4
Má azị mi Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá, ãzíla Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drụ́zị́ amụ́lépi ꞌbá ídri rĩ kí ị́jọ́ lịlépi ꞌbá drãlépi rá rĩ abe, ãzíla drụ́zị́ iꞌdálépi Úpí ru ũpĩ ĩꞌdidrị̂ agá rĩ drị̃lẹ́ gá. Mí ũlũ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂, mí itú mi bábá, ꞌbá drĩ kí táni lẽ la arelé la rá, jõku drĩ kí táni lẽ la arelé ku, mí ũlũ ĩꞌbaní ị́jọ́ mgbã rĩ, íza kí drị̃ gá, mí itú kí, ãzíla mí imbá kí ásị́ jãjã rú ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ. Ụ́ꞌdụ́ ãzí la amụ́ lé ꞌdĩ, ꞌbá kí drụ́zị́ ímbátáŋá mgbã rĩ gã úmgbé. Kí ị́jọ́ ĩꞌbaní lẽlé rĩ kí idé áyụ, ãzíla kí ímbáꞌbá ị́jọ́ ĩꞌbã kí lẽlé arelé rĩ kí ũlũlépi áyụ rĩ kí tra wẽwẽ rú. Kí ị́jọ́ mgbã rĩ gã úmgbé, be la kí ru uja ãwí ĩnzõ rú ꞌdĩ kí arelé. Wó mi ꞌi Tị̃mị̃tị́yọ̃, ímba ími tã ị́jọ́ pírí agá, íta ũcõgõ, ínga ãzị́ ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ ũlũjó rĩ, íde ãzị́ fẽlé mídrị́ ngalé rĩ rá.
Drĩ adru ma ꞌi, ídri mádrị̂ úsũ ĩꞌdi ídétáŋá ru Ãdróŋá ní ꞌbo. Ụ́ꞌdụ́ mádrị́ mâ ími aꞌbejó rĩ acá rá. Áꞌdị ãꞌdị́ ị́jọ́ mgbã rĩ drị̂ ꞌbo, áde ãbálá ụ́ngụ́lẹ́ ídri drị̂ ꞌbo, ámba vâ ãꞌị̃táŋá ídri mádrị̂ drị̂ tã ꞌbo. Úpí ị́jọ́ lịlépi pịrị-pịrị rĩ mba úꞌdîꞌda mání ũyá ị́jọ́ kpị drị́ gá rĩ tã ꞌbụ̃ gâlé ꞌdã. Ĩꞌdi mụ mání fẽlé la ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ, adru mání áꞌdụ̂sĩ ku, wó vâ ꞌbá pírí ĩꞌdi drị̃ tẽlépi ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdi ꞌbã ru iꞌdajó ꞌdã sĩ rĩ ꞌbaní ĩndĩ.
Páwụ̃lọ̃ umve Tị̃mị̃tị́yọ̃ ꞌi, zị vâ ꞌbá kí cící
Tị̃mị̃tị́yọ̃, mí ũbĩ drĩ ásị́ pírí sĩ amụ́lé má rụ́ ꞌdõlé mbẽlẽ rú, 10 ãꞌdusĩku Dẽmásĩ aꞌbe ma ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ ꞌdõ drị̂ lẽjó áyụ rĩ sĩ, mụ Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃ gá ꞌbo. Kẽrẽsénĩ mụ Gãlãtị́yã gá, ãzíla Tị́tọ̃ mụ Dãlãmãtị́yã gá. 11 ꞌBá acelépi má be rĩ dó lú Lụ́kã ꞌi áꞌdụ̂sĩ. Mí ají Mãrákõ ꞌi mí be ĩndĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌdi amụ́ áma ãzã kolé ãzị́ Ãdróŋá drị̂ sĩ. 12 Ápẽ Tụ̃kị́kọ̃ tị Ĩfésõ gá. 13 Mî amụ́ agá, mí ají mâ bõngó ụrụꞌbá ꞌbejó ị̃gbẹ̃ sĩ mâ aꞌbelé Kãrị́pọ̃ drị́ Trõwásĩ gá rĩ ĩndĩ, ãzíla mâ bụ́kụ̃ kí, íníríkó tralé kãrãtásĩ sĩ wárágã sĩjó rĩ kí ĩndĩ.
14 Ãlẽkĩzéndã ãlị́gọ́ ru úká dịlépi rĩ idé ma ũnzí trẹ̃yị́. Úpí Yẹ́sụ̃ la dó ĩꞌdi ũfẽ ị́jọ́ ĩꞌdiní idélé má rụ́ ꞌdĩ kí sĩ nĩ. 15 Ínzị̃ mịfị́ ĩꞌdi sĩ, ãꞌdusĩku ga ãgátã ũkpó ru ị́jọ́ ãmaní jọlé rĩ kí sĩ. 16 Mâ pá tujó kẹ́sị̃ drị̃lẹ́ gá drị̃drị̃, mâ ị́jọ́ áma tõjó rĩ kí umvijó rĩ sĩ, ꞌbá pírí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ aꞌbe kí ma áꞌdụ̂sĩ. Lẽ Ãdróŋá ꞌbã lã ị́jọ́ ꞌdĩ kí drị̃ gá ị́jọ́ ũnzí ru ku. 17 Wó Úpí tu pá má benĩ, fẽ vâ ũkpó mání sĩ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ũlũjó mgbọ rú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdãá rĩ ꞌbaní sĩ arejó la, pa vâ ma drã sị́ gá rá. 18 Úpí la mụ áma palé ị́jọ́ ũnzí rĩ kí agá, ãzíla ĩꞌdi vâ áma tãmba fijó Sụ́rụ́ ĩꞌdidrị́ ꞌbụ̃ gá rĩ gá rá. Dị̃zã ꞌbã adru Ãdróŋá ní jã ꞌdâ. Ámĩnã.
19 Ízị mání Pĩrĩsílã kí Ãkúwílã be, ãzíla ꞌbá Ũnẽsẽfórõ drị́ko gá ri kí abe. 20 Ĩrásĩtõ ace ándrá Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gá, ãzíla má aꞌbe ándrá Trọ̃fị́mọ̃ ꞌi ãyánĩ rú Mị̃lẹ́tụ̃ gá.
21 Mí ụ̃ꞌbị̃ ásị́ pírí sĩ acájó ꞌdĩ sĩ ãngũ ị̃gbẹ́ kị́lị́mgbọ́rọ̃ŋá drị̂ acá drĩ ku rú. Yụ̃bụ́lọ̃ ꞌi, Pũdénĩ ꞌi, Lị́nọ̃ ꞌi, Kị̃lãwụ̃dị́yã ꞌi ãzíla ãmã ádrị́pịka kí ãmã ámvọ́pịka abe pírí, zị kí míní cící.
22 Úpí ꞌbã adru mí be, ꞌbã mba ími úríndí tã. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị̂ ꞌbã adru mí be.