6
Drãjó rá ị́jọ́ ũnzí sĩ wó adrujó ídri Kúrísĩtõ be
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó ãꞌdu jọ, lẽ ãma idé kí ị́jọ́ ũnzí jã ꞌdâ, lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌbãngá dó sĩ ị̃dị́-ị̃dị́ yã? Ãluŋá la ꞌdáyụ! Ãmaní ũdrãjó ị́jọ́ ũnzí sĩ ꞌbo rĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí ꞌbã ũkpó dó ãma drị̃ gá yụ, ãzíla ãma icó dó uꞌálé pálé la gá ị̃dị́ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãnị̃ kí rá ãndá ãma ꞌbá bãbụ̃tị́zị̃ bĩlépi sĩ acájó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá ꞌdĩ, ãbĩ kí bãbụ̃tị́zị̃ fijó drã agá rĩ gá ku yã? Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, îsị̃ dó ãma ĩꞌdi trũ bãbụ̃tị́zị̃ sĩ fijó drã agá icéjó la ãmaní cécé Kúrísĩtõ ingajó ídri drã agá rá ũkpó dị̃zã rú Átẹ́pị̃ drị́ gá rĩ sĩ rĩ ãmã mgbã dó vâ sĩ uꞌá ídri úꞌdí la agá.
Ãma dó ãma icíjó ĩꞌdi trũ drã ĩꞌdidrị̂ agá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ sĩ ãma vâ ãma icí ĩꞌdi trũ ãlu ídri úꞌdí rĩ agá ángáŋá ĩꞌdi ꞌbã angájó rĩ sĩ. Ãnị̃ dó rá ádrízã ãmadrị́ ụ̃kụ rĩ îpa ĩꞌdi mũsãláꞌbã sị́ gá ĩꞌdi be, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ụrụꞌbá ãmaní ị́jọ́ ũnzí trũ rĩ ꞌbã ị́jọ́ ꞌbã ukó dó rá, ãma adru ru dó sĩ ãtíꞌbó ị́jọ́ ũnzí ãni ku. Ãꞌdusĩku ꞌbá drãlépi ꞌbo rĩ útrũ ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí agá rĩ sĩ ꞌbo.
Úꞌdîꞌda ãdrĩ drã Kúrísĩtõ be, ãma ãꞌị̃ rá ãma mụ uꞌálé ĩꞌdi trũ ãngũ ãlu gá. Ánị̃ dó rá Kúrísĩtõ ꞌbã angájó ídri drã agá rá rĩ áni, icó dó drãlé ị̃dị́ ku, drã ꞌbã ũkpõ ãzí ĩꞌdi drị̃ gá ị̃dị́ la ꞌdáyụ. 10 Kúrísĩtõ drã pâlé ãlu sĩ ị́jọ́ ũnzí ndẽjó icó drãlé ị̃dị́ ku, wó ĩꞌdi úꞌdîꞌda íni ídri rú Ãdróŋá be. 11 Gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ ĩlã ĩmi ị́jọ́ ũnzí sĩ ꞌbá drãlépi rá rĩ rú, ị́jọ́ ũnzí ꞌbã ũkpó dó ĩmi drị̃ gá yụ, wó ĩmi dó sĩ uꞌá ídri rú Ãdróŋá be Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ sĩ.
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí ꞌbã adru úpí ru ụrụꞌbá ĩmi ãni icólépi drãlépi rá rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ gá ĩꞌdiní dó sĩ ĩmi drị̃ cejó ị́jọ́ ũnzí ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ kí agá ku. 13 Ĩfẽ ĩmi ụrụꞌbá ꞌbã wókõ ãzí rĩ kí sĩ ị́jọ́ ũnzí idéjó ãzíla cécé ãkójó ị́jọ́ ũnzí ãni la rú ku, wó be la rá la ĩfẽ ĩmi ãmgbã rĩ pírí Ãdróŋá ní cécé ꞌbá ajílé angájó drã agá ufílé ídri agá rĩ áni ãzíla ĩfẽ ĩmi ụrụꞌbá adrujó ãkójó ãlá ru sĩ Ãdróŋá ꞌbã ãzị́ ngajó la rú. 14 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí ꞌbã adru ĩmi drị̃lẹ́ gá úpí ru ku, ãꞌdusĩku ĩmi adru ãzị́táŋá pálé gá ku, wó rá la Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ agá.
Ãtíꞌbó ị́jọ́ mgbã drị́ gá rĩ
15 Ãdróŋá ꞌbã ãma trũjó ãzị́táŋá agá ꞌbo rĩ sĩ, lẽ ãma idé ị́jọ́ ũnzí yã? ꞌDĩ ꞌbã áni ku, ãma adru ãzị́táŋá pálé gá ku ãꞌdusĩku ãma adrujó ĩꞌdidrị́ lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ agá rĩ sĩ. 16 Ĩnị̃ ĩminí ĩmi fẽjó ꞌbá ãzí ꞌbã tị arejó rĩ la ĩmi ꞌbã adrujó ĩꞌdi ꞌbã ãtíꞌbó ru rĩ ku yã? Ĩminí táni adrujó ãtíꞌbó ị́jọ́ ũnzí ꞌbá drị̃ celépi drã agá rĩ ãni la rú tí, jõku ị̃nzị̃táŋá ru Ãdróŋá rụ́, ị̃nzị̃táŋá ꞌdĩ la ĩmi drị̃ ce adrujó ꞌbá ãlá ru. 17 Wó ma ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá ní, ĩminí táni ándrá adru agá ãtíꞌbó ị́jọ́ ũnzí ãni rá tí, ĩfẽ ĩmi ásị́ pírí ímbátáŋá fẽlé ĩminí rĩ arejó. 18 Útrũ dó ĩmi ị́jọ́ ũnzí agá rĩ sĩ rá, ãzíla ĩmi acá dó ãtíꞌbó ị́jọ́ ãlá rĩ ãni.
19 Ma ị́jọ́ ꞌdĩ jọ tị ĩmĩ nị̃lé cé rĩ sĩ íni la, ãꞌdusĩku ũrãtáŋá ĩmidrị́ ꞌbádrị́ gá rĩ ũkpõ kóru. Cécé jõ ĩmĩ ĩmi ụrụꞌbá ꞌbã ĩsélé ãzí rĩ kí ayújó ị́jọ́ ũnzĩkãnã ãndị́ ru, ãzíla ãko ĩmi ꞌbãlépi ũkpó kóru sĩ ĩmi ãꞌị̃táŋá sĩ zojó ku ꞌdĩ kí agá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi angá ala gá rĩ sĩ ĩmi fẽjó ãtíꞌbó ị́jọ́ ãlá rĩ kí idéjó sĩ ĩmi drị̃ cejó adrujó ãlá ru.
20 Sáwã ĩminí uꞌájó ãtíꞌbó ị́jọ́ ũnzí ãni ꞌdã sĩ, ãzị́táŋá ãzí ándrá ĩmi drị̃ gá ĩmi idé sĩ ị́jọ́ múké Ãdróŋá drị́ rĩ kí la yụ. 21 Ụ̃rọ̃drị́ ĩminí ịsụ́lé ala gá rĩ ãꞌdu sáwã ĩminí ị́jọ́ ꞌbání drị̃nzá fẽlépi ꞌdĩ kí idéjó rĩ sĩ yã? Ãko ꞌdã kí ãmaní drã ají. 22 Wó úꞌdîꞌda dó ĩmi unzejó ị́jọ́ ũnzí agá ꞌbo rĩ sĩ, ĩmi dó ãtíꞌbó Ãdróŋá ãni, ụ̃rọ̃drị́ ĩmi ịsụ́lé rĩ ĩminí ĩmi ídri ãlá rĩ fẽjó pírí ĩꞌdidrị́ rĩ ꞌi. Ụ̃rọ̃drị́ la ĩꞌdi ídri ukólépi ku rĩ ꞌi. 23 Ãꞌdusĩku ũyá ị́jọ́ ũnzí drị́ gá rĩ ĩꞌdi drã, wó fẽtáŋá ãjẹ̃ kóru Ãdróŋá ꞌbã fẽlé rĩ ĩꞌdi ídri ukólépi ku Úpí ãma ãni Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ ꞌi.