4
Ĩmi ụ̃ꞌbị̃ úríndí kí ráká
ꞌBá mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩmi ãꞌị̃ ị́jọ́ ãfũlépi ꞌbá jọlépi la ꞌi ꞌbá kí imbá ị́jọ́ Úríndí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã fẽlé nĩ rĩ sĩ rĩ ku. Ĩmi amá úríndí pírí kí ráká, sĩ nị̃jó la úríndí ꞌdĩ angá Ãdróŋá drị́, ãꞌdusĩku nãbịya ĩnzõ rú ũꞌbí ꞌdĩ mụ kí ụ̃nọ́kụ́ gâlé ꞌdĩ. Gẹ̃rị̃ ĩminí Úríndí Ãdróŋá drị́ rĩ nị̃jó rĩ ĩꞌdi ꞌdĩ: ꞌbá ãꞌị̃lépi la Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ amụ́ ụrụꞌbá ꞌbádrị̂ trũ rĩ ĩꞌdi úríndí angálépi Ãdróŋá drị́ rĩ trũ. Wó ꞌbá ãꞌị̃lépi la Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ amụ́ ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌbá ru ku rĩ, ĩꞌdi úríndí angálépi Ãdróŋá drị́ rĩ kóru. Úríndí ĩꞌdi agá rĩ angá mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ rĩ drị́. Ĩmi are ándrá ĩꞌdi mụ amụ́lé rá, wó úꞌdîꞌda ĩꞌdi íni cí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ.
Anzị mádrị́ mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩmi Ãdróŋá ãni. Ĩndẽ ꞌbá ĩnzõ rú ꞌdĩ kí rá, ãꞌdusĩku Úríndí Ãdróŋá drị́ uꞌálépi ĩmi agá rĩ ndẽ ũkpõ sĩ úríndí ĩnzõ rú uꞌálépi ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ agá rĩ rá. Nábị̃ ĩnzõ rú ꞌdĩ kí ụ̃nọ́kụ́ ũnzí ꞌdĩ ãni, kí ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̂ kí jọ áyụ, ụ̃nọ́kụ́ la kí tị are. Wó ãma ꞌbá Ãdróŋá ãni. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ ꞌbá Ãdróŋá nị̃lépi cé rĩ ꞌbã kí sĩ ãma tị arejó ꞌdĩ. Wó ꞌbá Ãdróŋâ ãni ku rĩ are ãma tị ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ la fẽ ãmaní nị̃jó la ꞌbá ꞌdĩ Úríndí ị́jọ́ mgbã rĩ drị́ trũ, jõku ĩꞌdi úríndí ĩnzõ rú rĩ trũ rĩ gá nĩ.
Ãlẽ kí ãma lẽlẽ
Mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, lẽ ãmụ kí ãma lẽŋâ trũ drị̃ gá, ãꞌdusĩku lẽtáŋá angá Ãdróŋá drị́. ꞌBá ꞌbá lẽlépi rĩ ĩꞌdi ngọ́tị́ŋá Ãdróŋá ãni, ãzíla ĩꞌdi ꞌbá Ãdróŋá nị̃lépi cé rĩ ꞌi. ꞌBá ꞌbá lẽlépi ku rĩ nị̃ Ãdróŋá ku, ãꞌdusĩku Ãdróŋá ĩꞌdi lẽtáŋá. Ãdróŋá iꞌda lẽtáŋá ĩꞌdidrị́ gá rĩ ĩꞌdiní ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị kílímgbí ãlu-ãlu rĩ tị ãpẽjó ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdõlé, ãmaní sĩ ídri ukólépi ku rĩ ịsụ́jó ĩꞌdi rụ̂ sĩ rĩ sĩ. 10 Lẽtáŋá dó bãsĩ gápi ꞌdĩ: adru ãlẽ Ãdróŋá ꞌi íni la ku, wó rá la lẽ ãma ꞌi, ãpẽ Ngọ́pị̃ tị ãmaní gẹ̃rị̃ rú sĩ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí idéjó ãzíla trũjó.
11 Mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, Ãdróŋá drĩ dó ãma lẽ káyĩ ꞌdĩ ꞌbã áni, lẽ dó ãlẽ kí ãma lẽlẽ. 12 ꞌBá ãzí jõ drĩ Ãdróŋá ndrelépi mịfị́ sĩ rá la yụ. Ãdrĩ kí ãma lẽ rá, Ãdróŋá la uꞌá ãma agá, lẽtáŋá ĩꞌdidrị̂ la ru iꞌda tọndọlọ ãma agâ sĩ.
13 Ãnị̃ dó tọndọlọ ãma icí ãma Ãdróŋâ trũ ãlu, ãzíla icí ru uꞌájó ãma abe ãlu, ãꞌdusĩku fẽ ãmaní Úríndí ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌi. 14 Ãndre dó ãma mịfị́ sĩ, ãzíla ãma dó ị́jọ́ la vú nze ãndá-ãndá ru, Bãbá ãpẽ Ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ ꞌBá ãma Palépi rĩ tị amụ́lé ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí palé. 15 ꞌBá ãlu-ãlu jọlépi la Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi rĩ, Ãdróŋá la uꞌá ĩꞌdi agá, ãzíla ĩꞌdi uꞌá Ãdróŋá agá. 16 Ãma ãmgbã rĩ nị̃ ãzíla ãma ãꞌị̃ lẽtáŋá Ãdróŋá ãni ãmaní rĩ rá.
Ãdróŋâ ĩꞌdi lẽtáŋá. ꞌBá uꞌálépi lẽtáŋâ trũ rĩ, ĩꞌdi uꞌá Ãdróŋá agá, Ãdróŋá la uꞌá ĩꞌdi agá. 17 Ãmaní uꞌá agá Ãdróŋá agá, lẽtáŋá ãmadrị̂ la zo mgbọ rú. Ãma icó dó sĩ idélé ụ̃rị̃ sĩ ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ lịjó ꞌdã sĩ ku, ãma drị̃ la tẽ ásị́ ũkpõ sĩ, ãꞌdusĩku ãma cécé Yẹ́sụ̃ áni ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá. 18 Lẽtáŋá agá ụ̃rị̃ ꞌdáyụ. Lẽtáŋá mgbã rĩ la ụ̃rị̃ dro ãma agá rĩ sĩ ãmvé, ãꞌdusĩku ꞌbá la idé ụ̃rị̃ sĩ la pángá fẽŋá sĩ, ꞌbá idélépi ụ̃rị̃ sĩ rĩ lẽtáŋá mgbã la ĩꞌdi agá ꞌdáyụ.
19 Ãma ĩꞌdi lẽ ĩꞌdiní ãma lẽjó drị̃drị̃ rĩ sĩ. 20 ꞌBá ãzí drĩ jọ la, “Álẽ Ãdróŋâ rá,” wó ngụ̃ ádrị́pị̃ ũnzí, ĩꞌdi ĩnzóꞌbá. ꞌBá ádrị́pị̃ ĩꞌdi ꞌbã ndrelé rá ꞌdĩ lẽlépi ku rĩ la Ãdróŋá ĩꞌdiní ndrelé ku rĩ lẽ íngoní-íngoní ru? 21 Ãdróŋá ꞌbã mgbã rĩ fẽ ãmaní ãzị́táŋá, lẽ ãlẽ ꞌi áꞌdụ̂sĩ ku, lẽ ãlẽ ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ kí ĩndĩ.