2
Mí imbá ímbátáŋá mgbã rĩ
Wó Tị́tọ̃ mî rú rĩ gá, mí itú úꞌáŋá ru icílépi ímbátáŋá ãꞌị̃táŋá drị̂ iꞌdalépi rĩ áyụ. Mí imbá ãgọbị mbalépi ꞌbo ꞌdĩ kí ru tãmbajó ị́jọ́ pírí ũnzí rĩ kí sĩ, ꞌbá ꞌbã ị̃nzị̃ kí ị̃nzị̃-ị̃nzị̃, ꞌbã adru kí ãꞌị̃táŋâ trũ ũkpó ru, lẽtáŋâ trũ, ãzíla ꞌbá ị́jọ́ talépi ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ la kî.
Mí imbá vâ ũkú mbalépi ꞌbo ꞌdĩ kí cécé ꞌdĩ ꞌbã áni, ꞌbã adru kí ãrútáŋá ru gbíyã ĩꞌbadrị̂ agá, ꞌbã adru kí ꞌbá ꞌbá rụ́ jọlépi ũnzí ku, ãzíla ꞌbá ĩmẽrãlépi íwá sĩ rĩ kí rú ku. Kẹ̃jị́ la gá ꞌba imbá kí ꞌbá ãzí rĩ kí ị́jọ́ múké rĩ sĩ. Ũkú mbalépi ꞌbo rĩ ꞌba imbá kí ũkú úꞌdí ꞌdĩ kí ĩꞌbã ágó kí lẽjó ĩꞌbã anzịŋá kí abe, ꞌbã mba kí ru tã lị́cọ́ ĩꞌbadrị̂ abe ãlá ru, ꞌbã nga kí ãzị́ lị́cọ́ gá rĩ kí ũkpó sĩ, ásị́ la ꞌbã adru kí ị̃gbẹ́ ru, ãzíla ꞌbã ru kí vâ sĩ ĩꞌbã ágó kí ị́jọ́ ĩꞌbã kí jọlé rĩ kí abe cí. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzí ꞌbã uꞌdá dó sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ kí ị́jọ́ sĩ ku.
Mí imbá ãgọbị úꞌdí ꞌdĩ kí ꞌbã mba kí ru tã cénĩ. Mí adru ĩꞌbaní ícétáŋá ru ị́jọ́ pírí múké mî idélé rĩ kí sĩ. Ímbátáŋá mídrị́ rĩ ꞌbã adru ĩnzõ kóru ãzíla ũkpó ru, ꞌbá ãzí ꞌbã ide ị́jọ́ mî jọlé rĩ ku, ꞌbá ãgátã galépi mí be rĩ ꞌbã ịsụ́ kí rú sĩ drị̃nzá, ãꞌdusĩku ĩꞌbaní ị́jọ́ ũnzí icójó jọjó ãma ụrụꞌbá gá ku rĩ sĩ.
Mí imbá ãtiꞌbo kí ãrútáŋá idéjó ãmbogo ĩꞌbadrị̂ kí ụrụꞌbá gá ị́jọ́ pírí sĩ, ãyĩkõ fẽjó ĩꞌbanî, ị́jọ́ ụꞌdụjó ãmbogo kí tị gá ku. 10 ꞌBã ụ̃gụ̃ kí ãmbogo ĩꞌbadrị̂ ꞌbã ãko kí ku. Wó ꞌba iꞌda kí ru ꞌbá mgbã múké la, ãzíla ꞌbá ásị́ tị̃jó kí drị̃ gá rá la rú, ꞌdĩ la dó sĩ ímbátáŋá múké Ãdróŋá ãma Palépi rĩ drị́ gá rĩ fẽ adrulé ãjị́ trũ ꞌbá pírí ꞌbanî.
11 Ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ lẽtáŋá ĩꞌdi ꞌbã lẽjó ꞌbá pajó rĩ, iꞌda dó ru ꞌbá pírí ní ꞌbo. 12 Ĩꞌdi ãma imbá ị́jọ́ ũnzí ụ̃nọ́kụ́ drị̂ kí gãjó ũlẽ ĩꞌdidrị̂ abe úmgbé, ãma sĩ ãma tãmba pá tujó ũkpó ru ị́jọ́ kpị sĩ ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ úꞌdîꞌda ꞌdĩ drị̂ kí agá, 13 ãmaní drĩ drị̃lẹ́ba ásị́ ꞌbãjó drị̃ la gá rĩ tẽ agá ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ dị̃zã, rú drụ́zị́ Ãdróŋá ãmadrị́ ãmbõgõ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌBá ꞌbá Palépi rĩ, ꞌbã ru iꞌdajó rĩ sĩ. 14 Fẽ ru ãma unzejó ị́jọ́ ũnzí pírí agá, ãma ũjĩjó ãlá ru, ãma ꞌbãjó ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ru ãmaní sĩ ãma ꞌbãjó ị́jọ́ kpị idéjó. 15 Lẽ mí imbá ꞌbá kí ásị́ ị́jọ́ ꞌdĩ kí idéjó, kí itújó ị́jọ́ ítúŋá lẽlépi rĩ sĩ ãzị́táŋá ꞌbã lẽlé rĩ áni. ꞌBá ãzí ꞌbã avá rú sĩ ũkpõ mídrị̂ rĩ sĩ ku.