Ị́jọ́ icélé Yõhánã ní rĩ
Ícétáŋá
1
Ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã icélé Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ní, kí drụ́zị́ ru idé mbẽlẽ rú ĩndõ, Yẹ́sụ̃ ꞌbã icélé mãlãyíkã ní, ĩꞌdi ꞌbã ĩꞌdi tị ãpẽjó amụ́jó kí iꞌdajó ụ̃pị́gọ́ŋá ĩꞌdidrị́ Yõhánã ní, Yõhánã ꞌbã iꞌda kí ꞌbá pírí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ ꞌbaní rĩ. Yõhánã nze ị́jọ́ vú ĩꞌdiní ndrelé ꞌdĩ kí pírí ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ drị̃ gá, ãzíla ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̃ gá. Drị̃lẹ́ba ꞌbá ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé mâ sĩlé ꞌdĩ lãlépi rĩ nî, ãzíla drị̃lẹ́ba ꞌbá ị́jọ́ lê arelépi ãzíla ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌdụlépi tãmbalépi ĩꞌdi ásị́ gá rĩ drị́, ãꞌdusĩku ị̃tụ́ la acá ãni rú.
Zịtáŋá jó Ãdróŋá drị́ ázị̂rị̃ kí zịjó cící rĩ
4-6 Wárágã ꞌdĩ angájó Yõhánã drị́ kãnị́sã Ãdróŋá drị́ ázị̂rị̃ ãngũ Ásĩyã gá ꞌdĩ ꞌbanî. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru angálépi Ãdróŋá ándrâ, ãndrũ ãzíla amụ́lépi ĩndõ rĩ drị́, Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ, ị́jọ́ vú nzelépi ãꞌị̃táŋá sĩ sãdínĩ rú, ꞌbá kãyú ru angájó drã agá, ãzíla Úpí ru ꞌbá ũpi rú ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá rĩ drị́, ãzíla angájó Úríndí Ãlá úmvúke Ãdróŋá drị̂ drị̃lẹ́ gá rĩ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi ãni la rú.
Yẹ́sụ̃ ꞌbá ãma lẽlépi ãzíla ãma ũtrũlépi ị́jọ́ ũnzí agá ãrí ĩꞌdidrị̂ sĩ rĩ ní, ãrútáŋá ꞌbã adru ĩꞌdiní ãzíla ũkpõ abe jã ꞌdâ! ꞌBã ãma ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá Sụ́rụ́ ru ãzíla ãtalo rú ãzị́ ngajó Ãdróŋá ĩꞌdi ꞌbã Átẹ́pị rú rĩ ní. Ámĩnã.
Índre, ĩꞌdi amụ́ ụ̃rụ́ꞌbụ̃ trũ,
ãzíla mịfị́ pírí kí ĩꞌdi ndre rá,
átã ꞌbá ándrá ĩꞌdi sõlépi ãjụ́ sĩ rĩ kî trũ;
ãzíla ꞌbá pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí amụ́ awálé ĩꞌdi sĩ.
Ĩꞌdi adru ꞌdĩ ꞌbã áni rá! Ámĩnã.
Úpí Ãdróŋá jọ, “Ma Ãlífã ꞌi ãzíla Ũmégã ꞌi, * Ị́jọ́ jọlé “Ma Ãlífã ꞌi ãzíla Ũmégã ꞌi” ꞌdĩ ꞌbã ífí: Ma ị́jọ́ pírí ꞌbã íꞌdóŋá ãzíla ị́jọ́ pírí ꞌbã ãsị̃ŋá. ma ándrá cí, ma vâ ãndrũ cí ãzíla ma vâ drụ́zị́ amụ́lépi rĩ, ma Ũkpó ꞌDị́pị.”
Yẹ́sụ̃ ndrejó ícétáŋá agá rĩ
Ma mí ádrị́pị Yõhánã ꞌi, Yẹ́sụ̃ vú bĩlépi ũcõgõ ịsụ́lé Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ sĩ rĩ talépi ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ rĩ ꞌbã ãzí. Úꞌbã ándrá ma ãngũ ru lịlépi ị̃yị́ agá Pãtómũ gá mání ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ũlũjó rĩ sĩ ãzíla ị́jọ́ kpị Yẹ́sụ̃ drị̂ icéjó rĩ sĩ. 10 Ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ drị̂ sĩ, mání Ãdróŋá ịcụ́ agá Úríndí sĩ, má are áma vúlé gâlé ụ́ꞌdụ́kọ́ re cécé gũká áni, 11 jọ, “Ísĩ ị́jọ́ míní ndrelé ꞌdĩ kí bụ́kụ̃ agá ípẽ kí tị kãnị́sã Ãdróŋá drị́ ázị̂rị̃ ꞌdã kí agâlé: Ĩfésõ gá, Sĩmũrínã gá, Pãgãmámũ gá, Tãyị̃tị́rã gá, Sãrãdị́sị̃ gá, Fĩlãdéfĩyã gá, ãzíla Lãwũdíkĩyã gá.”
12 Má uja ma kị́lịrị ãngũ ndrelé ụ́ꞌdụ́kọ́ ị́jọ́ jọlépi mání ꞌdã gâlé. Ãzíla ándre tárã kí ázị̂rị̃ ife la gólũdĩ rú kí sĩ pá tujó rĩ kí sị́ gá. 13 Tárã ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gâ sĩ, ándre ꞌbá ãzí ãlu cécé ngọ́tị́ ꞌbádrị̂ áni Dánị̃yẹ̃lị̃ 7:13 su ru bõngó ãzo la agá kpere pá gá, ali ru ágá sẹ́rị̃ gólũdĩ rú la sĩ. 14 Drị̃ꞌbị́ la kí imve rú cécé wãrũ áni, vâ imve rú cécé sí áni, ĩꞌdi ꞌbã mịfị́ ri kí dị̃lé ãcí áni. 15 Ĩꞌdi ꞌbã pá kí cécé aya kalépi ãcí úká rĩ sĩ rĩ áni, ụ́ꞌdụ́kọ́ la cécé ị̃yị́ ꞌdelépi ũkpó sĩ rĩ áni. 16 Drị́ ãndá sĩ rụ lẽlẽgó kí ázị̂rị̃, ãzíla tị la gâ sĩ ménéŋá sị́ ị̃rị̃ ãcíꞌbíríto la ãfũ nĩ. Mẹ́lẹ́tị la ꞌbã dị̃ŋá indré cécé ị̃tụ́ ꞌbã dị̃jó rĩ áni.
17 Ma mụ ĩꞌdi ndrelé ꞌbo, má aꞌdé pá la gá cécé ꞌbá drãlépi rá rĩ áni. ꞌBã ĩꞌdidrị́ ãndá rĩ áma drị̃ gá ãzíla jọ: “Mí idé ụ̃rị̃ sĩ ku. Ma drị̃drị̃ rĩ ꞌi ãzíla ãsị̃jó rĩ ꞌi. 18 Ádrã ándrá rá, wó ma úꞌdîꞌda rĩ gá ídri rú jã ꞌdâ! Ãzíla árụ fụ̃ngụ́wã drã drị̂ kí ãngũ ꞌbá drãlépi rá rĩ drị̂ be áma drị́ alé gá.
19 “Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ísĩ ãko míní ndrelé úꞌdîꞌda ãzíla ị́jọ́ drụ́zị́ mụlépi ru idélépi ĩndõ ꞌdĩ kí vụ̃rụ́. 20 Ị́jọ́ nị̃lé ku lẽlẽgó ázị̂rị̃ míní ndrelé áma drị́ ãndá rĩ gá rĩ drị̂ ãzíla tárã céke gólũdĩ rú ázị̂rị̃ ꞌbadrị̂: lẽlẽgó ázị̂rị̃ ꞌdã kí mãlãyíkã Mãlãyíkã ꞌdĩ kí jó Ãdróŋá drị̂ ꞌbã drị̃lẹ́ kí, adru kí mãlãyíkã mgbã angálépi Ãdróŋá drị̂lé rĩ kí la ku. kãnị́sã Ãdróŋá drị́ ázị̂rị̃ ꞌbadrị̂ kí, ãzíla tárã céke rú ázị̂rị̃ ꞌdã kí jó Ãdróŋá drị́ ázị̂rị̃ kî rĩ.”

*1:8 Ị́jọ́ jọlé “Ma Ãlífã ꞌi ãzíla Ũmégã ꞌi” ꞌdĩ ꞌbã ífí: Ma ị́jọ́ pírí ꞌbã íꞌdóŋá ãzíla ị́jọ́ pírí ꞌbã ãsị̃ŋá.

1:13 Dánị̃yẹ̃lị̃ 7:13

1:20 Mãlãyíkã ꞌdĩ kí jó Ãdróŋá drị̂ ꞌbã drị̃lẹ́ kí, adru kí mãlãyíkã mgbã angálépi Ãdróŋá drị̂lé rĩ kí la ku.