14
ꞌBá ãꞌị̃táŋá agá ũkpó kóru rĩ kí ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ũkpó rĩ abe
Ĩmi aꞌị́ ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá ũkpó kóru ꞌdĩ kí, ãzíla ĩlị ị́jọ́ kí drị̃ gá ũrãtáŋá ĩꞌba ãni múké yã jõku ũnzí yã rĩ sĩ ku. ꞌBá ãzí rĩ ꞌbã ãꞌị̃táŋá ꞌbãngá ru ãko pírí kí najó. Wó ꞌbá ãꞌị̃táŋá ĩmbíráŋá rĩ la ꞌbãngá ĩꞌdidrị̂ sĩ tẹ́bị́ ịnị rĩ kí na áyụ ũrãtáŋá ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ. ꞌBá ãko pírí nalépi rĩ ꞌbã ide ꞌbá nalépi la ku rĩ ku, wó ꞌbá ãko kí ũpẽlépi ũpẽ-ũpẽ rĩ ꞌbã lị vâ ꞌbá ãko pírí nalépi rĩ ꞌbã ị́jọ́ ku, ãꞌdusĩku Ãdróŋá ãꞌị̃ ĩꞌdi rá. Mi ãꞌdi ꞌi ꞌbá ãzí Ãdróŋá ꞌbã ãtíꞌbó ru rĩ kí ị́jọ́ lịjó? Ị́jọ́ ĩꞌbadrị̂ Ãdróŋá be. ꞌBã lũ ĩꞌbaní kí ị́jọ́ ũnzí jõku múké idé rĩ gá nĩ. Ũkpõ ĩꞌdidrị̂ la kí ãzã ko ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ idéjó nĩ.
Gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ ꞌbá ãzí rĩ ꞌbaní ũrãjó la ụ́ꞌdụ́ ãzí rĩ ãlá ru ndẽ ụ́ꞌdụ́ ãzí rĩ kí rá rĩ áni, ãzí rĩ kí jọ la ụ́ꞌdụ́ kí ꞌbãngá trũtrũ, ị́jọ́ ꞌdĩ drị̃ gá ꞌbá ãlu-ãlu ꞌbã nị̃ ị́jọ́ ĩꞌdi ásị́ ꞌbá adrujó ala gá rĩ ꞌi. ꞌBá ụ́ꞌdụ́ ãlu ꞌbãlépi ụ́ꞌdụ́ ãmbógó ru rĩ ĩꞌdi ꞌbã la sĩ Úpî ị̃nzị̃jó, ãzíla ꞌbá ĩzá nalépi rĩ la ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá ní ãkónã ꞌdã sĩ, ꞌbá vâ ĩzá nalépi ku rĩ la ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá nî. Ãma uꞌá ídri sĩ rụ́kụma fẽjó Ãdróŋá nî ãzíla ãma ãzí drĩ drã rá, drã ĩꞌdi vúŋá sĩ ku. Ãmaní uꞌá agá ĩdrĩ sĩ, ãma uꞌá ãyĩkõ fẽjó Úpí nî ãzíla ãdrĩ drã rá ãma sĩ mụ Úpí rụ́, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ĩdrĩ kí drã be kí Úpí ãni. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Kúrísĩtõ drã rá, angá ídri rú ãzíla ĩꞌdi dó sĩ adru Úpí ru ꞌbá ídri rĩ kí drị̃lẹ́ gá ꞌbá drãlépi rá rĩ abe. 10 Mi ị́jọ́ lị mí ádrị́pị drị̃ gá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Mi mịfị́ su mí ádrị́pị ụrụꞌbá gá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Lẽ ãnị̃ kí rá ꞌbá ãlu-ãlu la drụ́zị́ mụ pá tulé úmvúke Ãdróŋá sĩ ị́jọ́ lịjó rĩ drị̃lẹ́ gá rá. 11 Ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ,
“ ‘Ãndá mâ adrujó Ãdróŋá ídri rĩ áni,’ Úpí jọ rá,
‘ꞌBá pírí kí mụ drụ́zị́ ãja tị̃lé áma drị̃lẹ́ gá
ãzíla ꞌbá ãlu-ãlu la mụ ị́jọ́ vú nzelé Ãdróŋá ꞌbã mũkẽ drị̃ gá ĩꞌdi ꞌbã tị sĩ.’ Ĩsáyã 45:23
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma kí ãlu-ãlu mụ pá tulé ị́jọ́ vú nzejó Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ãma drị̃ gá.
13 Lẽ ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãlị kí ị́jọ́ ãma drị̃ gá ku. Ị́jọ́ múké rĩ lẽ ãndre ácị́ŋá ãmadrị́ ãma drĩdríŋĩ gá rĩ ꞌbã atrị ãmã ádrị́pị ãzíní gẹ̃rị̃ ãꞌị̃táŋá drị́ gá rĩ ku. 14 Ánị̃ rá ãzíla ãndá-ãndá ru, ma ꞌi ãzị́táŋá Úpí Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ sĩ ãko ãzí nalé nãnã ĩꞌdi agá ũnzí la ꞌdáyụ. Wó ꞌbá ãzí drĩ ãꞌị̃ la ĩꞌdiní rĩ gá ãko ꞌdã ũnzí, ꞌbá ꞌdã áni rĩ gá ãko ꞌdã ĩꞌdiní ũnzi ãndá. 15 Ãko míní nalé rĩ drĩ mî ádrị́pị ní ũcõgõ fẽ ásị́ gá rá, ị́jọ́ míní idélé ꞌdĩ adru lẽtáŋá drị́ gá rĩ ꞌi ku. Ãko míní nalé rĩ ꞌbã fẽ aꞌdéŋá mí ádrị́pị Kúrísĩtõ ꞌbã sĩ drãjó ĩꞌdi ị́jọ́ sĩ rĩ ní ku. 16 Ífẽ ãko míní ũrãlé ĩꞌdi múké rĩ ị́jọ́ jọjó drị̃ la gá ũnzí ku. 17 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị́ agá rĩ adru lú ãko nalé nãnã rĩ ãni ãzíla mvụlé mvụ̃-mvụ̃ rĩ ꞌbã áni ku, wó ĩꞌdi adrujó ị́jọ́ ũnzî kóru ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ ãzíla ãyĩkõ Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã fẽlé rĩ sĩ. 18 Ãꞌdusĩku ꞌbá ãzị́ ngalépi Kúrísĩtõ drị́ gẹ̃rị̃ ꞌdĩ sĩ rĩ, ĩꞌdi ãyĩkõ fẽ Ãdróŋá nî, ãzíla ꞌbá kí ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ kí ãꞌị̃ ãzíla ãtị̃ rá.
19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ãꞌbã kí ũkpõ ị́jọ́ ásị́ ị̃gbẹ̃ ajílépi rĩ kí idéjó, ãzíla ị́jọ́ icólépi ãmaní ũkpõ fẽlépi ãꞌị̃táŋá ãmadrị̂ agá ꞌdĩ kí idéjó. 20 Lẽ ãꞌdị kí ãzị́ Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ ãko ãma nalé nãnã rĩ sĩ ku; ãkónã pírí kí ãlá ru. Wó adru múké ku míní ãko mî ádrị́pị ꞌbã nalé ku rĩ najó sĩ ĩꞌdiní fẽjó aꞌdéjó ị́jọ́ ũnzí gá. 21 Ĩꞌdi múké ãndânĩ míní ĩzá najó ku, íwá mvụjó ku ãzíla ãko ãzí ndú míní idélé fẽlépi la mî ádrị́pị ní sĩ aꞌdéjó rĩ. 22 Ídrĩ adru ãꞌị̃táŋâ trũ ãko nalé nãnã rĩ kí sĩ, ꞌbã adru ĩmi drĩdríŋĩ gá Ãdróŋá be, ꞌbá drĩ ru ị́jọ́ lị cénĩ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ sĩ, ꞌbá ꞌdĩ áni rĩ ĩꞌdi drị̃lẹ́ba rú. 23 Wó ásị́ la drĩ ãbã ãko ĩꞌdi bã nalé rĩ sĩ, Ãdróŋá lị ị́jọ́ ĩꞌdi drị̃ gá rĩ ꞌbo, ĩꞌdi ꞌbã najó la rá rĩ sĩ, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ adru ãꞌị̃táŋá sĩ ku. Ãko pírí idélé ãꞌị̃táŋâ kóru rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí.

14:11 Ĩsáyã 45:23