3
Ĩndre lẽtáŋá Ãdróŋá ãni ãmbógó ãma rụ́ ꞌdĩ ꞌi, lẽtáŋá ĩꞌdi bãsĩ ãma umvejó ĩꞌdi ꞌbã anzị rú ꞌdĩ ꞌi, ãma bãsĩ ꞌdĩ ꞌbá áni. ꞌDĩ bãsĩ ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã ãma nị̃jó ku rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ụ̃nọ́kụ́ nị̃ ĩꞌdi ku. Mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ãma kí úꞌdîꞌda anzị Ãdróŋá ãni, ãnị̃ kí drụ́zị́ ãma kí adru íngoní yã rĩ gá ku, ụ́ꞌdụ́ Kúrísĩtõ ꞌbã ãgõjó rĩ sĩ. Wó drĩ drụ́zị́ ãgõ rá, ãma dó adru cécé ĩꞌdi ãni, ãꞌdusĩku ãma dó ĩꞌdi ꞌbã mgbã rĩ ndre ãma mịfị́ sĩ. ꞌBá pírí ásị́ ꞌbãlépi Kúrísĩtõ drị̃ gá acájó ĩꞌdi ãni rĩ ꞌbã adru kí cécé Kúrísĩtõ áni ị́jọ́ ũnzî kóru.
ꞌBá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ ĩꞌdi ꞌbá ãzị́táŋá Ãdróŋá drị́ gá rĩ kí ũnũlépi rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ũnzí idéjó rĩ ĩꞌdi ãzị́táŋá Ãdróŋá drị́ gá rĩ kí ũnũjó rĩ ꞌi. Ĩnị̃ rá Yẹ́sụ̃ amụ́ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị́ gá rĩ kí wụ̃lé, wó ĩꞌdi agá ị́jọ́ ãzí ũnzí la ãluŋá la ꞌdáyụ. Ãdrĩ ace uꞌálé ĩꞌdi agá, ãma icó ị́jọ́ ũnzí idélé ku. ꞌBá rilépi ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ ndre ĩꞌdi ku, jõku nị̃ vâ ĩꞌdi ku.
Anzị mádrị́ mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ꞌbá ãzí ꞌbã ulé ĩmi ku. ꞌBá ị́jọ́ pịrị rĩ idélépi rĩ, ĩꞌdi ꞌbá ãlá la, cécé Kúrísĩtõ ꞌbã adrujó ãlá ru rĩ ꞌbã áni. ꞌBá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ ĩꞌdi ꞌbá Sĩtánĩ drị̂, ãꞌdusĩku Sĩtánĩ iꞌdó ũnzĩkãnã idélé iꞌdóŋá gâlé kpere ãndrũ. Ị́jọ́ ãmbógó Ãdróŋá ꞌbã Ngọ́pị tị ãpẽjó rĩ ĩꞌdi amụ́jó ị́jọ́ Sĩtánĩ drị́ rĩ kí anujó.
ꞌBá Ãdróŋá ꞌbã anzị rú rĩ icó kí ị́jọ́ ũnzí idélé ku, ãꞌdusĩku kí adrujó ádrízã Ãdróŋá drị̂ trũ rĩ sĩ, icó kí ị́jọ́ ũnzí idélé drị̃ gá ku, ãꞌdusĩku Ãdróŋá ꞌbã adrujó ĩꞌbã Átẹ́pị rú rĩ sĩ. 10 Ãma anzị Ãdróŋá drị̂ kí drĩdríŋĩ awa anzị Sĩtánĩ drị̂ abe ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ. ꞌBá ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ idélépi ku, jõku drĩ ꞌbá ãzí kí lẽ ku, adru ngọ́tị́ŋá Ãdróŋá ãni la ku.
Ĩlẽ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá lẽlẽ
11 ꞌDĩ ị́jọ́ ũlũlé ĩminí ĩmĩ arelé iꞌdóŋá gâlé rĩ ꞌi. Jọ ãmaní ãlẽ kí ãma lẽlẽ ãma drĩdríŋĩ gá. 12 Lẽ ãma adru kí Kãyị́nị̃ áni ku, ĩꞌdi ꞌbã adrujó ngọ́tị́ŋá Sĩtánĩ ãni rĩ sĩ, ꞌdị dó sĩ ándrá ádrị́pị̃ Hãbị́lị̃ káyĩ rá. Kãyị́nị̃ ꞌdị ádrị́pị̃ ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Kãyị́nị̃ ꞌdị ádrị́pị̃ ꞌi ãꞌdusĩku ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã ãmgbã rĩ ꞌbã idélé rĩ kí ũnzí-ũnzí wó ị́jọ́ ádrị́pị̃ Hãbị́lị̃ ꞌbã idélé rĩ kí ꞌbãngá pịrị ãlá rú. 13 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku ụ̃nọ́kụ̂ drĩ táni ĩmi ngụ̃ ũnzí. 14 Ãnị̃ rá ãma alị drã agâ sĩ fijó ídri ukólépi ku rĩ agá ꞌbo. Ãnị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ íni la ãꞌdusĩku ãmaní ãma lẽjó ãmã ádrị́pịka ãzíla ámvọ́pịka kí abe lẽlẽ rĩ sĩ. ꞌBá ꞌbá lẽlépi ku rĩ ĩꞌdi drĩ uꞌá ũkpõ drã drị̂ agá. 15 ꞌBá ĩꞌbã ádrị́pịka kí ngụ̃lépi ĩꞌbã ámvọ́pịka kí abe ũnzí rĩ, kí ꞌbá ꞌbá kí ụꞌdị́lépi la kî, ãzíla ĩnị̃ rá ꞌbá ꞌbá ụꞌdị́lépi rĩ agá ídri ukólépi ku rĩ ꞌdáyụ.
16 Ãma lẽtáŋá nị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ: Kúrísĩtõ fẽ ru ídri ãma ị́jọ́ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ãfẽ ãma ídri ãmã ádrị́pịka ãzíla ámvọ́pịka kí ị́jọ́ sĩ. 17 Wó ꞌbá ãzí drĩ adru málĩ ụ̃nọ́kụ́ drị́ kî trũ, drĩ ádrị́pị ãzíla ámvọ́pị ị́jọ́ ꞌbã ndẽlé rá ndrelé cé rĩ ãzã ko ku, Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋá la dó adru ĩꞌdi ásị́ gá íngoní-íngoní ru yã? 18 Mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ãlẽ kí ãma tị sĩ jõku ị́jọ́ jọŋá sĩ áꞌdụ̂sĩ ku, wó ꞌetáŋá sĩ ãzíla ị́jọ́ mgbã rĩ sĩ.
19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ la iꞌda la ãmaní ãma ị́jọ́ mgbã agá, ãzíla ãma ị́jọ́ mgbã ãni, ãma vâ ásị́ ꞌbã Ãdróŋá ãma abe cí rĩ drị̃ gá. 20 Ãma ásị́sị́ŋá drĩ ãma ị́jọ́ lị cénĩ, lẽ ãnị̃ rá Ãdróŋá ndre ãma ásị́ rá, ãzíla nị̃ ị́jọ́ pírí kí rá. 21 Mâ wọ̃rị́ka, ãdrĩ ãma ị́jọ́ lị ãma ásị́ gâ sĩ ãma ndẽjó cénĩ ku, ãma adru ụ̃rị̃ kóru Ãdróŋá sĩ. 22 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó ãko ãma zịlé ĩꞌdidrị́ rĩ kí ịsụ́ rá, ãꞌdusĩku ãma ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ kí vú ũbĩjó rá, ãzíla vâ kí idéjó rá rĩ sĩ. 23 Ãzị́táŋá ĩꞌdi ꞌbã fẽlé ãmaní rĩ ĩꞌdi íni: lẽ ãma ãꞌị̃ rụ́ ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌi, ãzíla ãlẽ ãma ãma drĩdríŋĩ gá cécé Kúrísĩtõ ꞌbã lũlé ãmaní rĩ áni. 24 ꞌBá Ãdróŋá ꞌbã ãzị́táŋá kí vú ũbĩlépi rĩ kí uꞌá Ãdróŋá agá, ãzíla Ãdróŋá la uꞌá ĩꞌbã abe. Ãma nị̃ la ĩꞌdi uꞌá ãma agá la ãꞌdusĩku Úríndí Ãlá rĩ la uꞌá ãma agá nĩ.