18
Yudafɔ Ǝmuǝ Yesu.
Se Yesu léto ola ǝmfo ólosǝǝ, wǝ ku wǝ bakasebi édu mfó nya báyɛ lǝ Kidron eto utukplo bésu kaka nnuɛbi eto eyi eto ɔkuɛ kɛkɛ utsyuǝ lɛkɛ. Nya Yesu ku wǝ bakasebi dídufǝ mfó.
Yuda wǝ dídu wǝ utǝǝ, áte mfó itsyise lefe kpǝǝ, Yesu ku wǝ bakasebi ála disi busu kakpe mfó. Nyasoo, Yuda áyɛnko Romafɔ eto bamamanyǝ ku mba laase Disumuyo eto betsyuǝ, ba besumunyǝ ninǝ ku Farisifɔ létsyese nya ókpa mǝ úsuko ɔkuɛ kɛkɛ ǝmǝ. Bétsyi bemakǝ ku kakandiɛ ku atɛ.
Se Yesu léte asa nnya kenke lǝǝbǝ wǝ bubǝ lǝ ǝsuǝ esoo, ɔ́bɔ úbǝ ótsyako mǝ nya ɔ́tɔ mǝ nkǝ, “Owoe bɛnlɛ bɔbɛbɛ?”
Bǝtǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Yesu Nasaretnyǝ ǝmǝ.”
Ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Nyǝ mɔ ni wǝ mfo.” Yuda wǝ dídu wǝ útǝ tsya ńyǝ mǝ lenti. Lefe nǝ Yesu dítǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Nyǝ mɔ ni wǝ mfoo,” bésinkli kama kama nya bédu bánɔ.
Usi ɔ́tɔ mǝ nkǝ, “Owoe bɛnlɛ bɔbɛbɛ?”
Bǝtǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Yesu Nasaretnyǝ ǝmǝ.”
Mfó nya Yesu lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Mɔ́tɛyi mi koko minkǝ, nyǝ mɔ ni wǝ mfoo. Nyaso lǝ mɔ uni bɛnlɛ bɔbɛbɛɛ, bitǝ lǝ mbamfo lǝ bedu.” Ɔ́tɛyi nyamfo nko, bǝ lǝ lesa nǝ úkatɛyi kokoo, lǝ ibǝ itǝ sitinti nkǝ, “Nto, mányansǝ mba féfi fǝtǝ mɛ eto lɛ ɔni lǝ mǝnti.”
10 Mfó Simon Petro dínǝ kalande nǝ untsyi úlǝkǝ lǝ akpatsya, nya ówe Usumunyǝ Ninǝ Kenke eto uyifoyifo eto kodianito úfǝ. Ndomunyǝ ǝmǝ eto diye ni Malko.
11 Fɛɛ Yesu átɛyi Petro nkǝ, “Fi fǝ kalande kamǝ akpe lǝ akpatsya kafo! Bubu febu fǝ yanle bǝ nnǝ lesa nǝ nkpe lǝ kanyi eto lɛkɔbe nǝ mɔ Anto dítǝ mɛ?”
Yudafɔ Ákpa Yesu Bésuko Annas Ɔflɔ.
12 Nyamfo eto kamaa, Romafɔ eto bamamanyǝ eto ditsyukpa ku mǝ ɔtɔnkotɔnko ku Yudafɔ eto batɔnkpe bǝtsyuǝ ǝmuǝ Yesu lǝ ǝsuǝale ǝsuǝ bákle. 13 Tutɛɛ, bákpa wǝ bésuko Annas ɔflɔ. Annas ǝmfo eyifo Kayafa eto usiǝanto. Nya Kayafa ǝmfo ni Usumunyǝ Ninǝ Kenke wǝ díyifo kesumu eto keyifo lɛlɛ itǝ nǝmfó. 14 Kayafa ǝmfo ni nwǝ lɛlɛ Yudafɔ eto beninǝ kɔlɛ nkǝ ɛlɛkɛ eso bǝ utidi ɔni kpǝ lǝ betidi ba tã eto kɛnyɛ.
Petro Átɛyi Nkǝ Únyi Yesu.
15 Simon Petro ku okasebi bamba ǝtǝkǝko Yesu kama. Okasebi bamba ǝmfo eyifo Usumunyǝ Ninǝ Kenke eto utidiyiyi, nyaso wǝ dítǝkǝko Yesu bésu Usumunyǝ Ninǝ Kenke eto diyo, 16 Fɛɛ Petroo, ǝńyǝ lǝ kesie. Okasebi bamba ǝmǝ ésinkli úbǝ údi etiki ku usiobi wǝ díńyǝ lǝ kesie kɛnyɛ mfó, nya útǝ nkǝ Petro tsya dufǝ lǝ diyo nǝmǝ kafo.
17 Mfó nya usiobi ǝmǝ lɛtɔ Petro nkǝ, “Fintsya, osani ǝmfo eto bakasebi eto ɔni fenii, lee?”
Mfó Petro dítǝ mbuayɛ nkǝ, “Owo, minni!”
18 Nya se lɛyɔ nlɛ mǝ esoo, beyifobi ku mba laase mfó átsyaka ute nya bǝńyǝ banlɛ bɔyifǝ. Nya Petro tsya lɛnyi úsu úńyǝ lǝ mǝ ɔflɔ mfó ɔnlɛ ute ǝmǝ bɔyifǝ.
19 Lefe nǝmfóo, Usumunyǝ Ninǝ Kenke ákatɔ Yesu asa itsyi lǝ wǝ bakasebi ku asa nnya waate ǝsuǝ.
20 Yesu ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Meedi betidi ba tã etiki lǝ obia lǝ kusǝ komǝ kenke eto ǝnǝmi lefe saa. Maate asa lǝ Disumuyo ku lǝ ntsyakɔ kaka Yudafɔ kenke lǝǝbǝ katsya. Méndi etiki saa kulefe lǝ kabiɔkɔ. 21 Nya beso ini mɔ fanlɛ etiki nyamfo bɔtɔ? Tɔ betidi bamfo lesa nǝ míntɛyi mǝ. Beyi lǝsanǝ míntɛyi.”
22 Se Yesu lɛtɛyi nyamfo, mba laase mfó eto ɔni ko lɛsɔ wǝ lǝ kotosi nya ɔ́tɔ Yesu nkǝ, “Ntsyǝ feebu fɛ feedi Usumunyǝ Ninǝ Kenke ǝmǝ etiki nko?”
23 Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ nkǝ, “Lǝ ndi etiki bua ǝtsyuǝǝ, tɛyi utsyuǝ saa mfo lǝ ɔnɔ lesa nǝ ini. Fɛɛ lǝ méndi etiki bua saa, beso fásɔ mɛ?”
24 Mfó nya Annas dífi Yesu wǝ disi ɔkɛ lǝ bokle lǝ ukuǝ ǝsuǝǝ, ótsyese Usumunyǝ Ninǝ Kenke Kayafa ɔflɔ.
Petro Esi Ɔ́ni Yesu.
25 Lefe nǝmfóo, Simon Petro si uńyǝ mfó ɔlɛ ute bɔyifǝ. Nyaso bafɛfɛ ba díńyǝ mfó lɛtɔ wǝ bǝnkǝ, “Fintsya, ini osani ǝmǝ eto bakasebi eto ɔni fenii, lee?”
Mfó Petro áni nya ɔ́tɛyi nkǝ, “Owo lo, minni mǝ ɔni!”
26 Mfó nya Usumunyǝ Ninǝ Kenke eto ndomunyǝ ɔni eto ɔyimi wǝ eto koto Petro léwe lɛtɔ wǝ nkǝ, “Inni fǝ uni mínyǝ lǝ ɔkuɛ mfó lee?”
27 Petro esi útudi kɛnyɛ ɔ́tɛyi nkǝ, “Owo lo!” Lamfolamfoo, nya ukusɛ dítǝ kɛnyɛ.
Bákpa Yesu Bésuko Pilato Ɔflɔ.
28 Olesiǝnto ǝmfóo, bákpa Yesu lǝ Kayafa eto diyo bésuko Romafɔ eto Aba eto Unyɛsiǝ eto kǝsiǝkɔ. Fɛɛ Yudafɔ bamǝ méndufǝ mfó, itsyise bánla bǝ bakpe mǝ ǝsuǝ kɔfiɔ fɛ lǝ bedi Ukpǝ Ása Bo Ɔ́yila eto Diyisɛɛ nǝmǝ. 29 Lǝ nyamfo esoo, Pilato ábɔ úbǝ ótsyako mǝ lǝ kesie kɛnyɛ mfó, nya ɔ́tɔ mǝ nkǝ, “Nte kabua ka osani ǝmfo díyifo?”
30 Bǝtǝ wǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Lenni kabua kplɛ kukǝtsyuǝ úyifo, eni boǝmbokpa wǝ boboko fǝ ɔflɔ.”
31 Nyaso Pilato átɛyi mǝ nkǝ, “Nyalɛ bekpa wǝ bisuko lǝ mi kosate lǝ bisu bekponko wǝ lekpo lǝ mi kosate eto afi ǝsuǝ.”
Bǝtǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Bǝntǝ bo kusu bǝnkǝ bokponko kuutsyuǝ saa lekpo bolo wǝ dikpǝnkpi.” 32 Asa nyamfo ǝbǝ nko bǝ lǝ lesa nǝ Yesu lɛtɛyi itsyi lǝ ukpǝ wǝ eto okle wǝǝbǝ bukpǝ lǝ ibǝ itǝ nko sitinti.
33 Mfó nya Pilato dísinkli úsu údufǝ wǝ lekanyo mfó, nya ókpadi Yesu ɔ́tɔ wǝ nkǝ, “Fǝ ni Yudafɔ eto Oka ǝmǝ?”
34 Yesu ǝtǝ wǝ mbuayɛ ɔ́tɔ wǝ nkǝ, “Fǝ kosate ete nlɛ mɛ etiki nyamfo bɔtɔ lee, betidi bamba lɛtɛyi fǝ nko itsyi lǝ mɛ ǝsuǝ?”
35 Pilato ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Ebu fǝ Yudanyǝ mini? Mi kosate eto betidi ku besumunyǝ ninǝ dífi fǝ bákpe mɛ lɛ kɔni. Be féyifo?”
36 Yesu ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Mɔ sekakedikɔ mentsyi kasɔ mfo. Lǝ nya ete mɔ sekakedikɔ dítsyi kasɔ mfo ini, eni mɔ batɔnkpe ebota mɛ disi bǝlǝkǝ mɛ betsyiko Yudafɔ eto ani. Fɛɛ mɔ sekakedikɔ mentsyi kawunsiǝ mfo.”
37 Se ɔ́tɛyi wǝ nko, Pilato átɔ wǝ nkǝ, “Nyalɛ Oka feni?”
Mfó Yesu lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Fǝ nlɛ bɔtɛyi fǝ Oka mini. Nyamfo eso bale mɛ mímbǝ kawunsiǝ nɛ, bǝ lǝ mbǝ nlǝkǝ sitinti siamǝ nte. Nya utsyuǝ saa ke lǝǝtǝkǝko sitinti siamǝǝ, aanɔ lesa nǝ maatɛyi.”
38 Pilato átɔ wǝ nkǝ, “Nya be ni sitinti siamǝ?”
Balo Yesu Dikpǝnkpi.
Se Pilato lɛtɛyi nyamfo ólosǝǝ, úsinkli úsu Yudafɔ ɔflɔ lǝ lekple nya ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Mǝnnyǝ kabua saa lǝ wǝ ǝsuǝ lǝ nnya eso ele bǝ nlo wǝ dikpi. 39 Fɛɛ lǝ mi lekpa ǝsuǝǝ, lǝ éyo Ukpǝ Ása Bo Ɔ́yila eto Diyi eto didifee, ele bǝ nlǝkǝ mba bákpe lǝ diyo eto ɔni ntǝ mi. Nyaso bela biǝ nyani Yudafɔ eto Oka ǝmǝ ntǝ mi?”
40 Mfó nya mǝmblɛ léfã bátɛyi bǝnkǝ, “Owo lo! Inni nwǝ mfo, bomu Baraba!” Nya Baraba ǝmfo eyifo nwǝ létaka úńyǝ lǝ aba ǝsuǝ.