17
Yesu Áto Ola.
Se Yesu lɛtɛyi mǝ nyamfo ólosǝǝ, óbesǝ ǝnǝmi kato nya ɔ́tɛyi nkǝ, “Nto, lefe nǝmǝ éboyo. Besǝ fǝ Ubi eto diye kato bǝ lǝ fǝ Ubi tsya lǝ obesǝ fǝ diye kato. Itsyise éfi ǝsuǝale kenke ǝtǝ wǝ lǝ kawunsiǝ eto betidi kenke ǝsuǝ bǝ mba kenke féfi fǝtǝ wǝǝ, lǝ utǝ mǝ nkpǝ manlo. Nya nkpǝ manlo ni bǝ lǝ betidi lǝ bate fǝ, fǝ nwǝ hã mate ni Onanto kosate ǝmǝ nya lǝ bate Yesu Kristo wǝ fátsyese. Mbesǝ fǝ diye kato nte lǝ betidi nti. Nya mínyifo keyifo ka fákpe mɛ lǝ kɔni fǝ nyifo lǝ kawunsiǝ mínlosǝ. Mɔmɔɔ, Nto, besǝ fǝ Ubi eto diyǝnde kato lǝ fǝ ǝnǝmi, diyǝnde nǝ ǝsuǝ mínkɛ ku fǝ fɛ béyifo kawunsiǝ.
Yesu Áto Ola Lǝ Wǝ Bakasebi Eto Disi.
“Ntǝ miǝ mba fǝlǝkǝ fǝtǝ mɛ lǝ kawunsiǝ eto betidi ntii, te fǝ. Fǝ bale beni nya féfi mǝ fǝtǝ mɛ nya bétsyue fǝ ditiki koto. Nya mɔmɔɔ, beyi bǝ lesa saa nǝ féfi fǝtǝ mɛɛ, etsyi fǝ ɔflɔ. Mfi kɛnyɛ ka fǝtǝ mɛ fǝ nsu ntɛyi mǝ nsuko mǝ nya báfo ke. Nya beyi sitinti bǝ fǝ ɔflɔ mintsyi, nya fǝ ni nwǝ létsyese mɛ. Nlɛ ola boto lǝ mǝ disi, minlɛ ola boto lǝ kawunsiǝ eto betidi kenke eto disi. Bomu lǝ mba féfi fǝtǝ mɛ eto disi, itsyise fǝ kosate eto bale beni.
10 “Mba kenke ni mɔ bale eyifo fǝ bale, nko ke fǝ bale tsya diyifo mɔ bale nɛ. Nya mɔ diyǝnde lébe kato ɛyɛ lǝ mǝ ǝsuǝ. 11 Mɔmɔɔ, nlɛ fǝ ɔflɔ bubǝ. Minsibǝ lǝ kawunsiǝ mfo. Fɛɛ mǝǝ, besi bakpe lǝ ke. Anto Kɛnkɛ, fǝ kosate fi fǝ diye eto ǝsuǝale nnya fǝtǝ mɛ abe mǝ bǝ lǝ beyifo bani fe kase bo ku fǝ diyifo bani. 12 Lefe nǝ mínkɛ lǝ mǝ ɔflɔɔ, nlɛ mǝ wɛkɛkɛkɛkɛ nya mínse mǝ ɛyɛ lǝ diye nǝ fǝtǝ mɛ ǝsuǝ. Nse mǝ, itǝ bǝ kuutsyuǝ saa mánnya lǝ mǝ nti, enso utidi wǝ ele bǝ onya kokooko, bǝ lǝ nnya báwɔni bákpe lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue ǝsuǝ lǝ ibǝ itǝ.
13 “Nya mɔmɔɔ, nlɛ fǝ ɔflɔ bubǝ. Ntɛyi nyamfo lǝ kawunsiǝ bǝ lǝ mǝ tsya lǝ beyi kenke lǝ mǝ akɔɛsi ku mɔ disuǝyuǝ nǝ minlɛ bunyǝ. 14 Mbe fǝ ditiki nǝmǝ letsya ntǝ mǝ, nya benni kawunsiǝ kamǝ eto bale fe kase mintsya lenni kawunsiɛ kamfo eto ole ke. Lǝ nyasoo, kawunsiǝ kamǝ eekisi mǝ.
15 “Minlɛ bɔtɔ miǝ lǝkǝ mǝ lǝ kawunsiǝ kamǝ. Bomu nlɛ bɔtɔ miǝ lǝ ase mǝ, ǝlǝkǝ mǝ etsyiko Obuale ǝmǝ eto ani. 16 Fe kase minni kawunsiǝ kamfo eto olee, nko ke mǝ tsya lenni kawunsiǝ kamfo eto bale nɛ. 17 Yifo mǝ kɛnkɛ lǝ sitinti siamǝ ǝsuǝ, itsyise fǝ ditiki nǝmǝ eyifo sitinti. 18 Ntsyese mǝ kawunsiǝ fe kase fintsya létsyese mɛ kawunsiǝ seka. 19 Lǝ mǝ esoo, nyifo mɔ ǝsuǝ kɛnkɛ ntǝ fǝ, bǝ lǝ mǝ tsya lǝ beyifo kɛnkɛ lǝ sitinti siamǝ ǝsuǝ.
Yesu Áto Ola Lǝ Bafokanɔfɔ Kenke Eto Disi.
20 “Minlɛ nyamfo bɔtɔ kǝtǝ mǝ mate, bomu nlɛ bɔtɔ kǝtǝ mba kenke loofo mɛ banɔ ɛyɛ lǝ fǝ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ mǝ bɔɔtɛyi ǝsuǝ. 21 Anto, nlɛ bɔtɔ miǝ lǝ ǝtǝ bǝ lǝ beyifo bani fe kase fankpe lǝ mɛ nya mintsya nkpe lǝ fǝ ǝsuǝ. Tǝ lǝ beyifo bani ku bo bǝ lǝ kawunsiǝ eto betidi lǝ bafo banɔ bǝ fǝ uni létsyese mɛ.
22 “Ntǝ mǝ diyǝnde nǝ eto okle ke fǝtǝ bǝ lǝ mǝmblɛ lǝ beyifo bani fe kase bo fǝ diyifo bani. 23 Nkpe lǝ mǝ, nya fintsya nkpe lǝ mɛ. Tǝ lǝ beyifo bani kenke bǝ lǝ kawunsiǝ eto betidi lǝ bate bǝ fǝ létsyese mɛ nya faala mǝ fe kase faala mɛ.
24 “Anto, nla miǝ mba féfi fǝtǝ mɛ lǝ bǝsiǝ mɛ lǝ ɔflɔ lǝ kaka minsi bǝ lǝ bǝnyǝ mɔ diyǝnde, diyǝnde nǝ fǝtǝ mɛ itsyise ála mɛ fɛ béyifo kawunsiǝ.
25 “Anto Sɛɛ, kawunsiǝ eto betidi enyi fǝ, fɛɛ mɔ yi fǝ nya mba mfo tsya yi bǝ fǝ létsyese mɛ. 26 Ntǝ báte fǝ wuee, nya muutǝ besi bate fǝ eso nko, bǝ lǝ lelabi nǝ féfi fǝtǝ mɛɛ, lǝ lɛkɛ lǝ mǝ nya lǝ mintsya lǝ nkɛ lǝ mǝ.”