6
Yesu Ǝtǝ Betidi Akpi Anɔ Lesa Bédi.
Nyamfo eto kamaa, Yesu áyila Galilea eto Ditumbukplɛ nǝ bensi baakpo bǝ Tiberia eto Ditumbukplɛ úsu ni lekpake nǝ nse. Nya betidi kpǝ dítǝkǝko wǝ, itsyise bǝnyǝ ayanisa nnya úyifo ótsya mba nlɛ bufi eso. Yesu ku wǝ bakasebi ábe bésu bǝsiǝ lǝ lekpenkpe ditsyuǝ ǝsuǝ. Lefe nǝ Yudafɔ leedi Ukpe Ása Bo Ɔ́yila eto Diyi éboyo elo.
Se Yesu létakasǝ ǝnǝmi únyǝ sitiditu kplɛ sia nlɛ wǝ ɔflɔ bubǝǝ, ɔ́tɔ Filipo nkǝ, “Sieti buunyǝ didisa boya butǝ betidi bamfo kenke lǝ bedi?” Fɛɛ Yesu átɔ nyamfo nkǝ lǝ ufi oto Filipo obe, ite bǝ uyi lesa nǝ wǝ kosate lǝǝbǝ buyifo tsya fɛ.
Filipo ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Lǝ bufi betidi alofa ǝnuǝ eto diyi eto kayofofo eto atabi boya didisa kulaa tsyaa, diemboyo bǝ betidi bamfo eto utsyuǝ saa nyǝ sɛkɛ udi!”
Mfó nya Yesu eto okasebi wǝ ni Simon Petro, eto ɔyimi wǝ baakpo Andrea, lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Okosobi utsyuǝ si mfo wǝ ntsyi abolo anɔ ku akpɛ ǝnuǝ. Fɛɛ bǝ ni nyamfo itǝ betidi ba kpenkpe mfo?”
10 Yesu átɛyi mǝ nkǝ, “Bitǝ lǝ betidi bamǝ lǝ bǝsiǝ lǝ kasɔ lǝ kaka lékpa wuee.” Nyaso betidi bamǝ kenke ǝsiǝ lǝ kasɔ. Basani mate eyifo fe akpi anɔ. 11 Nya Yesu dífi abolo nyamǝ, nya ɔ́sɔ Onanto ani nya úsie nnya útǝ betidi bamǝ nsi mfó. Nko ke úyifo ku akpɛ nyamǝ tsya nɛ, nya mǝ utsyuǝ saa lɛkɛ kase óla.
12 Se bédi bémii, Yesu átɛyi wǝ bakasebi bamǝ nkǝ, “Bɛsɛ nnya díbu, bǝ lǝ ku ni ditsyuǝ saa lǝ lɛyɛ bobia.” 13 Nyaso básɛ nnya díbu bakɔ. Nya nnya díbu lǝ abolo anɔ nnya bédi ǝsuǝǝ, éyi lefosi etsyitsya ǝnuǝ.
14 Se betidi bamǝ dínyǝ ayanisa nnya Yesu díyifoo, bátɛyi bǝnkǝ, “Sitinti nwǝ mfo ni Onanto eto Unyɛlǝkǝtidi wǝ luubǝ kawunsiǝ nɛ!” 15 Nya, Yesu áte nkǝ bǝǝbǝ wǝ bubǝ kǝmuǝ lǝ ǝsuǝale ǝsuǝ kǝtsyǝ seka. Itǝ eso úlǝkǝ ǝsuǝ lǝ mǝ nti úsu ɔkɛ lǝ akpenkpe nnya nkpe mfó nti wǝ mate.
Yesu Áyɛ Lǝ Ntu Ǝsuǝ.
16 Se ditsyitsyo lefe léyoo, Yesu eto bakasebi áyifǝ bésu ditumbukplɛ nemǝ kɛnyɛ. 17 Bédufǝ lǝ ɔklɔ utsyuǝ ǝsuǝ nya bétsyiko ditumbukplɛ nǝmǝ bɔyila kesu Kapernaum eti. Kale ébolo, tsya fɛɛ Yesu mǝmbǝ óyotɔ mǝ ɔflɔ. 18 Ditumbukplɛ nǝmǝ eto ntu étsyiko bonwa ketu flɛmflɛmflɛ, itsyise ufiebi étsyiko bɔsɔ kekleke. 19 Bakasebi bamǝ ébonwa ɔklɔ ǝmǝ báyɛ fe esunkpo ǝtsyǝ nye ana ku kama fɛ bǝnyǝ se Yesu nyɛ lǝ ntu bomǝ ǝsuǝ ɔnlɛ ɔklɔ ǝmǝ ɔflɔ bubǝ. Se bǝnyǝ wǝǝ, sikpi ko dímuǝ mǝ! 20 Nya Yesu lɛtɛyi, mǝ nkǝ, “Biante sikpi! Mɔ uni.” 21 Mfó fɛ ǝsuǝ diyuǝ mǝ nɛ! Nya bǝtǝ údufǝ lǝ ɔklɔ ǝmǝ nya ete bédufǝ kaka bántɔ tsya nɛ.
22 Se kale dísiǝǝ, betidi ba díbu bǝńyǝ lǝ ditumbukplɛ nǝmǝ eto situma sia nsee, ǝnyǝ bǝtsyǝ lekpo bǝ diyi nǝ léfee, ɔklɔ ɔni hã díńyǝ lǝ utuflɔ mfó. Báte bǝ Yesu méndufǝ lǝ ɔklɔ ǝmǝ ǝsuǝ ku wǝ bakasebi fɛ bétsyiko ditumbukplɛ nǝmǝ bɔyila. Bakasebi bamǝ mate ete dídufǝ lǝ ɔklɔ ǝmǝ kafo. 23 Nya efue bamba nnya ditsyi Tiberia eto umǝ ǝbǝ ídufǝ kaka dímantsyonko kaka bédi abolo, se Bonamute lékasɔ Onanto ani ólosǝ eto kama. 24 Se sitiditu nǝmǝ dínyǝ nkǝ Yesu nye wǝ bakasebi mankɛ mfó esoo, bédufǝ lǝ efue nyamǝ nya bédu bésu Kapernaum bésu banlɛ Yesu bɔbɛbɛ.
Yesu Ni Didisa Nǝ Lǝǝtǝ Nkpǝ.
25 Se betidi bamǝ dínyǝ Yesu lǝ ditumbukplɛ eto lekpake nǝ nsee, bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Oteasa, dimamfe fǝbǝ mfo?”
26 Yesu ǝtǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ, inni ayanisa nnya bínyǝ mínyifo bɛnɔ kasɔ eso bɛnlɛ mɛ bɔbɛbɛ, bomu lǝ didisa nǝ bɛkɛ bídi bími eso. 27 Biankplatsya itǝ didisa nǝ laabia, bomu bekplatsya itǝ didisa nǝ lambia, nǝ luutsyǝ itǝ nkpǝ manlo. Didisa nǝmfoo, ni ni nǝ Utidi Eto Ubi luutǝ mi nɛ, itsyise Anto Onanto ébutǝkǝ wǝ kɔni utsyǝ.”
28 Mfó nya betidi bamǝ lɛtɔ Yesu bǝnkǝ, “Be ele bǝ buyifo lǝ ete bǝ bɔlɛ Onanto eto keyifo buyifo?”
29 Yesu ǝtǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Lesa nǝ Onanto lela nkǝ biyifo ni bǝ befo utidi wǝ ótsyese bɛnɔ.”
30 Bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Nte ayanisa nnya fuuyifo ate bo, bǝ lǝ bofo fǝ bɔnɔ? Be fuuyifo? 31 Bo banamǝ édi didisa nǝ baakpo mana lǝ mfiminti fe kase báwɔni bǝtsyǝ lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue ǝsuǝ bǝnkǝ, ‘Útǝ mǝ didisa nǝ dítsyi kato nkǝ bedi.’ ”
32 Mfó nya Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ inni Moses ni nwǝ dítǝ mi didisa nǝ dítsyi kato. Bomu mɔ Anto ni nwǝ lǝǝtǝ mi didisa tinti nǝ ditsyi kato. 33 Itsyise Onanto eto didisa ni nwǝ ditsyi kato úbǝ. Wǝ ni nwǝ lǝǝtǝ nkpǝ kawunsiǝ nɛ.”
34 Bátɛyi wǝ bǝnkǝ, “Bonamute, tǝ bo didisa nǝmfo lefe saa.”
35 Mfó Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Mɔ ni didisa nǝ lǝǝtǝ nkpǝ nɛ. Fǝǝ ke díbǝ mɔ ɔflɔɔ, kukpɛnsɛ ǝmbɔlɛ fǝ kulefe, nya nwǝ léfo mɛ ɔ́nɔɔ, utukuɛ ǝmbɔlɛ wǝ kulefe kulefe. 36 Fɛɛ ntɛyi mi minkǝ ite bǝ bíunyǝ mɛ tsyaa, bíamfo mɛ bɛnɔ. 37 Utsyuǝ saa ke mɔ Anto ǝmǝ dífi útǝ mɛɛ, ebubǝ mɛ ɔflɔ, nya nwǝ díbǝ mɛ ɔflɔɔ, mǝmbɔni wǝ kulefe. 38 Itsyise ntsyi kato mbǝ inni bǝ lǝ nyifo lǝ mɔ lelabi ǝsuǝ, bomu mbǝ miǝ lǝ nyifo lǝ nwǝ létsyese mɛ eto lele ǝsuǝ. 39 Nya utidi wǝ létsyese mɛ eto lelabi ni nkǝ mba kenke úfi útǝ mɛ eto kutsyuǝ mannya, bomu bǝ lǝ ntakasǝ mǝ nńyǝnsǝ lǝ diyi fɛfɛ ǝsuǝ lǝ mǝmblɛ kenke lǝ bǝnyǝ nkpǝ manlo. 40 Itsyise mɔ Anto eto lelabi ni nkǝ, utsyuǝ saa wǝ dínyǝ mɔ Onanto eto Ubi nya ófo mɛ ɔ́nɔɔ, lǝ unyǝ nkpǝ manlo, nya mootakasǝ wǝ nńyǝnsǝ lǝ diyi fɛfɛ ǝsuǝ.”
41 Mfó nya Yudafɔ bamǝ dítsyiko bɔwɔnɔnɔ lǝ wǝ ǝsuǝ itsyise ɔ́tɛyi nkǝ, “Mɔ ni didisa nǝ ditsyi kato díbǝ” eso. 42 Nyaso bátɔ mǝ ǝsuǝ bǝnkǝ, “Inni Yesu ǝmfo wǝ ni Yosef eto Ubi lee? Buyi wǝ anto ku ambe. Ntsyǝ ibǝ fɛ woatɛyi nkǝ, utsyi kato úbǝ?”
43 Yesu átɛyi mǝ nkǝ, “Bɛyɛ kǝnǝ lǝ mi nti. 44 Kuutsyuǝ embofo mɛ ɔflɔ bubǝ lenni mɔ Anto ǝmǝ lékpa wǝ óboko mɔ ɔflɔ. Nya mootakasǝ wǝ mboko nkpǝ lǝ diyi fɛfɛ ǝsuǝ. 45 Onanto eto bǝnyɛlǝkǝtidi áwɔni bǝnkǝ, ‘Onanto ebote mǝmblɛ kenke asa.’ Nyaso utsyuǝ saa wǝ leetsyue ato nya woakase asa ketsyi lǝ Anto ǝmǝ ɔflɔɔ, ǝǝbǝ mɔ ɔflɔ. 46 Nyamfo mante bǝ utsyuǝ ébunyǝ Anto ǝmǝ unyǝ enso nwǝ ditsyi Onanto ǝmǝ ɔflɔ hã díkǝnyǝ wǝ unyǝ. 47 Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ nwǝ lefo ɔnɔɔ, nkpǝ manlo kpe wǝ. 48 Mɔ ni dídisa nǝ lǝǝtǝ nkpǝ. 49 Mi banamǝ édi lesa nǝ baakpo mana lǝ mfiminti, fɛɛ bekpǝ. 50 Fɛɛ didisa nǝ ditsyi kato díbǝǝ, eyifo didisa nǝ utsyuǝ saa ke leedi nii, embukpǝ. 51 Mɔ ni didisa nǝ lǝǝtǝ nkpǝ, nǝ dítsyi kato díbǝ. Utsyuǝ saa wǝ leedi lesa nǝmfoo, wuusiǝ nkpǝ lefe saa. Nya didisa nǝ muufi ntǝ kawunsiɛ eto betidi bǝ lǝ bǝnyǝ nkpǝǝ, eyifo mɔ ǝsuǝ eto sinǝ sia muumfi ntǝ.”
52 Nyamfo áboko kǝnǝ kekleke lǝ Yudafɔ bamǝ nti nya bátɔ bǝ, “Ntsyǝ utidi ǝmfo loofo wǝ ǝsuǝ eto sinǝ bufi kǝtǝ bo nkǝ budi?”
53 Mfó nya Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ, lǝ biendi mɔ Utidi Eto Ubi eto ǝsuǝ eto sinǝ, binǝ mɔ kɔtɔɔ, biembunyǝ nkpǝ lǝ mi ǝsuǝ. 54 Utsyuǝ saa ke leedi mɔ ǝsuǝ eto sinǝ nya wǝǝnǝ mɔ kɔtɔɔ, ebunyǝ nkpǝ manlo, nya mootakasǝ wǝ mboko nkpǝ, lǝ diyi fɛfɛ ǝsuǝ. 55 Itsyise mɔ ǝsuǝ eto sinǝ ni didisa tinti nya mɔ kɔtɔ ni ǝnǝsa tinti. 56 Utsyuǝ saa ke leedi mɔ ǝsuǝ eto sinǝ nya wǝǝnǝ mɔ kɔtɔɔ, okpe lǝ mɛ, nya mintsya nsi nkpǝ lǝ wǝ. 57 Fe kase Anto wǝ nsi nkpǝ lǝ mɛ nya minsi nkpǝ lǝ wǝǝ, nko ke utidi wǝ leedi mɔ ǝsuǝ eto sinǝǝ, luusiǝ nkpǝ ɛyɛ lǝ mɛ eso nɛ. 58 Nyamfo ni didisa nǝ ditsyi kato díbǝ. Dinte fe didisa nǝ eto okle mi banamǝ dídi nya bǝkpǝ. Utsyuǝ saa kee leedi didisa nǝ maatɛyi mfoo, ebusiǝ nkpǝ itǝ lefe nǝmǝ kenke.” 59 Asa nyamfo Yesu léte mǝ lǝ Yudafɔ eto katsyakɔ lǝ Kapernaum nɛ.
Nkpǝ Manlo Eto Etiki
60 Se Yesu eto bakasebi kpǝ lɛnɔ etiki nyamfoo, bátɛyi bǝnkǝ, “Ditiki nǝmfo eto kasɔnɔnɔ kpe ale tinti! Owoe loofo ni bofo?”
61 Ite bǝ mǝ kuutsyuǝ mémfe kɛnyɛ ɔ́tɛyi kulesa tsyaa, Yesu áte nkǝ íkǝlǝ mǝ lǝ akɔɛsi nya ɔ́tɔ mǝ nkǝ, “Nyamfo ǝlǝ mi? 62 Nyalɛ, lǝ ibǝ bǝ binyǝ Utidi eto Ubi ǝmǝ ɔntɔ kato kaka usiǝ kɔɔ, ntsyǝ biuyifo? 63 Onanto eto Lɛwɔnɔ Kɛnkɛ lǝǝtǝ nkpǝ. Utidi eto ǝsuǝ eto sinǝ ǝmbǝ kutǝkǝ saa. Etiki nnya kenke míntɛyi eyifo Onanto eto Lɛwɔnɔ eto etiki nnya lǝǝtǝ nkpǝ. 64 Fɛɛ bǝtsyuǝ kpe lǝ mi nti ba dímamfo bánɔ.” Yesu áte taa kasɔ ketsyikokɔ mba dímamfo wǝ bánɔ ku nwǝ luufi wǝ okpe kɔni. 65 Ɔ́tɛyi úsukosǝ nkǝ, “Nyamfo eso míntɛyi mi miǝ kuutsyuǝ saa embofo mɛ ɔflɔ bubǝ lenni Anto ǝmǝ dítǝ wǝ kusu.”
66 Lǝ nyamfo eto kamaa, mba dítǝkǝko wǝ kpǝ ésinkli lǝ wǝ kama nya bǝkǝtǝkǝko wǝ kama bio.
67 Mfó nya Yesu lɛtɔ wǝ bakasebi lefosi inuǝ bamǝ nkǝ, “Mi tsyaa, biusinkli mɛ kama?”
68 Simon Petro ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Bonamute, owoe ɔflɔ buudu busu? Fǝ nkpe nkpǝ manlo eto etiki nyamǝ! 69 Nya mɔmɔɔ, bófo bɔ́nɔ nya bunyi boǝ fǝ ni Onanto eto Ubi, wǝ ni Ɔkɛnkɛnyǝ ǝmǝ.”
70 Mfó nya Yesu dítǝ mbuayɛ nkǝ, “Mɔ ni nwǝ dílǝkǝ mi lefosi inuǝ bamǝ tsyaa, ɔni eyifo oboatidi lǝ mi nti!” 71 Yesu átɛyi nyamfo itsyi lǝ Yuda wǝ ni Simon Iskariot eto ubi ǝsuǝ. Itsyise uyifo bakasebi lefosi inuǝ bamǝ eto ɔni wǝ luufi wǝ okpe kɔni.