9
Ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã Ịsịrayị́lị̃ pẽjó rĩ
Ma ị́jọ́ mgbã jọ, ma Kúrísĩtõ ãni ãzíla má alị́ ĩnzõ ku, ũrãtáŋá mádrị̂ Úríndí Ãlá rĩ la drị̃ la ce nĩ, imbá áma ásị́ ájọ ĩnzõ ku. Áma ásị́ gá ũcõgõ ãmbógó ru, ãzíla ma ãzá walépi ku la ta ꞌbá mádrị́ ãrí ãzíla ĩzá ãlu ꞌdĩ kí ị́jọ́ sĩ. Ị́jọ́ ꞌbá mádrị́ Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá rĩ ꞌbadrị̂ sĩ, álẽ tá Ãdróŋá ꞌbã wã ma rá, ãzíla ꞌbã lã ma Kúrísĩtõ be ku, ị́jọ́ ꞌdĩ drĩ tá icó kí palé rá rĩ gá. ꞌDĩ kí ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú Ãdróŋá ꞌbã pẽlé ĩꞌdi ꞌbã anzị rú rĩ kí, iꞌda ru dị̃zã rú ĩꞌbaní rá. Tị icíma ĩꞌdi ãni ĩꞌba abe rĩ, ĩꞌdiní ĩꞌbaní ãzị́táŋá kí fẽjó rĩ, ĩꞌdiní ĩꞌbaní drị̃lẹ́ba sĩ ĩꞌdi ị̃nzị̃jó jó ĩꞌdi ị̃nzị̃jó rĩ agá rĩ, ãzíla ị́jọ́ azịŋá ĩꞌdidrị́ gá rĩ kí ãꞌị̃jó. Áꞌbị́ ĩꞌbadrị̂ kí ándrá ꞌbá ĩyõ Ãdróŋá drị̂ kî, Kúrísĩtõ ꞌbã ízókí bãsĩ ãfũjó ꞌbá ru rĩ angá ĩꞌba rụ̂ sĩ, ĩꞌdi Ãdróŋá ãko pírí kí drị̃lẹ́ gá Úpí ịcụ́lé rulé rũrũ jã ꞌdâ rĩ ꞌi. Ámĩnã.
Adru ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã azịlé rĩ ĩcẽ rá íni ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, anzị pírí Ịsịrayị́lị̃ rú ꞌdĩ adru kí ꞌbá Ãdróŋá ãni la ku. Ãꞌdusĩku adru ĩꞌbã kí adrujó Ịbụrahị́mụ̃ ꞌbã drị̃lẹ́ rĩ sĩ kí dó pírí ꞌbá Ãdróŋá ãni la íni ku. Ãdróŋá jọ, “Drị̃lẹ́ mídrị̂ kí ãfũ Ĩsákã rụ̂ sĩ.” Íꞌdóŋá 21:12 Adru anzị Ịbụrahị́mụ̃ ꞌbã tịlé rĩ kí pírí mụ adrulé anzị Ãdróŋá ãni íni la ku, wó rá la anzị Ịbụrahị́mụ̃ drị́ Ãdróŋá ꞌbã ị́jọ́ azịlé ãzí rĩ kî. Ị́jọ́ ándrá Ãdróŋá ꞌbã azịlé rĩ jọ, “Sáwã pẽlé rĩ agá, ma ãgõ rá ãzíla Sárã la ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩ rá.” Íꞌdóŋá 18:10, 14
10 Adru ꞌdĩ ꞌi áꞌdụ̂sĩ la ku, Rẽbékã ãwụ̃ anzị kí ị̃rị̃ ãmã áyị́pị Ĩsákã nî. 11-12 Âwụ̃ drĩ anzị ꞌdĩ kí ku rú, idé kí drĩ vâ ị́jọ́ ũnzí jõku ị́jọ́ múké la ku rú. Ãdróŋá jọ Rẽbékã ní, “Ngọ́tị́ kãyú rĩ la mụ adrulé vúlé rĩ pálé gá.” Íꞌdóŋá 25:23 Ãdróŋá jọ ị́jọ́ ꞌdĩ íni la sĩ iꞌdajó la ĩꞌdi ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ kí pẽ nĩ adru ãzị́ ꞌbá ní idélé rĩ sĩ ku, be la umveŋá ĩꞌdidrị̂ sĩ. 13 Cécé ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “Álẽ Yãkóꞌbõ rá, wó ángụ̃ Ị́sãwụ̃ ꞌi.” Mãlákĩ 1:2-3
14 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma jọ la íngoní yã? Ãdróŋá lị ị́jọ́ pịrị ku yã? Ãluŋá la yụ! 15 Ãꞌdusĩku Ãdróŋá jọ ándrá Mụ́sã ní,
“Ma ásị́ ị̃gbẹ̃ iꞌda ꞌbá mání sĩ lẽjó ásị́ ị̃gbẹ̃ iꞌdajó rĩ ní rá,
ãzíla ma ꞌbá mâ pẽlé rĩ ꞌbã ízákĩzã ndre rá.” Ãfũŋá 33:19
16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, adru dó ũrãtáŋá ꞌbádrị̂ agá jõku ũkpõ ꞌbádrị̂ sĩ ku, wó rá la ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ sĩ. 17 Ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé Fãráwũ ní rĩ áni, “Áꞌbã ándrá mi úpí ru la ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma dó sĩ ũkpõ mádrị́ gá rĩ iꞌda ími agâ sĩ, sĩ rụ́kụma ajíjó mání ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ pírí.” Ãfũŋá 9:16 18 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá drĩ lẽ ásị́ ị̃gbẹ̃ fẽlé ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ ní ĩꞌdi fẽ la rá ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ꞌba are ị́jọ́ ku drị̃ ũkpó rĩ ní ĩꞌdi drị̃ ũkpõ fẽ.
19 Ĩmi ãzí ãlu icó jọlé la mání, “Ãdróŋá la ị́jọ́ ndrụ̃ ãma ụrụꞌbá gá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ? Ãꞌdi la drị̃ la atrị ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ gá nĩ yã?” 20 Wó mi gápi ꞌbá ru ꞌdĩ, mi ãꞌdi ꞌi icójó ị́jọ́ umvijó Ãdróŋá ní ꞌdĩ ꞌbã áni yã? “Úmvú sịlé rĩ icó jọlé la ꞌbá ĩꞌdi sịlépi rĩ ní, ‘Ísị ma íni ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã rĩ gá rá yã?’ ” Ĩsáyã 29:16; 45:9 21 ꞌBá úmvú sịlépi rĩ icó ũdrí ãlu ꞌdĩ sĩ ãko ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ kí sịlé rá ãzị́ ãmbógó la ngajó, ãzíla ãzị́ ụ́ꞌdụ́ pírí rĩ ngajó.
22 Ãdróŋá ꞌbã ũkpõ cí sĩ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé idélé rĩ idéjó, lẽ ũmbã ĩꞌdidrị́ gá rĩ iꞌdajó ãzíla ũkpõ ĩꞌdidrị̂ únị̃ cé. Ri vâ ị́jọ́ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã sĩ ũmbã najó ĩꞌbaní ꞌdĩ kí talé jãjã rú táni ĩꞌbaní adrujó ãko mụlépi drị̃ jalépi rá la rú tí. 23 Wó Ãdróŋá idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la dị̃zã ĩꞌdidrị́ ãmbógó rĩ iꞌdajó, ꞌdĩ ándrá ũsũlé ãma drị̃ gá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ agá rĩ, ãma ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã itúlé dị̃zã ĩꞌdidrị̂ ịsụ́lépi rĩ ꞌbanî. 24 Ãma ꞌbá tá ĩꞌdi ꞌbã umvelé angájó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ kí agâlé áꞌdụ̂sĩ ku, wó vâ angájó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ kí agá ĩndĩ ꞌdĩ. 25 Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé bụ́kụ̃ Hõséyã drị̂ agá rĩ áni,
“ꞌBá ándrá má ãni ku ꞌdĩ kí ma kí umve ꞌbá má ãni,
ãzíla sụ́rụ́ ándrá lẽlé ku rĩ ma kí umve ꞌbá mání lẽlé lẽlẽ rĩ kî;” Hõséyã 2:23
26 ãzíla
“Ị́jọ́ ꞌdĩ la ru idé ĩꞌdi ꞌbã kẹ̃jị́ gá cécé ándrá jọlé rĩ áni,
‘Ĩmi adru mâ ꞌbá ku,’
ála dó ĩmi umve ‘Ãdróŋá ídri rĩ ꞌbã anzị kî.’ ” Hõséyã 1:10
27 Ĩsáyã awá ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị́ gá rĩ kí ị́jọ́ sĩ:
“Ĩꞌbã kãlãfe drĩ táni adru agá cínákí mĩrĩ tị gá rĩ áni tí,
ị́mbị́lị́kọ́ la kí ru pa nĩ.
28 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Úpí la mụ ị́jọ́
ĩꞌdidrị́ gá rĩ lịlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá kpí gbõrú ãzíla ị́jọ́ pírí kí ukójó rá.” Ĩsáyã 10:22-23
29 Ándrá Ĩsáyã ꞌbã jọlé údu ꞌbo rĩ áni:
“Úpí Ũkpó ꞌDị́pị
drĩ ándrá ãmaní drị̃lẹ́ aꞌbe agá ku la,
ãma tánõ dó cécé ꞌbá táwụ̃nị̃ Sõdómũ gá rĩ kí áni,
ãma tánõ dó cécé ꞌbá táwụ̃nị̃ Gõmórã gá rĩ kí áni.” Ĩsáyã 1:9
Ãꞌị̃táŋá ãkõ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ gá rĩ
30 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó ãꞌdu jọ? ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú ku Ãdróŋá ꞌbã lãlé ꞌbá ãlá ru ku rĩ, úlã kí ãlá ru ãꞌị̃táŋá sĩ. 31 Wó ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú, ãzị́táŋá kí vú ũbĩlépi sĩ ru lãjó ꞌbá ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá rĩ ịsụ́ kí ĩꞌdi ku. 32 Ãꞌdu ị́jọ́? Ãꞌdusĩku ũbĩ kí vú la ãꞌị̃táŋá sĩ ku, wó ĩꞌbaní rĩ gá ĩꞌdi ãzị́ ngajó rĩ sĩ íni. Sị̃ kí ru pá ꞌbá cécé írã ꞌbá pá ụ̃sị̃lépi rĩ áni rĩ ụrụꞌbá gá. 33 Ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã áni:
“Índre drĩ, áꞌbã írã kúmũ rú ꞌbá kí pá ụ̃sị̃lépi rĩ ãngũ Zị̃yọ́nị̃ drị̂ gá,
ãzíla írã fẽlépi la ꞌbá ꞌbã kí sĩ uꞌdejó rĩ ꞌi.
Wó ꞌbá ásị́ ꞌbãlépi drị̃ la gá rĩ icó drị̃nzá ịsụ́lé ku.” Ĩsáyã 8:14; 28:16

9:7 Íꞌdóŋá 21:12

9:9 Íꞌdóŋá 18:10, 14

9:11-12 Íꞌdóŋá 25:23

9:13 Mãlákĩ 1:2-3

9:15 Ãfũŋá 33:19

9:17 Ãfũŋá 9:16

9:20 Ĩsáyã 29:16; 45:9

9:25 Hõséyã 2:23

9:26 Hõséyã 1:10

9:28 Ĩsáyã 10:22-23

9:29 Ĩsáyã 1:9

9:33 Ĩsáyã 8:14; 28:16