5
Yesu Átsya Ufimfi Utsyuǝ Lǝ Ditumbu Ditsyuǝ Ɔflɔ.
Lǝ nyamfo eto kamaa, Yesu ésu Yerusalem se Yudafɔ eto diyisɛɛ ditsyuǝ didife léyo. Lǝ umǝ ǝmǝ eto kaka baakpo Basamu eto Kesie ɔflɔɔ, ditumbu ditsyuǝ kpe mfó nǝ baakpo bǝ Betesda lǝ Hebrifɔ eto sele ǝsuǝ. Bákpo mpatampa ɛnɔ beńyǝnsǝ lǝ ditumbu nǝmǝ ɔflɔ. Mfó befimfi kpǝ ateate ba ni bǝnǝmba, mba lɛtsyini, ku mba leba bankpoo kasɔ díbǝ kakpo. Nya bǝńyǝ bensekǝ ntu bomǝ eto butinkǝsǝ butsyuǝ. (Itsyise afe ǝtsyuǝǝ, Onanto eto ɔtɔnkpe utsyuǝ kǝbǝ kémunisǝ ntu bomǝ. Nya ufimfi tutɛ wǝ ke dídufǝ lǝ ntu bomǝ ǝsuǝǝ, ǝnyǝ bufitsyantsya.) Osani utsyuǝ kálabǝ mfó wǝ díkǝfi alɛ fosi ǝtsyǝ alɛ mflamfla sɔ̃ɔ̃. Se Yesu dínyǝ wǝ nya unyi nkǝ onlabe lǝ ufinkla ǝsuǝ mfó itǝ alɛ kpǝǝ, ɔ́tɔ wǝ nkǝ, “Ala bǝ, fǝ bufi yɛ fǝ?”
Ufimfi ǝmǝ ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Uninǝ, mimbǝ kuutsyuǝ wǝ lɔɔwunsǝko mɛ ndufǝ ntu bomǝ kafo lǝ bémunisǝ mu. Lǝ nkplatsya miǝ meedufǝ tsyaa, utidi bamba éboka mɛ budufǝ koko.”
Yesu átɛyi wǝ nkǝ, “Taka ǝńyǝ, fi fǝ okla lǝ ayɛ edu!” Lamfolamfo, osani ǝmǝ eto ǝsuǝ ǝmuǝ wǝ ale! Úfi wǝ okla nya ɔ́yɛ údu.
Diyi nǝ nyamfo díbǝǝ, eyifo Yudafɔ eto Ɔnwɛditsyǝyi. 10 Nyaso Yudafɔ eto beninǝ átɛyi osani wǝ Yesu létsya bufi bǝnkǝ, “Mmi eyifo Ɔnwɛditsyǝyi. Kɔfi mǝntǝ kusu bǝ lǝ etsyi fǝ okla.”
11 Ɔ́tɛyi nkǝ, “Nwǝ létsya mɛ bufi ke lɛtɛyi mɛ nkǝ, ‘Taka ǝńyǝ, fi fǝ okla lǝ ayɛ edu!’ ”
12 Bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Owoe ni utsyǝ lɛtɛyi fǝ nkǝ, ‘Tsyi fǝ okla lǝ ayɛ’?”
13 Fɛɛ nwǝ bátsya bufi bomǝ mánte nkǝ utsyǝ ǝmǝ ni Yesu. Nya Yesu tsya ébonya údufǝ lǝ betidi kpǝ ba díńyǝ mfó eto nti.
14 Nyamfo eto kamaa, Yesu ǝnyǝ wǝ lǝ Onanto eto kedikǝtǝkɔ nya ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Bebe! Ǝsuǝ búmuǝ fǝ ale. Nyaso mensiyifo lebua bio! Lenni nkoo, lesa nǝ nkpe ale enso mmǝ ebuyifo fǝ!” 15 Nya osani ǝmǝ dídu nya úsu ɔ́tɛyi Yudafɔ eto beninǝ bamǝ nkǝ Yesu ni utidi wǝ létsya wǝ bufi.
16 Nyaso bétsyiko Yesu bulǝ, itsyise ótsya utidi bufi lǝ Ɔnwɛditsyǝyi ǝsuǝ 17 Yesu átɛyi mǝ nkǝ, “Mɔ Anto si ɔlɛ keyifo buyifo lefe saa, nyaso ele bǝ mintsya yifo nko.”
18 Lǝ nnya ɔ́tɛyi mfo esoo, Yudafɔ eto beninǝ esi bábɛbɛ esu kekleke bǝ baalo wǝ. Itsyise inni Ɔnwɛditsyǝyi ǝsuǝ eto kɔfi ete óta úbu, bomu usi ɔ́tɛyi nkǝ Onanto eyifo wǝ Anto. Nya nyamfo eto kasɔ ni bǝ wǝ ku Onanto akate.
Yesu Eto Ǝsuǝale
19 Mfó nya Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ, Onanto eto Ubi embofo kulesa buyifo lǝ wǝ kosate eto ǝsuǝale ǝsuǝ. Bomu lesa nǝ wǝǝnyǝ wǝ Anto leeyifoo, ni wintsya leeyifo nɛ. 20 Itsyise Anto ǝmǝ aala wǝ Ubi ǝmǝ nya woate wǝ lesa saa nǝ wǝ kosate nlɛ buyifo. Nya woote wǝ asa kplɛ kpǝ enso nyamfo nnya luuyifo mimblɛ yanii. 21 Fe kase Anto ǝmǝ laatakasǝ bǝkpenkpe ketsyiko ɔkɔmǝ kaboko nkpǝǝ, nko ke Ubi ǝmǝ tsya luutǝ nkpǝ mba úlǝkǝ nɛ. 22 Nya Anto ǝmǝ kosate tsya ankponko kuutsyuǝ lekpo, bomu útǝ wǝ Ubi kusu nkǝ okponko betidi kenke lekpo, 23 bǝ lǝ utsyuǝ saa lǝ ufi dibu utǝ Ubi ǝmǝ fe kase bǝǝtǝ Anto ǝmǝ dibu. Futsyǝ kee dímembu Ubi ǝmǝǝ, mémbu Anto ǝmǝ létsyesǝ wǝ tsya.
24 “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ, utsyuǝ saa wǝ laanɔ mɔ ditiki nya ófo nwǝ létsyese mɛ ɔ́nɔɔ, wuunyǝ nkpǝ manlo. Bembokponko wǝ lekpo, fɛɛ ɔ́yɛ lǝ ukpǝ ǝsuǝ ófe údufǝ lǝ nkpǝ ǝsuǝ koko. 25 Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ, lefe lɛ bubǝ nǝ bekpǝnkpǝ luutsyue Onanto eto Ubi koto, nya mba leetsyue we ɔkɔɛ koto ebunyǝ nkpǝ tinti. Lefe nǝmǝ kulaatsya ébubǝ koko. 26 Fe kase Anto ǝmǝ ni nkpǝ eto ketsyikokɔ, nko ke útǝ nkǝ wǝ Ubi tsya yifo nkpǝ eto ketsyikokɔ nɛ. 27 Nya útǝ wǝ ǝsuǝale nkǝ okponko kawunsiǝ kenke lekpo, itsyise wǝ ni Utidi Eto Ubi ǝmǝ.
28 “Biǝntǝ lǝ nyamfo lǝ iyifo mi yanii, itsyise lefe lɛ bubǝ nǝ bekpǝnkpǝ ba nkpe lǝ edi lɔɔnɔ Utidi Eto Ubi ǝmǝ eto ɔkɔɛ. 29 Nya bɔɔbɔ lǝ edi bǝbǝ. Mba dísiǝ nkpǝ sɛɛ ebotaka bǝnyǝ nkpǝ manlo. Nya mba dísiǝ nkpǝ bua, tsya ebotaka bafo dikpilolo.
30 “Mǝmbofo kulesa buyifo lǝ mɔ ǝsuǝale ǝsuǝ. Lesa nǝ Onanto laatɛyi mɛɛ, nnya meefi kakpo lekpo nɛ. Nyaso mɔ lekpokponkpo yɛ lǝ kusu ǝsuǝ, itsyise meenyifo kulesa lǝ mɔ lelabi ǝsuǝ, bomu lǝ nwǝ létsyese mǝ eto lelabi ǝsuǝ.”
Yohanes Ǝlǝkǝ Yesu Kɛnyɛ.
31 Yesu esi ɔ́tɛyi nkǝ, “Lǝ nlǝkǝ kɛnyɛ lǝ mɔ kosate ǝsuǝǝ, yanle bǝ bafo lesa nǝ míntɛyi ǝmbǝ kalende. 32 Fɛɛ utidi bamba kpe wǝ leedi adansiɛ lǝ mɛ ǝsuǝ, nya nyi miǝ adansiɛ nnya ɔnlɛ budi lǝ mɛɛ, kpe kalende.
33 “Bíokpe batɔnkpe Yohanes ɔflɔ nya úkatɛyi mi sitinti siamǝ itsyi lǝ mɛ ǝsuǝ. 34 Fɛɛ mɔɔ, minlɛ bɔtɛyi miǝ utidinini eto sedansiɛdidi lǝ mɛ ǝsuǝ afe itǝ mɛ. Bomu ńtɛyi nyamfo bǝ lǝ binyǝ bofokǝtǝ. 35 Yohanes ǝtsyǝ fe okandiɛ wǝ nlɛ bunyǝ nya ɔnlɛ lekpasǝ butǝ, nya béla biǝ biǝnyǝ disuǝyuǝ lǝ wǝ lekpasǝ nǝmǝ ǝsuǝ itǝ lefe sɛkɛ ete.
36 “Fɛ mɔɔ, sedansiɛ sia lɛflɔ senso Yohanes eto selee, se nkpe mɛ nɛ. Itsyise keyifo ka mɔ Anto dítǝ mɛ nkǝ nyifo nlose, ka minlɛ buyifoo, ke nlɛ adansiɛ budi lǝ mɛɛ nɛ. Ke nlɛ bote bǝ mɔ Anto ǝmǝ létsyese mɛ. 37 Nya Anto wǝ létsyese mɛ tsyaa, wǝ kosate leedi adansiǝ lǝ mɛ ǝsuǝ. Bíannɔ tɔ wǝ ɔkɔɛ bɛnɔ, nya bíǝnyǝ tɔ kase unte bínyǝ. 38 Fɛɛ biamfo wǝ ditiki nǝmǝ kakpe lǝ mi akɔɛsi itsyise biamfo utidi wǝ ótsyese bɛnɔ. 39 Biakase Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue eto asa itsyise bibu biǝ biunyǝ nkpǝ manlo lǝ nnya ǝsuǝ. Nya ko etiki nyamfoo, lɛ etiki budi ketsyi lǝ mɛ ǝsuǝ! 40 Fɛɛ bɛni biǝ biembubǝ mɛ ɔflɔ lǝ binyǝ nkpǝ.
41 “Minlɛ kasɔ mfo eto betidi eto atɛsǝ bɔbɛbɛ, 42 itsyise nyi betidi ba eto okle bini, nya nyi miǝ bianla Onanto lǝ mi akɔɛsi. 43 Mbǝ lǝ mɔ Anto eto diye ǝsuǝ, fɛɛ biamfo mɛ. Nya lǝ utidi bamba ebubǝ lǝ wǝ kosate eto diye ǝsuǝ alɛɛ, biofo wǝ. 44 Ntsyǝ yuubǝ fɛ biofo mɛ bɛnɔ lǝ lefe nǝ eto lefe bɛnlɛ atɛsǝ bɔbɛbɛ ketsyiko mi bǝtsyuǝ ɔflɔ, nya biambɛbɛ atɛsǝ nnya ditsyi Onanto ɔni kplo ǝmǝ ɔflɔ?
45 “Fɛɛ biembu biǝ mɔ ni nwǝ loolo mi dikpi lǝ mɔ Anto ɔflɔ. Bomu Moses, nwǝ ǝsuǝ bífi mi kusubebe bítǝkǝ, wǝ ni futsyǝ loolo mi dikpi nɛ. 46 Lǝ nnya ete béfo Moses bɛnɔ sitintii, eni béfo mɛ bɛnɔ, itsyise ɔ́wɔni asa utsyǝ itsyi lǝ mɛ ǝsuǝ. 47 Fɛɛ se bíamfo lesa nǝ ɔ́wɔni utsyǝ bɛnɔɔ, ntsyǝ yuubǝ fɛ biofo lesa nǝ maatɛyi bɛnɔ?”