2
Polo aimosi Simo ya Yesu owa ɓakyaka ɓɛ́ɛ o ekulusu
Ɓande, waayakaka nga oka ɓɛ̀ɛ, oɓokye naya eimola maphɔɔ ma phɛlɛ ma Ŋwaphongo maa ɓombama, sika eimola mango na yela ya nga ya iwɔ, naa na ɓoeɓakye pha ɓomoto. Phɔ nakanaka oɓokye nga sa eimola lowɔ losuu, naeimola nde Simo ya Yesu Klisto; Yesu Klisto owa ɓakyaka ɓɛ́ɛ o ekulusu. Yango mɛna, imbɛlɛ saakoma nga oka ɓɛ̀ɛ, sikaka ɓa na ɓokusi; naɓaka naile, naɓaka natɛkyɛnɛlɛ. Mateya ma nga, na maphɔɔ maa ɓaka nga naeyimole, siikaka ɓa na mawɔ na ɓoeɓakye pha ɓomoto. Eli nde Ɓolɔɓɔ owa ɓaka kateya mwiya nwɛ o maphɔɔ ma ɓaka nga na wɔ. Yango mɛna, ianola sa ɓɛ̀ɛ ete siute na zebi sa ɓomoto, kasi nde na mwiya ŋwa Ŋwaphongo.
Zebi sa Ŋwaphongo
Ɓanga toimole zebi oka ɓaanosi ɓaalongoɓa o miyo ma Ŋwaphongo. Kasi teli zebi sa mokyisi mumu, naa pha ɓakonzi ɓa mokyisi mumu; phɔ ɓɛ, ɓakomi o suka. Ɓanga toimole zebi sa Ŋwaphongo saa ɓombama; asiɓomba na ɓato ɓa mokyisi. Ŋwaphongo, mɛna yo sa taakyela mokyisi, akanaka, yokye, aloteya sango oɓokye ɓanga tozwe ngambo. Nɔnɔ mɔnɔmɔ na ɓakonzi ɓa mokyisi mumu, taika eɓa zebi sa Ŋwaphongo; ɓo ɓasieɓaka, nde teɓaɓakyaka Nkolo owa nkyɛmɔ o ekulusu. Kasi eli nde ɓo wakoma ɓɛ́ɛ o buku oɓokye: «Maphɔɔ mali naino moto sawɛnɛ na saoka, na mali moto mɔnɔmɔ sa umunya, Ŋwaphongo aunva ma ɓɔngya phɔ ya ɓato ɓamozingye.» 10 Ŋwaphongo aimola sekyele yɛ nde ɓanga; eli Ɓolɔɓɔ phɛ moto owaloimola yango. Iyo, Ɓolɔɓɔ kaeɓe maphɔɔ masɔ, eɓe na maumunya ma Ŋwaphongo maa ɓombama. 11 Oka moto, nde Ɓɔlɔɓɔ ɓooli onte yɛ, ɓoeɓe maphɔɔ masɔ maali o ndondo yɛ. Kasi moto mosuu taamaeɓe. Nde ɓomɔ mɛ, maumunya ma Ŋwaphongo, kyemaeɓe nde Ɓolɔɓɔ. 12 Ɓanga, toloika zwa Ɓɔlɔɓɔ ɓoute o mokyisi mumu, kasi tozwa nde Ɓɔlɔɓɔ ɓoute na Ŋwaphongo, oɓokye toeɓe maphɔɔ malaa malokyele yo. 13 Emba toloowɔ maphɔɔ mɛ na zebi siiteya ɓato, kasi towɔ maphɔɔ mɛ na maloɓa maaloteya Ɓolɔɓɔ pha Ŋwaphongo. Na ɓomɔ tolimbole maphɔɔ ma Ɓolɔɓɔ pha Ŋwaphongo nde oka ɓato ɓali na Ɓolɔɓɔ mɛ. 14 Moto otooli na Ɓolɔɓɔ pha Ŋwaphongo, takokyi eɓa maphɔɔ ma phɛlɛ maaute na Ɓolɔɓɔ mɛ. Oka yɛ, maphɔɔ mɛ mali ndokolo ŋwaa; takokyi imaeɓa, phɔ ɓamaeɓe nde ɓooli na Ɓolɔɓɔ mɛ. 15 Yango mɛna, moto oli na Ɓolɔɓɔ pha Ŋwaphongo, akokyi eɓa maphɔɔ masɔ, na maaɓe na malaa; kasi maakyele yo moto takokyi wɔ oɓokye mali maɓe. 16 Phɔ o buku pha Ŋwaphongo ɓakoma oɓokye:
«Okoeɓe maumunya ma Nkolo nza?
Okokyi imoteya nza?»
Kasi ɓanga, toli na maumunya ma Klisto.