16
Polo kalɔngɔlɔ
Naongye na ɓɛ̀ɛ phɔ ya ŋwana nyango na ɓanga wa ŋwaŋwasi Foebe, okokyele o ingomba sa Sankeleya. Waamoya yo oka ɓɛ̀ɛ, omokumbele na ɓolaa na nkombo ya Nkolo Yesu, omokumbele ɓookokumbelakye ɓaaka Ŋwaphongo. Omosungye na isungyi sisɔ saamoonga yo oka ɓɛ̀ɛ. Phɔ nɛ asunga ɓato ɓaikye, eɓe na nga mampenza.
Ondɔngɔlɛlɛ Prisile na molo nyɛ Akilasi ɓaakyelele Yesu Klisto ndokolo nga. Ɓalukaka na iya waa phɔ ya iya mbikya. Naɓaphɛ mɛlɛsi na ɓoikye, kasi teli nde nga mampenza, na ɓaanosi ɓasɔ ɓa mangomba ma ɓato ɓaate ɓali Ɓayuda ɓaɓaphɛ mɛlɛsi. Olɔngɔlɔ na ɓaanosi ɓaangane o ingambi sa ɓɛ̀ɛ phɔ ya iɓɔndɛlɛ Ŋwaphongo.
Olongɔlɔ na nwɛbi na nga Epainɛtɛ. Aɓaka moto owa o ɓoo owanola Klisto o nkyisi ya Azi. Olɔngɔlɔ na Maliya owa kyela etoma iikye phɔ ya ɓɛ̀ɛ. Olɔngɔlɔ na Andolonikusu na Zuniasi, ɓali ɓanaa mama Ɓayuda. Ɓɛ́ɛ ɓaɓaka na nga elele yɔnɔyɔ o bɔlɔkɔ; ɓali ɓatoma ɓaaeɓana na ɓoikye. Ɓɛ́ɛ ɓaanolaka Yesu Klisto o ɓoo pha nga.
Olɔngɔlɔ nwɛbi na nga Ampiliyatusu, oli na nga elele yɔnɔyɔ o isanga sa Nkolo Yesu. Olɔngɔlɔ Uliɓanusu, nɛ kakyelele Klisto ndokolo ɓanga. Olɔngolɔ na nwɛbi na nga owa zinga nga Sitakasi. 10 Olɔngɔlɔ Apelɛsi, anyɔkɔmɔ phɔ ya Yesu Klisto kasi taika moangana. Olɔngɔlɔ na ɓato ɓazale oka Alisitobulɛ. 11 Olɔngɔlɔ na ŋwana mama owa moyuda Elodioni, na ɓaanosi ɓaazale oka Narsise. 12 Olɔngɔlɔ na ɓana nyango na ɓanga ɓaa ɓaɓasi Tilifɛnɛ, Tilifose, na Pelɛsisi; ɓɛ́ɛ ɓasɔ ɓakyela etoma na ɓoikye phɔ ya Nkolo ya ɓanga. 13 Olɔngɔlɔ Lufusu, moto wa Ŋwaphongo mpenza molaa. Olɔngɔlɔ na nyango oli phɔ ya nga ndokolo mama owa mbota. 14 Olɔngɔlɔ na Asenkilite, Felegona, Elemesi, Patoloɓasi, Elemasi, na ɓɛbi ɓaanosi ɓayɔkɔ ɓasɔ ɓali oka ɓɛ. 15 Olɔngɔlɔ na Filologe, Zuli, Nele na ŋwana nyango owa ŋwaŋwasi, na Olimpasi na ɓato ɓasɔ ɓa Ŋwaphongo ɓali oka ɓɛ.
16 Olɔngɔnɛlɛ ɓɛ̀ɛ ɓasɔ, oyambane ɓokokyelakye ɓato ɓa Ŋwaphongo. Mangomba masɔ ma Klisto maelɔngɔsi.
Toli eya suka
17 Ɓande na nga, naongye na ɓɛ̀ɛ oɓokye: Okyeɓe na ɓaamotɛmɛlɛ maphɔɔ maekosi ɓɛ̀ɛ. Ɓɛ́ɛ ɓakyele oɓokye ɓato ɓakaɓane, ɓambe naɔtɔ ianola sa ɓɛ. Ɓɛ̀ɛ saɓa na ɓɛ́ɛ elele yɔnɔyɔ. 18 Ɓato ɓaa ndengye mɛna teɓakyele etoma ya Nkolo ya ɓanga Yesu Klisto, ɓakyelele nde mabuu ma ɓɛ. Na yela ya ɓɛ́ɛ ya iwɔɔ, ɓakyɛmikosa ɓato ɓate ɓaeɓe ekpele. 19 Kasi phɔ ya ɓɛ̀ɛ, ɓaanosi ɓasɔ ɓaeɓe ɓokotosa ɓɛ̀ɛ Ŋwaphongo, eli nde phɛlɛ, nali na nkyisa nzikye phɔ ya ɓɛ̀ɛ. Kasi nazingye oɓokye ɓɛ̀ɛ oɓe na malondo maikye maikyela maphɔɔ maalaa, olɛ maphɔɔ maaɓe. 20 Iikasi ŋwana ɓokyi ɓoɓo, Ŋwaphongo okophɛ ɓose amoɔtɔ mwiya ŋwa Molemba, aamokyela o se ya makolo ma ɓɛ̀ɛ.
Lɛ oɓokye Nkolo ya ɓanga Yesu aepambole!
21 Timote okokyele na nga etoma elele yɔnɔyɔ aelɔngɔsi. Ɓɛbi na nga Ɓayuda, Lusiusu, Zazona, na Sozipatele ɓaelɔngɔsi na ɓɛ.
22 Eli nga Teletiusi moto okoekomele maphɔɔ mawɔ Polo o mokanda mumu. Naelɔngɔsi na nga na nkombo ya Nkolo.
23 Gayusi nɛ aelɔngɔsi, nazale o ingambi sɛ. Ɓato ɓa Ŋwaphongo ɓasɔ ɓaa yasambela oka yɛ na ɓɛ́ɛ ɓaelɔngɔsi. Elasite okoɓombe ɓaphalanga ɓa mokyisi, na nwɛbi na ɓanga Kwalatusu ɓaelɔngɔsi.
[ 24 Lɛ oɓokye Nkolo ya ɓanga Yesu Klisto aepambole! Amɛ.]
Polo kakumole Ŋwaphongo
25 Tokumole Ŋwaphongo! Yo ali na makokyi ma iephɛ ɓokusi na nzela yɛ. Eli nde ɓo kowɔ nga soo soo waimole nga ɓato Simo Elaa ya Yesu Klisto eya ɓombaka Ŋwaphongo o bileko ɓalekana. 26 Uŋwaŋwa eye Ŋwaphongo ateye Simo mɛ eya ɓombaka yo o phaa. Na ɓo wakomaka ɓaimosi phɔ ya Klisto. Yango mɛna, ɓato ɓasɔ ɓaate ɓali Ɓayuda ɓaoka Simo mɛ, ɓo wa wɔkɔ Ŋwaphongo yokye azingaka oɓokye maɓota masɔ maokye Simo mɛ phɔ ɓato ɓamoanole, ɓambe na motosa.
27 Eli nde Ŋwaphongo, yo mampenza ooli na zebi, azwe nkyɛmɔ, na nzela ya Yesu Klisto, phɔ ya ɓoɓɛlɛ na ɓoɓɛlɛ! Amɛ!