16
“Ntɛyi mi etiki nyamfo kenke bǝ lǝ betidi lǝ bayɛ butǝ lǝ ani lǝ elo mi lǝ mi bofokanɔ ǝsuǝ. Boolǝkǝ mi lǝ mǝ nti lǝ katsyakɔ, nya lefe ebubǝ nǝ lǝ utsyuǝ lɛ mi bolo tsyaa, wuubu nkǝ ɔlɛ Onanto busumu lǝ nnya ǝsuǝ. Betidi ebuyifo mi nyamfo eto okle, itsyise benyi mɛ nye Anto ǝmǝ tsya. Bomu mbɔtɛyi mi nyamfo ntɔnsǝ bǝ lǝ lefe nǝmǝ áyo bǝ beyifo nnya nkoo, lǝ bekloma biǝ ntɛyi mi nnya nko.
“Mántɛyi mi nyamfo lǝ kasɔ ketsyikokɔ itsyise nkɛ mi lǝ ɔflɔ lefe nǝmfo. Fɛ mɔmɔɔ, ntɔ lǝ nwǝ létsyese mɛ ɔflɔ. Fɛɛ mi kuutsyuǝ saa anlɛ mɛ bɔtɔ nkǝ sieti mintɔ. Nya se míntɛyi mi nyamfoo, mi ketu eyi ku nkuɛnlo. Fɛɛ nlɛ mi bɔtɛyi sitinti minkǝ, ɛlɛkɛ itǝ mi bǝ ndu lǝ mi ɔflɔ. Itsyise lǝ mensuu, Ɔwunsǝkotsyuǝ ǝmǝ embubǝ mi ɔflɔ. Fɛɛ lǝ nsuu, mootsyese wǝ mi. Nya lǝ ubǝǝ, wuulǝkǝ ote kawunsiǝ eto betidi ekpa wue bate bǝ bánya kusu lǝ lesa nǝ ni lebua ku lesa nǝ ni kasɛɛ yifoyifo ku lesa nǝ ni Onanto eto lekpo kpokpo. Bembote lesa nǝ ni lebua itsyise bámfo mɛ bánɔ eso. 10 Nya boonyǝ bǝtsyǝ lekpo se banyɛ lǝ kusu sɛɛ komǝ ǝsuǝ, itsyise ntɔ lǝ Anto ǝmǝ ɔflɔ nya biensiembunyǝ mɛ bio. 11 Nya bebote lesa nǝ ni lekpo kpokpo itsyise Onanto ébolo kawunsiǝ kamfo eto ǝsuǝalenyǝ ǝmǝ dikpi koko.
12 “Asa kpǝ si ekpe nnya ele bǝ ntɛyi mi. Fɛɛ yooso mi butsyi mɔmɔ. 13 Fɛɛ lefe nǝ Lɛwɔnɔ nǝ lǝǝlǝkǝ sitinti lǝ Onanto ǝsuǝ kate ǝbǝǝ, diutǝ bete sitinti siamǝ kenke itsyi lǝ Onanto ɔflɔ. Nya wǝǝmbɔtɛyi kulesa lǝ wǝ ǝsuǝale ǝsuǝ. Bomu wɔɔtɛyi mi lesa nǝ waanɔ ku nnya lǝǝbǝ bubǝ. 14 Wuutǝ babesǝ mɔ diye kato itsyise wuulǝkǝ lesa nǝ ófo utsyiko mɔ ɔflɔ ote mi. 15 Lesa saa nǝ ni Anto ǝmǝ eto lelee, eyifo mɔ lele. Nyaso míntɛyi mi minkǝ Lɛwɔnɔ nǝmǝ ebufi lesa nǝ mintǝ wǝ ubǝ ote mi.”
Bakasebi Bamǝ Eto Nkuɛnlo Ebofiani Disuǝyuǝ.
16 Yesu esi ɔ́tɛyi nkǝ, “Ibu sɛkɛ biensiembunyǝ mɛ bio, nya lǝ lefe sɛkɛ kama bisi biunyǝ mɛ.”
17 Mfó nya wǝ bakasebi bǝtsyuǝ lɛtɔ mǝ bǝtsyuǝ bǝnkǝ, “Nya ɔ́tɛyi mfo eto kasɔ nkpǝ? Ɔ́tɛyi bo nkǝ, Ibu sɛkɛ boensi embunyǝ wǝ bio. Nya sɛkɛ tsya lǝ nnya kamaa, busi buunyǝ wǝ. Nya usi ɔ́tɛyi bo tsya nkǝ, ‘Itsyise ntɔ lǝ Anto ǝmǝ ɔflɔ.’ 18 Nnya ɔ́tɛyi nkǝ, ‘Ibu sɛkɛ,’ eto kasɔ ni be? Bóannɔ lesa nǝ ɔnlɛ bɔtɛyi eto kasɔ!”
19 Yesu áte nkǝ etiki ǝtsyuǝ kpe bála lǝ batɔ wǝ. Nyaso ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Ntɛyi minkǝ ibu sɛkɛ biensi embunyǝ mɛ bio, nya sɛkɛ lǝ nnya kamaa, bisi biunyǝ mɛ bio. Etiki nyamfo bɛnlɛ bɔlɛ kabe lǝ mi bǝtsyuǝ nti lee? 20 Sitinti minlɛ mi bɔtɛyi minkǝ biuwi kaminsǝku, bilǝkǝ binǝntu. Fɛɛ kawunsiǝ eto betidi luunyǝ disuǝyuǝ. Nya mii, nkuɛnlo ebumuǝ mi, fɛɛ mi nkuɛnlo bomǝ ebofiani disuǝyuǝ. 21 Lǝ usio labe kolee, woakɛ lǝ bulǝ ǝsuǝ itsyise ɔlɛ kanyi bunyǝ. Fɛɛ lǝ óle ubi ǝmǝ ólosǝǝ, woata kanyi ka únyǝ ǝsuǝ, itsyise wǝǝnyǝ disuǝyuǝ nkǝ óle ubi ókpe lǝ kawunsiǝ. 22 Nko seka inte itǝ mi tsya nɛ. Mɔmɔɔ, bekpe lǝ nkuɛnlo ǝsuǝ. Fɛɛ muunyǝ mi bio. Nya disuǝyuǝ luuyi mi akɔɛsi kenke, disuǝyuǝ nǝ eto okle kuutsyuǝ saa lǝmbofo bofo ketsyiko mi ani kulefe.
23 “Lǝ diyi nǝmǝ ayoo, biembɔtɔ mɛ kulesa. Itsyise nlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ lesa nǝ ke biɔtɔ mɔ Anto lǝ mɔ diye ǝsuǝǝ, wuufi ni utǝ mi. 24 Ibǝ ese mɔmɔɔ, bíantɔ tɔ kulesa lǝ mɔ diye ǝsuǝ. Bɛtɔ ete lǝ utǝ mi lǝ mi disuǝyuǝ lǝ lɛflɔ lelo.
25 “Ndi mi etiki ɛyɛ lǝ akpa ǝsuǝ. Fɛɛ lefe ebubǝ nǝ mensiembudi mi etiki nyɛnko lǝ akpa ǝsuǝ. Bomu muudi mi etiki wuee itsyi lǝ Anto ǝmǝ ǝsuǝ. 26 Lǝ lefe nǝmǝ ayoo, bɛtɔ wǝ asa lǝ mɔ diye ǝsuǝ. Minlɛ bɔtɛyi miǝ mɔɔ, mɔɔtɔ ntɛ mi. 27 Itsyise Anto ǝmǝ kosate aala mi. Waala mi itsyise mi tsya aala mɛ, nya béfo bɛnɔ biǝ Onanto ɔflɔ mintsyi mímbǝ. 28 Sitintii, Anto ǝmǝ ɔflɔ mintsyi mímbǝ kawunsiǝ, nya mɔmɔ nsi nlɛ budu lǝ kawunsiǝ kesu Anto ǝmǝ ɔflɔ.”
29 Nya wǝ bakasebi lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Mɔmɔɔ, efe alɛ etiki budi kakpasǝ wuee, insini lǝ akpa ǝsuǝ. 30 Mfe ko bote boǝ eyi lesa saa, nya yensife bǝ kuutsyuǝ saa si ɔtɔ fǝ etiki eto kasɔ. Nyamfo mate ǝtǝ bofo bɔnɔ boǝ Onanto ɔflɔ fétsyi.”
31 Mfó Yesu lɛtɔ mǝ nkǝ, “Mɔmɔ alɛ befo bɛnɔ? 32 Lefe lɛ bubǝ, nya díubǝ tsya lélo nǝ boosensǝ mi nya utsyuǝ saa luusu wǝ umǝ beyani mɔ mate bitsyǝ. Fɛɛ lǝ sitintii, yembuyifo mɔ mate. Itsyise Anto ǝmǝ si ko mɛ. 33 Ntɛyi mi nyamfo lǝ binyǝ diyuǝ se biyifo lɔni ku mɛ eso. Kawunsiǝ eto betidi ebutǝ binyǝ kanyi. Fɛɛ bińyǝ kekleke! Itsyise mbutǝkǝ kawunsiǝ kamfo kato!”