11
ꞌBá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbã ị́mbị́ kî
Ị́jọ́ mâ zịlé rĩ: Ãdróŋá gã dó ꞌbá ĩꞌdidrị́ rĩ kí úmgbé yã? Ãluŋá la ꞌdáyụ! Áma mgbã rĩ bãsĩ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ ꞌi, drị̃lẹ́ Ịbụrahị́mụ̃ ãni sụ́rụ́ Bénzãmĩnĩ drị́ rĩ. Ãdróŋá gã ꞌbá ĩꞌdi ãni ándrá ĩꞌdi ꞌbã nị̃lé ídu cé ꞌdĩ kí ku. Ĩlã drĩ ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ agá ꞌdã ꞌi, ị́jọ́ sĩlé Ĩlíyã drị̃ gá ĩꞌdi ꞌbã sĩ unujó Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ị́jọ́ sĩ rĩ: “Úpí, ꞌbá ꞌdĩ ụꞌdị́ kí ꞌbá mí ãni nãbịya rú ꞌdĩ kí rá, ãzíla andi kí ãlĩtárĩ kí rá, má ace ma áꞌdụ̂sĩ, lẽ kí vâ gẹ̃rị̃ ndrụ̃lé sĩ áma ꞌdịjó rá.” 1 Ũpĩ 19:10, 14 Ãdróŋá umvi ĩꞌdiní íngoní yã? “ꞌBá ãzí mâ tãmbalé álĩfũ ázị̂rị̃ la kí cí ꞌdĩ kí ꞌbá ãja tị̃lépi sĩ Bãálĩ ị̃nzị̃jó ku rĩ kî.” 1 Ũpĩ 19:18 Ĩꞌdi vâ cécé ꞌdĩ ꞌbã áni acájó ụ́ꞌdụ́ ãndrũ ꞌdõ sĩ, ꞌbá ị́mbị́lị́kọ́ acelépi Ãdróŋá ꞌbã ũpẽlé ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ rĩ kí cí. ꞌDĩ drĩ dó adru ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ gá rĩ sĩ, ífí la adru ãzị́ ngajó rĩ sĩ la ku, drĩ ándrá adru ꞌdĩ ꞌbã áni, ị́jọ́ jọlé ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ rĩ adru tá ásị́ ị̃gbẹ̃ ku.
Ãꞌdu yã? Ãko ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ ꞌbã kí ndrụ̃lé ásị́ pírí rĩ sĩ rĩ ịsụ́ kí ku, wó ꞌbá ũpẽlé rĩ ịsụ́ kí rá la nĩ. Ị́mbị́ la ꞌbã ásị́ mba kí mbã-mbã. Cécé ị́jọ́ sĩlé ꞌbo rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni,
“Ãdróŋá fẽ ĩꞌbaní úŋmĩ sĩ ị́jọ́ ũrãjó ku la,
mịfị́ sĩ ãngũ ndrejó ku rĩ,
bị́lẹ́ ĩꞌbã kí sĩ icójó ị́jọ́ arejó ku la, kpere ãndrũ.” Ãzị́táŋá Amviŋá 29:4; Ĩsáyã 29:10
Dãwụ́dị̃ ꞌbã mgbã jọ vâ rá,
“Lẽ ụ̃mụ̃ ĩꞌbadrị̂ ꞌbã uja kí ru ĩꞌbaní ímbá kí ꞌbelépi la rú.
Gẹ̃rị̃ ꞌbã ãzụ̃ ĩꞌbaní cí, ãzíla ꞌbã ịsụ́ kí pángá cí.
10 Lẽ mịfị́ la ꞌbã ãzụ̃ kí cí, ꞌbã ndre kí rú sĩ ãngũ ku benĩ.
Ụ̃gụ la ꞌbã lị kí ũcõgõ ĩꞌbadrị̂ kí sĩ jã ꞌdâ.” Zãbụ́rị̃ 69:22-23
Mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ásé agá rĩ ꞌbã kénĩ icílé mị̃zẹ̃yị́tụ̃ lị́cọ́ gá rĩ be rĩ
11 Ma zị la ị̃dị́: sị̃ kí ru pá sĩ aꞌdéjó angájó ị̃dị́ ku yã? Ãluŋá la ꞌdáyụ! Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbã kí idélé rĩ sĩ, patáŋá úfẽ dó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbanî, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ acá kí dó ãjã rú ị́jọ́ la sĩ. 12 Wó ị́jọ́ ũnzí Ịsịrayị́lị̃ ꞌbadrị̂ drĩ dó adru ụ̃rọ̃drị́ ru ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ ꞌbanî, ãzíla ãvĩŋá ĩꞌbadrị́ gá rĩ sĩ ĩꞌdi dó drị̃lẹ́ba rú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbanî, ĩꞌdi dó ụ̃rọ̃drị́ ãmbógó la ají ĩꞌbaní íngõpí!
13 Ma jọ la ĩminí ĩmi ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ, áma pẽjó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ ꞌbaní ụ̃pị́gọ́ŋá ru rĩ sĩ, má uꞌá ãfó sĩ ãzị́ mádrị́ ꞌdĩ agá, 14 ị́jọ́ mání ásị́ ꞌbãjó drị̃ la gá ãmbógó ru rĩ sĩ ꞌbá mádrị̂ kí ásị́ ingajó ꞌbã idé kí rú sĩ ãjã sĩ kí ãzí ꞌbaní ru pajó ĩndĩ. 15 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩꞌbã kí ị́jọ́ la gãjó úmgbé rĩ drĩ dó tị icíŋá ají ụ̃nọ́kụ́ ní Ãdróŋá be, ị́jọ́ ĩꞌbã kí ãꞌị̃lé rĩ la ãꞌdu ají? Ĩꞌdi ídri fẽ ꞌbá drãlépi rá rĩ ní angájó drã agá. 16 ꞌBá drĩ Ãdróŋá ní ãwãꞌdĩfô fẽ ãkónã sĩ, ífí la ãkónã ꞌdã tá pírí Ãdróŋá ãni, ãzíla ife ízókí kí drị̃ kí adru ãlá ru, ífí la ife ꞌbã kénĩ kí vâ pírí ãlá ru.
17 Kénĩ la ãzí rĩ kí údrĩ táni kí ũnũ agá rá tí, mi gápi ife ásé agá nalé ku ꞌdĩ ꞌbã kénĩ rú agbẹ́lépi ꞌdĩ, ágá mi amụ́lé icílé ãzí rĩ kí abe sĩ ife ãlu ꞌdã ꞌbã sụ́ nzụlé angájó ízókí la gâlé. 18 Mí ũnũ mi kénĩ ꞌdĩ kí sĩ ku. Ídrĩ idé la ꞌdĩ ꞌbã áni rá yã áni, íko ízókí la kí ãzã ku be la rá la ízókí la kí bãsĩ ími izó nĩ. 19 Mi dó sĩ jọ la, únũ kénĩ la kí ící rú sĩ ĩꞌdi ife ꞌbã mgbã rĩ ụrụꞌbá gá ꞌdãá ĩndĩ. 20 Ị́jọ́ mgbã sĩ rĩ gá, únũ kí rá la ãꞌdusĩku ãꞌị̃táŋá ãkõ ĩꞌbadrị̂ sĩ. Ĩmi pá tu ãꞌị̃táŋá sĩ, ĩmi adru ãfó sĩ ku wó rá la ụ̃rị̃ ꞌbã rụ ĩmi nĩ. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá drĩ ájẹ́ ife ꞌbã mgbã kí tãmba agá cí ku, ícó tá ĩmi tãmbalé ãzí rĩ sĩ ku.
22 Mí ụ̃ꞌbị̃ dó drĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ãzíla ásị́ ãcị̃ Ãdróŋá drị̂ ndrelé, ꞌbá ị́jọ́ izalépi rĩ ꞌbaní Ãdróŋá ásị́ ãcí-ãcí, wó ĩꞌdi uꞌá ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ míní rá la míní adrulé ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị̂ agá rĩ sĩ, drĩ adru íni ku ála vâ ími ga ala gá ꞌdâ vụ̃rụ́. 23 Drĩ kí pá tu ãꞌị̃táŋá ãkõ agá jã ꞌdâ ku, ála kí aꞌị́ icílé ĩndĩ rá, ãꞌdusĩku Ãdróŋá icó vâ kí icílé ị̃dị́ rĩ gá nĩ. 24 Ị́jọ́ mgbã sĩ rĩ gá, údrĩ tá ími agâ agá mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ife zolépi ásé agá gbíyã ásé ꞌa drị̂ abe rĩ trũ, gbíyã ꞌdĩ trũ icí mi salé sãsã ámvụ́ agá mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ife mgbã rĩ rú rĩ be rá, ĩꞌdi bábá íngõpí sĩ kénĩ ꞌdĩ kí icíjó ife ãlu-ãlu ndú-ndú ꞌdĩ kí ụrụꞌbá gá!
Ịsịrayị́lị̃ pírí kí ru pa rá
25 Álẽ ĩmi adru nị̃táŋâ kóru ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ kí sĩ ku, má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ĩmi icó dó sĩ adrulé ꞌbá ị́jọ́ nị̃lépi ambamba la rú ĩmi ịpị́jó ku, Ịsịrayị́lị̃ ꞌbã ãzí ásị́ acá kí ũkpó ru ꞌbo, ị́jọ́ ꞌdĩ kí mụ adrulé ꞌdĩ ꞌbã áni kpere ụ́ꞌdụ́ pẽlé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbã kãlãfe ꞌbaní ca agá. 26 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ịsịrayị́lị̃ pírí kí ru pa rá cécé sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá ꞌbo rĩ áni:
“ꞌBá kí palépi rĩ ꞌbã mụjó ãfũjó Zị̃yọ́nị̃ gá rĩ sĩ,
ĩꞌdi mụ ásị́ ũkpõ Yãkóꞌbõ agâ sĩ Ãdróŋá gãjó rĩ nzelé rá.
27 ꞌDĩ tị icíma má ãni ĩꞌba abe rĩ,
mání mụjó ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí wụ̃jó rá rĩ sĩ.” Ĩsáyã 59:20-21; 27:9; Yẽrẽmíyã 31:33-34
28 Ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ sĩ, ꞌbá ꞌdĩ kí Ãdróŋá ꞌbã mẹ́rọ́ꞌbá ru ĩmi ị́jọ́ sĩ, wó wókõ ꞌbá pẽŋá drị́ gá rĩ sĩ, ála kí lẽ rá la, áꞌbị́ ĩꞌbadrị́ gá rĩ kí ị́jọ́ sĩ. 29 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, fẽtáŋá Ãdróŋá drị̂ kí umveŋá abe uja kí ru ku. 30 Cécé ĩmi ándrá Ãdróŋá tị arejó ku rĩ áni, ĩmi ịsụ́ ásị́ ị̃gbẹ̃ ị́jọ́ ĩꞌbã kí Ãdróŋá tị arejó ku rĩ sĩ. 31 ꞌBá ꞌdĩ ꞌbã mgbã acá kí vâ areŋâ kóru, ꞌbã ịsụ́ kí rú vâ sĩ úꞌdîꞌda ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ fẽjó ĩminí rĩ sĩ ĩndĩ. 32 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá umbé dó ãko pírí kí tị cí tị areŋá ãko ĩꞌbadrị̂ sĩ, ꞌbá ꞌbã ịsụ́ kí rú sĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị́ gá ꞌbá pírí ꞌbaní rĩ ꞌi.
Ãdróŋá ịcụ́jó
33 Ũndũwã Ãdróŋá drị̂ ꞌbã málĩ la ala gá rĩ abe, ãzíla ị́jọ́ nị̃ŋá, ị́jọ́ vãŋâ trũ rĩ kị́rị́ la ꞌdã áni!
ꞌBá ãzí icó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lịlé rĩ ndrụ̃lé ku.
ꞌBá ãzí icó vâ gẹ̃rị̃ ĩꞌdidrị̂ kí vú ũbĩlé ku.
34 “Ãꞌdi nị̃ ị́jọ́ Úpí ásị́ gá rĩ cé la nĩ yã?
Jõku ãꞌdi la icó ĩꞌdiní ị́jọ́ amálé nĩ yã?” Ĩsáyã 40:13
35 “Ãꞌdi fẽ Ãdróŋá ní ãko
sĩ ĩꞌdiní ãrígótị la ũfẽjó ĩꞌdiní rá la nĩ yã?” Yọ́ꞌbụ̃ 41:11
36 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, angájó ĩꞌdi rụ̂lé, ĩꞌdi rụ̂ sĩ ãzíla ãko pírí kí ĩꞌdi ãni.
Dị̃zã ꞌbã adru kí ĩꞌdiní jã ꞌdâ! Ámĩnã.

11:3 1 Ũpĩ 19:10, 14

11:4 1 Ũpĩ 19:18

11:8 Ãzị́táŋá Amviŋá 29:4; Ĩsáyã 29:10

11:10 Zãbụ́rị̃ 69:22-23

11:27 Ĩsáyã 59:20-21; 27:9; Yẽrẽmíyã 31:33-34

11:34 Ĩsáyã 40:13

11:35 Yọ́ꞌbụ̃ 41:11