Wárágã
Yụ́dã
ꞌbã sĩlé rĩ
1
Zịtáŋá angálépi Yụ́dã drị́ rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá ma Yụ́dã ãtíꞌbó Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ drị́ ãzíla Yãkóꞌbõ ꞌbã ádrị́pị rú rĩ ꞌi. Ásĩ ĩꞌdi ꞌbá pírí Ãdróŋá Átẹ́pị rú rĩ ꞌbã umvelé, ĩꞌdi ꞌbã lẽlé lẽlẽ ãzíla ĩꞌdĩ tãmbalépi Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ ꞌbanî.
Ásị́ ị̃gbẹ̃, ásị́ ndrĩŋá ãzíla lẽtáŋá Ãdróŋá drị̂ ꞌbã adru ĩminí ãmbógó ru.
Ị́jọ́ ũnzí ꞌbá Ãdróŋá gãlépi úmgbé
ꞌdĩ ꞌbã kí ị̃lị̃kị̃jó rĩ
Mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, táni mání adrujó ãyĩkõ sĩ wárágã sĩjó ĩminí patáŋá ãmaní alelé ĩmi abe ꞌdĩ drị̃ gá, má ũrã ĩminí wárágã sĩjó ãzíla ĩmi ásị́ imbájó ũkpó ru sĩ ãꞌị̃táŋá pâlé ãlu ujalé ku Ãdróŋá ꞌbã ándrá fẽlé ꞌbá ãlá ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ ꞌbadrị́ rĩ tãmbajó. Ãꞌdusĩku ꞌbá ándrá kí drị̃ gá ị́jọ́ lịjó ídu ị́jọ́ sĩjó kí drị̃ gá bụ́kụ̃ agá ꞌdĩ ãtõ kí ru ĩmi agá ꞌdĩ. Kí ꞌbá Ãdróŋá gãlépi úmgbé ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ ujalépi sĩ mị ãcí idéjó ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ gãlépi úmgbé ꞌdĩ kî.
Ĩdrĩ táni ị́jọ́ nị̃ agá pírí kí drị̃ gá rá, álẽ ĩmi igálé ị́jọ́ Úpí * Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ ídu rĩ ꞌbã ãzí kí agá, úsĩ Yẹ́sụ̃ ꞌi. ꞌbã ꞌbá ĩꞌdidrị̂ kí anzéjó ãngũ Mị̃sị́rị̃ gá rĩ sĩ rĩ drị̃ gá wó vúlé-vúlé ru ị̃lị̃kị̃ ꞌbá ĩꞌdi ị́jọ́ ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ kí rá. Ãzíla mãlãyíkã ãngũ ĩꞌbadrị́ ãzị́ ãmbõgõ drị̂ tãmbalépi ku aꞌbelépi rá ãzíla lị́cọ́ ĩꞌbadrị̂ kí aꞌbelépi rá ꞌdĩ kí Ãdróŋá umbé kí nõrórõ celépi ku jã ꞌdâ rĩ sĩ, mba kí tã ãngũ ịnị agá, sĩ Ụ́ꞌdụ́ ãmbógó sĩ ị́jọ́ lịjó ꞌdã tẽjó. Gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ Sõdómũ, Gõmórã ãzíla táwụ̃nị̃ kí aga gá ꞌdĩ kî trũ fẽ kí ru mị ãcí, ãwụ̃ ãzị́ ngajó ĩlí ndú-ndú ꞌdĩ kí idéjó. ꞌBá ꞌdĩ ịsụ́ kí drị̃rịma ãcí ukólépi ku rĩ sĩ ícétáŋá ru ꞌbá pírí ꞌbanî.
Gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ꞌdĩ kí urobí la kí ũbĩ sĩ ãngũ ndrejó drị̃lẹ́ gá ị́jọ́ ũnzí idéjó kí ụrụꞌbá ãmgbã rĩ gá, gã kí ũkpõ Ãdróŋá drị̂ úmgbé, kí mãlãyíkã dị̃zã rú Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gá rĩ kí uꞌdá uꞌdâ. Wó mãlãyíkã ãmbógó Mị̃kãyị́lị̃ ꞌbã kí ãwã agá Sĩtánĩ be ãꞌdi la Mụ́sã ꞌbã ãvũ ꞌdụ nĩ yã rĩ drị̃ gá tõ ĩꞌdi úꞌdáŋâ trũ ku, wó jọ ĩꞌdiní, “Úpí ꞌbã uzá ími drị̃ gá nĩ!” 10 Wó ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ kí ị́jọ́ jọ úꞌdáŋâ trũ ị́jọ́ ĩꞌbã kí nị̃lé ku rĩ kí áni cécé ãnãkpá ị́jọ́ nị̃lépi ku rĩ áni ãko ãlu ꞌdĩ kí vúŋá la kí ị̃lị̃kị̃ nĩ.
11 Ũcõgõ ĩꞌbadrị́ ãꞌdusĩku ꞌdụ kí gẹ̃rị̃ Kãyị́nị̃ drị́ ĩꞌdi ꞌbã ádrị́pị̃ ꞌdịjó rĩ ꞌi. Séndẽ sĩ fẽ kí ị́jọ́ ũnzí ándrá Bãlámũ ꞌbã idélé rĩ idéjó. Gã kí Ãdróŋá tị úmgbé cécé Kórã áni, ãzíla ị̃lị̃kị̃ kí ĩꞌdi áni rá.
12 ꞌBá ꞌdĩ kí ĩminí Ụ̃mụ̃ Úpí drị́ lẽtáŋá drị̂ na agá ĩꞌba abe cécé írã kúmũ rú ꞌbá pá ụ̃sị̃lépi rĩ áni, kí ru na mgbemgbe ụ̃rị̃ kóru cécé ꞌbá kãbĩlõ ucélépi ru kụ̃bụ̃ nị̃lépi áyụ rĩ áni. Kí ụ̃rụ́ꞌbụ̃ ãlụ́kụ́kụ̃ ꞌbã ujílé uzogô kóru rĩ áni, kí ife kalépi ku ꞌilépi rá unzelé ízókî trũ ũdrãlépi rá rĩ kí áni. 13 Kí cécé ị̃yị́ mĩrĩ drị̃ ungalépi tũlãtũlã rĩ áni. Kí cécé ị́jọ́ ĩꞌbaní drị̃nzá ru rĩ kí sĩ kọ̃bụ́tọ̃ mĩrĩ drị́ gá rĩ áni. Kí lẽlẽgó acị́lépi gẹ̃rị̃ kóru rĩ áni, Ãdróŋá mba ĩꞌbaní ãngũ ãzí tã ãngũ ịnịbịrịcịcị rĩ agá jã ꞌdâ.
14 Ínõkã ĩꞌdi drị̃lẹ́ námbã ázị̂rị̃ sĩ angálépi Ádãmũ rụ̂lé rĩ ꞌi, jọ ándrá ị́jọ́ ídu rĩ sĩ ꞌbá ꞌdĩ kí drị̃ gá rá jọ, “Ĩndre! Úpí la amụ́ mãlãyíkã ãlá ĩꞌdidrị́ álĩfũ-álĩfũ rĩ abe, 15 ꞌbá pírí ꞌbã ị́jọ́ lịjó ãzíla amụ́jó ị́jọ́ lịjó ị́jọ́ ũnzí pírí ĩꞌbã kí idélé ꞌdĩ kí drị̃ gá ãzíla ị́jọ́ ũnzí pírí ꞌbá Ãdróŋá lẽlépi ku ꞌdĩ ꞌbã kí jọlé ũnzí Ãdróŋá ụrụꞌbá gá rĩ kí drị̃ gá.” 16 ꞌDĩ kí ꞌbá unulépi ãzíla ị́jọ́ ndrụ̃lépi ꞌbá ãzí kí ụrụꞌbá gá ꞌdĩ kî, ꞌbá ꞌdĩ kí acị́ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí vú sĩ, kí ru ịpị́ ãfó sĩ ãzíla ꞌbá ãzí kí ịcụ́ ĩnzõ sĩ ãko ĩꞌbã kí lẽlé rĩ ịsụ́jó.
Ĩmi ásị́ ꞌbã adru ũkpó ru
17 Wó mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩmi ũrã drĩ ị́jọ́ ụ̃pịgọŋa Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã kí jọlé ĩminí ídu rĩ kî. 18 Jọ kí ándrá ĩminí, “Ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ sĩ, ꞌbá úꞌdáŋá uꞌdálépi ꞌdĩ kí ꞌbá ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbã kí lẽlé ꞌdĩ kí vú ũbĩlépi ꞌdĩ kî.” 19 ꞌBá ꞌdĩ kí ꞌbá ĩmi awalépi rĩ kî, ꞌbá ị́jọ́ ĩꞌbadrị̂ ụ̃nọ́kụ́ drị̂ kí ũrãlépi Úríndí Ãdróŋá drị̂ sĩ adrujó kí agá yụ ꞌdĩ kî.
20 Wó mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩsị ĩmi ãꞌị̃táŋá ãlá rĩ drị̃ gá ãzíla ĩmi ãꞌị̃ Ãdróŋá ꞌi ũkpõ Úríndí Ãlá drị̂ agá. 21 Ĩmba ĩmi tã lẽtáŋá Ãdróŋá drị̂ agá, ĩminí ásị́ ị̃gbẹ̃ Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ sĩ ĩmi ajíjó ídri ukólépi ku rĩ agá rĩ tẽjó.
22 Ĩmi adru ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ ꞌbá ãbãlépi ãbã ꞌdĩ kî sĩ, 23 ĩmi apá ꞌbá ãzí ꞌdĩ kí ĩminí kí anzéjó ãcí ị́jọ́ lịŋá drị̂ agâlé rá, ꞌbá ãzí rĩ ꞌbaní ĩmi iꞌda ásị́ ị̃gbẹ̃ ru usalépi ụ̃rị̃ ĩminí sĩ ị́jọ́ ãndị́ ru ụrụꞌbá drị̂ kí ngụ̃jó rĩ trũ.
Ãdróŋá ịcụ́jó
24 Dị̃zã ꞌbã adru pírí Ãdróŋá ní ĩꞌdi ꞌbá icólépi ĩmi tãmbalépi ĩminí sĩ aꞌdéjó ị́jọ́ ũnzí agá ku rĩ ꞌi, ãzíla ĩꞌdi mụ ĩmi iꞌdalé dị̃zã ĩꞌdidrị́ ãlá ꞌdã agá ãyĩkõ ãmbógó la trũ ị́jọ́ ũnzî kóru rá. 25 Ãdróŋá ãlu ãma Palépi Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Úpí ãmadrị́ rĩ rụ̂ sĩ rĩ ní dị̃zã, ãmbõgõ, ũkpõ ãzíla drị̃ceŋá abe ꞌbã adru kí ĩꞌdi nî, iꞌdójó ílí ándrá iꞌdóŋá gá ꞌdã kí agâlé pírí, ãndrũ ãzíla kpere jã ꞌdâ ãsị̃ŋâ kóru! Ámĩnã.

*1:5 Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ ídu rĩ ꞌbã ãzí kí agá, úsĩ Yẹ́sụ̃ ꞌi.