15
Gbíyã múké uꞌájó ꞌbá abe rĩ
Ãma ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ũkpó ru ꞌdĩ, lẽ ãko ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá ũkpõ kóru ꞌdĩ kí ãzã sĩ pá tujó ũkpó ru ãꞌị̃táŋá ĩꞌbadrị̂ agá, lẽ ãma ịpị́ kí ãma ku. Lẽ ãfẽ kí ãyĩkõ ꞌbá ãma jĩránĩ rú ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ ꞌbaní ị́jọ́ ĩꞌbaní idélé múké rĩ sĩ, ála sĩ kí sị ũkpó ru ãꞌị̃táŋá agá. Ãꞌdusĩku Kúrísĩtõ fẽ ándrá ĩꞌdiní ãyĩkõ cénĩ-cénĩ rú ku, cécé ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “Úꞌdáŋá ꞌbá kí ĩmi uꞌdájó rĩ, ri kí áma uꞌdálé.” Zãbụ́rị̃ 69:9 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ándrá sĩlé údu rĩ úsĩ ĩꞌdi sĩ ãma imbájó ãmaní sĩ ị́jọ́ tajó, ãzíla ásị́ ꞌbãjó ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã ãma ásị́ imbájó tẽjó la rĩ áni.
Lẽ Ãdróŋá ásị́ tẽŋá ãzíla ásị́ imbáŋá ꞌdị́pị ꞌbã fẽ ĩminí úríndí ĩminí sĩ ĩmi icíjó ĩmi drĩdríŋĩ gá, ĩminí sĩ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ vú bĩjó. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi dó sĩ Ãdróŋá ní dị̃zã fẽ ásị́ ãlu sĩ ãzíla tị ãlu sĩ, ꞌdĩ Ãdróŋá Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã Átẹ́pị ꞌi.
Ị́jọ́ mgbã ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní rĩ
Ĩmi aꞌị́ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá cécé Kúrísĩtõ ꞌbã ĩmi aꞌị́lé rĩ áni, ĩmi dó sĩ dị̃zã fẽ Ãdróŋá ní. Ĩmi ũrã drĩ ị́jọ́ Kúrísĩtõ ꞌbã amụ́jó ãtíꞌbó ru ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbaní sĩ iꞌdajó la ꞌbá ꞌbaní Ãdróŋá ꞌbã ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã azịlé ĩꞌbã áyị́pịka ꞌbaní rĩ ĩꞌdi ãndá, uja ĩꞌdi ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbã fẽ kí rú sĩ Ãdróŋá ní dị̃zã ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ. Ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni,
“Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma ími rụ́ ịcụ́ ꞌbá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gá;
Ma vâ úngó ími rụ́ ịcụ́jó ꞌdĩ kí ngo.” 2 Sámụ̃wẹ̃lị̃ 22:50; Zãbụ́rị̃ 18:49
10 Jọ vâ ị̃dị́,
“Ãyĩkõ ꞌbã fụ ĩmi ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ kí abe.” Ãzị́táŋá Amviŋá 32:43
11 Jọ vâ ị̃dị́,
“Ĩmi ịcụ́ Úpí ꞌi, ĩmi pírí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ,
ĩngo úngó ị́cụ́ŋá drị̂ ĩmi ꞌbá pírí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ.” Zãbụ́rị̃ 117:1
12 Ãzíla nábị̃ Ĩsáyã jọ vâ ị̃dị́,
“Drị̃lẹ́ Yésẽ drị́ gá rĩ la ãfũ amụ́lé adrulé Úpí ru sụ́rụ́ kí drị̃lẹ́ gá;
ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ kí ásị́ ꞌbã ĩꞌdi drị̃ gá.” Ĩsáyã 11:10
13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá ãmaní sĩ ásị́ tị̃jó drị̃ la gá rĩ ꞌbã fẽ ãyĩkõ ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩmi ásị́ gá, ĩminí ãꞌị̃táŋá ꞌbãjó drị̃ la rĩ sĩ ĩmi dó sĩ ga tré, ĩminí ásị́ ꞌbãjó ĩꞌdi agá ũkpõ Úríndí Ãlá rĩ drị́ rĩ sĩ rĩ ꞌi.
Ãzị́ Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ngalé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní rĩ
14 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ áma ãmgbã ũrã ãndá, ị́jọ́ múké ĩmi agá tré cí, ĩmi nị̃táŋá ca rá ãzíla ĩmi icó rá ĩminí ĩmi imbájó ĩmi drĩdríŋĩ gá cénĩ-cénĩ. 15 Wó wárágã ꞌdĩ agá ꞌdâ ásĩ ị́jọ́ ãzí rĩ kí tọndọlọ ĩmi rụ̂lé sĩ ĩmi igájó ị̃dị́, ãꞌdusĩku Ãdróŋá fẽ mání lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ sĩ adrujó ĩꞌdi ꞌbã ãtíꞌbó ru rĩ gá nĩ. 16 Pẽ ma adrujó ãtíꞌbó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ãni ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní ãzị́ ngajó átáló ru ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị́ rĩ ũlũjó. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ ꞌba acá kí ídétáŋá Ãdróŋá ꞌbã ãꞌị̃lé rá rĩ rú Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã kí ꞌbãjó ãlá ru rĩ sĩ.
17 Ị́jọ́ mání áma icíjó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ be rĩ sĩ, má icó dó sĩ áma ịpị́lé ãzị́ mání ngalé Ãdróŋá ní rĩ sĩ rá. 18 Má icó idélé ụ̃rị̃ sĩ ị́jọ́ ãzí jọjó ku, pẽ lú ị́jọ́ Kúrísĩtõ ꞌbã idélé má rụ̂ sĩ, sĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí drị̃ cejó Ãdróŋâ nị̃jó rĩ ꞌi. Idé ị́jọ́ ꞌdĩ gẹ̃rị̃ mání ị́jọ́ jọjó rĩ agâ sĩ ãzíla ãko mání idélé rĩ kí sĩ ĩndĩ. 19 ꞌDĩ ũkpó ícétáŋá ãni ãzíla ị́jọ́ tálí ru ꞌdĩ ꞌbadrị́ ũkpõ Úríndí Ãlá rĩ drị́ gá rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mání acị́ agá angájó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá kpere Ị̃lị̃rị̃kámụ̃ gá, má ũlũ ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi. 20 Ị́jọ́ ãmbógó áma ásị́ gá ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ rĩ ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó ãngũ sĩ ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ arejó ku rĩ gá, adru sĩ jó ãzí úꞌdí la ꞌbã ị̃ndụ́ ꞌbãjó sịjó ꞌbá ãzí ꞌbã sịlé nĩ la drị̃ gá ku. 21 Cécé ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã áni,
“ꞌBá ꞌbaní drĩ ĩꞌbaní ị́jọ́ ĩꞌdi drị̃ gá rĩ ũlũjó ku rĩ kí mụ ndrelé la rá,
ãzíla ꞌbá ị́jọ́ arelépi drị̃ la gá ku rĩ kí mụ ífí la nị̃lé rá.” Ĩsáyã 52:15
22 Ị́jọ́ ꞌdĩ fẽlépi la, pâlé ũꞌbí ru âtrị áma drị̃ mụjó ĩmi rụ̂lé cí ꞌdĩ.
Ãcị̃ Páwụ̃lọ̃ ꞌbã itúlé mụjó Rụ́mị̃ gá rĩ
23 Wó úꞌdîꞌda rĩ gá ãzị́ ãzí mání ngalé ãngũ ꞌdõ gá ꞌdộ la yụ, ãzíla ílí ũꞌbí alịlépi ꞌdĩ kí agá áꞌbã áma ásị́ lẽjó mụjó ĩmi andréjó. 24 Áꞌbã ásị́ álẽ ĩmi ndrelé mání mụ agá Sị̃pẹ́yị̃nị̃ gá, ĩmi dó sĩ áma ãzã ko gẹ̃rị̃ gá ꞌdâ mání mụ agâlé, ꞌdĩ mání úꞌáŋá ĩmi abe rĩ ãjị́ ꞌbị̃jó were ꞌbo rĩ ꞌbã vúlé gá. 25 Wó úꞌdîꞌda ma mụ mụlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá mụjó ãzí ngajó ꞌbá ãlá Ãdróŋá ãni rĩ kí abe. 26 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá kãnị́sã ãngũ Mãkẽdónĩyã gá ãzíla Ãkáyã gá ꞌdĩ uꞌá kí ãyĩkõ sĩ, tra kí ãko ꞌbá ãlá Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ãzí lẽmẽrí rĩ kí ãzã kojó. 27 Uꞌá kí ãyĩkõ sĩ ĩꞌbã kí ị́jọ́ ꞌdĩ idéjó rĩ sĩ, ãꞌdusĩku fẽ kí ãko ĩꞌbã kí adrujó ĩꞌba abe rĩ kí cénĩ. Ãꞌdusĩku ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ drị̃ kí ãko múké Úríndí Ãdróŋá drị̂ kí ale ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí abe rá, ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí lẽ ꞌbã ko kí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ kí ãzã ãko ayúlé ụ́ꞌdụ́ pírí rĩ kí sĩ. 28 ꞌDã ꞌbã vúlé gá ádrĩ ãzị́ ꞌdĩ de ꞌbo, ãzíla áfẽ dó séndẽ tralé rĩ kí pírí ĩꞌbadrị́ ꞌbo, ma dó mụ mụlé Sị̃pẹ́yị̃nị̃ gá ãzíla ma dó mụ ĩmi undré trũ gẹ̃rị̃ ꞌdã gâ sĩ. 29 Ánị̃ rá mání mụ agá ĩmi rụ̂lé, ma mụ mụlé ásị́ ị̃gbẹ̃ Kúrísĩtõ drị́ calépi rá rĩ trũ.
30 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ma mãmálá ꞌbã ĩmi rụ́ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ sĩ ãzíla lẽtáŋá Úríndí Ãlá rĩ drị̂ sĩ, ĩmi icí ĩmi mání Ãdróŋá zịjó ũkpõ sĩ. 31 Ĩzị mání Ãdróŋá sĩ áma pajó ꞌbá ãꞌị̃lépi ku Yụ̃dị́yã gá ꞌdĩ kí drị́ gá ãzíla ãzị́ mání mụlé idélé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ꞌbá ãlá ꞌdãá rĩ abe rĩ ꞌbã ãꞌị̃ kí rú sĩ rá. 32 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma dó sĩ mụ amụ́lé ĩmi rụ́ ꞌdõlé ãyĩkõ sĩ ãzíla uꞌá ĩmi abe sĩ avị́jó Ãdróŋá ní lẽlé rĩ ꞌbã áni. 33 Úꞌdîꞌda Ãdróŋá ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌdị́pị ꞌbã adru ĩmi abe pírí. Ámĩnã.

15:3 Zãbụ́rị̃ 69:9

15:9 2 Sámụ̃wẹ̃lị̃ 22:50; Zãbụ́rị̃ 18:49

15:10 Ãzị́táŋá Amviŋá 32:43

15:11 Zãbụ́rị̃ 117:1

15:12 Ĩsáyã 11:10

15:21 Ĩsáyã 52:15