13
Yesu Ǝflǝ Wǝ Bakasebi Eto Akpa.
Ibu diyi lɔni fɛ lǝ bedi Ukpǝ Ása Bo Ɔ́yila eto diyisɛɛ nǝmǝ. Yesu áte nkǝ wǝ lefe éboyo bǝ udu lǝ kawunsiǝ kamfo usu wǝ Anto ɔflɔ. Úkala mba ni wǝ bale lǝ kawunsiǝ mfo, nya óla mǝ sitinti isu ese taa kalosǝkɔ.
Yesu ku wǝ bakasebi akɛ lǝ lesakedikɔ ku ditsyitsyo nǝmfó. Olo ǝmǝ ébusu údufǝ lǝ Yuda wǝ ni Simon Iskariot eto ubi eto nsusu nkǝ lǝ udi wǝ okpe lǝ udu Yesu utǝ wǝ balo. Yesu áte nkǝ wǝ Anto éfi ǝsuǝale saa útǝ wǝ lǝ lesa saa ǝsuǝ. Uyi nkǝ útsyi Onanto ɔflɔ nya usinkli ɔntɔ lǝ Onanto ɔflɔ. Nyaso ótaka lǝ lesakedikɔ kamǝ nya úlǝkǝ wǝ awubunte kplɛ nnya kato útsyǝ nya úfi sebo ótsyasɛ lǝ nkɛ. Úkuti ntu ókpo lǝ ɔkpɛ kplɛ utsyuǝ kafo nya útsyiko wǝ bakasebi bamǝ eto akpa buflǝ, ákasi nnya ku sebo sia ótsyasǝ lǝ nkɛ. Se éyo Simon Petro ǝsuǝǝ, ɔ́tɔ Yesu nkǝ, “Bonamute, buflǝ fǝǝbǝ mɛ akpa lee?”
Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Amannɔ tɔ lesa nǝ minlɛ buyifo mfo eto kasɔ, fɛɛ kamaa, ǝbɔnɔ nnya kasɔ.”
Simon Petro ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Kulefe! Mǝmbutǝ kusu miǝ lǝ ǝflǝ mɔ akpa kulefe.”
Mfó nya Yesu lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Lǝ mǝmflǝ fǝ akpaa, nyalɛ ensiembuyǝ kedikɔ lǝ mɛ.”
Simon Petro átɛyi wǝ nkǝ, “Bonamute, nyalɛ mǝmflǝ mɔ akpa mate, bomu flǝ mɔ ani ku mɔ disi tsya!”
10 Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Utsyuǝ saa ke díkǝflǝ ntuu, ole. Nya weensihiã bǝ uflǝ wǝ ǝsuǝ bio, nnya lehiã ete ni bǝ uflǝ akpa. Itsyise wǝ kalebe saa ebole koko. Mi ǝsuǝ ébole, fɛɛ inni mimblɛ.” 11 Yesu fe úyi nwǝ lǝǝbǝ wǝ bokpe lǝ ani, nyaso ɔ́tɛyi nkǝ, “Inni mimblɛ kenke lele.”
12 Se Yesu díflǝ mǝ akpa ólosǝǝ, úsinkli úfi wǝ awu ókpe, nya úsinkli úsu úsiǝ lǝ kasɔ lǝ kedikɔ kamǝ. Mfó nya ɔ́tɔ wǝ bakasebi bamǝ nkǝ, “Bɛnɔ lesa nǝ mínyifo mi mfo eto kasɔ? 13 Biakpadi mɛ biǝ Oteasa ku Onamute, nya ɛflɔ bǝ bekpadi mɛ nko. Itsyise wǝ mini nɛ. 14 Mɔ, nwǝ ni mi Onamute ku Oteasa ébuflǝ mi akpa. Lǝ nko inii, ele bǝ mi tsya flǝ mi bǝtsyuǝ eto akpa. 15 Ditsyǝbi dini mínyifo mínte mi, bǝ mi tsya lǝ biyifo fe kase mínyifo mínte mi. 16 Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ uyifoyifo mamɔ oso wǝ Onamute. Nko ke ini bǝ ɔtɔyɛ mamɔ onso nwǝ lékpe wǝ kɔtɔ. 17 Se binyi sitinti siamfo esoo, Onanto ebokpo mi atsyɔ lǝ bɛyɛ lǝ sitintisu ǝsuǝ biyifo asa!
18 “Inni mimblɛ eto etiki minlɛ bɔtɛyi mfo. Nyi mba mínlǝkǝ lǝ mi nti. Fɛɛ ele bǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue eto etiki bǝ itǝ fe kase báwɔni nnya bǝtsyǝ, ‘Utidi wǝ lékpe kɔni lǝ ɔkpɛ ɔni ku mɛ búdi lesaa, wǝ ni nwǝ létaka úńyǝ lǝ mɛ ǝsuǝ nɛ.’
19 “Nlɛ mi nyamfo bɔtɛyi katɔnsǝ fɛ lǝ ibǝ ibǝ, bǝ lǝ ibǝ ibǝ nko sitintii, biofo bɛnɔ biǝ Mɔ ni Nwǝ Mini. 20 Sitinti ini minlɛ mi bɔtɛyi minkǝ, utsyuǝ saa ke lefo utidi wǝ míntsyesee, mɔ ófo. Nya utsyuǝ saa ke léfo mɛɛ, nwǝ létsyese mɛ uni ófo.”
Yesu Átɛyi Nwǝ Luudu Wǝ Utǝ Útsyǝ.
21 Se Yesu lɛtɛyi etiki nyamfo ólosǝǝ, ílǝ wǝ tinti lǝ lɛkɔɛsi. Nya ɔ́tɛyi ókpasǝ nkǝ, “Sitinti minlɛ mi bɔtɛyi mi nkǝ, mi nti eto ɔni ebudu mɛ utǝ.”
22 Mfó nya Yesu eto bakasebi bamǝ dítsyi bawuninsǝ bábe mǝ bǝtsyuǝ eto ǝnǝmi itsyise íyifo mǝ yaa, nya bánte mǝ nti eto nwǝ Yesu nlɛ. 23 Bakasebi bamǝ eto ɔni wǝ Yesu laala tintii, ǝsiǝ ɔfi Yesu. 24 Lǝ nyaso Simon Petro áma ǝnǝmi ókpe okasebi ǝmǝ, ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Tɔ wǝ futsyǝ ɔnlɛ.”
25 Nyaso wuntsya étsyue kɛnyɛ lǝ Yesu ɔflɔ nya ɔ́tɔ wǝ buɛ nkǝ, “Bonamute, owoe ni futsyǝ?”
26 Mfó nya Yesu dítǝ mbuayɛ nkǝ, “Utidi wǝ muubudi lesa nto kutu ntǝǝ, wǝ uni nɛ.” Lǝ nyaso Yesu ébudi lesa sɛkɛ úfi óto kutu nya úfi útǝ Yuda wǝ ni Simon Iskariot eto ubi. 27 Kase Yuda lefo lesa nǝmǝ koo, Obonsam ko dídufǝ wǝ lǝ ǝsuǝ.
Mfó nya Yesu lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Kɔse mlǝ lǝ eyifo lesa nǝ faala fǝ eeyifo.” 28 Fɛɛ bafɛfɛ ba nsi lǝ lesakedikɔ mfó mánnɔ kasɔ lesa nǝ eso Yesu lɛtɛyi Yuda nko. 29 Mǝ bǝtsyuǝ ébu bǝ se ini Yuda díkalɛ mǝ otabitobe esoo, bɔtɛyi Yesu nlɛ wǝ nkǝ usu oya bikǝ bia boohiã itǝ mǝ diyisɛɛ nǝmǝ eto budi oboko lee usu utǝ bakombo lesatsyuǝ.
30 Nya se Yuda léfo lesa nǝmǝ koo, ete ɔ́bɔ údu. Kǝtsyǝ tsya idi lefe nǝmfó.
Yesu Ǝtǝ Wǝ Bakasebi Kɔfi Fɔfɔ.
31 Se Yuda dídu eto kamaa, Yesu átɛyi nkǝ, “Mɔmɔɔ, bábesǝ Utidi Eto Ubi ǝmǝ eto diye kato. Nya ɛyɛ lǝ wǝ ǝsuǝǝ, bábesǝ Onanto eto diye kato. 32 Lǝ bábesǝ Onanto eto diye kato ɛyɛ lǝ Utidi Eto Ubi ǝmǝ ǝsuǝǝ, nyalɛ Onanto ebulǝkǝ Utidi Eto Ubi eto diyǝnde nǝ ǝsuǝ onkpe ote. Nya wuuyifo nkomǝ mɔmɔ mfoti.
33 “Mɔ bebi, mensiembusiǝ lǝ mi ɔflɔ ɛklɛ bio. Biɔbɛbɛ mɛ, fɛɛ nlɛ mi bɔtɛyi mɔmɔ fe kase míntɛyi Yudafɔ eto beninǝ léfee miǝ, ‘Kaka mintɔɔ, biembofo mfó bubǝ.’
34 “Nya mɔmɔɔ, nlɛ mi kɔfi fɔfɔ butǝ. Bela mi bǝtsyuǝ! Kase minla mii, mi tsya la mi bǝtsyuǝ nko ke. 35 Lǝ bela bǝtsyuǝǝ, betidi ba tã ebɔyɛ lǝ nnya ǝsuǝ bate bǝ mɔ bakasebi bini.”
Yesu Átɛyi Nkǝ Petro Ǝbɔni Wǝ.
36 Simon Petro átɔ wǝ nkǝ, “Bonamute, se fantɔ?”
Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Kaka mintɔɔ, embofo mɛ butǝkǝko kesu mɔmɔ. Fɛɛ kamaa, ebutǝkǝko mɛ ǝbǝ mfó.”
37 Petro átɔ wǝ nkǝ, “Bonamute, beso mǝmbofo fǝ butǝkǝko mɔmɔ kesu? Muukpǝ lǝ fǝ disi faa!”
38 Mfó Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Ebofo bukpǝ sitinti lǝ mɔ disi fɛ? Sitinti, nlɛ fǝ bɔtɛyi miǝ, fɛ ukusɛ luutǝ kɛnyɛɛ, ǝbɔni mɛ sitsyǝ, fǝ enyi mɛ kon.”