Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃
gá rĩ ꞌbaní drị̃drị̃ rĩ
1
Ma Páwụ̃lọ̃ ꞌi, Sílã ꞌi, ãzíla Tị̃mị̃tị́yọ̃ ꞌi ãzị ĩmi pírí cící ĩmi ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃ gá, acálépi Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ꞌbã ꞌbá ru rĩ, ãzíla Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ꞌbá ru ꞌdĩ. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ gá rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Ãwãꞌdĩfô Páwụ̃lọ̃ ꞌbã fẽlé ídri ãzíla ãꞌị̃táŋá
ꞌbá Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃ gá rĩ ꞌbadrị̂ sĩ rĩ
Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ãma ĩminí Ãdróŋá zị, ãma vâ ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá ní ĩmi ị́jọ́ sĩ ãndẽŋâ kóru.
Ãmaní ãmã Átẹ́pị Ãdróŋá zị agá ĩmi ị́jọ́ sĩ, ãma ị́jọ́ ũrã gẹ̃rị̃ ĩminí ãzị́ ngajó Ãdróŋá ní ũkpó ru rĩ drị̃ gá, ãꞌdusĩku ĩminí Úpí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃jó rá rĩ sĩ, ĩminí vâ ãzị́ ngajó ꞌbá ãzí ꞌbaní ũkpó ru ĩminí kí lẽjó rá rĩ sĩ rĩ drị̃ gá, ãzíla ĩminí ásị́ ꞌbãjó Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ãgõŋá vúlé ị̃dị́ rĩ ꞌbã drị̃ gá rĩ sĩ. Ĩtu pá ũkpó ru ũcõgõ fẽlé ĩminí rĩ kí agá rá.
Ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka Ãdróŋá ꞌbã lẽlé ꞌdĩ, ãfẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní ãꞌdusĩku ãnị̃ rá pẽ ĩmi adrujó ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ru ꞌbo, ãꞌdusĩku ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ ãmaní ũlũlé rĩ amụ́ lú tị sĩ ku, wó rá la ũkpó sĩ vâ Úríndí Ãlá rĩ trũ, ãzíla ãma ãꞌị̃ ãma ásị́ gâlé ị́jọ́ ãmaní ũlũlé rĩ kí ị́jọ́ mgbã la kî rĩ gá rá. Ĩnị̃ vâ rá ãmaní ándrá uꞌájó ĩmi abe rĩ sĩ, ãri uꞌálé lú ĩmi ãzã kojó. Ĩminí ándrá ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị́ ãmaní ũlũlé rĩ ãꞌị̃jó ꞌbo rĩ sĩ, ĩmi ũbĩ ándrá ị́jọ́ ãmaní idélé rĩ kí vú, vâ ị́jọ́ Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã idélé rĩ kí vú. ꞌBá ãzí drĩ kí táni ĩminí ũcõgõ fẽ trẹ̃yị́ ĩminí ị́jọ́ ãmaní ũlũlé rĩ ãꞌị̃jó rĩ sĩ rá tí, ĩmi ãꞌị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ ãyĩkõ Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã fẽlé ĩminí rĩ sĩ.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Úpí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá ãngũ Mãkẽdónĩyã drị̂ agá, ãzíla ãngũ Ãkáyã drị̂ agá ꞌdĩ ꞌbã kí ĩmi ícétáŋá ru. ꞌBá ãngũ ĩmi andre gá ꞌdãá rĩ are kí ị́jọ́ Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ĩmi rụ̂ sĩ. ꞌBá Mãkẽdónĩyã gá ãzíla Ãkáyã gá ꞌdĩ ãngũ Gị̃rị́kị̃ drị̂ agá ꞌdĩ are kí lú ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ áꞌdụ̂sĩ la ku, wó ị́jọ́ ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ gá rĩ iré ãngũ pírí gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma icó ị́jọ́ ãzí jọlé drị̃ la gá ku. Be la rá la ꞌbá pírí ri kí ị́jọ́ jọlé mũkẽ ĩmĩ ãma aꞌị́jó rĩ kí drị̃ gá. Ũlũ kí ꞌbá pírí ꞌbaní ị́jọ́ ĩminí ãdroŋa ĩnzõ rú ĩmi ãni ídri kóru, ꞌdĩ kí aꞌbejó rá sĩ ãzị́ ngajó Ãdróŋá ídri rĩ nî rĩ kî. 10 Ũlũ kí vâ ị́jọ́ ĩminí ĩmi itújó Ãdróŋá Ngọ́pị drị̃ tẽjó, ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdi rú drụ́zị́ ãgõjó vúlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdõlé angájó ꞌbụ̃ gâlé rĩ sĩ rĩ ꞌbá pírí ꞌbanî. Ĩꞌdi Yẹ́sụ̃ ãlu ꞌdĩ ꞌi Ãdróŋá ꞌbã ingalé drã agá rá, ãzíla ꞌbá ãma apálépi Ãdróŋá ꞌbã ũmbã ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ kí cojó rĩ agá rá rĩ ꞌi.