10
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ị́jọ́ ãmbógó áma ásị́ gá Ãdróŋá aꞌị́jó ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ ꞌbaní rĩ lẽ tá ꞌbã pa kí ru rá. Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ ánị̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã kí ásị́ ãzị́ ngajó Ãdróŋá ní ũkpó sĩ rĩ gá rá, wó ásị́ ꞌbãŋá ĩꞌbadrị̂ nị̃táŋâ kóru. Ãꞌdusĩku nị̃ kí ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã ꞌbá ꞌbãjó ãlá ru rĩ ku, kẹ̃jị́ la gá kí gẹ̃rị̃ ndrụ̃ sĩ ru ꞌbãjó ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí vú ũbĩŋá sĩ, lẽ kí sĩ gẹ̃rị̃ Ãdróŋá drị̂ ku. Ãꞌdusĩku Kúrísĩtõ de ãzị́ ãzị́táŋá drị́ gá rĩ ꞌbo, ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ kí ꞌbãjó ꞌbá ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá.
Patáŋá ĩꞌdi ꞌbá pírí ꞌbanî
Mụ́sã sĩ ị́jọ́ gẹ̃rị̃ ꞌbání ru ꞌbãjó ãlá ru ãzị́táŋá sĩ rĩ drị̃ gá jọ, “Ídrĩ lẽ adrulé ídri míní ãzị́táŋá kí vú ũbĩjó rĩ sĩ, lẽ mí ũbĩ ị́jọ́ ala gá rĩ kí vú idélé pírí.” Lẹ́vị̃ 18:5 Wó ꞌdĩ ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé ꞌbá lãjó ãlá ru ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ jọ, “Mi ũrã la ími ásị́ gâlé, ‘Ãꞌdi la tụ ãmaní ꞌbụ̃ gâlé nĩ yã?’ Ãzị́táŋá Amviŋá 30:13” (Ãꞌdi la Kúrísĩtõ ají ꞌbụ̃ gâlé ãmaní vụ̃rụ́ ꞌdõlé nĩ yã?) “Jõku ‘Ãꞌdi la fi vụ̃rụ́ ụ̃nọ́kụ́ ị̃ndụ́ gâlé nĩ yã?’ Ãzị́táŋá Amviŋá 30:13” (wó Kúrísĩtõ angá ꞌbá drãlépi rá rĩ kí drĩdríŋĩ gá ꞌbụ́ gâlé rá). Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ ĩꞌdi íni, “Ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ ĩꞌdi ãni rú ími andre gá ꞌdĩ, ími tị gá ãzíla ími ásị́ gá,” Ãzị́táŋá Amviŋá 30:14 ꞌdĩ ị́jọ́ ãꞌị̃táŋá drị́ gá ãmaní ũlũlé rĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ídrĩ iꞌda la Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Úpí ꞌi ími tị sĩ, ãzíla mí ãꞌị̃ ími ásị́ gá Ãdróŋá inga ĩꞌdi ídri ꞌbá drãlépi rá rĩ kí drĩdríŋĩ gá rá íni, mi ími pa rá. 10 Ásị́ sĩ ꞌbá la ị́jọ́ ãꞌị̃ rá sĩ adrujó ꞌbá ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá, wó tị sĩ ĩꞌdi iꞌda la sĩ patáŋá ịsụ́jó. 11 Ị́jọ́ sĩlé ri jọ tọndọlọ “ꞌBá ásị́ ꞌbãlépi drị̃ la gá rĩ, icó drị̃nzá ịsụ́lé ku.” Ĩsáyã 28:16 12 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú rĩ kí ꞌbá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ kí abe adru kí ndú-ndú ku, Úpí ãlu ꞌdĩ ꞌbã vúŋá ĩꞌdi Úpí ru ꞌbá pírí ꞌbanî, ãzíla ĩꞌdi drị̃lẹ́ba fẽ ꞌbá pírí ĩꞌdi rụ́ umvelépi rĩ ꞌbanî. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “ꞌBá pírí Úpí ꞌbã rụ́ umvelépi rĩ kí ru pa rá.” Yọ́wẹ̃lị̃ 2:32
14 Wó ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi ku rĩ kí ĩꞌdi rụ́ umve íngoní-íngoní ru? ꞌBá kí ꞌbá ĩꞌbã kí sĩ ị́jọ́ arejó drị̃ la gá ku rĩ ãꞌị̃ íngoní-íngoní ru? Ãzíla ꞌbá kí ị́jọ́ are drị̃ la gá ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ ũlũŋâ kóru íngoní-íngoní ru? 15 ꞌBá ãzí la icó mụlé ꞌbá ꞌba rụ̂lé ị́jọ́ ũlũlé íngoní-íngoní ru údrĩ tị la pẽ ku rĩ gá? Ãzíla ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã áni, “ꞌBá ị́jọ́ mgbã rĩ ajílépi rĩ pámvú ũnĩ ꞌdã áni yã?” Ĩsáyã 52:7 16 Wó ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ nga kí pírí ị́jọ́ mgbã rĩ ãꞌị̃lé la ku. Ĩsáyã jọ rá, “Úpí, ãꞌdi ãꞌị̃ ị́jọ́ ãmã ũlũlé rĩ nĩ yã?” Ĩsáyã 53:1 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãꞌị̃táŋá la amụ́ ꞌbã kí ị́jọ́ arejó rĩ sĩ, ãzíla ꞌbá kí ị́jọ́ are ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ũlũjó rĩ sĩ. 18 Wó ádrĩ ꞌbá kí zị, are kí ị́jọ́ ku yã? Mgbã rĩ gá are kí rá.
“Ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ iré ru ãngũ drị̃ gá pírí ꞌbo,
ụ́ꞌdụ́kọ́ ĩꞌbadrị́ gá rĩ ca kpere ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ pírí rá.” Zãbụ́rị̃ 19:4
19 Ázị vâ ị̃dị́, “Ịsịrayị́lị̃ nị̃ kí ị́jọ́ ku yã?” Mụ́sã umvi jọ,
“Ma mụ ꞌbá mâ sụ́rụ́ ru ꞌdĩ kí fẽlé uꞌálé ãjã sĩ ꞌbá mâ sụ́rụ́ ru ku ꞌdĩ kí ị́jọ́ sĩ.
Ma fẽ la ũmbã ꞌbã ga ĩmi agá sụ́rụ́ ị́jọ́ nị̃lépi ku ꞌdĩ kí sĩ.” Ãzị́táŋá Amviŋá 32:21
20 Ĩsáyã jọ ị́jọ́ tọndọlọ:
“ꞌBá ándrá áma ndrụ̃lépi ku rĩ ịsụ́ kí ma rá,
má iꞌda vâ ma ꞌbá ándrá áma ndrụ̃lépi ku rĩ ꞌbaní rá.” Ĩsáyã 65:1
21 Wó Ịsịrayị́lị̃ ꞌbã ị́jọ́ sĩ, Ãdróŋá jọ:
“Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ma áma drị́ aja ꞌbá áma gãlépi,
áma arelépi ku ãzíla kí ãgátã ga má be ꞌdĩ ꞌba rụ̂lé.” Ĩsáyã 65:2

10:5 Lẹ́vị̃ 18:5

10:6 Ãzị́táŋá Amviŋá 30:13

10:7 Ãzị́táŋá Amviŋá 30:13

10:8 Ãzị́táŋá Amviŋá 30:14

10:11 Ĩsáyã 28:16

10:13 Yọ́wẹ̃lị̃ 2:32

10:15 Ĩsáyã 52:7

10:16 Ĩsáyã 53:1

10:18 Zãbụ́rị̃ 19:4

10:19 Ãzị́táŋá Amviŋá 32:21

10:20 Ĩsáyã 65:1

10:21 Ĩsáyã 65:2