Sofoni
1
Mokolo ya Yawe
Na tango Joziasi, mwana mobali ya Amoni, azalaki mokonzi ya mokili ya Yuda, Yawe alobaki na Sofoni, mwana mobali ya Kushi, mwana mobali ya Gedalia, mwana mobali ya Amaria, mwana mobali ya Ezekiasi :
« Nakosilisa kobebisa biloko nyonso
oyo ezali kati na mokili, »
elobi Yawe,
« solo, nakoboma ezala bato to banyama,
ezala bandeke ya likolo to bambisi ya ebale ;
nakolongola, na mokili, bato mabe
mpe biloko oyo ebetisaka bato mabaku »
elobi Yawe.
Etumbu ya mokili ya Yuda
« Nakosembola loboko na Ngai
mpo na kopesa mokili ya Yuda
mpe bavandi nyonso ya Yelusalemi etumbu ;
nakosilisa koboma, na esika oyo,
nyonso oyo etikali, ya losambo ya nzambe Bala
elongo na bakombo ya banganga-nzambe ya bapagano,
oyo basalelaka banzambe ya bikeko :
bato nyonso oyo bafukamaka na likolo ya bandako
mpo na kosambela mampinga ya likolo,
bato nyonso oyo bagumbamaka
na kolapa ndayi na Kombo na Yawe
mpe na kombo na nzambe Moloki,
bato nyonso oyo bapesaka Yawe mokongo,
oyo balukaka Ye te mpe batunaka Ye te.
 
Bovanda kimia liboso ya Nkolo Yawe,
pamba te mokolo ya Yawe ekomi pene !
Yawe abongisi mbeka,
abulisi babengami na Ye.
 
Na mokolo ya mbeka ya Yawe,
nakopesa etumbu epai ya bakambi,
epai ya bana mibali ya mokonzi
mpe epai ya bato nyonso oyo balataka bilamba ya bapaya.
Na mokolo wana,
nakopesa etumbu epai ya bato nyonso
oyo bapumbwaka ekotelo ya tempelo,
bato oyo batondisaka tempelo ya banzambe na bango ya bikeko
na makambo ya kanza mpe na lokuta.
 
10 Na mokolo wana, »
elobi Yawe,
« koganga makasi ekoyokana
wuta na Ekuke ya Bambisi,
kolela ekoyokana wuta na Mboka ya sika
mpe lokito monene wuta na bangomba mikuse.
11 Bino bavandi ya etuka Makiteshi, bolela,
pamba te bato nyonso ya mombongo bakokufa,
mpe bato nyonso oyo batekaka palata bakobebisama !
 
12 Na tango wana,
nakoluka engumba Yelusalemi na nzela ya mwinda,
nakopesa etumbu epai ya bato nyonso
oyo bamimonaka ete bakoka mpe bamilobelaka :
‹ Yawe asalaka na Ye eloko te,
ezala ya malamu to ya mabe. ›
13 Bakobotola bango bomengo na makasi
mpe bakobuka bandako na bango ;
bakotonga bandako, kasi bakotikala kovanda yango te ;
bakosala bilanga ya vino,
kasi bakotikala komela vino na yango te. »
Mokolo ya Yawe
14 Mokolo monene ya Yawe ekomi pene,
solo ekomi pene mpe ezali koya noki penza.
Boyoka ! Makelele ya mokolo na Yawe ekozala bololo ;
ezala basoda ya mpiko, bakoganga mpo na koluka lisungi.
15 Mokolo yango ekozala mokolo ya kanda makasi,
mokolo ya pasi mpe ya somo,
mokolo ya komitungisa mpe ya kobebisama,
mokolo ya butu mpe ya molili makasi,
mokolo ya mapata mpe mapata ya mwindo,
16 mokolo ya kobeta bakelelo mpe ya makelele ya bitumba
mpo na kobundisa bingumba batonga makasi
mpe bandako milayi oyo batonga makasi.
 
17 Nakotindela bato pasi ya makasi :
bakokoma kotambola lokola bato balangwe masanga,
pamba te basalaki masumu liboso ya Yawe ;
bakopanza makila na bango lokola putulu
mpe bakobwaka misopo na bango lokola salite.
18 Na mokolo ya kanda na Yawe,
ezala palata to wolo na bango ekobikisa bango te.
 
Na moto ya zuwa na Ye,
mokili mobimba ekozikisama,
pamba te akosukisa na mbalakata
bavandi nyonso ya mokili.