5
Ásị́ ị̃gbẹ̃ ãzíla ãyĩkõ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ála ãma lãjó ꞌbá trũlé ị́jọ́ ũnzí agá rá rĩ rú ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ sĩ, ásị́ ị̃gbẹ̃ ãma drĩdríŋĩ gá Ãdróŋá be cí ꞌdĩ ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ sĩ, Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ sĩ ãma ịsụ́ drị̃lẹ́ba ndẽlépi rá rĩ ãꞌị̃táŋá sĩ ꞌdĩ lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãma sĩ pá tujó úꞌdîꞌda ala gá rĩ ꞌi. Ãzíla ãma dó ãyĩkõ idé dị̃zã Ãdróŋá ní ãma ásị́ ꞌbãjó drị̃ la tẽjó rĩ sĩ. Adru ꞌdĩ ꞌi áꞌdụ̂sĩ la ku, wó lẽ ãma uꞌá vâ ãyĩkõ sĩ ũcõgõ ãmã ịsụ́lé rĩ kí agá, ãꞌdusĩku ãnị̃ rá ũcõgõ ịsụ́jó rĩ la ãmaní ị́jọ́ tị taŋá fẽ, ị́jọ́ tị taŋá la gbíyã múké rĩ fẽ, gbíyã múké ị́jọ́ ní ꞌbá sị jó rĩ fẽ, ị́jọ́ ní ꞌbá sịjó rĩ la ásị́ ꞌbãŋá ị́jọ́ drị̃lẹ́ gá rĩ tẽjó rĩ fẽ. Ãzíla ásị́ ꞌbãŋá ị́jọ́ drị̃lẹ́ gá rĩ tẽjó rĩ fẽ ꞌbání drị̃nzá ku, ãꞌdusĩku Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋá ĩꞌdidrị́ gá rĩ ũsũlé ãma ásị́ gá Úríndí Ãlá ĩꞌdi ꞌbã fẽlé ãmaní rĩ sĩ.
Ãmaní uꞌá gá ũkpó kóru sĩ ãma pajó, Kúrísĩtõ drã ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí sĩ sáwã múké Ãdróŋá ní pẽlé rĩ gá. Ĩꞌdi ị́jọ́ ũkpó la ꞌbá ãzí ịsụ́jó drãjó ꞌbá ãlá la kẹ̃jị́ gá. Wó ꞌbá ãzí icó ásị́ imbálé ãꞌị̃jó sĩ drãjó ꞌbá múké rĩ kẹ̃jị́ gá nĩ. Wó Ãdróŋá iꞌda lẽtáŋá ĩꞌdi ꞌbã ãma lẽjó rĩ sáwã ãma adrujó ũnzí agá ꞌdã sĩ Kúrísĩtõ drã ãma sĩ.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãrí ĩꞌdidrị́ gá rĩ ní ãma trũjó ị́jọ́ ũnzí agá ꞌbo rĩ sĩ, ãma ãmã pa ũmbã Ãdróŋá drị́ rĩ agá ĩꞌdi rụ́ sĩ. 10 Ãma ándrá adrujó Ãdróŋá ꞌbã mẹ́rọ́ꞌbá ru rĩ sĩ, icí tị ãma abe ĩꞌdiní ĩꞌdi ꞌbã ngọ́pị̃ fẽjó drãjó ãma sĩ rĩ sĩ. ꞌDĩ ãzị́ ãmbõgõ sĩ ndẽlépi rá ãmaní sĩ acájó ĩꞌdi ꞌbã kãká ru rĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó adrujó ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ sĩ, ãma ãmã pa ídri Kúrísĩtõ drị̂ sĩ. 11 Adru ꞌdĩ ꞌi áꞌdụ̂sĩ ku, wó ãma vâ ãyĩkõ ịsụ́ Ãdróŋá rụ̂lé ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ rụ̂ sĩ, ꞌdĩ ꞌbá ãma tị icílépi Ãdróŋá be kãká ru rĩ ꞌi.
Drã ĩꞌdi Ádãmũ rụ̂ sĩ ídri ĩꞌdi Kúrísĩtõ agá
12 Drã ꞌbã afíjó ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌbá ãlu rụ̂ sĩ rĩ áni, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ị́jọ́ ũnzí sĩ drã afí nĩ, drã rụ dó ꞌbá pírí kí ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí ị́jọ́ ũnzí idéjó rá rĩ sĩ. 13 Drị̃drị̃ ꞌdĩ sĩ úfẽ drĩ ãzị́táŋá ku rú, ị́jọ́ ũnzí ándrá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ cí. Wó ꞌbá ãzí ꞌbã ándrá ásị́ ị́jọ́ ũnzí drị̃ gá ku, ãꞌdusĩku ãzị́táŋá fẽjó ku rĩ sĩ. 14 Wó angájó Ádãmũ ngá rĩ cajó Mụ́sã ngá rĩ, drã ándrá úpí ru ꞌbá pírí kí drị̃lẹ́ gá, vâ ꞌbá pírí ị́jọ́ ũnzí idélépi Ádãmũ áni ku ĩꞌdi ꞌbã Ãdróŋá tị gãjó úmgbé rĩ áni ꞌdĩ kî trũ pírí. Ádãmũ ándrá ícétáŋá ru ꞌbá mụlépi amụ́lépi rĩ ꞌi. 15 Wó fẽtáŋá Ãdróŋá ꞌbã fẽlé rĩ adru ị́jọ́ ũnzí rĩ áni ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá wẽwẽ rú drĩ kí táni ũdrã agá ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ãlu drị̂ sĩ rá tí, wó lẽtáŋá Ãdróŋá drị́ uyaŋâ kóru rĩ ndẽ rá, ãzíla fẽtáŋá ĩꞌdi ãni ꞌbá ũꞌbí ꞌbaní lẽtáŋá ĩꞌdi ãni uyaŋâ kóru ꞌbá ãlu rụ̂ sĩ ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ sĩ rĩ ndẽ vâ rá. 16 Fẽtáŋá Ãdróŋá ꞌbã fẽlé rĩ adru ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ãlu ꞌbã idélé rĩ ꞌbã ị́jọ́ ajílé rĩ áni ku. Ãꞌdusĩku ị́jọ́ lịŋá bĩ ị́jọ́ ũnzí vú ají ị́jọ́ lịjó drã ru ꞌbá nî, wó fẽtáŋá ãjẹ̃ kóru ị́jọ́ ũnzí wẽwẽ rú ꞌdĩ vú ãbĩlépi rĩ ají dó trũtáŋá. 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ãlu drị́ gá rĩ sĩ, drã acá úpí ru ꞌbá pírí kí drị̃lẹ́ gá. Wó ícó ị́jọ́ ꞌdã ụ̃ꞌbị̃lé ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ngalé rĩ be ku. Ãdróŋâ ásị́ gá lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ ãmaní cí, ãzíla ãꞌị̃ ãma Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ sĩ rá. Ãma dó uꞌá ãlá ru ãzíla ãngũ na úpí ru.
18 Cécé ị́jọ́ ũnzí ãlu ꞌbã ị́jọ́ lịŋá ajíjó ꞌbá pírí kí drị̃ gá rĩ áni, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ídétáŋá ꞌbá ãlu ãlá rĩ drị̂ fẽ trũtáŋá ídri ajíjó ꞌbá pírí ꞌbanî. 19 Wó aritáŋá ãko ándrá ꞌbá ãlu drị̂ sĩ fẽ úlã dó sĩ ꞌbá pírí kí ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi la rú, aritáŋá ꞌbá ãlu drị̂ sĩ ꞌbá wẽwẽ rú kí acálé ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá.
20 Ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ fẽ ĩꞌdi ꞌbá ꞌbã ndre kí rú sĩ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị́ gá rĩ kî. Wó ꞌbá ꞌbã kí mụjó ị́jọ́ ũnzí idéŋâ trũ drị̃ gá rĩ sĩ, lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị́ rĩ la vâ tụ drị̃ gá drị̃ gá. 21 Ị́jọ́ ũnzí ꞌbã ãngũ najó ꞌbá pírí kí drị̃lẹ́ gá drã fẽjó rĩ áni, wó lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị́ rĩ la ãngũ na ị́jọ́ pịrị rĩ agâ sĩ, sĩ ãmaní ídri ukólépi ku Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ fẽjó.