8
Ídri uꞌájó Úríndí Ãlá rĩ agá rĩ
Úꞌdîꞌda, ꞌbá uꞌálépi Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ kí drị̃ gá ị́jọ́ lịŋá ꞌdáyụ, ãꞌdusĩku Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ rụ̂ sĩ ãzị́táŋá Úríndí ídri drị́ gá rĩ trũ ãma ãzị́táŋá ị́jọ́ ũnzí ãni drã drị̂ agá rĩ sĩ ꞌbo. Ị́jọ́ ꞌdĩ ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ꞌbã icólé idélé ku rĩ, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ũnzí ãma ụrụꞌbá drị̂ ꞌbã ãzị́táŋá ũkpõ kóru. Wó Ãdróŋâ trũ ãma ĩꞌdiní ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị tị ãpẽjó ụrụꞌbá sĩ ꞌbá ru, cécé ãma ꞌbá ị́jọ́ ũnzí trũ ꞌdĩ kí ãni, ãzíla adrujó ídétáŋá ru ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí sĩ. Ãdróŋá ayú Kúrísĩtõ drị́ gá ꞌdĩ ꞌi sĩ ị́jọ́ lịjó ị́jọ́ ũnzí drị̃ gá. Idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la ị́jọ́ ãlá ãzị́táŋá ꞌbã lẽlé rĩ ꞌbã idé kí ru ãma ꞌbá acị́lépi ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ kí vú gâ sĩ ku, wó Úríndí ꞌbã drị̃ celé nĩ ꞌdĩ ꞌbaní.
ꞌBá acị́lépi ị́jọ́ ũnzí ụrụꞌbá drị̂ kí vú gâ sĩ ĩꞌbã ásị́ fẽlépi ị́jọ́ ụrụꞌbá ꞌdõ ꞌbã lẽlé rĩ kí vú bĩjó rĩ, kí ásị́ ꞌbã ị́jọ́ ĩꞌbã kí lẽlé rĩ kí drị̃ gá. Wó ꞌbá acị́lépi ị́jọ́ Úríndí ꞌbã lẽlé rĩ kí vú gâ sĩ rĩ kí ásị́ ꞌbã ị́jọ́ Úríndí ꞌbã lẽlé rĩ kí drị̃ gá. Ị́jọ́ ásị́ ꞌbãjó ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ drị̃ gá rĩ la drã ají, wó ásị́sị́ŋá ꞌbãjó ị́jọ́ Úríndí drị̂ drị̃ gá rĩ la ídri fẽ ásị́ ị̃gbẹ̃ be. ꞌBá ásị́ ꞌbãlépi ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ drị̃ gá rĩ ĩꞌdi mẹ́rọ́ ru Ãdróŋá be, ꞌbã ásị́ ũnzí rĩ fẽ ãrútáŋá ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ ní tị la arejó ku. ꞌBá ị́jọ́ ụrụꞌbá ꞌbã lẽlé rĩ kí vú ũbĩlépi rĩ icó kí ãyĩkõ fẽjó Ãdróŋá ní ku.
Wó Úríndí Ãdróŋá drị̂ drĩ uꞌá ĩmi agá nĩ, ị́jọ́ ụrụꞌbá drị́ rĩ icó ĩmi drị̃ celé nĩ ku, rá la Úríndí Ãlá ꞌdĩ ꞌi. Wó ꞌbá ãzí drĩ adru Úríndí Kúrísĩtõ drị̂ kóru, icó adrulé ꞌbá Kúrísĩtõ ãni la rú ku. 10 Wó Kúrísĩtõ drĩ adru ĩmi agá nĩ, ĩmi ụrụꞌbá kí mụ ũdrãlé rá ị́jọ́ ũnzí sĩ, wó úríndí ĩmi agá rĩ la adru ídri ãꞌdusĩku úꞌbã ĩꞌdi ãlá ru. 11 Úríndí Ãdróŋá drị́ Yẹ́sụ̃ ingalépi ídri drã agá rĩ drĩ adru ĩmi agá nĩ, Ãdróŋá Kúrísĩtõ ingalépi drã agá rĩ la ídri fẽ ụrụꞌbá ĩmi ãni mụlépi drãlépi rá rĩ ní ĩndĩ, ꞌdĩ Úríndí ĩꞌdi ãni uꞌálépi ĩmi agá rĩ sĩ.
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ãma mọ̃rị́ trũ, adru sĩ ị́jọ́ ũnzí ụrụꞌbá drị́ gá rĩ idéjó la ku. 13 Ĩmi ní uꞌá agá ị́jọ́ ũnzí ụrụꞌbá ꞌbã lẽlé rĩ kí agá, ĩmi ũdrã rá, wó ĩdrĩ uꞌá Úríndí sĩ ĩmi ídétáŋá ũnzíkãnã ụrụꞌbá drị́ gá rĩ kí gã úmgbé ĩmi dó sĩ adru ídri. 14 ꞌBá Úríndí Ãdróŋá drị́ gá rĩ ꞌbã drị̃ celé nĩ rĩ kí ála kí umve anzị Ãdróŋá ãni. 15 Ãꞌdusĩku ĩmi aꞌị́ ándrá Úríndí Ãdróŋá drị́ gá rĩ sĩ ụ̃rị̃ fẽjó ĩminí, ãzíla ĩmi ꞌbãjó ãtíꞌbó ru ku, wó ĩmi aꞌị́ ándrá Úríndí Ãdróŋá Ngọ́pị drị́ gá rĩ sĩ ĩꞌdi umvejó “Bãbá” ãmã Átẹ́pị. 16 Úríndí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã mgbã rĩ la ị́jọ́ jọ Úríndí ãma agá rĩ ní iꞌdajó la ãma anzị Ãdróŋá ãni. 17 Ãmaní adrujó anzị Ãdróŋá drị̂ kí rĩ sĩ, ãma dó mụ drị̃lẹ́ba Ãdróŋá ꞌbã tãmbalé ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá, ãzíla ãmbõgõ Ãdróŋá ꞌbã fẽlé Kúrísĩtõ ní rĩ ịsụ́lé ãdrĩ ũcõgõ Kúrísĩtõ ꞌbã ịsụ́lé rĩ ale ĩꞌdi be ãma dó vâ sĩ dị̃zã ĩꞌdidrị́ ꞌdĩ ale ĩꞌdi be.
Dị̃zã ãma ãni drụ́zị́ rĩ
18 Mâ ũrãjó la rĩ sĩ ãma icó ũcõgõ ãmã ịsụ́lé úꞌdîꞌda rĩ kí ụ̃ꞌbị̃lé dị̃zã ãmã mụlé ịsụ́lé ĩndõ rĩ be ku. 19 Ãko pírí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbãlé ꞌdĩ kí ícétáŋá Ãdróŋá ꞌbã drụ́zị́ anzị ĩꞌdidrị́ mgbã rĩ kí iꞌdajó rĩ drị̃ tẽ vị́ sĩ. 20 Ãko pírí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbãlé ꞌdĩ kí wã kí rá, icó kí ị́jọ́ itúlé ĩꞌbaní rĩ kí ịsụ́lé ku, adru ị́jọ́ ĩꞌbã kí lẽjó la nĩ rĩ sĩ ku, wó ãꞌdusĩku Ãdróŋá lẽ ĩꞌdi ꞌdã ꞌbã áni nĩ, kí dó sĩ ásị́ ꞌbã tẽjó la sĩ ịsụ́jó la. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ íni la Ãdróŋá la ụ́ꞌdụ́ ãzí pẽ sĩ ãko pírí ĩꞌdiní ꞌbãlé rĩ kî trũjó umbéŋá ĩꞌbaní ŋmajó rĩ agá, ãzíla kí ajíjó dị̃zã agâ sĩ drị̃lẹ́mgbọ fẽjó anzị Ãdróŋá drị̂ ꞌbanî.
22 Ãnị̃ kí rá ãko pírí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbãlé rĩ kí drị̃ cị, áwáŋâ trũ ũkú ꞌbã ngọ́tị́ tĩŋá ꞌbã ãzá tajó rĩ áni, ãzíla ãzá ĩꞌdi ãzá ta kpere acájó ãndrũ. 23 Adru ãko Ãdróŋá ꞌbã ꞌbãlé ꞌdĩ kí áꞌdụ̂sĩ la ku, wó ãma vâ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã ũri rú Úríndí ĩꞌdidrị̂ trũ ꞌdĩ, ãma ãzá ta ꞌa ꞌa rú ãmaní ụ́ꞌdụ́ ãma ꞌdụjó ĩꞌdi ꞌbã anzị rú ãzíla ãma unzejó ụrụꞌbá sĩ rĩ drị̃ tẽ. 24 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó ãma pa ãmaní ásị́ ꞌbãjó rĩ sĩ. Wó ásị́ ꞌbãŋá ãko ãma ndrelé rá ꞌdĩ drị̃ gá rĩ adru ásị́ ꞌbãŋá mgbã la ku. Ãꞌdi la ásị́ ꞌbã ãko úꞌdîꞌda ĩꞌdidrị́ cí rĩ drị̃ gá nĩ yã? 25 Wó ãdrĩ ásị́ ꞌbã ãko drĩ ãma ịsụ́lé ku rĩ drị̃ gá, ãma tẽ la ásị́ jã sĩ.
26 Gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ Úríndí Ãlá rĩ la ãꞌị̃táŋá ãkõ ãmadrị́ gá rĩ ãzã ko nĩ, ãma nị̃jó Ãdróŋá zịjó ãzíla ãma ĩꞌdidrị̂lé ãꞌdu aꞌị́ yã rĩ gá ku rĩ sĩ, wó Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã mgbã rĩ la ãmaní Ãdróŋá zị mãmálá ꞌbãjó nĩ, ĩꞌdi ãko ãzí ãmaní icólé jọlé tị sĩ ku la. 27 Ãdróŋá ĩꞌdi ị́jọ́ ꞌbá ásị́ gá rĩ ndrelépi rĩ, nị̃ ị́jọ́ Úríndí ꞌbã ũrãlé rĩ cé ãꞌdusĩku Úríndí la Ãdróŋá zị ꞌbá ãlá rĩ ꞌbaní ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã ũrãlé rĩ áni.
Uꞌájó ꞌbá ị́jọ́ ũnzí ndẽlépi rá rĩ rú
28 Ãnị̃ kí ãko pírí kí agá Ãdróŋá la ãzị́ nga múké ꞌbá ĩꞌdi lẽlépi rá ĩꞌdi ꞌbã umvelé ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ áni, 29 ĩꞌdi ꞌbã nị̃lé ídu cé, vâ ĩꞌdi ꞌbã ũpẽlé lãlé ndú ꞌdĩ kí rá, ꞌbã iꞌdá kí rú cécé ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị áni, ꞌbã adru rû sĩ Ngọ́tị́ ĩꞌdi ãni kãyú rĩ rú, ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gá. 30 ꞌBá Ãdróŋá ꞌbã ũpẽlé lãlé ndú ꞌdĩ kí umve vâ kî, ꞌbã kí ãlá ru ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ru, ãzíla azị ĩꞌbaní dị̃zã ĩꞌdidrị́ gá rĩ najó ĩꞌba abe.
31 Wó ꞌdâ rĩ gá ãma dó ãꞌdu ị́jọ́ jọ? Ãdróŋá drĩ dó adru ãma ãni, ꞌbá ãzí icó dó ãꞌdị́ ꞌdịlé ãma abe ku. 32 Ãdróŋá drĩ dó ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́tị́ ãlu rĩ gã fẽlé pírí ãmaní ku, ĩꞌdi rú rĩ icó dó ãmaní ãko pírí kí fẽlé cécé ĩꞌdi ꞌbã Kúrísĩtõ fẽjó ãmaní lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ sĩ ku yã? 33 Ãꞌdi la ꞌbá Ãdróŋá ãni ũpẽlé ꞌdĩ kí tõ nĩ yã? Ãdróŋá ꞌbã mgbã lã kí ꞌbá ị́jọ́ ũnzî kóru rĩ gá nĩ. 34 ꞌBá icólépi ị́jọ́ lịlépi ꞌbá ꞌdĩ kí drị̃ gá ị́jọ́ la kí ndẽ rá rĩ ãꞌdi ꞌi? Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drã rá, Ãdróŋá inga ĩꞌdi ídri rú, ri dó Ãdróŋá ꞌbã drị́ ãndá rĩ gá, ĩꞌdi mãmálá ꞌbã Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ãma ị́jọ́ sĩ nĩ. 35 Ãꞌdu la ãma drĩdríŋĩ co lẽtáŋá Kúrísĩtõ drị̂ benĩ yã? Ũcõgõ yã, jõku ị́jọ́ ũkpó cãndí fẽlépi la yã jõku ụꞌdị́ŋá ꞌbá ulị́jó ménéŋá sĩ rĩ ꞌi yã jõku ãbị́rị́ yã jõku lẽmẽrĩ yã jõku adrujó ãni rú drã sị́ gá rĩ ꞌi yã jõku ãꞌdị́ drã trũ rĩ ꞌi yã? 36 Cécé sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ áni:
“Ími ị́jọ́ sĩ ãma drã agá ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ,
ꞌbá kí mịfị́ gá ãma iꞌdá cécé kãbĩlõ mụlé ụlị́lé ụlị́-ụlị̂ rĩ kí áni.” Zãbụ́rị̃ 44:22
37 Yụ, ị́jọ́ ꞌdĩ kí agâ sĩ pírí ãma kí ndẽ lẽtáŋá Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ãma lẽjó rĩ sĩ. 38 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ánị̃ dó ãndá-ãndá ru drã, ĩdrĩ, jõ táni mãlãyíkã ꞌbụ̃ gá rĩ kî, úríndí ũnzí ãngũ drị̃ gá rĩ kî, ị́jọ́ ãndrũ rĩ jõku ị́jọ́ drị̃lẹ́ gâlé ru amụ́lépi rĩ kî trũ, ãzíla ũkpõ ị́jọ́ ru idélépi rĩ abe, 39 ãngũ ụrụgâlé ru rĩ, ãngũ vụ̃rụ̂lé ru, ãzíla ãko pírí Ãdróŋá ꞌbã ũꞌbãlé ꞌdĩ kí abe icó kí ãma drĩdríŋĩ colé lẽtáŋá Ãdróŋá drị́ ãma ãni Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ be ku.

8:36 Zãbụ́rị̃ 44:22