Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Kọ̃rị̃nị́tọ̃
gá rĩ ꞌbaní drị̃drị̃ rĩ
1
Páwụ̃lọ̃ zị Kũrĩsĩtíyánĩ táwụ̃nị̃ Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gá rĩ kí cící
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́, ma Páwụ̃lọ̃ Ãdróŋá ꞌbã pẽlé lẽtáŋá ĩꞌdidrị̂ sĩ ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị̂ áni rĩ drị́, ãzíla Sõsĩténõ ãmã ádrị́pị rú rĩ drị́. Ásĩ wárágã ꞌdĩ ꞌbá Ãdróŋá ãni kãnị́sã Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gá rĩ ꞌbanî. ꞌBá ꞌdĩ kí Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ũpẽlé ndú Ãdróŋá nî, ãzíla umvelé ꞌbãlé ãlá ru ꞌbá pírí ãngũ pírí gá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ãmã Úpí ru ꞌdĩ ị̃nzị̃lépi ꞌdĩ kî.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru, ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Páwụ̃lọ̃ fẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá nî
Ma ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá ní lẽtáŋá uyaŋâ kóru ĩꞌdiní fẽlé ĩminí Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ sĩ rĩ sĩ. Ãꞌdusĩku ĩminí ĩmi icíjó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ be rĩ sĩ ĩmi acá dó málĩ ꞌdị́pị gẹ̃rị̃ pírí sĩ, ị́jọ́ ĩminí jọlé rĩ kí agá ãzíla nị̃táŋá pírí sĩ. Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ãmaní vú nzelé Kúrísĩtõ drị̃ gá rĩ iꞌda dó ru ĩmi agâ sĩ ꞌbo. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmĩ ĩcẽ fẽtáŋá Úríndí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ãzí fẽlé ĩminí la ku, ĩminí ásị́ tị̃ agá ásị́ pírí sĩ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã iꞌdaŋá tẽjó. Ĩꞌdi ĩmi ꞌbã ũkpó ru kpere ãsị̃ŋá gá, ĩmi dó sĩ adru ị́jộ kóru ụ́ꞌdụ́ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ãgõjó rĩ sĩ. Ãdróŋá ĩmi umvelépi sĩ tị icíjó Ngọ́pị̃ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ be rĩ ĩꞌdi ãꞌị̃táŋâ trũ ị́jọ́ ꞌdĩ idéjó rá ĩcẽŋâ kóru.
Awaŋá Kũrĩsĩtíyánĩ Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gá rĩ ꞌbadrị̂
10 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ ma mãmálá ꞌbã ĩmi rụ́ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ rụ́ sĩ, ĩmi pírí ĩjọ ị́jọ́ tị ãlu sĩ. Ĩmi awa dó sĩ ĩmi ku, ãzíla ĩmi dó sĩ tị icí ásị́ ãlu sĩ ãzíla ũrãtáŋá ãlu sĩ ị́jọ́ kpị sĩ.
11 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ꞌbá ãzí Kị̃lọ́yị̃ drị́ko gá la lũ kí mání, ĩmi ãwã ĩmi drĩdríŋĩ gá ãwã-ãwã. 12 Ị́jọ́ mání jọlé rĩ ĩꞌdi íni: ꞌbá ãzí kí jọ la, “Ãma Páwụ̃lọ̃ ãni,” ãzí rĩ kí jọ la, “Ãma Ãpọ́lọ̃ ãni,” ãzí rĩ kí jọ la, “Ãma Kéfã ãni,” ãzíla ãzí rĩ kí jọ la, “Ãma Kúrísĩtõ ãni.”
13 Âwa dó Kúrísĩtõ ꞌbo yã? Îpa Páwụ̃lọ̃ mũsãláꞌbã sị́ gá ĩmi ị́jọ́ sĩ rá yã? Ĩbĩ bãbụ̃tị́zị̃ Páwụ̃lọ̃ rụ́ sĩ rá yã? 14 Má uꞌá ãyĩkõ sĩ mání ꞌbá ãzí ní bãbụ̃tị́zị̃ fẽjó ku rĩ sĩ, pẽ lú Kũrísĩpõ kí Gáyõ be. 15 ꞌBá ãzí icó dó sĩ jọlé la ĩbĩ bãbụ̃tị́zị̃ áma rụ́ sĩ la ku. 16 (Ãndá, áfẽ vâ bãbụ̃tị́zị̃ rá la ꞌbá Sĩtéfãnãsĩ drị́ko gá rĩ ꞌbanî, ꞌdã ꞌbã drị̃ gâ sĩ má igá dó áfẽ bãbụ̃tị́zị̃ ꞌbá ãzí ní rá la ku.) 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Kúrísĩtõ pẽ áma tị bãbụ̃tị́zị̃ fẽlé la ku, wó ị́jọ́ mgbã ũlũjó adru ị́jọ́ ũndũwã ꞌbá drị̂ sĩ ku, fẽjó la drãŋá Kúrísĩtõ drị́ gá mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ꞌbã acá sĩ ũkpõ kóru ku.
Kúrísĩtõ ĩꞌdi ũndũwã ãzíla ũkpõ Ãdróŋá drị̂
18 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, drã Kúrísĩtõ drị́ gá mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ĩꞌdi iꞌdá aza rú ꞌbá ị̃lị̃kị̃lépi ị̃lị̃kị̃ rĩ ꞌbanî, wó ãma tá gápi palé rá ꞌdĩ ꞌbaní ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ rĩ. 19 Ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni,
“Ma ũndũwã ꞌbá ũndũwã rú rĩ drị̂ andi rá,
ãzíla ma nị̃táŋá ꞌbá nị̃táŋâ trũ rĩ ꞌbã bụ́lụ́ gá.” Ĩsáyã 29:14
20 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌBá ũndũwã rú rĩ kí dó íngõlé yã? ꞌBá nị̃táŋâ trũ rĩ kí dó íngõlé yã? Jõku ꞌbá nị̃táŋâ trũ ị́jọ́ ũkpó ụ́ꞌdụ́ ꞌdĩ agá rĩ kí íngõlé yã? Ãdróŋá ꞌbã ũndũwã ụ̃nọ́kụ́ drị́ gá rĩ aza rú ku yã?
21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũndũwã Ãdróŋá drị́ rĩ sĩ, ꞌbá nị̃ kí Ãdróŋá ũndũwã ĩꞌbadrị́ ꞌbádrị̂ sĩ ku. Kẹ̃jị́ la gá Ãdróŋá pẽ ị́jọ́ ꞌbá ꞌbaní umvelé aza rú ãmaní ũlũlé rĩ ayúlé sĩ ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ kí pajó.
22 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú rĩ lẽ kí ícétáŋá, ãzíla ꞌbá Gị̃rị́kị̃ * ꞌBá Gị̃rị́kị̃ rú rĩ kí ándrá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ kí ꞌbã ãzí. rú rĩ kí ũndũwã ndrụ̃. 23 Wó ãma Kúrísĩtõ ipalé mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ị́jọ́ ũlũ, ĩꞌdi kúmũ rú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbanî, ãzíla aza rú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbanî. 24 Wó ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã umvelé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ãzíla ꞌbá Gị̃rị́kị̃ rú rĩ ꞌbaní Kúrísĩtõ ĩꞌdi ũkpó ãzíla ũndũwã Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌi. 25 Ị́jọ́ iꞌdálépi Ãdróŋâ ꞌbã rĩ aza rú rĩ, ĩꞌdi ũndũwã rú ndẽ ꞌbá ꞌbã ũndũwã rá, ị́jọ́ iꞌdálépi Ãdróŋá ꞌbã rĩ ũkpó ãkõ rú rĩ ndẽ ũkpõ sĩ ꞌbá ꞌbã ũkpõ rá.
26 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ĩmi ũrã drĩ ĩmi ándrá íngoní Ãdróŋá ꞌbã ĩmi umvejó rĩ sĩ. Ĩmi ũꞌbí adru kí ándrá ũndũwã rú, rụ̂kụma trũ ãzíla ũkpó trũ ꞌbá kí mịfị́ gá ku. 27 Ãdróŋá ũpẽ ꞌbá ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ ꞌbaní ꞌbãlé ífí kóru rĩ kí drị̃nzá fẽjó ꞌbá ũndũwã rú rĩ ꞌbanî, Ãdróŋá ũpẽ vâ ꞌbá ũkpõ kóru rĩ kí drị̃nzá fẽjó ꞌbá ũkpó trũ rĩ ꞌbanî. 28 Ãdróŋá ũpẽ ꞌbá ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ ꞌbã kí sụ̃sụ́ wilé rá, ãzíla idelé ide-idê ãzíla ĩꞌbaní ũrãlé ãzị̂ kóru ꞌdĩ kí, sĩ ꞌbá ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ ꞌbã kí ị́jọ́ ꞌbãlé ũkpó ꞌdĩ kí anujó. 29 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzí icó dó sĩ ru ũnũlé Ãdróŋâ drị̃lẹ́ gá ku. 30 Ãdróŋá ají ị́jọ́ ĩminí ĩmi icíjó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ be rĩ nĩ, ãzíla fẽ vâ Kúrísĩtõ ãmaní ũndũwã rú nĩ. Ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ rĩ sĩ, ꞌbã ãma ꞌbá mgbã rú, ãma acá dó sĩ ꞌbá Ãdróŋá drị́ ãlá ãzíla unzelé drị̃lẹ́mgbọ trũ rĩ kí rú. 31 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “ꞌBá ru ũnũlépi rĩ, ꞌbã ũnũ ru ị́jọ́ Úpí ꞌbã ngalé rĩ sĩ.” Yẽrẽmíyã 9:24
 

1:19 Ĩsáyã 29:14

*1:22 ꞌBá Gị̃rị́kị̃ rú rĩ kí ándrá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ kí ꞌbã ãzí.

1:31 Yẽrẽmíyã 9:24