino kowuta na Nzambe, Tata na biso, mpe na Nkolo Yesu-Klisto !
 
Lobiko kati na Klisto
Ngolu ya Nzambe kati na Klisto
Tika ete lokumu epesamela
Nzambe mpe Tata ya Yesu-Klisto, Nkolo na biso,
oyo apesi biso kati na bisika ya Likolo,
mapamboli nyonso ya Molimo kati na Klisto.
Pamba te, kati na Klisto,
apona biso liboso ete akela mokili,
mpo ete tozala bato ya bule
mpe bazanga pamela na miso na Ye.
Kati na bolingo na Ye,
abongisa biso wuta kala
mpo ete tozwa makoki ya kokoma bana na Ye
na nzela ya Yesu-Klisto,
kolanda bolamu mpe mokano na Ye moko,
mpo ete tosanzola nkembo ya ngolu na Ye,
oyo akabeli biso kati na Molingami na Ye.
Kati na Klisto,
tozwi lisiko na nzela ya makila na Ye,
mpe bolimbisi ya masumu,
kolanda bomengo ya ngolu ya Nzambe
oyo akabolelaki biso yango na bofuluki,
na kopesa biso bwanya mpe bososoli nyonso,
mpe na kolakisa biso mabombami ya mokano na Ye,
mabombami oyo abongisa kati na Klisto
kolanda bolamu na Ye,
10 mpo na kokokisa yango na tango ya suka :
kosangisa kati na Klisto
bikelamu nyonso oyo ezali kati na Likolo
mpe oyo ezali na mabele.
11 Kati na Klisto,
Nzambe aponaki biso lisusu
mpo ete tokitana na libula na biso,
kolanda mabongisi ya Ye oyo akokisaka nyonso,
kolanda makanisi ya mokano na Ye,
12 mpo ete tosanzola nkembo na Ye,
biso ba-oyo tozalaki bato ya liboso
mpo na kotia elikya na biso kati na Klisto.
13 Bino mpe, sima na bino koyoka Liloba ya solo,
Sango Malamu ya lobiko na bino, bondimelaki Klisto ;
mpe Nzambe apesaki bino Molimo Mosantu oyo alakaki
mpe, na nzela ya Molimo yango, abetaki bino kashe
14 lokola ndanga ya libula na biso
kino basikolami na Ye bakangolama
mpo na kosanzola nkembo na Ye.
Polo abondeli mpo na bato ya Efeso
15 Yango wana, wuta tango nayokaki sango ya kondima na bino kati na Nkolo Yesu mpe bolingo na bino mpo na basantu nyonso, 16 nazongisaka tango nyonso matondi epai ya Nzambe mpo na bino, nakanisaka bino na mabondeli na ngai 17 mpe nasengaka ete Nzambe ya Yesu-Klisto, Nkolo na biso, Tata ya nkembo, apesa bino Molimo ya bwanya mpe ya emoniseli mpo ete bokoka koyeba Ye malamu. 18 Nasambelaka ete angengisa miso ya mitema na bino mpo ete bokoka kososola elikya oyo ezali kati na kobengama na bino, bomengo ya nkembo ya libula na Ye, oyo akopesa bino elongo na basantu, 19 mpe monene makasi ya nguya na Ye mpo na biso oyo tozali na kondima. Abimisaki nguya yango na makasi na yango nyonso 20 mpe asalelaki yango kati na Klisto tango asekwisaki Ye kati na bakufi mpe avandisaki Ye na ngambo ya loboko na Ye ya mobali kati na Likolo, 21 na likolo ya milimo nyonso, ya bokonzi nyonso, ya nguya nyonso, ya bokasi nyonso, mpe ya kombo nyonso oyo bato bakoki kotanga, na tango oyo kaka te kasi mpe na tango oyo ekoya. 22 Nzambe atia nyonso na se ya matambe ya Yesu mpe apona Yesu mpo ete akonza nyonso lokola Mokonzi ya Lingomba 23 oyo ezali nzoto na Ye. Nzambe oyo atondisaka nyonso kati na bato nyonso amimonisaka kati na Yesu, na mobimba ya bonzambe na Ye.