7
Ị́jọ́ iꞌdalé ũkú ĩgbãŋá sĩ rĩ
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ĩnị̃ ma ị́jọ́ jọ ꞌbá ãzị́táŋá nị̃lépi cé ꞌdĩ ꞌbaní, ãzị́táŋá la ꞌbá umbé cí la ꞌbá drị̃ adru agá ídri drã drĩ ku ꞌdĩ gá ꞌdĩ rĩ gá ku yã? Ũkú ágó rụlépi ꞌbo rĩ ícétáŋá sĩ ãzị́táŋá umbé ĩꞌdi cí ágô be ĩꞌdi ꞌbã adru agá ídri ꞌdĩ, ágô drĩ dó drã rá útrũ dó ĩꞌdi ãzị́táŋá ágô drị̂ agá rá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũkú drĩ mụ ágó ãzí gá ịsụ́ ꞌdĩ sĩ ĩꞌdi ꞌbã ágọ́bị́ kãyú rĩ drĩ ídri, ála ĩꞌdi umve ãwụ́ꞌbá. Wó ágó drị̃drị̃ rĩ drĩ dó drã rá, ãzị́táŋá ãzí umbé ĩꞌdi ku, adru vâ ãwụ́ꞌbá ku drĩ táni ágó ãzí ndú la rụ agá rĩ gá
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ị́jọ́ bãsĩ gápi ꞌdĩ ãzị́táŋá sĩ rĩ gá, ĩmi ũdrã vâ ꞌbãngá rá, ĩminí adrujó ụrụꞌbá Kúrísĩtõ drị̂ ꞌi rĩ sĩ, ĩmi dó sĩ adru ꞌbá ndú ingalé ídri drã agá rá rĩ áni, ãma dó sĩ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ãzị́ nga áyụ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãmaní ándrá uꞌá agá ị́jọ́ ũnzí ụrụꞌbá ꞌbã lẽlé rĩ kí agá, ĩlí ũnzĩkãnã drị́ ãzị́táŋá ꞌbã ingalé rĩ ri ãzị́ idélé ãma ụrụꞌbá gá, ị́jọ́ ãmaní idélé rĩ kí pírí ají kí dó ãmaní drã. Wó úꞌdîꞌda ãzị́táŋá ꞌbã ũkpõ dó ãma drị̃ gá ꞌdáyụ, ãꞌdusĩku âdrã dó ãko ãma umbélépi mãbụ́sụ̃ gá rĩ drị́ ꞌbo. Ãma icó dó sĩ ãzị́ ngalé Ãdróŋá ní gbíyã ụ̃kụ ãzị́táŋá drị́ sĩlé rĩ vú ũbĩjó rĩ sĩ ku, be la rá la gẹ̃rị̃ úꞌdí Úríndí drị́ gá rĩ sĩ.
Ãꞌdị́ ꞌdịjó ị́jọ́ ũnzí be
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó ãꞌdu jọ yã? Ãzị́táŋá ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí yã? Yụ! Má icó ándrá ị́jọ́ ũnzí nị̃lé ku ãzị́táŋá drĩ ándrá iꞌda la ku rĩ gá. Má icó ándrá vâ mgbã rĩ gá ĩlí nị̃lé ãzị́táŋá drĩ ándrá jọ la, “Mí idé ĩlí ku” Ãfũŋá 20:17; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:21 rĩ gá. Wó ị́jọ́ ũnzí ịsụ́ gẹ̃rị̃ ãzị́táŋá agâ sĩ sĩ ị́jọ́ gãlé úmgbé ĩlí ãni ꞌdĩ kí ingajó áma agâlé. Ãzị́táŋá ꞌbã adrujó yụ rĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí ándrá ãko ãzí ũkpó kóru la. Ma ándrá ãzị́táŋá nị̃jó ku rĩ sĩ, ma ándrá ídri. Wó ãzị́táŋá dó mụ amụ́lé ꞌbo, ị́jọ́ ũnzí amvú dó tọndọlọ ídri. 10 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãzị́táŋá múké ándrá lẽlé ꞌbã ají mání ídri rĩ ají dó mání ị́jọ́ lịŋá drã drị̂. 11 Ị́jọ́ ũnzí ịsụ́ gẹ̃rị̃ ãzị́táŋá agâ sĩ, ulé dô sĩ ma rá ãzíla ꞌdị dó ma rá. 12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãzị́táŋá ĩꞌdi ꞌbãngá ãlá ru, ãzíla pịrị-pịrị ãzíla múké ũniyambamba rú, ị́jọ́ pírí ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ kí abe.
13 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã ífí íngoní; ífí la ị́jọ́ múké rĩ ají mání drã nĩ yã? Ãluŋá la ꞌdáyụ! Ị́jọ́ ũnzí idé ị́jọ́ ꞌdĩ nĩ; ĩꞌdiní ãko múké rĩ ayújó rĩ sĩ. Ị́jọ́ ũnzí ají mání drã, ĩꞌdi ꞌbã ádrízã mgbã ũnzí rĩ ꞌbã iꞌdá rú sĩ nĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãzị́táŋá iꞌda ị́jọ́ ũnzí. 14 Ãnị̃ kí ãzị́táŋá ĩꞌdi múké úríndí nî, wó má mâ ngá ꞌbá ũnzí ru ma ꞌi, îtụ̃ndã ma ãtíꞌbó ru ị́jọ́ ũnzí nî. 15 Ánị̃ ma ãꞌdu idé yã rĩ gá ku, ãꞌdusĩku ị́jọ́ mání lẽlé idélé rĩ má idé ĩꞌdi ku, be la rá la ma ị́jọ́ tá mání gãlé idélé úmgbé rĩ idé áyụ. 16 Mání ị́jọ́ mâ lẽlé idélé ku rĩ idéjó áyụ rĩ sĩ, má ãꞌị̃ dó sĩ rá ãzị́táŋá ĩꞌdi ị́jọ́ múké la. 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, adru dó ma ị́jọ́ ꞌdĩ idé ma ꞌi la ku, wó ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí uꞌálépi áma agá rĩ ꞌi. 18 Ị́jọ́ mání nị̃lé rĩ ị́jọ́ múké la áma agá ꞌdáyụ ị́jọ́ ụrụꞌbá drị́ gá rĩ sĩ, ãꞌdusĩku áma ũrãtáŋá agá álẽ tá ị́jọ́ mgbã múké rĩ idélé áyụ. Wó má icó dó iꞌdalé la ãmvé tọndọlọ la ku. 19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ mání idélé rĩ adru dó ị́jọ́ tá múké mání ũrãlé idélé rĩ ꞌi ku, ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí mání lẽlé idélé ku rĩ mání idélé áyụ rĩ ꞌi. 20 Ádrĩ dó úꞌdîꞌda ị́jọ́ mání lẽlé idélé ku rĩ idé, adru dó ma ꞌi ị́jọ́ la idélépi rĩ ꞌi ku, wó ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí uꞌálépi áma agá rĩ la ị́jọ́ ꞌdĩ kí idé nĩ.
21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãzị́táŋá iꞌda mání ị́jọ́ ũnzí áma agá rĩ, ádrĩ lẽ ị́jọ́ múké idélé, ị́jọ́ ũnzí la áma atrị ị́jọ́ múké ꞌdã idéŋá gá cí. 22 Má uꞌá ãyĩkõ sĩ áma ásị́ gá ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ kí sĩ, 23 wó má ịsụ́ áma ụrụꞌbá ꞌbã wókõ ãzí kí ãꞌdị́ ꞌdị ãzị́táŋá áma agá rĩ be áma umbéjó ãtíꞌbó ru ị́jọ́ ũnzí ní ị́jọ́ mání idélé rĩ kí sĩ. 24 Ma áma idé ãꞌdu rú yã! Ãꞌdi la áma pa ũcõgõ ụrụꞌbá mádrị́ ꞌdõ drị̂ agá nĩ yã? 25 Ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ní áma pajó ị́jọ́ ꞌdĩ agá rĩ sĩ.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũrãtáŋá áma ásị́ gá rĩ sĩ, ma lẽ ị́jọ́ ãzị́táŋá Ãdróŋá drị́ gá rĩ ꞌbã lẽlé rĩ kí ngalé, wó ị́jọ́ ụrụꞌbá drị́ gá rĩ sĩ, ma ị́jọ́ ãzị́táŋá ị́jọ́ ũnzí drị́ gá rĩ ꞌbã lẽlé rĩ kí nga.

7:7 Ãfũŋá 20:17; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:21