12
Maria Édiki Yesu Nnuǝbi Lǝ Betania.
Se ibu eyi akua lǝ bedi Ukpǝ Ása Bo Ɔ́yila eto Diyii, Yesu ésu Betania, kaka Lazaro wǝ Yesu létakasǝ utsyiko ɔkɔmǝ ditsyi. Mfóo, banwa ditsyitsyosa bǝtǝ wǝ bǝ lǝ udi. Marta ni nwǝ lɛwunsǝko mǝ lǝ lesa nǝmǝ kedikɔ. Lazaro tsya akɛ lǝ mba ku Yesu dídi lesa nǝmǝ nti. Mfó ǝmǝ nya Maria dífi nnuǝbi bo laanyi fififi béyifo betsyiko lǝ nnya baakpo naadi ǝsuǝ, nya bofo koya tinti eto dituntu kplɛ tɔ úsu ókpo Yesu lǝ akpa. Nya úfi wǝ disi eto sɛwɔni ɔ́si wǝ akpa. Bɔnyi fififi bomǝ éyi diyo nǝmǝ kenke.
Nya Yesu eto okasebi ɔni wǝ ni Yuda Iskariot, nwǝ luubǝ udu Yesu utǝ lɛtɛyi nkǝ, “Beso bánte nnuǝbi bomfo sika flubia alofa ǝtsyǝ befi atabi nyamǝ bǝtǝ bakombo?” Fɛɛ inni lǝ kase Yuda dífi kǝtsyuǝ lǝ bakombo eto asa eso ɔtɛyi nyamfo nko. Bomu uyu uni. Wǝ ɔflɔ atabi eto otobe dítsyǝ, nya úkeyu atabi nyamǝ eto ǝtsyuǝ kǝlǝkǝ kǝtǝ ǝsuǝ.
Yesu átɛyi nkǝ, “Beyani wǝ kpoo. Bitǝ lǝ uyifo lesa nǝ woofo buyifo kǝtsyǝ itǝ mɔ kǝbikǝ. Bakombo kpe lǝ mi ɔflɔ lefe saa. Fɛɛ mɔɔ, mǝmɔɔkɛ lǝ mi ɔflɔ lefe saa.”
Yudafɔ Efi Nsusu Bua Lǝ Lazaro Ǝsuǝ.
Se Yudafɔ kpǝ lɛnɔ bǝ Yesu kpe lǝ Betania, béti wǝ bésu mfó. Nya inni Yesu mate eso bésu mfó, bomu lǝ bǝnyǝ Lazaro wǝ Yesu létakasǝ utsyiko ɔkɔmǝ tsya. 10 Lǝ nyaso besumunyǝ ninǝ átsya béfi nsusu bǝ boolo wuntsya. 11 Itsyise ɛyɛ lǝ Lazaro ǝsuǝ esoo, Yudafɔ kpǝ lǝ kesumu bɔni kǝtǝnko Yesu kama.
Yesu Ésu Údufǝ Yerusalem Ku Disuǝyuǝ Kplɛ Fe Oka.
12 Se kale dísiǝ, betidi eto ditsyukpa kplɛ nǝ díbǝ Ukpǝ Ása Bo Ɔ́yila eto diyisɛɛ nǝmǝ kedikɔɔ, ánɔ bǝ Yesu lɛ Yerusalem bubǝ. 13 Nyaso béfi katodi nya bésu bǝ baatsyako wǝ. Bákafa katɛyi bǝnkǝ,
“Hosiana! Atɛsǝ itǝ Onanto!
Bɛtɛsǝ nwǝ nlɛ bubǝ lǝ Bonamute eto diye ǝsuǝ!
Atɛsǝ itǝ Israelfɔ eto Oka!”
14 Yesu ǝnyǝ ɔflimubi utsyuǝ nya úsiǝ lǝ wǝ fe kase báwɔni bákpe lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue ǝsuǝ bǝnkǝ,
15 “Biante sikpi mi Sion eto umǝ eto betidi!
Nyǝ fǝ Oka nsi lǝ ɔflimubi ǝsuǝ ɔnlɛ bubǝ!”
16 Tutɛɛ, wǝ bakasebi mánnɔ nyamfo kasɔ. Fɛɛ lefe nǝ Onanto díkatakasǝ Yesu utsyi ɔkɔmǝ úbǝ ku dibuu, nya fɛ bákloma bǝ nnya báwɔni bákpe lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue ǝsuǝ etsyi lǝ wǝ ǝsuǝ, nya nnya ni asa nyamfo kenke béyifo bǝtǝ wǝ nɛ.
17 Betidi ba díńyǝ mfó fɛ Yesu lékpadi Lazaro útsyiko kudi kafo lǝ ɔkɔmǝ óboko nkpǝǝ, ésu bátɛyi lesa nǝ díbǝ mfó. 18 Nyamfo esoo, betidi kpǝ ésu bátsyako wǝ, itsyise bánɔ ayanisa nnya úyifo óte eso. 19 Mfó Farisifɔ bamǝ lɛtɛyi mǝ bǝtsyuǝ bǝnkǝ, “Bebe, kulesa anlɛ bɔlɛkɛ kǝtǝ bo! Binyǝ biǝ kawunsiǝ kenke édu bésu bǝtǝkǝko wǝ!”
Yesu Átɛyi Útsyǝ Nkǝ Wǝǝbǝ Bukpǝ.
20 Grikifɔ bǝtsyuǝ tsya akɛ lǝ betidi ba dísu Disumuyo lǝ Yerusalem lǝ diyi nǝmǝ kedikɔ nti. 21 Bésu Filipo wǝ dítsyi Betsaida lǝ Galilea ɔflɔ, nya bátɛyi wǝ bǝnkǝ, “Boanto, bola boǝ boǝnyǝ Yesu.” 22 Filipo ésu ɔ́tɛyi Andrea nya mǝ inuǝ bamǝ dídu bésu bátɛyi Yesu.
23 Mfó nya Yesu lɛtɛyi nkǝ, “Lefe nǝmǝ eboyo bǝ babesǝ Utidi Eto Ubi ǝmǝ eto diye kato. 24 Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ lǝ banto lentabi nǝmǝ lǝ kasɔ dibuu, lentabi lɔɔni ete disi diudi. Fɛɛ lǝ dibuu, nya fɛ diɔnwɔ ebibi kpǝ nɛ. 25 Utidi wǝ lela wǝ kosate eto nkpǝǝ, ebonyansǝ mu. Fɛɛ nwǝ dikisi wǝ kosate eto nkpǝ lǝ kawunsiǝ kamfoo, ebɔlɔ mu utsyǝ itǝ nkpǝ manlo. 26 Utsyuǝ saa ke lela nkǝ weeyifo mɔ keyifoo, ele bǝ utǝkǝko mɛ, itǝ bǝ mɔ uyifoyofo ǝmǝ ebusiǝ lǝ kaka minsi. Nya utsyuǝ saa ke ni mɔ uyifoyifoo, mɔ Anto ebokpe wǝ dibu.
Yesu Édi Etiki Itsyi Lǝ Wǝ Ukpǝ Ǝsuǝ.
27 “Mɔmɔɔ, ɛlɛ mɛ bulǝ lǝ mɔ lɛkɔɛsi. Fɛɛ be ko ele bǝ ntɛyi? Bɔtɛyi ele bǝ ntɛyi minkǝ, ‘Nto, mǝntǝ lǝ kanyi kamfo eto okle lǝ kǝtǝkǝ mɛ lǝ ǝsuǝ lee’? Owo lo! Fɛɛ nyamfo eso mímbǝ kawunsiǝ, bǝ lǝ nnyǝ kanyi kamfo eto okle nɛ. 28 Nyaso Nto, tǝ lǝ babesǝ fǝ diye kato!”
Nya ɔkɔɛ lɛbɔ utsyi kato nlɛ bɔtɛyi nkǝ, “Mbóbesǝ ni kato koko. Nya nsi muuyifo nko.”
29 Se betidi ba dińyǝ mfo lɛnɔ ɔkɔɛ ǝmǝǝ, mǝ bǝtsyuǝ átɛyi bǝnkǝ ɔsɔmi uni díkumi. Nya bǝtsyuǝ lɛtɛyi bǝnkǝ, “Onanto eto ɔtɔnkpe utsyuǝ ni lɛtɛyi wǝ lesaatsyuǝ.” 30 Mfó Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Inni mɔ eso ɔkɔɛ ǝmfó lɛbɔ, bomu mi eso.
31 “Mɔmɔ ni lefe nǝ Onanto lookponko kawunsiǝ kamfo eto betidi lekpo. Nya Onanto luutu kawunsiǝ kamfo eto ǝsuǝalenyǝ lǝ wǝ seka ǝsuǝ. 32 Fɛɛ lǝ betsyi mɛ lǝ kasɔ babesǝ katoo, muunǝ betidi kenke mboko mɔ ɔflɔ.” 33 Lefe nǝ Yesu lɛtɛyi nyamfoo, óte ukpǝ wǝ eto okle wǝǝbǝ bukpǝ.
34 Mfó nya sitiditu siamǝ lɛtɛyi nkǝ, “Bo kɔfi eto kukue lɛ bo bɔtɛyi nkǝ, Utidi Wǝ Bákpo Ɔhile Bǝtsyuǝ ebusiǝ nkpǝ isu manlo manlo. Nya ntsyǝ ibǝ fɛ fanlɛ bɔtɔyi fǝnkǝ boobesǝ Utidi Eto Ubi ǝmǝ kato? Owoe ni Utidi Eto Ubi ǝmǝ mfo?”
35 Yesu ǝtǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Diyǝnde nǝmǝ si diɔkɛ lǝ mi nti itǝ lefe sɛkɛ ete. Se diyǝnde nǝmǝ nsi nkpe mi lenti esoo, bɛyɛ bɛtɔ, bǝ lǝ kale lǝ kayɛ mi bolo lǝ bidufǝ lǝ ketuntu ǝsuǝ. Itsyise nwǝ laayɛ lǝ ketuntuu, ante kaka ɔntɔ. 36 Nyaso se lekpasǝ nkpe lǝ mi ntii, befo lekpasǝ nǝmǝ bɛnɔ bǝ lǝ biyifo lekpasǝ eto betidi.”
Se Yesu lɛtɛyi mǝ nyamfo ólosǝǝ, údu lǝ mǝ ɔflɔ úsu ɔbiɔ.
Yudafɔ Ǝlǝkǝ Bate Bǝ Bámfo Yesu Banɔ.
37 Ite bǝ Yesu éyifo ayanisa kpǝ lǝ mǝ ǝnǝmi óte tsyaa, bámfo wǝ bánɔ.
38 Fɛɛ nyamfo ǝbǝ itǝ nko, bǝ lǝ Onanto eto Unyɛlǝkǝtidi Yesaya eto lesa nǝ ɔ́tɛyi utsyǝ lǝ ibǝ itǝ nko nkǝ,
“Bonamute, owoe léfo ditiki nǝ bɔ́tɛyi ɔnɔ?
Nya owoe Bonamute ǝmǝ dílǝkǝ wǝ ǝsuǝale óte?”
39 Lǝ nyamfó eso bámfo bofo kanɔ, itsyise Yesaya esi ɔ́tɛyi nkǝ,
40 Onanto átɛyi nkǝ,
“Mba mǝ ǝnǝmi nya míninǝsǝ mǝ,
bǝ lǝ mǝ ǝnǝmi lǝ ɛyɛ asa bunyǝ.
Nya lǝ mǝ nsusu lǝ bɔyɛ asa kasɔ bɔnɔ.
Itǝ bǝmbɔtsyi bawuninsǝ befi mǝ ǝsuǝ bǝtǝ mɛ, bǝ lǝ ntsya mǝ bufi.”
41 Yesaya átɛyi nyamfo itsyise úbunyǝ Yesu eto diyǝnde kokoko, nya údi etiki utsyi lǝ wǝ ǝsuǝ.
42 Fɛɛ ite nko tsyaa, Yudafɔ eto beninǝ kpǝ áfo Yesu banɔ. Fɛɛ lǝ Farisifɔ bamǝ eso baamfo etiki nyamfo budi kabɔsǝǝ lekple betidi nɔ, bǝ lǝ bayɛ mǝ bola lǝ mǝ katsyakɔ eso. 43 Baala bǝ baafo betidi eto atɛsǝ enso atɛsǝ nya ditsyi Onanto ɔflɔ.
44 Nyaso Yesu édi etiki ófa bembembe ɔ́tɛyi nkǝ, “Utsyuǝ saa ke laafo mɛ kanɔɔ, inni mɔ mate ete ófo ɔ́nɔ. Bomu ófo nwǝ létsyese mɛ tsya ɔ́nɔ. 45 Nya utsyuǝ saa ke lǝǝnyǝ mɛɛ, ǝǝnyǝ nwǝ létsyese mɛ tsya. 46 Mbǝ kawunsiǝ fe lekpasǝ, nya utsyuǝ saa ke léfo mɛ ɔnɔɔ, ensiembɔkɛ lǝ ketuntu ǝsuǝ bio.
47 “Lǝ utsyuǝ aanɔ mɔ ditiki nya weentsyue ni koto, mǝmbolo wǝ dikpi, itsyise mǝmbǝ miǝ maalo kawunsiǝ eto betidi dikpi. Bomu mbǝ miǝ lǝ mmfo ntǝ mǝ. 48 Utidi wǝ kee lɛni mɛ nya wámmfo mɔ ditikii, kpe nwǝ lookponko wǝ lekpo. Etiki nya míndii, nya lookponko wǝ lekpo lǝ diyi fɛfɛ nǝmǝ nɛ. 49 Nyamfo eyifo sitinti itsyise mántɛyi kulesa lǝ mɔ ǝsuǝale ǝsuǝ. Bomu mɔ Anto wǝ létsyese mɛɛ, léte mɛ lesa nǝ ele bǝ ntɛyi ku kase ele bǝ ntɛyi ni. 50 Nya nnyi miǝ wǝ kɔfi komǝ ǝǝtǝ nkpǝ manlo. Nyaso lesa nǝ kee míntɛyii, ni ni lesa nǝ Anto ǝmǝ lɛtɛyi mɛ nkǝ ntɛyi nɛ.”