Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé
Tị́tọ̃
nî rĩ
1
Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé Tị́tọ̃ nî rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ꞌi ãtíꞌbó Ãdróŋá drị̂ ãzíla ụ̃pị́gọ́ŋá Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ. Yẹ́sụ̃ pẽ áma tị ãꞌị̃táŋá patáŋá ịsụ́jó rĩ agụlé ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã ũpẽlé rĩ ꞌbanî, sĩ kí imbájó ị́jọ́ mgbã rĩ lũjó ãzíla ídri Ãdróŋá ꞌbã lẽlé uꞌájó ãlá rĩ iꞌdajó ĩꞌbanî. Ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ la fẽ ĩꞌbaní ásị́ ꞌbãlé ídri ukólépi ku, Ãdróŋá ꞌbã ị́jọ́ azịlé ĩꞌbaní ꞌdĩ sĩ úꞌbã drĩ ụ̃nọ́kụ́ ku rĩ drị̃ gá, Ãdróŋá alị́ ala gá ĩnzõ ku. Iꞌda ị́jọ́ mgbã ĩꞌdidrị́ ꞌdĩ sáwã múké rĩ agá, ꞌdĩ ãzị́táŋá Ãdróŋá ãma Palépi rĩ ꞌbã fẽlé mádrị́ ũlũjó la rĩ ꞌi.
Ásĩ wárágã ꞌdĩ mâ ngọ́tị́ mgbã ãma sĩ adrujó ãꞌị̃táŋá agá ãlu Tị́tọ̃ nî!
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị rú ãzíla Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ꞌBá ãma Palépi rĩ.
Ãzị́ Tị́tọ̃ ꞌbã ngalé Kụ̃rẹ́tị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ mání ími aꞌbejó Kụ̃rẹ́tị̃ gá rĩ, mi rú sĩ ị́jọ́ Kụ̃rẹ́tị̃ gá ꞌdãá itúlé ãzíla delé ku ꞌdãá rĩ kí itú, ꞌbá kãnị́sã ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ kí ũpẽjó táwụ̃nị̃ ãlu-ãlu gâ sĩ, cécé ándrá mâ míní lũlé rĩ áni. ꞌBá kãnị́sã ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ ꞌbã adru kí ꞌbá ãzí ị́jọ́ ũnzí jọjó kí ụrụꞌbá gá ku la, ũkú trũ ãlu, ãzíla anzị ĩꞌdidrị̂ ꞌbã adru kí ꞌbá Ãdróŋá ãꞌị̃lépi la, drị̃-ũnzĩ kóru ãzíla bị́lẹ́ trũ. ꞌBá kãnị́sã ꞌbã drị̃lẹ́ ru ãzị́ Ãdróŋá drị̂ fẽjó ĩꞌdidrị́, undrélépi la rĩ ꞌbã adru ị́jọ́ ũnzî kóru. ꞌBã adru ꞌbá ãfó ru ku, ũmbã rú ku, ĩmẽrãlépi íwá sĩ ku, ásị́ ũnzíkãnã ku, ãzíla rọ̃mgbọ́ ru séndẽ sĩ ku íni la. Be la rá la, ꞌbã adru ꞌbá ãmụ́ ãꞌị̃lépi múké íni la, ꞌbá ị́jọ́ múké Ãdróŋá drị̂ kí lẽlépi idélépi la, ꞌbá ásị́ ị̃gbẹ́ vâ ị́jọ́ mgbã idélépi áyụ la, adrulépi ị́jọ́ ũnzî kóru, ru tãmbalépi ị́jọ́ pírí agâ sĩ gẹ̃rị̃ pírí sĩ rĩ ꞌi. Lẽ ꞌbã rụ ị́jọ́ ĩꞌdiní imbálé mgbã ꞌdĩ mgbemgbe, ꞌba uja ĩꞌdi ku, ꞌba imbá sĩ ꞌbá kí ásị́ ímbátáŋá kpị rĩ sĩ, ꞌba iꞌda dó sĩ ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ãgátã galépi ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ sĩ ꞌdĩ ꞌbadrị́ rĩ kî.
10 Ájọ ị́jọ́ ꞌdĩ íni la ãꞌdusĩku ꞌbá idemará ũnzí rĩ kí wẽwẽ rú, ꞌbá ị́jọ́ sĩ ꞌbá uléjó rĩ jọlépi ꞌdĩ kî trũ, ambamba la ꞌbá ru ĩtãrãlépi rá lãꞌbĩ Yãhụ́dị̃ drị̂ trũ ꞌdĩ kí. 11 Ímbátáŋá ĩnzõ rú rĩ sĩ, kí ꞌbá kí uja sĩ ãꞌị̃táŋá mgbã rĩ aꞌbejó, ímbáꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ lẽ kí lú séndẽ ĩmidrị́ gá rĩ kí áyụ, lẽ ĩfẽ ꞌbã ĩyãŋã kí tú. 12 ꞌBá ãzí ãlu kí agá ꞌdãá ĩꞌbã kí ũrãlé nábị̃ rú la jọ, “ꞌBá Kụ̃rẹ́tị̃ gá rĩ kí ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩnzóꞌbá, ũmbã rú cécé ãnãkpá ásé agá rĩ kí áni, ãzíla kí ũvúꞌbá, vâ ꞌbá rọ̃mgbọ́ ru la kî.” 13 Ị́jọ́ jọlé ꞌdĩ ĩꞌdi ị́jọ́ mgbã la, Tị́tọ̃. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mí uzá ꞌbá ꞌdĩ kí drị̃ gá ũkpó sĩ ꞌbã tu kí rú sĩ pá ãꞌị̃táŋá agá ũkpó ru. 14 ꞌBã ꞌbã kí rú sĩ ásị́ ãwí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ ꞌbã kí nzelé ãzíla ãzị́táŋá ãfũlépi ꞌbá ꞌbadrị̂ sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ gãjó úmgbé ꞌdĩ kí drị̃ gá ku.
15 ꞌBá ásị́ ãlá rĩ ní ị́jọ́ múké rĩ ĩꞌdi ngá múké, wó ꞌbá ásị́ ũnzí rĩ ní ị́jọ́ ãlá rĩ icó ãꞌị̃lé la ku, ãꞌdusĩku ásị́ ĩꞌbadrị̂ kí ũrãtáŋá ĩꞌbadrị́ abe kí ru iza rá. 16 ꞌBá ꞌdĩ kí ru ꞌbã nị̃ kí Ãdróŋâ cé, wó ị́jọ́ ĩꞌbã kí idélé rĩ la iꞌda la nị̃ kí Ãdróŋá ku rĩ gá nĩ. Kí ꞌbá ngụ̃ ũnzí, ãzíla are kí ị́jọ́ ku, icó kí dó sĩ ị́jọ́ múké la idélé ku.