5
Ãꞌị̃táŋá Ãdróŋá Ngọ́pị agá rĩ
ꞌBá ãꞌị̃lépi la Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Kúrísĩtõ ꞌi rĩ ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌbã ngọ́tị́, ãzíla ꞌbá pírí átẹ́pị lẽlépi rá rĩ, kí vâ ĩꞌdi ꞌbã anzị kí lẽ ĩndĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma nị̃ la ãlẽ anzị Ãdróŋá drị́ rĩ kí rá la ãmaní Ãdróŋâ lẽjó, ãzíla ãmaní ãzị́táŋá ĩꞌdidrị̂ kí vú ũbĩjó rĩ sĩ. Lẽtáŋá ãmaní Ãdróŋá lẽjó rĩ ãmaní ãzị́táŋá ĩꞌdidrị̂ kí tãmbajó rĩ ꞌi, ãzíla ãzị́táŋá Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ adru kí ũkpó ru ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, anzị pírí Ãdróŋá drị́ rĩ kí ũkpõ cí icójó ụ̃nọ́kụ́ ũnzí ꞌdĩ ndẽjó ãꞌị̃táŋá sĩ. ꞌBá ụ̃nọ́kụ́ ũnzí ꞌdĩ ndẽlépi rá rĩ kí lú ꞌbá ãꞌị̃lépi la Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌbã Ngọ́pị ꞌi rĩ kî.
Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ĩꞌdi ꞌbá amụ́lépi ị̃yị́ ĩꞌdidrị́ bãbụ̃tị́zị̃ drị́ gá rĩ trũ, ãzíla ãrí ĩꞌdidrị́ drã drị̂ trũ rĩ ꞌi. Amụ́ lú ị̃yị́ trũ áꞌdụ̂sĩ ku, wó ị̃yị́ kí ãrí be, ãzíla Úríndí ꞌbã mgbã rĩ nze ị́jọ́ ꞌdĩ ãndá rĩ vú nĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ ícétáŋá ru ãmaní sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ nị̃jó Yẹ́sụ̃ drị̃ gá rĩ kí na. Úríndí ꞌi, ị̃yị́ ꞌi, ãzíla ãrí ꞌi; ãzíla ãko na ꞌdĩ kí pírí nze kí ị́jọ́ ị́jọ́ ãlu drị̃ gá. ꞌBá ãzí drĩ ãmaní ị́jọ́ vú nze, ãma ãꞌị̃ kí rá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ãma ãꞌị̃ kí ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã iꞌdalé ãmaní ꞌdĩ kí rá, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lũlé ãmaní rĩ ndẽ ꞌbá ꞌbã lũlé ãmaní nĩ rĩ rá, ãzíla ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌi ị́jọ́ vú nzelépi Ngọ́pị̃ drị̃ gá nĩ rĩ ꞌi. 10 ꞌBá drĩ adru ãꞌị̃táŋâ trũ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Ãdróŋá Ngọ́pị agá, ĩꞌdi nị̃ la ĩꞌdi ásị́ gâlé rá ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lũlé ĩꞌdiní ꞌdĩ kí ị́jọ́ mgbã ĩnzõ kóru la, wó ꞌbá drĩ Ãdróŋá ãꞌị̃ ku, ĩꞌdi Ãdróŋâ ꞌbã ĩnzóꞌbá ru, ãꞌdusĩku gã ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã vú nzelé ĩꞌdiní Ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ drị̃ gá rĩ úmgbé. 11 Ị́jọ́ vú nzelé rĩ ĩꞌdi ꞌdĩ: Ãdróŋá fẽ ãmaní ídri ukólépi ku rĩ ꞌi, ãzíla ídri ꞌdĩ angá Ngọ́pị Yẹ́sụ̃ agá. 12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá drĩ adru Ãdróŋá ꞌbã Ngọ́pị agá, ĩꞌdi ídri ꞌdĩ trũ. Wó ꞌbá Ãdróŋá Ngọ́pị ãꞌị̃lépi ku rĩ, ĩꞌdi ídri ꞌdĩ kóru.
Ídri ukólépi ku rĩ
13 Ãsĩ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ĩminí ĩmi ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã Ngọ́pị rụ́ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ, ĩmi dó sĩ nị̃ la ĩmi ídri ukólépi ku rĩ trũ. 14 Ãma ásị́ ũkpó ru ãꞌdusĩku ãdrĩ Ãdróŋá ãꞌị̃, ĩꞌdi ãma are rá, ãdrĩ ãko ãmã lẽlé rĩ kí zị ĩꞌdi tị gâlé, ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ áni rĩ gá. 15 Ãnị̃ rá ĩꞌdi ãma are rá ị́jọ́ ãmaní zịlé ĩꞌdidrị́ rĩ kí sĩ, ãzíla ãnị̃ vâ rá ĩꞌdi ãko ãmaní aꞌị́lé ĩꞌdidrị̂lé rĩ kí fẽ rá.
16 ꞌBá ãzí drĩ ádrị́pị̃ jõku ámvọ́pị̃ ãꞌị̃táŋá agá rĩ ndre ị́jọ́ ũnzí sĩ drãjó ku la idé agá, ꞌbã zị Ãdróŋá ꞌi ꞌbã fẽ ídri ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌbá ꞌdĩ nî, Ãdróŋá zịŋá ꞌdĩ la adru múké la ꞌbá ị́jọ́ ũnzí sĩ drãjó ku rĩ idélépi rĩ nî. Wó ị́jọ́ ũnzi idélé sĩ drãjó rá rĩ cí, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má icó jọlé la úzị Ãdróŋá ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ nî íni la ku. 17 Ị́jọ́ ũnzí pírí idéjó rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ũnzí, wó ị́jọ́ ũnzí ãzí ꞌbá agụlépi drã agá ku la cí. 18 Ãnị̃ rá Ãdróŋá ꞌbã anzị mụ kí ị́jọ́ ũnzí idéŋâ trũ drị̃ gá ku, ãꞌdusĩku Ãdróŋá Ngọ́pị Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ la kí tãmba nĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Sĩtánĩ icó kí adrálé ku. 19 Ãnị̃ rá ãma anzị Ãdróŋá ãni ụ̃nọ́kụ́ drĩ táni adru Sĩtánĩ pálé gá tí. 20 Ãnị̃ rá Ãdróŋá Ngọ́pị amụ́ ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá rá, ãzíla fẽ ãmaní ị́jọ́ vãŋá ãmaní sĩ Ãdróŋá ꞌbã mgbã rĩ nị̃jó cé. Ãmã dó Ãdróŋá ꞌbã mgbã rĩ agá, ãꞌdusĩku ãmã adrujó Ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ sĩ. ꞌDĩ Ãdróŋá mgbã rĩ ãzíla ĩꞌdi ídri ukólépi ku rĩ ꞌi. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mâ anzị mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩmi ĩdã ĩmi ãdroŋa ĩnzõ rú ꞌdĩ ꞌba rú rá.