2
Anzị mádrị́ mání lẽlé ambamba ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ásĩ ĩminí wárágã ꞌdĩ ĩmi idé rú sĩ ị́jọ́ ũnzí ku, wó ꞌbá ãzí drĩ ị́jọ́ ũnzí idé rá, ꞌbá pá tulépi mãmálá ꞌbãjó Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ãma kẹ̃jị́ gá rĩ ĩꞌdi Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbá ãlápítí rĩ ꞌi. Kúrísĩtõ ĩꞌdi kãbĩlõmvá sĩ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị́ gá rĩ kí idéjó rĩ áni rĩ ꞌi, ãzíla ꞌbá pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ abe. Ãma icó nị̃lé la ãndá-ãndá ru ãnị̃ Ãdróŋá rá la ãmaní ãzị́táŋá ĩꞌdidrị̂ kí tãmbajó rĩ sĩ. ꞌBá jọlépi la ínị̃ Ãdróŋá cé, wó ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ kí tãmbalépi ku rĩ, ĩꞌdi ĩnzóꞌbá ãzíla ị́jọ́ mgbã rĩ ĩꞌdi agá ꞌdáyụ. Wó ꞌbá ãzí drĩ ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ kí vú ũbĩ, ĩꞌdi ꞌbã lẽtáŋá Ãdróŋá lẽjó rĩ ĩꞌdi adru ãndá-ãndá ru. Ãko iꞌdalépi la ãma icí ãma Ãdróŋâ trũ rĩ ĩꞌdi ꞌdĩ: ꞌbá drĩ jọ la ꞌi Ãdróŋá agá, ꞌbã acị́ cécé ándrá Yẹ́sụ̃ ꞌbã acị́jó rĩ áni.
Ãzị́táŋá úꞌdí Ãdróŋá drị́ gá rĩ kî
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ásĩ ĩminí ãzị́táŋá úꞌdí la ku, wó údu ĩmĩ nị̃lé cé ĩlẽ jõ ĩmi lẽlẽ iꞌdóŋá gâlé ꞌdã ꞌi. Ãzị́táŋá údu ꞌdĩ ĩꞌdi jõ ĩmĩ ị́jọ́ arelé ꞌbo rĩ ꞌi. Ásĩ vâ ĩminí ãzị́táŋá úꞌdí la, ị́jọ́ la mgbã rĩ ĩꞌdi Yẹ́sụ̃ agá ãzíla ĩmi agá, ãꞌdusĩku ị́nị́ la alị-alị ãzíla dị̃zã mgbã ru iꞌdalépi ãꞌị̃táŋá mídrị́ sĩ rĩ iꞌdó ãngũ jilé ꞌbo.
ꞌBá jọlépi la ꞌi uꞌá dị̃zã agá wó ádrị́pị̃ ngụ̃lépi ũnzí rĩ, ĩꞌdi drĩ ị́nị́ agá. 10 ꞌBá ádrị́pị̃ lẽlépi rĩ, la uꞌá dị̃zã agá, ãko ãzí ĩꞌdi agá ĩꞌdiní sĩ fẽjó ꞌbá ãzí la aꞌdé ị́jọ́ ũnzí agá la ꞌdáyụ. 11 Wó ꞌbá drĩ ádrị́pịka ãzíla ámvọ́pịka ãzí rĩ kí ngụ̃ ũnzí, ĩꞌdi ị́nị́ agá, ãzíla ĩꞌdi acị́ ị́nị́ agá, nị̃ ꞌi mụ íngõlé yã rĩ gá ku, ãꞌdusĩku ị́nị́ ãsã ĩꞌdi ꞌbã mịfị́ cí.
12 Mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ma ĩminí wárágã ꞌdĩ sĩ iꞌdajó la ĩminí ị́jọ́ ũnzí ĩmidrị́ gá rĩ kí trũjó Kúrísĩtõ sĩ ꞌbo rĩ sĩ. 13 Ásĩ wárágã ꞌdĩ ĩminí ĩmi ꞌbá átẹ́pịka rú ꞌdĩ, ĩminí Yẹ́sụ̃ ándrá iꞌdóŋá gâlé rĩ nị̃jó cé rĩ sĩ. Ásĩ kãrị́lẹ̃ ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ ĩminí Sĩtánĩ ndẽjó ꞌbo rĩ sĩ, ãzíla ĩminí vâ ãmã Átẹ́pị nị̃jó cé rĩ sĩ.
14 Mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ásĩ ị́jọ́ ꞌdĩ ĩminí íni la ãꞌdusĩku ĩminí Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị rú rĩ nị̃jó cé rĩ sĩ. Ásĩ wárágã ꞌdĩ ĩminí ĩmi ꞌbá átẹ́pịka rú ꞌdĩ, ĩminí Yẹ́sụ̃ ándrá iꞌdóŋá gâlé rĩ nị̃jó cé rĩ sĩ. Ásĩ ị́jọ́ ꞌdĩ ĩminí kãrị́lẹ̃ ĩmĩ adrujó ũkpó ru ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ uꞌálépi ĩmi ásị́ gá, ĩminí sĩ ãꞌdị́ Sĩtánĩ be rĩ ndẽjó rá rĩ agá rĩ sĩ.
Ĩlẽ ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị̂ ku
15 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ájọ ĩminí, lẽ ĩlẽ ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ ku, jõku ãko la ala gá ũnzí ꞌdĩ kí abe pírí. ꞌBá ãzí drĩ ụ̃nọ́kụ́ lẽ ị́jọ́ ala gá ꞌdĩ kí abe, lẽtáŋá Ãdróŋá lẽjó rĩ ĩꞌdi agá ꞌdáyụ. 16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ pírí ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ agá rĩ kí, ị́jọ́ ũnzíkãnã ꞌbá ꞌbã kí lẽlé ꞌdĩ kí, ĩlí ụrụꞌbá drị́ gá rĩ trũ, ãfó sĩ ru ịpị́jó ãko ụrụꞌbá ꞌdõ drị́ rĩ sĩ rĩ abe. Ãko ꞌdĩ angá kí Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị rú rĩ drị̃lẹ́ ku, ꞌdĩ kí ãko ụ̃nọ́kụ́ ũnzí ꞌdõ ãni. 17 Ụ̃nọ́kụ́ la alị-alị ãko pírí ala gá ꞌbá ꞌbã kí lẽlé rĩ kí abe, wó ꞌbá ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ kí idélépi rĩ la uꞌá jã ꞌdâ.
Mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ ꞌi
18 Mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ acá dó ãni rú. Úlũ ándrá ĩminí mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ rĩ la drụ́zị́ amụ́ rá, úꞌdîꞌda íni mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ rĩ ãfũ kí dó wẽwẽ rú. ꞌDĩ dó bãsĩ gbíyã ãmã ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ ꞌbã kí ãsị̃jó rĩ nị̃jó rĩ ꞌi. 19 ꞌBá ru ujalépi Kúrísĩtõ ꞌbã mẹ́rọ́ꞌbá ru ꞌdĩ fũ kí ãma rụ́ ꞌdâ rá ĩꞌbã kí adrujó ãma ãzí ku rĩ sĩ. Wó drĩ kí tá adru agá ãma ãzí, kí tá ace agá ãma abe. 20 Wó ĩnị̃ ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbo, ála ĩminí Úríndí Ãlá rĩ ũsũjó ĩmi drị̃ gá ꞌbo rĩ sĩ. 21 Ásĩ ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ áni rá la, adru ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ nị̃jó ku rĩ sĩ ku, ãꞌdusĩku ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ nị̃jó cé, ãzíla ĩminí nị̃jó la cé ị́jọ́ mgbã rĩ agá ĩnzõ ꞌdáyụ rĩ sĩ. 22 ꞌBá ĩnzó rĩ ãꞌdi ꞌi? Ĩꞌdi ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi ku, jọlépi la adru Kúrísĩtõ ꞌi ku rĩ ꞌi. ꞌBá ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ bãsĩ mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi, ĩꞌdi ꞌbã Ãdróŋá gãjó Ngọ́pị̃ be úmgbé rĩ sĩ. 23 ꞌBá Ãdróŋá Ngọ́pị gãlépi úmgbé rĩ, gã Ãdróŋá Átẹ́pị rú ꞌi. Wó ꞌbá Ãdróŋá Ngọ́pị̃ ãꞌị̃lépi rá rĩ ãꞌị̃ Ãdróŋá ꞌi rá.
24 Lẽ ĩmba ị́jọ́ ĩminí arelé ímbátáŋá iꞌdóŋá gâlé rĩ ꞌbã tã ĩmi ásị́ gá. Ĩdrĩ ímbátáŋá ꞌdĩ tãmba rá, ĩmi ace tị icíma ĩmi icílé Ãdróŋá Ngọ́pị trũ ãzíla Ãdróŋá Átẹ́pị rú rĩ trũ rĩ agá. 25 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã azịlé ãmaní ídri ukólépi ku rĩ ịsụ́ rá. 26 Ásĩ ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí ꞌbá lẽlépi ĩmi drị̃ celépi ũnzí ꞌdĩ kí sĩ. 27 Wó ĩmi rú rĩ, Kúrísĩtõ ũsũ Úríndí ídri drị́ gá rĩ ĩmi drị̃ gá ꞌbo. Úríndí ĩꞌdidrị̂ ꞌbã uꞌájó ĩmi agá rĩ sĩ, ꞌbá ãzí ꞌbã ímbá dó ĩmi nĩ ku. Úríndí ĩꞌdidrị̂ dó ĩmi imbá ị́jọ́ pírí kí sĩ nĩ, ãzíla ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí ị́jọ́ pịrị la, ĩnzõ ala gá ꞌdáyụ. Ĩmi are ị́jọ́ Úríndí ꞌbã imbálé rĩ ꞌi, ãzíla ĩmi ace dó sĩ tị icílé Kúrísĩtõ be.
Anzị Ãdróŋá drị̂ kí ꞌbã uꞌáŋá
28 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ãma adru kí Kúrísĩtõ agá jã ꞌdâ, drĩ dó sĩ drụ́zị́ ãgõ vúlé ꞌdõlé ị̃dị́ rá, ãma ásị́ dó sĩ adru ũkpó ru ãzíla ãma icó kí dó sĩ idélé drị̃nzá sĩ ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá ku, ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdi ꞌbã amụ́jó rĩ sĩ. 29 Ĩnị̃ rá Kúrísĩtõ ꞌi ꞌbá ãlápítí la. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ĩnị̃ vâ rá ꞌbá ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ pírí ị́jọ́ mgbã pịrị rĩ kí idélépi rĩ kí anzị Ãdróŋá ãni ãꞌdusĩku ídri ãmadrị́ gá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá ꞌdâ rĩ ĩꞌdi cécé ídri Kúrísĩtõ drị́ rĩ áni.