12
Ídétáŋá Ãdróŋá ní ãyĩkõ fẽlépi rĩ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ma mãmálá ꞌbã ĩmi rụ́ Ãdróŋá ꞌbá ásị́ ị̃gbẹ̃ ndrụ̃lépi rĩ sĩ, ĩfẽ ĩmi ụrụꞌbá pírí ídétáŋá ru ídri rú ãlá ru ãko ãyĩkõ fẽlépi Ãdróŋá ní rá ri rú, ꞌdĩ ãzị́ ĩminí ngalé ĩꞌdi ị̃nzị̃jó úríndí sĩ rĩ ꞌi. Lẽ ĩmi adru ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ úꞌdîꞌda ꞌdĩ drị̃ gá rĩ kí áni ku, wó ĩmi uja ĩmi ásị́ ĩꞌbã ĩmi ádrízã úꞌdí ru. Ĩmi dó sĩ icó ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ nị̃jó ãzíla ị́jọ́ múké Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ amájó.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá ꞌbã fẽlé mání rĩ sĩ, ma jọ la ĩmi ãlu-ãlu ní ꞌdĩ ꞌbã áni: ĩmi ũrã ị́jọ́ ĩmidrị́ gá rĩ kí ãmbógó ru ndẽ ꞌbá ãzí kí ị́jọ́ rá la ku, wó be la rá la ĩmi ũrã drĩ ị́jọ́ ĩmidrị̂ ꞌbã adru amáŋá múké la trũ, ãꞌị̃táŋá Ãdróŋá ꞌbã fẽlé ĩminí rĩ sĩ. Cécé ụrụꞌbá ꞌbã ĩsélé ndú-ndú ꞌdĩ ꞌbã kí ụrụꞌbá ãlu idélé rĩ ꞌbã áni, ĩsélé ãlu-ãlu ꞌdĩ nga kí pírí ãzị́ ãlu la áyụ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma gápi ꞌbá ũꞌbí ru Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá ꞌdĩ, ící ãma ụrụꞌbá ãlu rú. Ãma dó sĩ ꞌbá pírí ãni. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru fẽlé ãma ní rĩ sĩ, fẽtáŋá ãmadrị̂ kí ndú-ndú. ꞌBá fẽtáŋá ị́jọ́ nábị̃ drị̂ jọjó rĩ drị́ rĩ fẽjó rĩ ꞌbã ayú ĩꞌdi cécé fẽlé ãꞌị̃táŋá ĩꞌdidrị̂ vú sĩ rĩ áni. Drĩ adru ꞌbá íyóŋá ãni, lẽ ꞌbã nga ãzị́ la ásị́ pírí sĩ, jõ ꞌbá imbájó, lẽ ꞌbã imbá ímbátáŋá ásị́ pírí sĩ. Drị̃ adru ꞌbá ꞌbã ãvá ingajó, ꞌbã nga ĩꞌdi ũkpó sĩ, jõku drĩ adru ãko fẽjó ꞌbá ị́jọ́ ꞌbã ndẽlé rá rĩ kí ãzã kojó, lẽ ꞌbã fẽ ásị́ mgbã sĩ, drĩ adru adrujó drị̃lẹ́ ru, lẽ ꞌbã ce ꞌbá kí drị̃ ásị́ mgbã sĩ, ãzíla jõku ásị́ ị̃gbẹ̃ iꞌdajó, ꞌbã iꞌda ĩꞌdi ãyĩkõ sĩ.
Lẽtáŋá
Lẽtáŋá ꞌbã adru mũlũmbẽ kóru. Ĩngụ̃ ị́jọ́ ũnzí rĩ ũnzí, ĩmi ĩbĩ ĩmi ị́jọ́ múké rĩ vú gá. 10 Ĩꞌbã ásị́ ĩmi ãlu-ãlu drị̃ gá lẽtáŋá ádrị́pị rú rĩ sĩ. Ĩru ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá. 11 Ĩmi adru ũvú ku, wó ãvá ĩmi ãni úríndí drị̃ gá rĩ ꞌbã adru ũkpó ru sĩ ãzị́ ngajó Úpí nî. 12 Ĩmi adru ãyĩkõ sĩ ásị́ ꞌbãŋá ĩmidrị́ gá rĩ sĩ, ĩꞌbã ĩmi ásị́ ũkpó ru ũcõgõ agá, ãꞌị̃táŋá sĩ Ãdróŋá zịjó. 13 Ĩmi ale ãko ĩmĩ sĩ adrujó rĩ kí ꞌbá Ãdróŋá drị́ ãko lẽlépi rĩ kí abe. Ĩmi adru ĩndrã kóru ĩmi drĩdríŋĩ gá.
14 Ĩwi sụ̃sụ́ múké rĩ ꞌbá ĩminí ũcõgõ fẽlépi rĩ ꞌbanî. Ĩwi ĩꞌbaní sụ̃sụ́ múké rĩ áyụ, ĩwã kí ku. 15 Ĩmi uꞌá ãyĩkõ sĩ ꞌbá uꞌálépi ãyĩkõ sĩ rĩ kí abe, ĩmi awá ꞌbá awálépi rĩ kí abe. 16 Ásị́sị́ŋá ĩmi uꞌájó rĩ ꞌbã ají kí ru ãlu, ĩmi uꞌá ãfó sĩ ku, wó ĩmi ãꞌị̃ ĩmi icíjó ꞌbá vụ̃rụ́lẹ́ rĩ kí abe ãlu. Ĩmi ịpị́ ĩmi sĩ ĩmi ꞌbãjó ụrụgá ĩmi drị̃ sĩ ku.
17 ꞌBá ãzí drĩ ĩmi idé ũnzí, ĩmi umvi ãrígótị la vâ sĩ ĩꞌdi idéjó ũnzí ku. Ĩmi ụ̃ꞌbị̃ ị́jọ́ kí idélé ũndũwã sĩ ꞌbá pírí kí mẹ́lẹ́tị gá. 18 Drĩ icó rá wókõ mídrị́ sĩ mí ụ̃ꞌbị̃ uꞌálé ꞌbá pírí kí abe ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ. 19 Mâ wọ̃rị́ka, ĩmi ũfẽ ãrígótị ku, wó kẹ̃jị́ la gá ĩmi aꞌbe ũmbã Ãdróŋá drị̂ ꞌbã de ị́jọ́ pírí kí nĩ. Ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “Ma ãrígótị la ũfẽ ma ꞌi, ãrígótị ũfẽjó rĩ ị́jọ́ la má ãni,” Ãzị́táŋá Amviŋá 32:35 Úpí jọ nĩ.
20 ꞌDĩ ꞌbã kẹ̃jị́ gá:
“Mî mẹ́rọ́ꞌbá drĩ adru ãbị́rị́ sĩ, lẽ ífẽ ĩꞌdiní ãko nalé;
ị̃yị́vị́ ndẽjó ĩꞌdi rá, lẽ ífẽ ĩꞌdiní ị̃yị́ mvụlé.
Ị́jọ́ míní idélé ĩꞌdiní ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ sĩ mi drị̃nzá fẽ ĩꞌdinî.” Ị́jọ́ Uꞌbéŋá 25:21-22
21 Ị́jọ́ ũnzí ꞌbã ndẽ jõ ĩmi ku, wó rá la ĩndẽ ị́jọ́ ũnzí rĩ ị́jọ́ múké rĩ sĩ.

12:19 Ãzị́táŋá Amviŋá 32:35

12:20 Ị́jọ́ Uꞌbéŋá 25:21-22