4
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá mání lẽlé ambamba ꞌdĩ, ĩmi vị́ ꞌbã áma fụjó rĩ sĩ ãzíla ãyĩkõ ãzíla kõfíyã mádrị̂ abe, ꞌdã bãsĩ ị́jọ́ ĩmi sĩ pá tujó ũkpó Úpí agá ꞌdĩ, ĩmi ꞌbá mání lẽlé ambamba ꞌdĩ.
Ásị́ ũŋmĩŋá
Ma mãmálá ꞌbã Ị̃wụ̃dị́yã ꞌba rụ́ ãzíla Sãnĩtụ́kẹ̃ be ꞌbã icí kí ru tị ãlu Úpí agá. Má aꞌị́ mi ꞌi, mâ wọ̃rị́ mání lẽlé ambamba ãzị́ ngalépi má be ꞌdĩ ũkú ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbã ãzị́ ngalépi má be ꞌdĩ kí ãzã kojó, Kĩlémẽnĩtĩ trũ ãzíla ꞌbá ãzị́ ngalépi má trũ ị́jọ́ mgbã agá mání sĩ ãzị́ ngajó ĩꞌba abe rụ́ sĩlé bụ́kụ̃ ídri drị̂ agá ꞌdĩ abe.
Ĩmi uꞌá ãyĩkõ sĩ Úpí agá ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ. Ájọ ị̃dị́ ĩmi: uꞌá ãyĩkõ sĩ! ꞌBá pírí ꞌbã nị̃ ásị́ ị̃gbẹ̃ mídrị̂ rá, Úpí la amụ́ ãníŋá ꞌdĩ. Ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ị́jọ́ ãzí sĩ ku, ĩmi ãꞌị̃ Ãdróŋá ꞌi ị́jọ́ pírí ĩminí lẽlé rĩ kí sĩ, ĩfẽ ĩꞌdiní ãwãꞌdĩfô. Ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãni ị́jọ́ nị̃ŋá ꞌbá drị̃ gá rĩ ndẽlépi rá rĩ la ĩmi ásị́ ãzíla ásị́sị́ŋá tãmba múké tị icítáŋá ĩmidrị́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ sĩ.
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ị́jọ́ ãsị̃jó rĩ ĩmi ũrã ị́jọ́ múké ãzíla ịcụ́ŋá ajílépi rĩ kí, ãko mgbã kụlépi kụ̃kụ̃, ãko lẽlé rá, ãzíla rulé rũrũ ꞌdĩ kí drị̃ gá ị́jọ́. Ĩꞌbã ásị́ ị́jọ́ ĩminí ụ̃nị̃lé, ĩminí arelé ãzíla ĩminí aꞌị́lé mádrị́ ꞌdĩ kí drị̃ gá, ĩꞌbã kí ãzị́ ngaŋá agá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ la adru ĩmi drị̃ gá rá.
Ãwãꞌdĩfô Páwụ̃lọ̃ ꞌbã fẽlé ꞌbá Fị̃lị́pị̃ gá rĩ ꞌbaní rĩ
10 Má uꞌá ãyĩkõ ãmbógó la sĩ Úpí agá ĩminí áma ị́jọ́ ũrãjó ị̃dị́ rĩ sĩ. Ị́jọ́ mgbã sĩ ánị̃ rá ĩmi ụ́ꞌdụ́ pírí ị́jọ́ ũrã agá áma drị̃ gá, wó ĩmi ịsụ́ ándrá drị̃lẹ́ba sĩ áma ãzã kojó ku. 11 Ájọ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi adru mání ãko lẽjó rĩ sĩ la ku, ãꞌdusĩku má ụ̃nị̃ ãko mání trũ adrujó rĩ ꞌbã cajó mání rá rĩ rá. 12 Ánị̃ adrujó ãko kóru rĩ rá ãzíla adrujó ãko ũꞌbí trũ rĩ rá. Má ụ̃nị̃ ị́jọ́ ị́jọ́ ru zị̃lépi zị̃-zị̃ ãko pírí ꞌbã cajó mání rá rĩ rá, má ụ̃nị̃ ị́jọ́ ru najó tré jõku adrujó ãbị́rị́ sĩ rĩ rá, jõku adrujó ãko trũ jõku adrujó ãko kóru rĩ rá. 13 Áma ũkpó cí ị́jọ́ pírí kí idéjó ũkpó Kúrísĩtõ ꞌbã fẽlé mání rĩ sĩ.
14 Wó ĩꞌdi múké ĩmi áma ãzã kojó ũcõgõ mádrị̂ kí agá rĩ sĩ. 15 Ĩmi ꞌbá Fị̃lị́pị̃ gá ꞌdĩ ĩmi ãmgbã nị̃ rá ma mụ Mãkẽdónĩyã aꞌbelé sáwã mání ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó ĩminí drị̃drị̃ rĩ sĩ ꞌbo, kãnị́sã ãzí ãlu tị icílépi má be séndẽ fẽjó mání la ꞌdáyụ pẽ lú ĩmi ꞌi, 16 ãꞌdusĩku mání adrujó Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃ gá rĩ sĩ, ãko mání lẽlé áma ãzã kojó rĩ kí ĩmi ị̃drị̃ mání kí pâlé ũꞌbí ru. 17 Adru ma ãko ndrụ̃ ĩmidrị́ la ku, wó rá la ma ũyá ꞌbãlé ĩmidrị́ ĩrá gá rĩ ndrụ̃. 18 Wó ĩmi ũfẽ ma ãko pírí sĩ ꞌbo, ma dó sĩ ãko trũ ũꞌbí ru, ꞌdĩ kí ãko ĩminí fẽlé mání vị́ sĩ Ĩpãfũrãdị́tọ̃ drị̂ sĩ ĩꞌdi ꞌbã ajílé mání ꞌdĩ kî. Kí ãko ídétáŋá ru ãjị́ ngụ̃lépi vĩrĩ ãꞌị̃lé rá ãyĩkõ fẽlépi Ãdróŋá ní ꞌdĩ kî. 19 Wó Ãdróŋá mádrị̂ la mụ ĩmi ãzã kolé ãko ãkõ ĩmidrị̂ kí agá rá málĩ ĩꞌdi ãni dị̃zã rú Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ kí sĩ. 20 Dị̃zã ꞌbã adru Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị rú rĩ ní jã ꞌdâ. Ámĩnã.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã zịtáŋá ãsị̃jó rĩ
21 Ĩzị mání ꞌbá ãlá ãꞌị̃táŋá agá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá ꞌdĩ kí pírí cící. Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá má be ꞌdộ rĩ zị kí ĩmi rá. 22 ꞌBá ãlá rĩ kí pírí zị kí ĩmi cící, ambamba la ꞌbá Kãyị̃sárị̃ drị́ lị́cọ́ gá rĩ kî. 23 Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã adru úríndí ĩmidrị̂ abe.