16
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá pírí kí cící
Álẽ jọlé la ĩminí ãmã ámvọ́pị Fị́bị̃ ꞌbá ãzị́ ãzã kolépi kãnị́sã Kẽnĩkẽríyã gá rĩ ꞌi, ĩꞌdi ꞌbá múké la. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma ĩmi zị ĩꞌdi aꞌị́jó Úpí agá ꞌbá ãlá ꞌdĩ ꞌbã ãzí ru ãzíla ĩꞌdi ãzã kojó ãko ãzã koma rú ĩꞌdi ꞌbã aꞌị́lé ĩmidrị́ ꞌdĩ kí sĩ, ri ándrá adrulé ãzã koma rú ꞌbá ũꞌbí ꞌbanî ãzíla mání ĩndĩ.
Ĩzị mání Pĩrĩsílã kí Ãkúwílã be cící, ꞌdĩ kí ꞌbá ãma sĩ ãzị́ ngajó ĩꞌba abe Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ kî. Nze kí ru ídri ãjị́ áma ị́jọ́ sĩ. Adru ma ꞌi áꞌdụ̂sĩ ku, wó kãnị́sã pírí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ ꞌbadrị́ gá rĩ kí vâ sĩ ãyĩkõ sĩ kí ị́jọ́ sĩ.
Ĩzị vâ ꞌbá pírí ru tralépi kãnị́sã ĩꞌbadrị́ lị́cọ́ gá rĩ agá rĩ kí cící, ĩzị mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba Ĩpãyĩnétõ ándrá ꞌbá drị̃drị̃ acálépi ꞌbá Kúrísĩtõ ãni la rú Ásĩyã gá rĩ ꞌi cící.
Ĩzị mání Mãríyámũ ãzị́ ngalépi ũkpó sĩ ĩminí rĩ ní ĩndĩ.
Ĩzị mání Ãndrõníkã kí Yũníyã * Yũníyã bụ́kụ̃ ãzí rĩ kí agá ála umve la Jụ́lị́yã ꞌi. be cící, kí mâ kãká ru ãzíla má be mãbụ́sụ̃ gá rĩ kî. ꞌBá ụ̃pị́gọ́ŋá rú rĩ nị̃ kí kí lọ́lọ́, ãzíla kí ándrá Kúrísĩtõ agá mání drị̃drị̃.
Ĩzị Ãmũfũlíyátõ mání lẽlé Úpí agá rĩ ní cící.
Ĩzị vâ mání Ũrĩbánõ, ãma sĩ ãzị́ Kúrísĩtõ drị̂ ngajó ĩꞌdi trũ ãzíla Sĩtãkúsĩ ꞌbá mâ lẽlé mâ wọ̃rị́ ru rĩ ꞌbaní cící.
10 Áfẽ vâ zịtáŋá Ãpẽlésĩ ní, ꞌbá ụ̃ꞌbị̃lé ãzíla ãꞌị̃lé Kúrísĩtõ agá rá rĩ ní cící, ãzíla ĩzị vâ ꞌbá lị́cọ́ Ãrĩsĩtõbúlõ drị̂ agá rĩ kí cící ĩndĩ.
11 Ĩzị vâ Hẽrõdĩyánõ ꞌbá kí mâ kãká ru rĩ ãzíla ꞌbá Kũrĩsĩtíyánĩ rú Nãrĩkísõ drị́ko gá rĩ abe cící.
12 Ãzíla áfẽ vâ zịtáŋá Trũfénã ꞌbaní Trũfósã be cící, ꞌdĩ kí ũkú ãzị́ ngalépi Úpí drị́ ũkpó sĩ rĩ kî, ãzíla ĩzị vâ mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba Pẽrĩsísĩ ũkú vâ ãzị́ ngalépi Úpí ní ambamba rĩ cící ĩndĩ.
13 Ázị Rũfúsĩ pẽlé ndú ãzị́ Úpí drị̂ agá rĩ cící, ãzíla ĩꞌdi ꞌbã ãndrẽ áma tãmbalépi ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩꞌdi ꞌbã ngọ́pị ru rĩ cící.
14 Ázị Ãsũnĩkũrítõ ꞌi, Fĩlẽgónĩ ꞌi, Hãmésĩ ꞌi, Pãtrõbásĩ ꞌi, Hẽrĩmásĩ ꞌi ãzíla Kũrĩsĩtíyánĩ ĩꞌba abe ꞌdĩ kí cící.
15 Ázị Fĩlõlõgásĩ ꞌi ãzíla Jụ́lị́yã ꞌi, Nẽríyã kí ĩꞌdi ꞌbã ámvọ́pị be, Ũlĩmbásĩ ꞌi, ãzíla ꞌbá pírí Ãdróŋá ãni ĩꞌba rụ́ ꞌdãá rĩ abe cící.
16 Ĩzị ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá ãlu-ãlu ásị́ pírí sĩ, kãnị́sã pírí Kúrísĩtõ ãꞌị̃lépi rĩ fẽ kí ĩꞌbã zịtáŋá ĩminí pírí.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ímbátáŋá ãsị̃jó rĩ
17 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ma mãmálá ꞌbã ĩmi rụ́, ĩmi adru mịfị́ trũ ꞌbá ꞌbá kí awalépi ꞌdĩ kí sĩ, kí ꞌbá kí ãꞌị̃táŋá uja sĩ mụjó ímbátáŋá ãꞌị̃lé ꞌbo rĩ ujajó, ĩmi ĩdã ĩmi ĩꞌba rụ́ ꞌdâ rá. 18 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ nga kí ãzị́ Úpí ãma ãni Kúrísĩtõ drị́ rĩ ku, kí así rá la kụ̃bụ̃ ĩꞌbadrị̂ sĩ, ị́jọ́ ãfũlépi ãlápítí ru ãzíla ũré ꞌdĩ kí sĩ, kí ꞌbá ị́jộ kóru ꞌdĩ kí ásị́ ulé. 19 ꞌBá pírí are kí ị́jọ́ ĩminí ꞌbá tị arejó rĩ ꞌbã ị́jọ́ rá, ãyĩkõ fụ ma ĩmi ị́jọ́ sĩ ambamba. Wó álẽ ĩmi adru nị̃táŋâ trũ ị́jọ́ ꞌdĩ agá ꞌdâ mũkẽ ĩꞌdidrị̂ agá, ãzíla ĩmi adru ị́jọ́ ũnzî kóru. 20 Ãdróŋá ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã ꞌdị́pị la Sĩtánĩ aco vụ̃rụ́ ĩmi pálé gá. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
21 Tị̃mị̃tị́yọ̃ ãzị́ ngalépi má be rĩ zị ĩmi pírí cící, Lụ̃kị́yã ꞌi, Yásõnĩ ꞌi ãzíla Sõsĩpãtérõ ꞌi mâ kãká ru rĩ abe zị kí ĩmi pírí cící.
22 Ma ꞌi Tẹ̃rị̃tị́yọ̃ wárágã ꞌdĩ sĩlépi rĩ zị ĩmi ꞌbá Úpí agá ꞌdĩ kí pírí cící.
23 Gáyõ ãmụ́ aꞌị́lépi ma trũ ãzíla kãnị́sã ꞌdộ cí rĩ ꞌbã sĩ ãyĩkõ ịsụ́jó ĩꞌdi agá rĩ, fẽ vâ zịtáŋá ĩmi zịjó pírí cící.
Ĩrásĩtõ drị̃lẹ́ ãzị́ ngalépi ꞌbá abe ĩrá tãmbajó táwụ̃nị̃ ãmbógó rĩ drị́ gá rĩ ãzíla ãma ádrị́pị Kõwãrítõ ãma lẽlépi ambamba rĩ fẽ vâ ĩminí zịtáŋá ĩndĩ. [ 24 Ásị́ ị̃gbẹ̃ ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã adru ĩmi pírí abe. Ámĩnã.] Vásĩ 24 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ.
25 Ĩmi ị̃nzị̃ Ãdróŋâ rụ́ ĩꞌdi ꞌbã icójó ĩmi ꞌbãjó ũkpó ru ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̃ gá mání ũlũlé rĩ sĩ, ãzíla úri ándrá ị́jọ́ zị̃lẹ́ zị̃-zị̃ ꞌdĩ zị̃lé údu ílí ũꞌbí ru. 26 Wó ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, úꞌdîꞌda ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ají dó ĩꞌdi tọndọlọ ãmvé ị́jọ́ nãbịya ꞌbã kí sĩlé ãzị́táŋá Ãdróŋá uꞌálépi jã ꞌdâ rĩ drị́ gá rĩ sĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ sụ́rụ́ pírí ꞌbã ãꞌị̃ dó sĩ ĩꞌdi ꞌi, ãzíla ꞌbã are kí sĩ tị la benĩ. 27 Ãdróŋá ũndũwã ꞌdị́pị ní dị̃zã ꞌbã adru jã ꞌdâ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agâ sĩ. Ámĩnã.

*16:7 Yũníyã bụ́kụ̃ ãzí rĩ kí agá ála umve la Jụ́lị́yã ꞌi.

16:24 Vásĩ 24 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ.