2
Mí adru cécé Kúrísĩtõ áni
Ĩdrĩ ásị́ imbáŋá ru icíjó Kúrísĩtõ be rĩ ịsụ́ rá ĩdrĩ ásị́ ũŋmĩŋá ịsụ́ lẽtáŋá Kúrísĩtõ drị́ ĩminí rĩ sĩ rá, ĩdrĩ tị icí Úríndí ĩꞌdidrị̂ be rá, ĩdrĩ ásị́ áŋmátrẽ ãzíla sĩ ꞌbá kí ízákĩzã ndrejó rĩ ịsụ́ rá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩfẽ ãyĩkõ mádrị̂ ꞌbã ga tré ĩmi ũrãtáŋá ꞌbã kí ru ajíjó ãlu rĩ sĩ. Ĩminí uꞌálé lẽtáŋá ãlu agá, Úríndí ãlu agá ãzíla ásị́sị́ŋá ãlu agá rĩ sĩ. Ĩmi idé ị́jọ́ kí ásị́sị́ŋá ĩndrã rú rĩ sĩ, jõ ku ãfó sĩ ku, wó lẽ ĩꞌbã ĩmi vụ̃rụ́, ꞌbá ãzí rĩ kí ị́jọ́ ꞌbãjó ãmbógó ru ndẽ ĩmidrị̂ kí rá. Ĩmi ãlu-ãlu ꞌbã ũrã ị́jọ́ ĩmi drị̃ gá áꞌdụ̂sĩ ku, wó ꞌbá ãzí kí drị̃ gá ĩndĩ.
Ị́jọ́ ĩminí ũrãlé rĩ ꞌbã adru kí cécé Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ áni.
Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ní ándrá táni adrujó Ãdróŋá ꞌi tí,
ꞌbã ru adrujó Ãdróŋá be trũtrũ la ku.
Wó aꞌbe ãko ĩꞌdidrị̂ kí pírí,
ĩꞌdi ꞌbã gbíyã ãtíꞌbó drị̂ ꞌdụjó rĩ sĩ,
útị ĩꞌdi ãzíla iꞌda ru gbíyã ꞌbá drị̂ sĩ.
Ĩꞌdi mụ gbíyã acájó ꞌbá ru rĩ ꞌdụlé ꞌbo,
ꞌbã ru vụ̃rụ́lẹ́, are Ãdróŋá tị kpere drã tị gá,
ꞌdĩ ĩꞌdi ꞌbã drãjó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ꞌi.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá inga ĩꞌdi ꞌbãlé ãngũ wị́lị́wị́lị́ ãndânĩ rĩ gá,
ãzíla úfẽ dó ĩꞌdiní rụ́ ꞌdĩ rụ́ pírí kí drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌi,
10 rụ́ Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ ꞌbá pírí ꞌbụ̃ gá,
ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá, ãzíla ụ̃nọ́kụ́ ị̃ndụ́ gá ꞌdĩ ꞌbã tị̃ kí ãja vụ̃rụ́,
11 ãzíla ĩdra pírí ꞌbã jọ kí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ĩꞌdi Úpí ꞌi,
sĩ dị̃zã fẽjó Ãdróŋá Átẹ́pị rú rĩ nî.
Iꞌdájó dị̃zã rú ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ rĩ
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mâ wọ̃rị́ka mání lẽlé ꞌdĩ, cécé ĩminí ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ị́jọ́ arejó áma tị gá adru lú mání adrujó ĩmi abe círí sĩ rĩ la ku, wó ndẽlépi rá rĩ áma vúlé gá rĩ ꞌi. Ĩmụ drị̃ gá ãzị́ patáŋá drị̂ ngajó ụ̃rị̃ trũ ãzíla ụrụꞌbá yãŋâ trũ, 13 ãꞌdusĩku Ãdróŋá ãzị́ ngalépi ĩmi agá rĩ la fẽ ĩminí ãzị́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ ngalé ásị́ ãlu sĩ nĩ, ãzíla ĩꞌdi ĩmi fẽ ãzị́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé múké rĩ ngajó.
14 Ĩmi idé ị́jọ́ kí pírí unuŋá jõku ãgátã kóru, 15 ĩmi dó sĩ adru ị́jọ́ ĩnzõ kóru ãzíla ãlá ru anzị Ãdróŋá ní izatáŋâ kóru ụ̃nọ́kụ́ ru izalépi rá ãzíla ị́jọ́ ũnzí sĩ ꞌdĩ agá ꞌdâ ĩmi dó sĩ dị̃ cécé lẽlẽgó áni, 16 ĩminí ị́jọ́ ídri drị̂ rụjó rĩ sĩ, ma dó sĩ áma ũnũ ụ́ꞌdụ́ Kúrísĩtõ drị́ amụ́jó rĩ sĩ, má icó dó sĩ áma ĩcãndĩlé ãzî sĩ úyé ku. 17 Ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ Úpí agá rĩ ãzíla ãzị́ ĩmidrị̂ kí cécé ãko fẽlé ídétáŋá ru ĩꞌdiní rĩ kí áni. Ãzíla ãzî sĩ ála mụ áma ãrí asulé ãko fẽlé ídétáŋá ru ꞌdĩ kí abe. ꞌDĩ drĩ ru idé rá yã áni, ma mụ adrulé ãyĩkõ sĩ ãzíla ãyĩkõ idélé ĩmi abe. 18 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi ãmgbã rĩ ꞌbã uꞌá kí ãyĩkõ sĩ má trũ ãzíla ĩmi ũnũ dó ĩmi mâ sĩ.
Tị̃mị̃tị́yọ̃ kí Ĩpãfúrã be
19 Úpí Yẹ́sụ̃ drĩ lẽ rá áꞌbã ásị́ Tị̃mị̃tị́yọ̃ tị pẽjó ĩmi rụ̂lé gbõrú, ma dó sĩ uꞌá ãyĩkõ ị́jọ́ ĩmi drị̃ gá rĩ kí nị̃jó rĩ sĩ. 20 ꞌBá ãzí mâ ịsụ́lé icólépi ĩmi tãmbalépi ãsị̃lépi ị́jọ́ ĩmidrị̂ kí ꞌdụlépi ĩꞌdi áni la ꞌdáyụ. 21 Ãꞌdusĩku ꞌbá pírí ãzí ꞌdĩ kí ị́jọ́ ĩꞌbã kí lẽlé ĩꞌbadrị̂ kí ndrụ̃, adru ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌi ku. 22 Wó ĩnị̃ ị́jọ́ Tị̃mị̃tị́yọ̃ ꞌbã ãzị́ ị́jọ́ mgbã rĩ drị̂ ngajó má be ngọ́tị́ŋá ãzị́ ngalépi átẹ́pị̃ be rĩ áni rĩ rá. 23 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, áꞌbã áma ásị́ ĩꞌdi tị pẽjó gbõrú, mání ị́jọ́ ru idélépi áma ụrụꞌbá gá áma agá ꞌdộ rĩ kí nị̃jó rĩ sĩ. 24 Ãzíla áꞌbã áma ásị́ ũkpó ru Úpí drị̃ gá, wó áma ásị́ gá áma ãmgbã rĩ la ca ĩmi rụ̂lé gbõrú rá.
25 Wó má ũrã áma ásị́ gá ị́jọ́ mgbã sĩ, ꞌbá ãzị́ ngalépi má be ãsĩkárĩ rú vâ má ádrị́pị Kúrísĩtõ agá Ĩpãfũrãdị́tọ̃ tị pẽjó ĩmi rụ̂lé, ĩꞌdi vâ ꞌbá ĩmi tị ãpẽlé áma ãzã kolépi ị́jọ́ mání lẽlé rĩ kí agá rĩ ꞌi. 26 Wó ĩꞌdi vị́ sĩ lẽjó ĩmi pírí ndrejó ãzíla uꞌá cãndí sĩ ĩꞌdi ꞌbã arejó la ĩmi are ĩꞌdi ãyánĩ rú rĩ sĩ. 27 Ĩꞌdi ándrá ãyánĩ rú ãndá ãzíla apá drã sĩ. Wó Ãdróŋá ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdi drị̃ gá cí ãzíla adru ĩꞌdi ꞌi áꞌdụ̂sĩ ku vâ áma drị̃ gá ĩndĩ ãzíla pa ma ũcõgõ ịsụ́ŋá drị̃ gá drị̃ gá rĩ agá. 28 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ áma ásị́ lẽ vị́ sĩ ĩꞌdi tị pẽjó ĩmi rụ̂lé, ĩmi dó sĩ ĩꞌdi ndre ị̃dị́ ãyĩkõ la dó sĩ ĩmi fụ ãzíla ũrãtáŋá áma ásị́ gá rĩ dó adru were. 29 Ĩmi aꞌị́ ĩꞌdi ãyĩkõ ãmbógó la sĩ Úpí agá ãzíla ĩru ꞌbá cécé ĩꞌdi áni rĩ, 30 ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã ándrá apájó drã sĩ ãzị́ Kúrísĩtõ drị̂ agá ꞌdâ rĩ sĩ, fẽ ru ídri drã nî sĩ áma ãzã kojó ị́jọ́ ĩminí icólé idélé mání ku rĩ kí dejó.