Wárágã
Yõhánã
ꞌbã sĩlé ị̃rị̃ rĩ
1
Uꞌájó lẽtáŋá agá ãzíla ị́jọ́ mgbã agá
Wárágã ꞌdĩ angá ma Yõhánã ꞌbá ĩyõ kãnị́sã drị̃lẹ́ ru rĩ drị́. Ásĩ ĩꞌdi ũkú pẽlé pẽ-pẽ rĩ ní, * Ũkú pẽlé pẽ-pẽ Yõhánã ꞌbã sĩ wárágã ꞌdĩ sĩjó rĩ ĩꞌdi kãnị́sã Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi. anzị ĩꞌdidrị́ mání lẽlé ásị́ mgbã sĩ rĩ abe. Anzị ũkú ꞌdĩ drị́ Yõhánã ꞌbã lẽlé ásị́ mgbã sĩ ꞌdĩ kí ꞌbá ãꞌị̃táŋá Kúrísĩtõ drị́ rĩ agá rĩ kî. Álẽ ĩꞌdi ma ꞌi áꞌdụ̂sĩ la ku, wó ꞌbá pírí ị́jọ́ mgbã rĩ nị̃lépi cé rĩ lẽ kí vâ ĩmi ĩndĩ, ãꞌdusĩku ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbã uꞌájó ãma agá cí rĩ sĩ ãzíla ĩꞌdi dó ri uꞌálé ãma ásị́ gá jã ꞌdâ. Má aꞌị́ Ãdróŋá ãma Átẹ́pị rú rĩ ꞌi, ãzíla Ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã fẽ ãmaní lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ ꞌi, ásị́ ị̃gbẹ̃ ãma ãzã ꞌbã sĩ agájó ĩꞌdiní rĩ ꞌi, ꞌbã adru kí ãma ãni ị́jọ́ mgbã sĩ ãzíla lẽtáŋá sĩ.
Má uꞌá ãyĩkõ sĩ mání ịsụ́jó la anzị mídrị́ ꞌdĩ ꞌbã ãzí kí uꞌá ị́jọ́ mgbã agá, cécé Ãdróŋá ãma Átẹ́pị rú rĩ ꞌbã ándrá ãzị́táŋá la fẽlé ãmaní rĩ áni rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũkú rulé rũrũ ꞌdĩ, ásĩ míní ãzị́táŋá ãzí úꞌdí la ku, wó ãzị́táŋá ándrá ãma sĩ adrujó ala gá iꞌdóŋá gâlé rĩ ꞌi. Má aꞌị́ ãma, lẽ ãlẽ kí ãma lẽlẽ. Lẽtáŋá mání ị́jọ́ jọjó drị̃ la gá ꞌdĩ ꞌbã ífí, ãmaní acị́jó ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ kí agá ãrútáŋá sĩ. Ĩminí ándrá ãzị́táŋá arejó íꞌdóŋá gâlé ꞌbo rĩ áni, ãzị́táŋá ĩꞌdidrị̂ ĩmi uꞌá pírí lẽtáŋá sĩ.
ꞌBá ꞌbá kí ulélépi rĩ ãfũ kí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ wẽwẽ rú. ꞌBá ꞌdĩ ãꞌị̃ kí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ amụ́ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌbá ru la ku, ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ ĩꞌdi ĩnzóꞌbá, ãzíla mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ ãni. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi adru mịfị́ trũ, lẽ ĩmi ídri ukólépi ku ĩmĩ ãzị́ ngalé ꞌbo rĩ ꞌbã ãvĩ kí ĩminí ku, wó ĩmi dó sĩ ũyá ĩmidrị́ gá rĩ ịsụ́ ĩyõ rú.
ꞌBá ímbátáŋá Kúrísĩtõ drị̂ aꞌbelépi rá rĩ kí Ãdróŋâ kóru kí ásị́ gá. Wó ꞌbá ímbátáŋá Kúrísĩtõ drị̂ kî trũ mụlépi drị̃ gá rĩ, Ãdróŋá ãma Átẹ́pị kí Ngọ́pị̃ be ĩꞌdi be cí. 10 ꞌBá ãzí drĩ amụ́ ĩmi rụ́ ꞌdõlé ímbátáŋá ꞌdĩ kóru, lẽ ĩꞌdụ ĩꞌdi ĩmidrị́ lị́cọ́ gá ku, ĩmi aꞌị́ vâ ĩꞌdi ku. 11 ꞌBá ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ aꞌị́lépi rĩ icí kí ru ĩꞌdi trũ ãlu ị́jọ́ ũnzí ĩꞌdidrị́ ꞌdã kí idélé.
Zịtáŋá ãsị̃jó rĩ
12 Ị́jọ́ kí áma agá ꞌdộ wẽwẽ rú lẽlé sĩlé ĩminí, wó álẽ kí sĩlé kãlámũ sĩ kãrãtásĩ drị̃ gá ku. Áꞌbã ásị́ mụlé ị́jọ́ jọlé ĩmi abe mịfị́ gá mịfị́ gá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãyĩkõ ãmadrị́ ĩmi abe rĩ ꞌbã ga rú sĩ ãma ásị́ gá tré. 13 Anzị ĩmi ámvọ́pị ĩminí lẽlé lẽlẽ Ãdróŋá ꞌbã pẽlé ꞌbá ĩꞌdidrị̂ kí agá ꞌdộ rĩ zị kí ĩminí pírí cící.

*1:1 Ũkú pẽlé pẽ-pẽ Yõhánã ꞌbã sĩ wárágã ꞌdĩ sĩjó rĩ ĩꞌdi kãnị́sã Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi.

1:1 Anzị ũkú ꞌdĩ drị́ Yõhánã ꞌbã lẽlé ásị́ mgbã sĩ ꞌdĩ kí ꞌbá ãꞌị̃táŋá Kúrísĩtõ drị́ rĩ agá rĩ kî.