Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Kõlõsáyĩ
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé nĩ, ãzíla ádrị́pị ãma ãni Tị̃mị̃tị́yọ̃ be. Ásĩ wárágã ꞌdĩ ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka ãlá ãꞌị̃táŋâ trũ Kúrísĩtõ agá táwụ̃nị̃ Kõlõsáyĩ gá ꞌdĩ ꞌbanî.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Ãwãꞌdĩfô fẽjó Ãdróŋá ãꞌị̃ŋâ trũ
Ãma ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã Átẹ́pị ní, ãmaní ĩꞌdi ãꞌị̃ agá ĩmi ị́jọ́ sĩ. Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ãmaní arelé ãꞌị̃táŋá ĩmi ãni Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá, ãzíla lẽtáŋá ĩmi ãni ꞌbá ãlá ꞌdĩ ꞌba rụ́ rĩ drị̃ gá rĩ ꞌbã ị́jọ́ sĩ, ị́jọ́ ĩmĩ ãꞌị̃táŋá ãzíla lẽtáŋá ꞌbã angájó ũkpó ru rĩ ĩꞌdi ĩminí ásị́ ꞌbãjó ãko ꞌbụ̃ gá Ãdróŋá ꞌbã tãmbalé ĩminí rĩ kí drị̃ gá rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru íni la ĩminí ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ajílé ũlũlé rĩ arejó rá rĩ sĩ. Ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ĩꞌdi mụ ífí kaŋâ trũ ãzíla zoŋâ trũ drị̃ gá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ pírí, ãzị́ ngajó ĩmi drĩdríŋĩ gá iꞌdójó ĩminí arejó la rĩ sĩ, ãzíla lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị́ rĩ nị̃jó ị́jọ́ mgbã rĩ agá. Ĩmi ụ̃nị̃ ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ Ĩpãfúrã drị́, ꞌdĩ ãtíꞌbó Úpí ãni ãmaní lẽlé ambamba ãꞌị̃táŋâ trũ, ãzíla ãzị́ ngalépi Kúrísĩtõ drị́ ãma kẹ̃jị́ gá rĩ ꞌi, ãzíla ĩꞌdi vâ ꞌbá ãmaní lẽtáŋá ĩmi ãni ꞌbá kí lẽjó Úríndí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ĩmi ãzã kojó nĩ rĩ drị̃ gá ị́jọ́ lũlépi rĩ ꞌi.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, iꞌdójó ụ́ꞌdụ́ ãmaní ị́jọ́ arejó ĩmi drị̃ gá rĩ sĩ, ãma aꞌbe Ãdróŋá ãꞌị̃ŋá ĩminí ku. Ãma ĩꞌdi zị ꞌbã fẽ ĩga nị̃táŋá ĩꞌdidrị́ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ní rĩ sĩ tré, ũndũwã pírí trũ, ãzíla nị̃táŋá ị́jọ́ vãjó Úríndí ĩꞌdidrị̂ ꞌbã fẽlé rĩ sĩ. 10 Ãma Ãdróŋá ãꞌị̃ ĩminí íni la ĩmi uꞌá rû sĩ ídri Úpí ꞌbã lẽlé rĩ sĩ, ĩmi sĩ ụ́ꞌdụ́ pírí ị́jọ́ pírí ĩꞌdiní ãyĩkõ fẽlépi rĩ kí idé áyụ, ĩmi dó sĩ zo nị̃táŋá Ãdróŋâ nị̃jó rĩ agá. 11 Ma Ãdróŋá ãꞌị̃ ꞌbã fẽ ĩmi adru ũkpó ru, ãmbõgõ ũkpõ ĩꞌdidrị́ dị̃zã rú rĩ sĩ, ĩmi ásị́ dó sĩ adru ị̃dụ́ ru ãzíla sĩ ị́jọ́ tajó ãyĩkõ sĩ. 12 Ĩmi dó sĩ ãwãꞌdĩfô fẽ ãmã Átẹ́pị Ãdróŋá ní, ĩꞌdi fẽlépi la ĩminí icójó rá, sĩ ãko ĩꞌdidrị́ Sụ́rụ́ drị́ gá ĩꞌdi ꞌbã azịlé rĩ kí najó ꞌbá ãlá ãmbõgõ ĩꞌdidrị́ dị̃zã rú rĩ agá rĩ abe. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá apá ãma angájó ũkpõ Sĩtánĩ drị́ ãngũ ịnị drị̂ agá, ãzíla ají ãma ũpĩ ĩꞌdidrị́ Ngọ́pị̃ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ambamba rĩ drị̂ agá, 14 ĩꞌdi agá unze ãma trũjó ị́jọ́ ũnzí agá rá.
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi ãmbógó ãko pírí ꞌbã rĩ
15 Yẹ́sụ̃ Ãdróŋá Ngọ́pị ĩꞌdi Ãdróŋá ndrelé ku rĩ ꞌbã wụ́rá, ĩꞌdi ãmbógó ãko pírí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbãlé ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌi. 16 Ãꞌdusĩku Ãdróŋá ũꞌbã ãko kí pírí ĩꞌdi sĩ: ãko ꞌbụ̃ gá ãzíla ụ̃nọ́kụ́ gá, ãko ndrelé rá ãzíla ndrelé ku ꞌdĩ kí, jõ táni ũpĩ yã, jõku ãmbõgõ yã, jõku drị̃ ceŋá jõku ꞌbá ãzị́táŋá drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ kí yã, ãko ꞌdĩ kí pírí ûꞌbã kí ĩꞌdi sĩ ãzíla ĩꞌdinî. 17 Yẹ́sụ̃ ándrá cí ịsụ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá ꞌbã drĩ ãko ãzí ku, ãzíla fẽ ãko pírí ꞌbaní adrujó ãngũ ãlu gá nĩ. 18 Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi drị̃kã kãnị́sã drị̂ cécé drị̃kã ꞌbã ụrụꞌbá ujílé vâ tã la mbalé rĩ áni. Ĩꞌdi ꞌbá ídri fẽlépi ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá rĩ ꞌbaní nĩ rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbá ándrá Ãdróŋá ꞌbã ingalé angálépi ꞌbá drãlépi rá rĩ kí agá drị̃drị̃, sĩ adrujó ãko pírí kí ꞌbã ãmbógó ru rĩ ꞌi. 19 Ãꞌdusĩku Ãdróŋá itú ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ní ĩꞌdiní táni acájó ꞌbá ru rá tí, lẽ ꞌbã adru ĩꞌdi be trũtrũ gẹ̃rị̃ pírí sĩ. 20 Ãzíla Kúrísĩtõ sĩ Ãdróŋá ãlu ꞌdĩ icí ãko pírí ĩꞌdiní ꞌbãlé ꞌdĩ kí ĩꞌdi be, ãko ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ kí ãzíla ꞌbụ̃ gá rĩ kí abe. Idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la gẹ̃rị̃ Ngọ́pị̃ ꞌbã ãrí ní asujó ĩꞌdiní drãjó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ sĩ.
21 Ĩmi ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá Kõlõsáyĩ gá ꞌdĩ, ĩminí ándrá drĩ Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃jó ku rĩ sĩ, ĩmi ándrá Ãdróŋá abe ndú-ndú, ãzíla ĩmi ándrá Ãdróŋá ꞌbã mẹ́rọ́ꞌbá ru ĩmĩ ũrãtáŋá agá, ãꞌdusĩku ĩmĩ ádrízã ándrá ũnzí. 22 Wó úꞌdîꞌda ĩꞌdiní ãma tị icíjó ĩꞌdi be rĩ sĩ, Ãdróŋá ají ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdiní fẽjó la Ngọ́pị̃ Kúrísĩtõ ꞌbã acá ụrụꞌbá trũ ꞌbá ru ãzíla drã ĩꞌdidrị́ rĩ sĩ. Ãdróŋá idé ị́jọ́ íni la sĩ ĩmi ꞌbãjó ãlá ru, ị́jọ́ ũnzî kóru ãzíla ꞌbá ãzí icó ĩmi tõlé ị́jọ́ ãzí sĩ ku benĩ. 23 Ị́jọ́ ꞌdĩ ị́jọ́ ãndá la ĩdrĩ pá tu ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ agá, ꞌdĩ ĩmĩ ãꞌị̃táŋá ꞌbá ãzí ꞌbã icólé ujalé ku rĩ ꞌi, ꞌdĩ ásị́ ꞌbãŋá ĩmi ãni ị́jọ́ mgbã rĩ drị̃ gá rĩ ꞌi. ꞌDĩ ị́jọ́ mgbã ĩminí arelé ꞌbo rĩ ꞌi, ị́jọ́ ũlũlé ãko pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ ꞌbaní rĩ ꞌi. Ma ꞌi Páwụ̃lọ̃ ꞌi má acá ꞌbá ãzị́ ngalépi ị́jọ́ ꞌdĩ ũlũŋá gá ꞌbá pírí ꞌbaní rĩ rú.
Ãzị́ Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ngalé ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ũlũjó kãnị́sã nî rĩ
24 Ma úꞌdîꞌda ãyĩkõ sĩ mání ũcõgõ ịsụ́jó ĩmi ị́jọ́ sĩ rĩ sĩ. Ĩꞌdi ĩminí drị̃lẹ́ba rú, ãzíla álẽ ũcõgõ ịsụ́lé pírí íni la Kúrísĩtõ ꞌbã lẽjó má ịsụ́ ũcõgõ ụrụꞌbá sĩ ĩꞌdi kẹ̃jị́ gá, sĩ kãnị́sã ĩꞌdi drị̂ ãzã kojó. 25 Má acá Ãdróŋá ꞌbã ãtíꞌbó ru sĩ ãzị́ ngajó ĩmi ãzã kojó, ãꞌdusĩku ãpẽ ma ị́jọ́ Ãdróŋá drị̃ gá rĩ ũlũjó pírí, 26 Ãdróŋá mba ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã zị̃lé zị̃-zị̃ ꞌdĩ tã ꞌbá ándrá ídu rĩ ꞌbaní cí, wó úꞌdîꞌda fẽ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã itúlé rĩ nị̃lé ꞌbá ãlá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ ꞌbanî. 27 ꞌBá pírí Ãdróŋá ãni ꞌdĩ ꞌbaní pẽ ị́jọ́ ĩꞌdi ãni zị̃lé zị̃-zị̃ rĩ iꞌdajó ĩꞌbaní rá. Lẽ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí pírí ꞌbã nị̃ kí ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã itúlé rĩ ꞌbã ãmbõgõ. Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã itúlé ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ị́jọ́, ꞌbã fi rú sĩ uꞌálé ĩmi agá ĩmi sĩ ásị́ ꞌbã ásị́ pírí sĩ dị̃zã Ãdróŋá ꞌbã ị́jọ́ azịlé rĩ ịsụ́jó.
28 Ãma ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ũlũ ꞌbá pírí ꞌbanî, ãma kí bị́lẹ́ ị̃ndụ́ li sĩ Kúrísĩtõ ãꞌị̃jó, ãzíla ãma kí imbá ũndũwã sĩ ãmaní icólé rĩ áni. Ãꞌdusĩku ãlẽ ꞌbã adru kí kpị Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá kãkã ĩꞌba ãni Kúrísĩtõ trũ rĩ sĩ. 29 Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ mání sĩ ãzị́ ngajó ũkpó sĩ ꞌdĩ. Kúrísĩtõ la ãzị́ nga áma agá ũkpõ sĩ, ãzíla ma ũkpõ ĩꞌdi ꞌbã fẽlé mání ꞌdĩ ayú sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó.