ꞌEtáŋá
ꞌBá tị ũpẽlé rĩ ꞌbadrị̂
1
Yẹ́sụ̃ ní tụjó ꞌbụ̃ gá rĩ
(Mãrákõ 16:19-20; Lụ́kã 24:50-53)
Ãmbógó Téfũlõ, bụ́kụ̃ mádrị́ mâ sĩlé drị̃drị̃ rĩ agá, ásĩ ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã idélé, ãzíla ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí drị̃ gá, sáwã ĩꞌdi iꞌdójó ãzị́ ĩꞌdidrị̂ ngajó rĩ sĩ, kpere ĩꞌdi ꞌdụ agá ꞌbụ̃ gâlé. Úꞌdụ drĩ ĩꞌdi ꞌbụ̃ gâlé ku rú, azị ị́jọ́ ꞌdĩ ímbáꞌbá ĩꞌdi ãni ĩꞌdi ꞌbã ũpẽlé ụ̃pịgọŋa rú ꞌdĩ ꞌbaní ũkpó Úríndí Ãlá rĩ drị̂ sĩ. Ụ́ꞌdụ́ kãlị́ sụ ꞌdĩpí ĩꞌdi ꞌbã drãŋá ꞌbã vúlé gá, iꞌda ru pâlé wẽwẽ rú, ꞌbã ndre kí ꞌi ídri rú rĩ, jọ kí ị́jọ́ ĩꞌba abe Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌbã drị̃ gá. Ụ́ꞌdụ́ ãlu kí mụ amụ́lé ãngũ ãlu agá ꞌbo, jọ ĩꞌbaní ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi, “Ĩmi aꞌbe Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ ku. Ĩtẽ ꞌdâ kpere fẽtáŋá ándrá mâ ị́jọ́ jọlé ĩminí má átẹ́pị ꞌbã ũyõ sõlé ꞌbo rĩ fẽ agá ĩminî. Yõhánã fẽ ándrá bãbụ̃tị́zị̃ ị̃yị́ sĩ, wó ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá, ála ĩminí bãbụ̃tị́zị̃ fẽ Úríndí Ãlá rĩ sĩ.”
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ kí mụ ru tralé ãngũ ãlu gá ĩꞌdi trũ ị̃dị́ ꞌbo, zị kí ĩꞌdi, “Úpí, mi dó úꞌdîꞌda mụ ũpĩ fẽlé vúlé Ịsịrayị́lị̃ ꞌbadrị́ yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Sáwã kí ụ́ꞌdụ́ la abe má Átẹ́pị Ãdróŋá ũꞌbã kí ũkpó ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ. Adru dó sĩ ị́jọ́ ĩmi ãni la ku kí nị̃jó kí ru idé ãꞌdụtụ́ rĩ yã rĩ. Wó ĩdrĩ Úríndí Ãlá rĩ ịsụ́ ꞌbo, ĩmi dó gá tré ũkpõ sĩ, ĩmi dó adru mâ sãdínĩ rú Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, Yụ̃dị́yã gá, Sãmãríyã gá, ãzíla kpere ụ̃nọ́kụ́ ị̃ndụ́ ꞌbã ãsị̃ agá.” Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ delé jọ agá ꞌbo, úꞌdụ dó ĩꞌdi ụrụgá ꞌbụ̃ gâlé, ĩꞌbã kí drĩ ĩꞌdi ndre agá ꞌdâ, cọtị ụ̃rụ́ꞌbụ̃ atrị ĩꞌdi kí mẹ́lẹ́tị gá ꞌdãá cí.
10 Wó ĩꞌbã kí ãngũ ndre agá ụrụgâlé Yẹ́sụ̃ ꞌbã mụ agá ꞌdĩ gá ꞌdâ, cọtị ꞌbá ãzí ị̃rị̃ bõngó sụ̃lépi imvesílílí la tu kí pá kí andre gá ꞌdâ, 11 jọ kí, “Ĩmi ꞌbá Gãlị́lị̃ gá ꞌdĩ, ĩtu pá ãngũ ndrelé ꞌbụ̃ gâlé íni la ãꞌdu sĩ yã? Yẹ́sụ̃ ĩmĩ ndrelé ꞌdụlé ụrụgâlé ꞌdĩ ꞌi, ĩꞌdi drụ́zị́ ãgõ cécé ĩmĩ vâ ĩꞌdi ndrejó mụ agá ꞌbụ̃ gâlé ꞌdĩ ꞌbã áni.”
ꞌBá pẽjó Yụ́dãsị̃ ꞌbã kẹ̃jị́ gá rĩ
(Mãtáyõ 27:3-10)
12 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá ụ̃pịgọŋa Yẹ́sụ̃ drị́ ꞌdĩ gõ kí dó vúlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gâlé angájó túpũ umvelé ꞌBé Mị̃zẹ̃yị́tụ̃ drị̂ ꞌi rĩ drị̃ gá. ꞌBé ꞌdĩ ĩꞌdi ãni rú la kị́lọ̃mítã ị̃rị̃ ꞌdĩpí angájó táwụ̃nị̃ agâlé. 13 ꞌBá ꞌdĩ kí mụ filé táwụ̃nị̃ agâlé ꞌbo, mụ kí dó tụlé jó ĩꞌbã kî sĩ uꞌájó rĩ agâlé. ꞌBá mụlépi rĩ kí; Pétẽrõ ꞌi, Yõhánã ꞌi, Yãkóꞌbõ ꞌi, Ãndẽríyã ꞌi, Fị́lị́pọ̃ ꞌi, Tómãsĩ ꞌi, Bãrĩtõlõmáyõ ꞌi, Mãtáyõ ꞌi, Yãkóꞌbõ Ãlĩfáyõ ngọ́pị ꞌi, Sị̃mọ́nị̃ ꞌbá ãꞌdị́ ꞌdịlépi ꞌbá Rụ́mị̃ gá ꞌdĩ ꞌba abe rĩ ꞌi, ãzíla Yụ́dãsị̃ Yãkóꞌbõ ngọ́pị ꞌi. 14 ꞌBá ꞌdĩ kí ru tra ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ Ãdróŋá zịlé ãngũ ãlu agá, ũkú ĩꞌba abe ꞌdãá rĩ kî trũ, Mãríyámũ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãndrẽ trũ, ãzíla Yẹ́sụ̃ ꞌbã ádrị́pịka abe.
15 Ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá, ꞌbá ãni rú túrú ãlu kãlị́ ị̃rị̃ Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ tra kí ru ãngũ ãlu gá, Pétẽrõ angá pá tulé ụrụgá jọ, 16 “Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ị́jọ́ ándrá sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá Úríndí Ãlá ꞌbã lũlé Dãwụ́dị̃ ní ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ nzejó Yụ́dãsị̃ úꞌdîꞌda acálépi ꞌbá Yẹ́sụ̃ rụlépi ꞌdĩ ꞌbã ãzí ru rĩ drị̃ gá rĩ, ꞌbã idé ru cécé ꞌdĩ áni. 17 Yụ́dãsị̃ ándrá ꞌbá ãma ãzí ru la, ĩꞌdi ándrá vâ ãzị́ nga ãma abe.”
18 (Sĩlíngĩ Yụ́dãsị̃ ꞌbã ịsụ́lé ádrízã ĩꞌdidrị́ ũnzí ꞌdĩ sĩ rĩ sĩ, ayú kí ĩꞌdi sĩ ámvụ́ ĩgbãjó. Yụ́dãsị̃ drã ámvụ́ ꞌdã agá ꞌdãá, aꞌdé vụ̃rụ́, ala kpẹ̃ rá, ãzíla ífí la ãlĩ kí ru ãmvé. * Mãtáyõ 27:5 jọ, Yụ́dãsị̃ nzi ru cénĩ-cénĩ rú. Ĩꞌdi ꞌbã aꞌdéŋá ꞌdã ãzí sĩ acé ĩbáká ꞌdã trũ acé-acê. 19 ꞌBá pírí uꞌálépi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ꞌdãá ꞌdĩ nị̃ kí ị́jọ́ ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ drị̃ gá rá, are kí vâ ị́jọ́ drị̃ la gá rá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãngũ ꞌdã umve kí ĩꞌdi tị ĩꞌbadrị́ gá rĩ sĩ Ãkẽlĩdámã ꞌi ífí la Ámvụ́ Ãrí drị́ rĩ ꞌi.)
20 Pétẽrõ jọ, “Bụ́kụ̃ Zãbụ́rị̃ drị̂ agá úsĩ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi,
“ ‘Lẽ jó ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌbã acá ándrú ru;
ꞌbá ãzí ꞌbã uꞌá vâ ala gá ku.’ Zãbụ́rị̃ 69:25
Úsĩ vâ ị́jọ́ ꞌdĩ íni,
“ ‘ꞌBá ãzí ndú la ꞌbã ꞌdụ ãngũ ĩꞌdiní sĩ ãzị́ ngajó rĩ nĩ.’ Zãbụ́rị̃ 109:8
21-22 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzí ndú la ꞌbã afí dó ãma agá sãdínĩ rú ángáŋá Yẹ́sụ̃ ꞌbã angájó ídri rĩ icéjó; ꞌbá íni rĩ ꞌbã adru ꞌbá uꞌálépi ãma abe iꞌdójó ụ́ꞌdụ́ Yõhánã ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ fẽjó Yẹ́sụ̃ nî rĩ gá, Yẹ́sụ̃ ꞌbã ácị́ŋá ãma abe rĩ agá pírí la, kpere acájó ĩꞌdi ꞌbã ꞌdụŋá ĩꞌdi ꞌdụjó ꞌbụ̃ gâlé rĩ ndrelépi cé rĩ ꞌi.”
23 ꞌBá ꞌdĩ pẽ kí dó ꞌbá kí ị̃rị̃: Yụ̃sụ́fụ̃ umvelé Bãrĩsábã ꞌi vâ umvelé Jụ́sị̃tọ̃ ꞌi rĩ kí Mãtíyã be. 24 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, zị kí Ãdróŋá, jọ kí, “Úpí, ínị̃ ãma pírí ꞌdâ ꞌdĩ kí ásị́ cé, ílũ ãmaní ꞌbá mî pẽlé ị̃rị̃ ꞌdĩ kí agá, 25 ꞌbá icólépi ãzị́ ngalépi ụ̃pị́gọ́ŋá ru Yụ́dãsị̃ ãma aꞌbelépi drãlépi ꞌbo rĩ ꞌbã kẹ̃jị́ gá rĩ ꞌi.” 26 Ãdróŋá zịŋá ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá, ꞌbe kí dó jẽgê ꞌbá ị̃rị̃ ꞌdĩ kí ũpẽjó, jẽgê ꞌde dó Mãtíyã drị̃ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbã kí dó ĩꞌdi ꞌbá mụdrị́ drị̃ ãlu ꞌdã abe ãzị́ ngajó ụ̃pịgọŋa Yẹ́sụ̃ drị̂ ꞌbã ãzí ru.

*1:18 Mãtáyõ 27:5 jọ, Yụ́dãsị̃ nzi ru cénĩ-cénĩ rú. Ĩꞌdi ꞌbã aꞌdéŋá ꞌdã ãzí sĩ acé ĩbáká ꞌdã trũ acé-acê.

1:20 Zãbụ́rị̃ 69:25

1:20 Zãbụ́rị̃ 109:8