Wárágã
Yõhánã
ꞌbã sĩlé drị̃drị̃ rĩ
1
Ị́jọ́ ídri fẽlépi rĩ
Ị́jọ́ mání sĩlé ĩminí ꞌdĩ ĩꞌdi ꞌbá ándrá umvelé Ị́jọ́ ꞌi, ídri ukólépi ku rĩ fẽlépi ándrá ídu cí ãko pírí ꞌbã kí iꞌdóŋá gá rĩ drị̃ gá. Ãma are ị́jọ́ Ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ ãma bị́lẹ́ sĩ rá, ãndre ĩꞌdi ãma mịfị́ sĩ, ãzíla ãma aló vâ ĩꞌdi ãmadrị́ sĩ rá. ꞌBá ꞌdĩ ĩꞌdi ídri angálépi Ãdróŋá drị́ ru iꞌdalépi ãmaní rĩ ꞌi, ãndre ĩꞌdi rá, ãma ị́jọ́ vú nze drị̃ la gá, ãzíla ãma lũ la ĩminí ĩꞌdi ídri ukólépi ku jã ꞌdâ rĩ ꞌi. Ĩꞌdi ándrá Átẹ́pị̃ Ãdróŋá be ãzíla Ãdróŋá iꞌda dó ĩꞌdi ãmaní nĩ. ꞌBá ãma ndrelé ãma mịfị́ sĩ, ãzíla ãma ị́jọ́ la arejó ãma bị́lẹ́ sĩ ꞌdĩ bãsĩ ꞌbá ãmã vú nzelé ĩminí ꞌdĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi dó sĩ tị icí ãma abe tị icítáŋá ãmã icílé ãmã Átẹ́pị Ãdróŋâ trũ ãzíla Ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ trũ rĩ agá. Ásĩ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ĩminí íni la ãyĩkõ ãma kí tị icíjó ĩmi abe rĩ ꞌbã ga ãma agá tré benĩ.
Uꞌájó dị̃zã Ãdróŋá drị̂ agá rĩ
Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã lũlé ãmaní vâ ãmã ũlũlé ĩminí rĩ ĩꞌdi ꞌdĩ, Ãdróŋá ĩꞌdi ãlá ru cécé dị̃zã áni, ĩꞌdi agá ị́nị́ ꞌdáyụ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãdrĩ dó jọ la ãma icí tị ĩꞌdi trũ ãlu, wó ãma vâ uꞌá ị́nị́ agá, ãma alị́ ĩnzõ ị́jọ́ ãmaní idélé rĩ kí sĩ ãzíla ị́jọ́ mgbã la ãma agá ꞌdá yu. Wó ãdrĩ kí adru dị̃zã Ãdróŋá drị̂ agá cécé ĩꞌdi ꞌbã adrujó dị̃zã rĩ áni, ãma kí dó tị icíma trũ ãma drĩdríŋĩ gá, ãzíla ãrí Yẹ́sụ̃ Ãdróŋá Ngọ́pị drị̂ la ãma ũjĩ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí agá pírí nĩ.
Ãdrĩ jọ la ãma ị́jọ́ ũnzî kóru, ãma ãma vúŋá ꞌdĩ ulé, ãzíla ị́jọ́ mgbã rĩ ãma agá ꞌdáyụ. Wó ãdrĩ ãma ásị́ uja sĩ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí iꞌdajó Ãdróŋá ní rá, ĩꞌdi ãꞌị̃táŋâ trũ sĩ ãma ũtrũjó ị́jọ́ ũnzí ãmaní idélé ꞌdã kí agá pírí rá, ĩꞌdi vâ ị́jọ́ ũnzí ꞌdã kí sĩ ãma ũjĩ ãlá ru, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã adrujó ꞌbá ị́jọ́ pịrị rĩ idélépi ãzíla lịlépi rĩ ꞌi rĩ sĩ. 10 Ãdrĩ jọ la ãma idé ị́jọ́ ũnzí ku, ãma Ãdróŋá ꞌbã ĩnzóꞌbá ru, ãzíla ị́jọ́ ꞌdĩ la iꞌda la ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá mgbã rĩ ãma agá ꞌdáyụ.