4
Ĩmi ãmbogo ãtiꞌbo ꞌbadrị́ ꞌdĩ, ĩmba ãtiꞌbo kí tã, ãzíla ĩmi idé kí múké-múké ãꞌdusĩku ĩꞌbã ĩmi ásị́ gá ĩmi vâ íyóŋá iyó ãmbógó ĩmidrị́ ꞌbụ̃ gá rĩ nî.
Páwụ̃lọ̃ aꞌị́ ꞌbá Kõlõsáyĩ gá ꞌdĩ kí ĩꞌdiní Ãdróŋá ãꞌị̃jó
Ĩminí rĩ gá, ĩfẽ ĩmi ásị́ pírí Ãdróŋá ãꞌị̃ŋá drị̃ gá. Wó ĩminí Ãdróŋá ãꞌị̃ agá, ĩmi adru mịfị́ trũ, ãzíla ĩfẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní ụ́ꞌdụ́ pírí. Ĩminí Ãdróŋá ãꞌị̃ agá, ĩmi ãꞌị̃ vâ ãmaní ĩndĩ, ꞌbã nzị̃ ãmaní kẹ̃jị́ sĩ mụjó ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị́ ándrá ĩꞌdi ꞌbã iꞌdalé ꞌbá ꞌbaní ídu tọndọlọ ku rĩ, ꞌbã ũlũŋâ trũ drị̃ gá. Wó ma úꞌdîꞌda mãbụ́sụ̃ gá íni la mání ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá ꞌdĩ ũlũjó rĩ sĩ. Ĩmi ãꞌị̃ mání Ãdróŋá ma sĩ ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá ꞌdĩ ũlũ ꞌbá pírí ꞌbaní tọndọlọ ụ̃rị̃ kóru, mání tá ũrãlé ma nga la rĩ áni. Ĩmi uꞌá ũndũwã sĩ ꞌbá Úpí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ kí abe. Ĩmi ayú gẹ̃rị̃ pírí cí rĩ sĩ kí ãzã kojó. Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩjọ ĩꞌbaní ị́jọ́ ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ, kí dó sĩ adru ãvá trũ ị́jọ́ ĩminí jọlé rĩ arejó. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzí drĩ ĩmi zị ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ ĩmi dó sĩ nị̃ kí umvi agá ũndũwã sĩ cé.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ímbátáŋá ãsị̃jó rĩ kí ĩꞌdi ꞌbã zịtáŋá ãsị̃jó rĩ be
Tụ̃kị́kọ̃ la ĩminí ị́jọ́ ru idélépi má rụ́ ꞌdộ rĩ kí vú nze pírí. Ĩꞌdi má ádrị́pị Kúrísĩtõ agá mání lẽlé ambamba rĩ ꞌi. Ĩꞌdi ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ãzị́ ngalépi ãzíla ãtíꞌbó drị́ Úpí má be ãlu rĩ ꞌi. Ásị́sị́ŋá mání ĩꞌdi tị pẽjó ĩmi rụ̂lé rĩ, ĩmi dó sĩ ị́jọ́ ru idélépi ãma rụ́ ꞌdõlé rĩ kí ụ̃nị̃ ĩꞌdi rụ̂ sĩ, ãzíla ĩꞌdi vâ sĩ ĩmi ásị́ ũŋmĩ ũkpõ fẽjó ĩminí ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ agá. Tụ̃kị́kọ̃ kí mụ Ũnésẽmũ be. Ũnésẽmũ ꞌdĩ ĩminí nị̃lé cé ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá angálépi ĩmi rụ̂lé rĩ ꞌi. Ĩꞌdi ꞌbá ãmaní ásị́ ꞌbãjó drị̃ la gá rá rĩ ꞌi, ãzíla ãmaní lẽlé rá rĩ ꞌi. Kí ị̃rị̃ trá, kí mụ ĩminí ị́jọ́ ru idélépi ãma rụ́ ꞌdộ rĩ kí vú nzelé pírí nĩ.
10 Ãrĩsĩtãríkõ ãꞌị̃táŋá agá, mãbụ́sụ̃ gá má be rĩ zị ĩminí cící. Mãrákõ Bãrãnábã * Gị̃rị́kị̃ tị lũ pịrị-pịrị Mãrákõ ꞌi Bãrãnábã ꞌbã ádrị́pị átịdrị́ ꞌbã ngọ́pị rú rĩ ꞌi yã, jõku ádrị́pị̃ ádrọ́pị̃ ngọ́pị rú rĩ ꞌi yã rĩ gá ku. ꞌbã kãká ru rĩ, zị ĩminí cící. Ĩmi ịsụ́ wárágã Mãrákõ drị̃ gá ꞌbo, drĩ ca ĩmi rụ́ Kõlõsáyĩ gâlé rá, ĩmi aꞌị́ ĩꞌdi ãzíla ĩmba tã la múké-múké. 11 Yẹ́sụ̃ umvelé Jụ́sị̃tọ̃ ꞌi rĩ zị vâ ĩminí cící. ꞌDĩ kí lú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú na ãꞌị̃táŋá agá, ãzị́ ngalépi má be ꞌbá kí imbájó ị́jọ́ Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ sĩ rĩ kî. Imbá kí áma ásị́ ũkpó ru. 12 Ĩpãfúrã ĩmi ãzí ru ãtíꞌbó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ zị ĩminí cící. Ĩꞌdi ĩminí Ãdróŋá ãꞌị̃ ãndẽŋâ kóru ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ. Ĩꞌdi ĩminí Ãdróŋá ãꞌị̃ ĩminí sĩ adrujó úríndí agá ũkpó ru, ãzíla ĩmi dó sĩ ị́jọ́ pírí Ãdróŋá ꞌbã lẽlé ĩnga kí rĩ kí nga ásị́ ãlu sĩ. 13 Ĩpãfúrã ĩꞌdi má be ꞌdộ cí, ánị̃ ĩꞌdi ꞌbã ãzị́ ngaŋá ĩmi ị́jọ́ sĩ, ãzíla Kũrĩsĩtíyánĩ uꞌálépi táwụ̃nị̃ Lãwũdíkĩyã gá ãzíla Hị̃rãpọ́lị̃sị̃ gá rĩ ꞌbaní ũkpó ru rĩ cé. 14 Ãmã wọ̃rị́ Lụ́kã, dãkĩtárĩ rú rĩ kí Dẽmásĩ be zị kí ĩmi vâ pírí cící.
15 Ĩzị ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá Lãwũdíkĩyã gá ꞌdĩ ꞌbaní cící, ãzíla ĩzị vâ ãmã ámvọ́pị ãꞌị̃táŋá agá Nĩmúfã ní, Kũrĩsĩtíyánĩ tị icílépi ĩꞌdidrị́ko gá ꞌdĩ abe pírí cící.
16 Ĩmi Kũrĩsĩtíyánĩ Kõlõsáyĩ gá ꞌdĩ, ĩminí wárágã mání sĩlé ĩminí ꞌdĩ lãjó ꞌbo rĩ ꞌbã vúlé gá, lẽ ĩpẽ ꞌbá ãzí tị ꞌbã mụ vâ ĩꞌdi lãlé Kũrĩsĩtíyánĩ Lãwũdíkĩyã gá rĩ ꞌbaní rá. Lẽ ĩzị ãzíla ĩlã vâ wárágã ándrá mání sĩlé Kũrĩsĩtíyánĩ Lãwũdíkĩyã gá rĩ ꞌbanî rĩ rá.
17 Ĩjọ Ãrị̃kị́pọ̃ ní, “Lẽ íde ãzị́ Úpí Yẹ́sụ̃ ꞌbã fẽlé mídrị́ rĩ rá.”
18 Ma Páwụ̃lọ̃ ꞌi, áde wárágã mání sĩlé ĩminí sĩ ĩmi zịjó cící ꞌdĩ ꞌi áma ãmgbã rĩ ꞌbã drị́ sĩ la, ĩmi dó sĩ nị̃ la rá wárágã ꞌdĩ angá mádrị́. Ĩmi ũrã ị́jọ́ áma drị̃ gá, ãzíla ĩzị mání Ãdróŋá mání adru agá mãbụ́sụ̃ gá ꞌdộ ĩndĩ.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã adru ĩmi abe.

*4:10 Gị̃rị́kị̃ tị lũ pịrị-pịrị Mãrákõ ꞌi Bãrãnábã ꞌbã ádrị́pị átịdrị́ ꞌbã ngọ́pị rú rĩ ꞌi yã, jõku ádrị́pị̃ ádrọ́pị̃ ngọ́pị rú rĩ ꞌi yã rĩ gá ku.