1 TIMOTEO
Kukue Tutɛ Ko Paulo Lɛwɔni Útǝ Timoteo
1
Mɔ, Paulo, wǝ ni Yesu Kristo eto nwǝ ótsyese ɛyɛ lǝ bo Ofomfokǝtǝ Boanto Onanto ku Bonamute Yesu Kristo wǝ bɔnlɛ kusu bobee, nlɛ kukue komfo bɔwɔni. Nya mimfi minlɛ fǝ Timoteo botsyese. Eyi fǝ eyifo mɛ fe ubi lǝ bofokanɔ ǝsuǝ. Nyaso minlɛ Bonamute Onanto Ku Boanto Yesu bɔtɔ miǝ lǝ mǝ kaminsǝnyǝnyǝ lǝ kǝtǝkǝko fǝ lǝ bǝnyǝ fǝ kaminsǝ lǝ bǝtǝ fǝ diyuǝsǝ.
Paulo Álɛ Wǝ Kɔlɛ Itsyi Lǝ Bidia Eto Bateasa Ǝsuǝ.
Nla miǝ lǝ esi ǝsiǝ lǝ Efeso mfó fe kase míntɛyi fǝ lefe nǝ mínyɛ mfo mímfe mintɔ lǝ Makedonia. Nnya ni bǝ eyi fǝnkǝ betidi bǝtsyuǝ kpǝ lǝ mfo ba nlɛ asa nnya loobiasǝ nsusu itsyi lǝ bo asatete lǝ Kristo bofokanɔ ǝsuǝ. Ele bǝ ani komǝ nye ala betidi bamfo bǝ lǝ bayɛ nya kakloe buyifo. Tɛyi mǝ lǝ bayɛ lefe bobiasǝ lǝ akokosatete ku bakoko eto ntsyikɔ eto katobobesǝ ǝsuǝ. Asa nyamfo eto okle bote akpe kǝnǝ lǝ betidi nti. Nya yaanyɛ lǝ Onanto eto nsusu ǝsuǝ. Nsusu bo nyɛ lǝ bofokanɔ ǝsuǝ hã ele bǝ bote. Nya lesa nǝ lefe bǝ biyifo ni bǝ ele bǝ bola bo bafokanɔfɔ tsyuǝ ku kafo faa, ku utu wǝ lǝmbolo bo dikpi lǝ asa buayifoyifo saa ǝsuǝ. Nya ele bǝ bo bofokanɔ lǝ Kristo ǝsuǝ tsya yifo sitinti. Fɛ betidi bǝtsyuǝ étsyi kama bakpe asa nyamfo. Nyaso bányɛ kusu sɛɛ komfo. Nya bǝǝnǝ etiki bimba nya lǝmbǝ kutǝkǝ. Baala bǝ baatsyi bawuninsǝ bafiani Mose eto kɔfi eto bateasa. Fɛɛ mǝ bamǝ kosate mannɔ etiki nyamǝ kasɔ tsya. Beedi etiki kekleke itsyi lǝ kɔfi komǝ ǝsuǝ, fɛ mǝ bamǝ kosate maannɔ lesa nǝ banlɛ bɔtɛyi kasɔ.
Bomblɛ kenke yi boǝ Mose eto kɔfi komǝ alɛkɛ, fɛɛ ele bǝ bǝtsyue ko koto fe kase boate ko. Nya ele bǝ bukakloma tsya boǝǝ, inni betidi sɛɛ eso béyifo afi kǝkǝ mǝ ato, bomu mba ditidi ato baata Onanto eto afi kebu ku mba leeyifo asa bua ku mǝ kakle ba eto nkpǝ diyi ku abuayifoyifo. Mǝ ni betidi ba lǝmbǝ bofokanɔ saa, mba laalo mǝ antomǝ ku ambemǝ ku mba ni bewudifɔ. 10 Mba ni betidi ba leedi asɔnɔ ku basani ba laalabeko mǝ basanitsyuǝ. Mǝ ni betidi ba leeyu betidi bamba kǝmuǝ kate ku mba ni badia ku mba laasɔ akɔɛsi nye kakpadi asa katɛyi bidia. Nya ku mba kenke ba dímamfo Ditiki Sɛɛ nǝmǝ eto asatete bánɔɔ, mǝ ni mba baanlɛ ato nyamfo bukǝ nɛ. 11 Boonyǝ asa nnya minlɛ bote lǝ Ditiki Sɛɛ nǝ béfi bákpe mɛ lǝ kɔni bǝ nte itsyi diyǝnde eto Onanto wǝ boatɛsǝ nte ɔflɔ.
Paul Ásɔ Onanto Ani Lǝ Wǝ Kaminsǝnyǝnyǝ Eso.
12 Mǝmbofo Bonamute Yesu Kristo ani bɔsɔ lǝ ǝsuǝale nnya ufi utǝ mɛ nkǝ lǝ mfo keyifo kamfo buyifo eso. Nya lǝ ɔnukualɛɛ, úfi ke ókpe mɛ lǝ ani. Itsyise únyǝ mɛ nya uunyi nkǝ mǝmbutsyetsyi ke nyani wǝ ntsyǝ. 13 Ite bǝ lǝ lefe ditsyuǝ nǝ lefee, nńyǝ lǝ wǝ ǝsuǝ, lǝ etikibuadidi ku lǝ aka ǝsuǝ fɛ mímbǝ míntsyi mɔ lɛkɔɛsi minwuninsǝ, Onanto ǝnyǝ mɛ kaminsǝ. Itsyise lǝ lefe nǝmfoo, mámfo wǝ nnɔ tɔ nya mánte lesa nǝ mínkeyifo tsya. 14 Bonamute ǝnǝ mɛ kafo tinti nya útǝ mɛ bofokanɔ ku lelabi se buunyǝ lǝ bo lɔniyifoyifo ku Yesu Kristo.
15 Ditiki nǝ minlɛ bɔtɛyi mfo eyifo etiki eto ɔnukualɛ, nya ele bǝ utidi saa fo ɔnɔ. Kristo Yesu wǝ ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ, díbǝ kawunsiǝ kamfo nkǝ lǝ ubǝ ulǝkǝ babuayifo. Nya mɔ ni obuayifo kenke enso lǝ babuayifo nti. 16 Fɛɛ Onanto dínyǝ mɛ kaminsǝ nkǝ lǝ ɛyɛ lǝ mɔɔ ni obuayifo kenke enso ǝsuǝǝ, Kristo Yesu lǝ utǝ lǝ betidi lǝ bǝnyǝ bǝ okpe lelabi nǝ eso woefi katsyɛ babuayifo ba lefo wǝ banɔ. Lǝ nya esoo, wuutǝ mǝ nkpǝ bo lǝmbǝ kalosǝkɔ kulefe tsya. 17 Nyaso bitǝ lǝ bukatɛsǝ bo Oka wǝ nkpe kato wǝ boǝnyǝ ku bo ǝnǝmi wǝǝ hã ni Onanto wǝ nsi nkpǝ isu manlo manlo. Nya lǝ bukabesǝ wǝ Onanto wǝ leenkpǝ eto diye kato lefe saa. Ibǝ itǝ.
18 Mɔ ubi Timoteo, keyifo ku afi nnya mimfi mintǝ fǝ mfoo, eka asa nnya bo Onanto eto bǝnyɛlǝkǝtidi lɛ́tɛyi itsyi le fǝ ǝsuǝ. Lɛ etiki nyamfo kɔni kekleke fe bemake, ebutǝkǝ kabua kato lǝ lema nǝmfo ǝsuǝ. 19 Lɛ fǝ bofokanɔ kɔni kekleke, tǝ bǝ fǝ utu manlo fǝ dikpi. Betidi bǝtsyuǝ ba dímǝntsyue mǝ ketu eto kɔlɛ kotoo, mǝ dídu bánɔ banyansǝ mǝ bofokanɔ nɛ. 20 Nya lǝ mǝ ntii, ni Himeneo ku Aleksandro. Nnǝ mǝ ato lǝ se mímfi mǝ míntǝ Obonsam bǝ lǝ bǝnyǝ kanyi lǝ wǝ ani. Nyamfo luutǝ bǝ bakase bǝ bayɛ etiki bua budi lǝ Onanto ǝsuǝ.