Wárágã
Yõhánã
ꞌbã sĩlé na rĩ
1
Ị́jọ́ ídri fẽlépi rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá ma Yõhánã ꞌbá ĩyõ kãnị́sã drị̃lẹ́ ru rĩ drị́, ásĩ ĩꞌdi mâ wọ̃rị́ Gáyõ mání lẽlé ambamba ị́jọ́ mgbã sĩ rĩ nî.
Mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ma Ãdróŋá ãꞌị̃ míní ími ụrụꞌbá ꞌbã adru ị̃vị́ ru, ãzíla ị́jọ́ pírí ꞌbã adru kí dó sĩ míní múké cécé ị́jọ́ ími úríndí agá rĩ ꞌbã kí adrujó múké rĩ ꞌbã áni. Ị́jọ́ mání uꞌájó ãyĩkõ sĩ rĩ, ãma ádrị́pịka ãꞌị̃táŋá agá angálépi mí rụ̂lé ꞌdĩ, lũ kí mání ị́jọ́ ãꞌị̃táŋá mídrị́ míní ị́jọ́ mgbã rĩ ãꞌị̃jó rĩ drị̂, ãzíla míní uꞌájó ị́jọ́ mgbã agá rĩ. Ãko ãzí mání ãyĩkõ fẽlépi cécé mâ arejó la mâ anzị ãꞌị̃táŋá agá rĩ kí uꞌá ị́jọ́ mgbã agá ꞌdĩ ꞌbã áni la ꞌdáyụ.
ꞌBá acị́lépi ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ũlũ trũ rĩ ꞌbã ãzã kojó
Mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba rĩ, ị́jọ́ míní idélé ãꞌị̃táŋá sĩ mî ádrị́pịka Kũrĩsĩtíyánĩ rú rĩ ꞌbaní ꞌdĩ múké drĩ kí táni adru mî kãká ku tí. ꞌBá ꞌdĩ iꞌda kí lẽtáŋá mídrị̂ ꞌbã ị́jọ́ kãnị́sã ní rá. Mi kí tị pẽ ãcị̃ ĩꞌbadrị́ gá gẹ̃rị̃ múké sĩ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ áni. ꞌBá ꞌdĩ ꞌbã kí fũjó mụjó ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̂ ũlũ trũ ri sĩ, ịsụ́ kí ãzã koma ꞌbá Ãdróŋá nị̃lépi ku ꞌdĩ ꞌbadrị́ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ dó ãfẽ ãko ꞌbá íni ꞌdĩ ꞌbaní ãma ꞌi, ãma dó sĩ ãzị́ ị́jọ́ mgbã rĩ drị́ gá rĩ nga ãlu.
Ásĩ wárágã kãnị́sã mídrị́ ãngũ gá ꞌdĩ ꞌbaní ní rá, wó ágọ́bị́ umvelé Dĩyõtrẽfínõ ꞌi ru ꞌbãlépi drị̃lẹ́ ru rĩ are áma tị ku. 10 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ádrĩ amụ́ rá, ma ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã ãma rụ́ izajó ífí kóru ꞌdĩ kí iꞌda. Adru ꞌdã ꞌi áꞌdụ̂sĩ ku, gã vâ ꞌbá ãmã ádrị́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ kí aꞌị́lé úmbé. Ĩꞌdi vâ ꞌbá lẽlépi kí aꞌị́lépi ꞌdĩ kí drị̃ ụtrị́ ãzíla ĩꞌdi vâ kí adró kãnị́sã agâlé ãmvé.
11 Mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, mí andré jõ gbíyã ĩꞌdiní ị́jọ́ ũnzí ãni ꞌdĩ ku, rá la mí andré ị́jọ́ múké rĩ áyụ. ꞌBá pírí ị́jọ́ múké idélépi ꞌdĩ angá kí Ãdróŋá drị́ wó ꞌbá pírí ị́jọ́ ũnzí idélépi ꞌdĩ ndre kí drĩ Ãdróŋá ku. 12 ꞌBá pírí kí ị́jọ́ jọ ágọ́bị́ umvelé Dị̃mị̃tẹ́rị̃yọ̃ ꞌi rĩ drị̃ gá múké ãzíla ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã mgbã rĩ la ị́jọ́ vú nze ĩꞌdi drị̃ gá ĩndĩ. Ãma vâ ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ vú nze múké, ãzíla ĩnị̃ rá ị́jọ́ ãmã vú nzelé rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌi.
13 Ma ị́jọ́ trũ tré sĩlé míní, wó álẽ sĩlé la míní kãlámũ sĩ ãzíla kãrãtásĩ sĩ ku. 14 Áꞌbã tí ásị́ sĩ ími ndrejó gbõrú ãzíla ãma tá tí sĩ ị́jọ́ jọ mí be mịfị́ gá mịfị́ gá.
15 Ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã adru mí be. Mî wọ̃rị́ka ꞌdộ rĩ zị kí míní cící ãzíla ízị vâ ãma wọ̃rị́ka ꞌdãá rĩ kí pírí cící rụ́ sĩ rụ́ sĩ.