3
Ĩꞌbã ásị́ ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ drị̃ gá ku
Ị́jọ́ ãsị̃jó rĩ ꞌdĩ, má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ĩmi uꞌá ãyĩkõ sĩ Úpí agá! Adru mání ũcõgõ rú ku sĩ ị́jọ́ ãlu ꞌdĩ ꞌbã vúŋá kí sĩjó ĩminí ị̃dị́ ãzíla ĩꞌdi ĩminí sĩ ĩmi tãmbajó.
Ĩmi adru mịfị́ trũ ꞌbá ị́jọ́ idélépi ũcogo kí áni ꞌdĩ kí sĩ, kí ꞌbá ũnzí la ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbã kí idélé ꞌdĩ kí sĩ, ãzíla kí ị́jọ́ ũnzí idé sĩ ꞌbá ụrụꞌbá ụlị́jó, lẽ kí ꞌbá acálépi Kũrĩsĩtíyánĩ rú ãgọbị rú rĩ kí îtãrã kí ráká. Wó ãma ꞌbá mgbã ĩtãrãlé rá rĩ kí, ãma ꞌbá Ãdróŋá ị̃nzị̃lépi Úríndí sĩ ꞌdĩ kí, ãma ꞌbá ãyĩkõ idélépi Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá ꞌdĩ kí ãzíla ãma ꞌbá ásị́ ꞌbãlépi ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ kí drị̃ gá ku ꞌdĩ kî. Má icó tá áma ásị́ ꞌbãlé ị́jọ́ ꞌdĩ kí drị̃ gá rá. ꞌBá ãzí drĩ ũrã la ꞌi ásị́ ꞌbã ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ drị̃ gá yã áni ándẽ ma ꞌi. Ãꞌdusĩku îtãrã ma ụ́ꞌdụ́ ãrõ ꞌbã vúlé gá, útị ma Ịsịrayị́lị̃ rú sụ́rụ́ Bénzãmĩnĩ drị̂ agá, ma Yãhụ́dị̃ ꞌbã ãmgbã rĩ. Ãzị́táŋá sĩ rĩ gá ma ándrá Fãrĩsáyĩ, ꞌbá ãzị́táŋá ꞌbá Yãhụ́dị̃ drị̂ kí vú ũbĩlépi ãndânĩ rĩ ꞌi. Áma ásị́ ꞌbã vejó ị́jọ́ ãzị́táŋá drị̂ sĩ rĩ sĩ, áfẽ ũcõgõ kãnị́sã ní ambamba, ãzị́táŋá sĩ rĩ gá ma ị́jộ kóru.
Wó ãko pírí mádrị́ ụ̃rọ̃drị́ ru mání ándrá trũ adrujó rĩ kí álã kí ãko ãzí ụ̃rọ̃drị́ kóru la rú Kúrísĩtõ ꞌbã ị́jọ́ sĩ. Ị́jọ́ ndẽlépi rĩ, ãko pírí kí álã kí ãko ãvĩlépi ꞌbo la rú, ị́jọ́ mání Úpí mádrị́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ nị̃jó rĩ ꞌbã alịjó drị̃ gá ãmbõgõ sĩ rá rĩ sĩ. Ĩꞌdi ị́jọ́ sĩ má ãvĩ ãko mádrị̂ kí pírí rá álã kí ãko ãzí ãvĩlépi rá la rú, ma dó sĩ Kúrísĩtõ ịsụ́ ụ̃rọ̃drị́ mádrị́ rĩ rú, ãzíla má ịsụ́ dó sĩ ĩꞌdi agá ị́jọ́ adrujó ãlá ru rĩ ãzị́táŋá agá ku, wó ị́jọ́ adrujó ãlá ịsụ́lé ãꞌị̃táŋá agá Kúrísĩtõ agá rĩ sĩ, ị́jọ́ kpị angálépi Ãdróŋá drị́ sĩ ꞌbá lãjó ꞌbá kpị rú ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ ꞌi. 10 Ị́jọ́ pírí mání lẽlé nị̃lé rĩ Kúrísĩtõ ꞌi ãzíla ũkpó ĩꞌdi ingajó ídri rĩ, ũcõgõ ĩꞌdi ꞌbã ịsụ́lé rĩ alejó ĩꞌdi be ãzíla drãlé cécé ĩꞌdi áni. 11 Ãzíla ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, áꞌbã ásị́ ála mụ áma ingalé ídri ị̃dị́ ádrĩ drã ꞌbo rĩ gá.
Cẹ̃jó drị̃ gá ị́jọ́ sĩ ásị́ ꞌbãjó rĩ gá
12 Adru má ịsụ́ dó ꞌbo jõku úꞌbã dó ma ãlá ru ꞌbo la ku, wó áꞌbã ásị́ ũkpó ru sĩ ãko Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ꞌbã sĩ áma rụjó ꞌbo rĩ drị̃ gá. 13 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, adru má ịsụ́ ꞌbo la ku, wó áꞌbã áma ásị́ gá lẽjó ãko ꞌdã rụjó rá. Wó ãko ãlu mání sĩ ásị́ ꞌbãjó drị̃ la gá rĩ ị́jọ́ vúlé rĩ kí aꞌbejó rá, ãngũ ndrejó ị́jọ́ drị̃lẹ́ gá rĩ kí agá. 14 Ma cẹ̃ drị̃ gâ sĩ ũyá azịlé fẽlé mání rĩ ndẽjó, ꞌdĩ umveŋá Ãdróŋá ꞌbã sĩ áma umvejó ꞌbụ̃ gâlé ru Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agâ sĩ rĩ ꞌi.
15 Ãma pírí mbalépi ꞌbo ꞌdĩ, ãꞌbã kí ị́jọ́ ꞌdĩ ãma ásị́ gá. Lẽ ãnị̃ kí rá ãdrĩ ị́jọ́ ãzí ndú la kí ũrã ãma ásị́ gá Ãdróŋá la ị́jọ́ ꞌdĩ iꞌda ĩminí tọndọlọ. 16 Lẽ ãma uꞌá kí ị́jọ́ ãmaní nị̃lé rá ịsụ́lé ꞌbo ꞌdĩ kí agá ꞌdâ ũgũgõ.
17 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ĩmi ũbĩ ị́jọ́ mádrị́ kí vú ãzíla ĩmi ụ̃nị̃ ị́jọ́ ꞌbá ãzí ị́jọ́ ãmaní ꞌbãlé ĩmi drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ kí vú ũbĩlépi rĩ ꞌba rụ́. 18 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ mání jọlé ĩminí drị̃drị̃ ꞌbo rĩ áni rá, úꞌdîꞌda ma vâ ĩminí ị́jọ́ la jọ mị́ndrẹ trũ ị̃dị́, ꞌbá ũꞌbí uꞌá kí mẹ́rọ́ꞌbá ru mũsãláꞌbã Kúrísĩtõ drị́ rĩ sĩ. 19 Ĩꞌbã ãsị̃ŋá ĩꞌdi lị́kị̃ ĩꞌbadrị̂ ꞌi, ãdróŋá ĩꞌbadrị̂ ĩꞌbã kụ̃bụ̃ ãzíla ị́pị́ŋá ĩꞌbadrị̂ ị́jọ́ drị̃nzá ru ĩꞌbã kí idélé rĩ kî, kí ásị́ ꞌbã ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị̂ kí drị̃ gá. 20 Ãma ꞌbá Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ drị̂ kí. Ãzíla ãma ꞌbá ãma Palépi rĩ tẽ ũkpó ru angájó ꞌbụ̃ gâ lé, ꞌdĩ Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌi. 21 Ĩꞌdi ꞌbá ũkpó ĩꞌdidrị́ icólépi rá rĩ sĩ ãko pírí kí ají ĩꞌdi pálé gá rá, ĩꞌdi mụ ụrụꞌbá ãmadrị́ ũkpó kóru ꞌdĩ kí ujalé dị̃zã rú úꞌdí ru ĩꞌdidrị̂ áni.