21
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌdajó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ãzí rĩ ꞌbaní rĩ
Ụ́ꞌdụ́ ãzí sĩ, Yẹ́sụ̃ iꞌda vâ ru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní mĩrĩ Tị̃bẹ́rị̃yã * Mĩrĩ ꞌdĩ ála vâ ĩꞌdi umve mĩrĩ Gãlị́lị̃ ꞌi. tị gá, ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru ꞌdĩ ꞌbã áni. Ịsụ́ Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ ꞌi, Tómãsĩ Dị̃dị́mã ꞌi, Nãtãnị́yẹ́lị̃ angálépi Kána Gãlị́lị̃ gá rĩ, anzị Zĩbĩdáyõ drị̂ kí, ãzíla ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ị̃rị̃ ꞌdĩ kí abe ãngũ ãlu gá. Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ jọ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí rĩ ꞌbaní, “Ma mụ ị̃ꞌbị ꞌbelé.”
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ãzí rĩ jọ kí, “Ãma mụ mí trũ.” Tụ kí dó pírí filé íꞌbó agâlé sĩ ị̃ꞌbị ꞌbejó ị́nị́-ãrã, wó aꞌbé kí ị̃ꞌbị ãluŋá la ku.
Ãngũ ꞌbã ụwị́ agá ụ̃ꞌbụ́tị sĩ, Yẹ́sụ̃ tu pá túpũ gá ị̃yị́tị gá ꞌdãá, wó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ nị̃ kí ꞌbá ꞌdã ĩꞌdi ꞌi rĩ gá ku. Yẹ́sụ̃ umve kí, zị kí, “Mâ wọ̃rị́kâ, ị̃ꞌbị ĩmi rụ́ ꞌdâ cí yã?”
Umvi kí ĩꞌdiní, “ꞌDáyụ!”
Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩꞌbe bóyí ĩmidrị́ ꞌdĩ kí íꞌbó ꞌbã wókõ ãndá gá rĩ gâlé ru, ĩmi úꞌdîꞌda ị̃ꞌbị aꞌbé rá.” ꞌBe kí bóyí kí ị̃yị́ agâlé, ụ̃ꞌbị̃ kí bóyî asélé tí ị̃ꞌbị ꞌbã ꞌdejó bóyí agá wẽwẽ rú rĩ sĩ.
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ jọ Pétẽrõ ní, “ꞌBá ĩꞌdi Úpí ꞌi!” Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ la mụ arelé la ꞌbá ĩꞌdi Úpí ꞌi, umbé ru ụrụꞌbá bõngó sĩ ĩꞌdi ꞌbã tá uꞌájó pílílí ru rĩ sĩ. Mvu dó ị̃yị́ agâlé ị̃yị́ wẽlé ị̃yị́ ꞌbã gọ́rọ̃tị́yọ̃ gâlé. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí acelépi íꞌbó agá ꞌdĩ kí asé kí dó ị̃ꞌbị ãnzị ꞌdĩ kí bóyí trũ ị̃yị́tị gá ꞌdõlé, ãꞌdusĩku ace cajó ị̃yị́tị gâlé mítã túrú ãlu ꞌdĩpí. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ kí mụ ãfũlé íꞌbó agâlé ị̃yị́tị gá ꞌdõlé ꞌbo, ndre kí ãcí ũdũlé velépi ꞌbo rĩ drị̃ gá ị̃ꞌbị kí ũꞌbĩ agá nĩ, ãzíla mũkátĩ trũ.
10 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi ají ị̃ꞌbị ĩminí aꞌbélé rĩ kí ꞌbã ãzí kî.”
11 Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ tụ filé íꞌbó agâlé mụlé ĩꞌba abe bóyî asélé cínákí drị̃ gá ꞌdõlé, ala gá ị̃ꞌbị ãmbogo use-use rĩ kí túrú ãlu kãlị́ tõwú drị̃ na. Ị̃ꞌbị ꞌbaní táni adru agá wẽwẽ rú tí, bóyí ce ku. 12 Yẹ́sụ̃ umve dó kî, jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi amụ́, ãma amụ́ kí ãkónã ụ̃ꞌbụ́tị drị̂ nalé!” Wó ꞌbá ãzí ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ kí agá ꞌdãá ĩꞌdi zịlépi “Mi ãꞌdi ꞌi?” la yụ, ãꞌdusĩku nị̃ kí ĩꞌdi cé. 13 Yẹ́sụ̃ aꞌdụ́ mũkátĩ ĩꞌdi ꞌbã drị́ gá, fẽ ãzí rĩ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní nalé, idé vâ ị̃ꞌbị kí sĩ cécé ꞌdĩ ꞌbã áni. 14 ꞌDĩ palé na Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌdajó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní ĩꞌdi ꞌbã angájó ídri drã agá ꞌbo rĩ sĩ rĩ ꞌi.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã azịjó Pétẽrõ ní rĩ
15 ꞌBá ꞌdĩ kí mụ ãkónã delé na agá ꞌbo, Yẹ́sụ̃ zị Pétẽrõ ꞌi, “Sị̃mọ́nị̃ Yõhánã ngọ́pị, ílẽ ma ãndá ãni ndẽ ꞌbá ãzí ꞌdĩ kí rá yã?”
Pétẽrõ umvi ĩꞌdiní, “Ãndá Úpí, ínị̃ cé álẽ mi rá.”
Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ífẽ mâ kãbĩlõmvaka ꞌbaní ãkónã.”
16 Yẹ́sụ̃ zị Pétẽrõ pâlé ị̃rị̃ rĩ sĩ, “Sị̃mọ́nị̃ Yõhánã ngọ́pị, ílẽ ãndá-ãndá rú ma rá yã?”
Pétẽrõ umvi, “Wõyí Úpí, ínị̃ cé álẽ mi ꞌi rá!”
Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ímba mâ kãbĩlõ kí tã.”
17 Yẹ́sụ̃ zị Pétẽrõ pâlé na rĩ sĩ, “Sị̃mọ́nị̃ Yõhánã ngọ́pị, ílẽ ma rá yã?”
Pétẽrõ uꞌá dó cãndí sĩ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ĩꞌdi zịjó pâlé na, “Ílẽ ma rá yã?” rĩ sĩ. Umvi dó Yẹ́sụ̃ ní, “Úpí ínị̃ ị́jọ́ pírí, ínị̃ álẽ mi rá yã rĩ gá cé.”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ífẽ ãkónã mâ kãbĩlõ ꞌbanî. 18 Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, mi ándrá drĩ adrujó kãrị́lẹ̃ rú rĩ sĩ, mi ími ụ̃sụ̃, mi drị̃ ko mụlé ãngũ ími ásị́ ꞌbã lẽlé rĩ gá. Wó ídrĩ dó drụ́zị́ de ꞌbo, mi dó ími drị́ kí ĩjũ, ꞌbá ãzí kí dó ími umbé nĩ, ãzíla kí dó ími drị̃ ce agụlé ãngũ ími ásị́ ꞌbã lẽlé ku rĩ gá.”
19 Yẹ́sụ̃ jọ ị́jọ́ ꞌdĩ íni la lũjó la Pétẽrõ ní drãŋá drụ́zị́ ĩꞌdi ꞌbã drãjó rĩ la rụ́kụma ají Ãdróŋá ní íngoní yã rĩ drị̃ gá. Yẹ́sụ̃ jọ dó Pétẽrõ ní, “Íbĩ áma vú!”
Yẹ́sụ̃ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé lẽlé ambamba rĩ be
20 Pétẽrõ uja tị ĩꞌdi ꞌbã ũngúkú gâlé, ndre ꞌbá Yẹ́sụ̃ imbálé ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ambamba rĩ ꞌi ĩꞌdi ꞌbã kí vú ãbĩ agá. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ ándrá ru ãtị̃lépi Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gá ĩꞌbaní íná ãsị̃jó rĩ najó rĩ sĩ, zịlépi la, “Ãꞌdi la mụ ími mẹ́lẹ́ mbelé nĩ?” yã rĩ ꞌi. 21 Pétẽrõ la mụ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ambamba ꞌdã ndrelé ꞌbo, zị Yẹ́sụ̃ ꞌi, “Ãꞌdu la mụ ru idélé ĩꞌdi rụ́ nĩ?”
22 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ádrĩ lẽ ꞌbã adru ídri kpere mâ ãgõ agá, ími ị́jọ́ ala gá cí yã? Mí ãbĩ áma vú áyụ!” 23 Ị́jọ́ ꞌdĩ iré dó ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá rĩ ꞌbã ãzí kí bị́lẹ́ gá, ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ icó dó drãlé ku. Wó ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé rĩ adru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ mụ drãlé ku íni ku. Jọ ꞌbãngá, “Ádrĩ lẽ ꞌbã uꞌá ídri, ꞌbã drã ku kpere mâ ãgõ agá ími ị́jọ́ ala gá cí yã?”
24 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ bãsĩ ꞌbá ị́jọ́ ꞌdĩ kí vú nzelépi, ãzíla kí sĩlépi nĩ rĩ ꞌi, ãnị̃ cé ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã sĩlé rĩ kí ị́jọ́ mgbã la.
25 Ị́jọ́ ãzí Yẹ́sụ̃ ꞌbã idélé wẽwẽ rú la kí cí. Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé wẽwẽ rú ꞌdĩ kí údrĩ tá kí sĩ pírí bụ́kụ̃ kí agá la, mání ndrejó la rĩ sĩ ụ̃nọ́kụ́ icó tá calé sĩ kí tãmbajó pírí ku.

*21:1 Mĩrĩ ꞌdĩ ála vâ ĩꞌdi umve mĩrĩ Gãlị́lị̃ ꞌi.