13
ꞌBá drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ kí ị̃nzị̃jó
ꞌBá pírí ꞌbã ị̃nzị̃ kí ị́jọ́ ꞌbá ũpi rú ꞌdĩ ꞌbã kí jọlé rĩ, ãꞌdusĩku ãzị́táŋá ãzí ru ꞌbãlépi Ãdróŋá ꞌbã tị kóru la ꞌdáyụ ãzíla ãmbógó pírí kí Ãdróŋá ũꞌbã kí nĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzị́táŋá ãmbógó sụ́rụ́ drị̃ celépi rĩ drị̂ kí gãlépi úmgbé rĩ, gã Ãdróŋá tị úmgbé, wó kí pángá ịsụ́ rá. ꞌBá ũpi rú ụ̃rị̃ fẽlépi ꞌbá ị́jọ́ idélépi múké la ꞌbaní la yụ, wó rá la kí ụ̃rị̃ fẽ ꞌbá ị́jọ́ izalépi rĩ ꞌbanî. Ĩlẽ adrulé ꞌbá ũpi rú ꞌdĩ kí abe ị́jộ kóru, drị̃lẹ́mgbọ agá ụ̃rị̃ kóru yã? Lẽ ĩmi idé ị́jọ́ ãzị́táŋá ꞌbã lẽlé rĩ ꞌi ála ĩmi ị́jọ́ ꞌbã ãmbógó ru rá. Ãꞌdusĩku ĩꞌdi ãtíꞌbó Ãdróŋá drị́ ĩmi ãni ị́jọ́ múké idélépi rĩ ꞌi. Wó ĩdrĩ ị́jọ́ iza rá, ĩmi uꞌá ụ̃rị̃ sĩ adru ménéŋá ĩꞌdidrị́ ũpũ drị́ ĩꞌdi ꞌbã drị́ gá rĩ ãzị̂ kóru la ku. Ĩꞌdi ãtíꞌbó Ãdróŋá drị̂, drị̃lẹ́ pángá Ãdróŋá drị́ ꞌbã ãzị́ ngalépi ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ ꞌbaní pángá fẽjó rĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩꞌdi ị́jọ́ pịrị la ãmaní ãzị́táŋá ꞌbá ũpi rú ꞌdĩ ꞌbadrị́ gá rĩ kí arejó, adru ụ̃rị̃ pángá Ãdróŋá drị́ gá rĩ sĩ la ku, wó vâ ị́jọ́ ãma ásị́ ꞌbã lũlé ãmaní rĩ sĩ.
ꞌDĩ bãsĩ ị́jọ́ ĩmĩ sĩ mụ̃sọ́rọ̃ ꞌbejó rĩ ꞌi, ꞌbá ãzị́táŋá drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ kí ãtíꞌbó Ãdróŋá ãni la kî, kí ru fẽ pírí ãzị́ la ngajó. Ĩfẽ ꞌbá drị̃lẹ́ ru rĩ ꞌbaní ãko ãlu-ãlu ĩmi trũ adrujó ĩꞌbaní rú rĩ ĩꞌbadrị́, drĩ adru mụ̃sọ́rọ̃ ĩfẽ ĩꞌdi, drĩ adru ãrútáŋá ĩfẽ ãrútáŋá, drĩ adru ị̃nzị̃táŋá, ĩfẽ ị̃nzị̃táŋá.
Ĩmi uꞌá lẽtáŋá sĩ ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ dó ãni rú
Ĩmi adru ị́jọ́ trũ ꞌbá ãzí abe ku, ndẽlépi pírí rá rĩ lẽtáŋá ĩminí ĩmi lẽjó rĩ ꞌi: ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã kãká lẽlépi rĩ idé ị́jọ́ pírí ãzị́táŋá ꞌbã lẽlé rĩ ꞌbo. Ãzị́táŋá jọ íni, “Ínga ãwụ̃ ku, Íꞌdị ꞌbá ku, Mí ụ̃gụ̃ ụ̃gụ̃ ku, Íta ꞌbá ãzí ꞌbã ãko vị́ ku,” ãzíla ãzị́táŋá ãzí drĩ adru cí yã áni, tra kí ru pírí ãzị́táŋá ãlu lẽtáŋá drị́ ꞌdĩ ụrụꞌbá gá, jọ dó, “Ílẽ mî jĩránĩ cécé míní ími lẽlé rĩ áni.” Ãfũŋá 20:13-15, 17; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:17-19, 21; Lẹ́vị̃ 19:18 10 ꞌBá lẽtáŋá Ãdróŋá drị̂ trũ rĩ ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ꞌbá ãzí be la ꞌdáyụ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ lẽtáŋá ĩꞌdi ị́jọ́ pírí ãzị́táŋá drị́ gá rĩ ꞌbã ãsị̃ŋá.
11 Ĩmi idé ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi ãꞌdusĩku ĩnị̃ úꞌdîꞌda áyi sĩ adrujó ala gá ꞌdĩ rá, ꞌdĩ dó sáwã ĩminí sĩ angájó ụ́ꞌdụ́ gá rĩ ꞌi, ĩminí nị̃jó la rá ụ́ꞌdụ́ ãmadrị́ Ãdróŋá ꞌbã sĩ amụ́jó ãma pajó ũcõgõ ãmadrị̂ kí agá rĩ acá dó ãni rú ꞌbo, ndẽ dó ụ́ꞌdụ́ ándrá ãmaní ãꞌị̃táŋá ãmadrị̂ iꞌdójó rĩ rá. 12 Ị́nị́ la dó ukó-ukô ãngũ la lẽ ụwị́lé ụwị̂, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãma uꞌbé kí ị́jọ́ ị́nị́ drị́ gá rĩ kí ãmvé ãma rụ́ ꞌdộ rá, ãma ụ̃sụ̃ ãma ụrụꞌbá gá ãko ãꞌdị́ drị́ gá ũmbã drị́ Ãdróŋá drị́ rĩ kí áyụ. 13 Ị́jọ́ ãmaní idélé rĩ ꞌbã adru kí ị́jọ́ ãngũ ule drị́ gá rĩ kî ꞌbã adru kí ụ̃mụ̃ sĩ ãná mvụjó ãwụ̃ idéjó ãzíla ĩmẽrãjó íwá sĩ, adrujó ãwụ́ꞌbá ru, ãwãŋá ãzíla uꞌájó ãjã sĩ rĩ kí ku. 14 Ĩꞌdụ ãko ãꞌdị́ drị́ gá Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ kî, ãzíla lẽ ĩmi aꞌbe ị́jọ́ ũrãŋá ị́jọ́ ũnzí ụrụꞌbá drị́ gá rĩ drị̃ gá ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ kí abe rĩ cã.

13:9 Ãfũŋá 20:13-15, 17; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:17-19, 21; Lẹ́vị̃ 19:18