Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Fị̃lị́pị̃
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá kí cící
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ꞌi ãzíla Tị̃mị̃tị́yọ̃ be ãtiꞌbo Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị̂ kî.
Ãsĩ ĩꞌdi ꞌbá ãlá ãꞌị̃táŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị̂ agá táwụ̃nị̃ Fị̃lị́pị̃ gá ꞌdĩ ꞌbaní ꞌbá kãnị́sã ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ kí ãzíla dị́kọ̃nị̃ * Índre gbíyã ꞌbá dị́kọ̃nị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ kí 1 Tị̃mị̃tị́yọ̃ 3:8-13 agá. kí abe.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ angálépi Ãdróŋá ãmã átẹ́pị rú rĩ drị̂lé ãzíla Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Ãwãꞌdĩfô fẽjó ãzíla Ãdróŋá ãꞌị̃jó
Ma ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá mádrị́ gá rĩ nî sáwã pírí sĩ mání ĩmi ị́jọ́ ũrã agá. Ãdróŋá zịŋá mádrị̂ kí agá pírí, ma Ãdróŋá ãꞌị̃ ĩmi pírí ꞌbaní ãyĩkõ sĩ ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ, ãꞌdusĩku tị icíma ĩmidrị́ ị́jọ́ mgbã rĩ sĩ angájó ụ́ꞌdụ́ drị̃drị̃ ꞌdã sĩ kpere úꞌdîꞌda rĩ sĩ. Ãma ásị́ ũkpó ru ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãꞌdusĩku má aꞌị́ Ãdróŋá ãzị́ múké ꞌdĩ iꞌdólépi ĩmi agá rĩ ĩꞌdi ĩmi agụ tị la deŋá gá rá ụ́ꞌdụ́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ.
Ĩꞌdi mání rĩ gá gẹ̃rị̃ pịrị la ị́jọ́ pírí mâ ũrãlé ĩmi drị̃ gá ꞌdĩ kí sĩ ãꞌdusĩku áꞌbã ĩmi ị́jọ́ áma ásị́ gá mání adrujó mãbụ́sụ̃ gá ãzíla ị́jọ́ mgbã rĩ ụtrị́jó ãzíla ífí la mgbã rĩ iꞌdajó, ĩmi pírí ꞌbã kí ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ alejó má trũ rĩ sĩ. Ãdróŋá ĩꞌdi mâ sãdínĩ rú nị̃ álẽ ĩmi íngõpí yã rĩ gá rá, nị̃ vâ ma ĩmi tãmba íngoní yã rĩ gá rá gẹ̃rị̃ ãlu Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ní ị́jọ́ ꞌdĩ idéjó rĩ sĩ.
Ãdróŋá ãꞌị̃jó ĩminí lẽ lẽtáŋá ĩmidrị̂ ꞌbã zo ị̃dị́-ị̃dị́ nị̃táŋâ trũ ãzíla ị́jọ́ vãŋâ trũ. 10 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi icó dó sĩ ãko múké ãndânĩ rĩ pẽjó benĩ. Ĩmi dó sĩ adru ãlá ru ị́jọ́ ũnzî kóru, ãzíla ị́jộ kóru ụ́ꞌdụ́ Kúrísĩtõ drị̂ gá rĩ sĩ. 11 Ídri ĩmi agá rĩ dó sĩ ga tré ị́jọ́ mgbã múké ꞌdĩ kí sĩ, ídri ꞌdĩ angálépi Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ sĩ dị̃zã ãzíla ị̃nzị̃táŋá fẽjó Ãdróŋá nî rĩ.
Uꞌájó ídri rĩ Kúrísĩtõ sĩ
12 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, álẽ ĩnị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi, ị́jọ́ ru idélépi áma ụrụꞌbá gá ꞌdĩ idé kí ru ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbã iré rú sĩ ru. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãsĩkárĩ pírí úpí ãmbógó ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ drị́ ãngũ ãga tẽlépi ꞌdĩ kí ꞌbá ãzí ꞌdãá ꞌdĩ kî trũ nị̃ kí ma mãbụ́sụ̃ gá la mání adrujó ãtíꞌbó Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi rĩ sĩ. 14 Mání adrujó mãbụ́sụ̃ gá rĩ fẽ má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãndá la Úpí agá ꞌdĩ ꞌbaní ásị́ ũkpó sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ ũlũjó ụ̃rị̃ kóru.
15 Ĩꞌdi ị́jọ́ ãndá ꞌbá ãzí rĩ kí ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị̂ ũlũ ãjã sĩ, wó ꞌbá ãzí rĩ kí ũlũ la ásị́ mgbã sĩ. 16 ꞌBá ꞌdĩ idé kí ị́jọ́ ꞌdĩ íni la lẽtáŋá sĩ, ãꞌdusĩku nị̃ kí rá Ãdróŋá fẽ ãzị́ ꞌdĩ mádrị́ sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ ụtrị́jó. 17 ꞌBá ándrá drị̃drị̃ rĩ kí ũlũ kí ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị̂ ãjã sĩ ũkpó sĩ adru ị́jọ́ pírí sĩ ku. Lẽ kí ị́jọ́ fẽlé mánî, mání adru agá mãbụ́sụ̃ gá ꞌdộ. 18 Wó ꞌdãá ị́jọ́ ãzí ꞌdáyụ. Ị́jọ́ ãmbógó rĩ ꞌbá ꞌbã kí ị́jọ́ Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ũlũjó drĩ táni adru ĩnzõ agá jõku ị́jọ́ mgbã ãni rĩ ꞌi, ꞌdĩ ị́jọ́ fẽlépi mání sĩ uꞌájó ãyĩkõ sĩ rĩ ꞌi.
Ma uꞌá ãyĩkõ sĩ ị̃dị́-ị̃dị́. 19 Wó ánị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ Ãdróŋá ãꞌị̃ŋá ĩmidrị̂ sĩ ãzíla ãzã koma Úríndí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã fẽlé rĩ sĩ, ị́jọ́ ru idélépi má rụ́ rĩ kí sĩ kí ru uja sĩ mání áma ãtrũjó ị́jọ́ agá nĩ. 20 Ị́jọ́ ãmbógó áma ásị́ ꞌbã lẽlé ãzíla ásị́ ꞌbãjó drị̃ la ga rĩ, lẽ má uꞌá drị̃nzá sĩ gẹ̃rị̃ ãzí sĩ ku, wó ma dó sĩ adru ụ̃rị̃ kóru úꞌdîꞌda cécé jõ ídu rĩ áni, ínzị̃ dó sĩ Kúrísĩtõ ꞌi ídri mádrị̂ sĩ, jõ táni ĩdrĩ sĩ jõku drã sĩ. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ádrĩ adru ídri ĩꞌdi Kúrísĩtõ ꞌi, ãzíla drãjó rá rĩ ĩꞌdi drị̃lẹ́ba rú. 22 Ádrĩ mụ uꞌáŋá trũ drị̃ gá ídri ru, ma ãzị́ ífí trũ la nga. Wó ánị̃ ma mụ ãꞌdu pẽlé yã rĩ gá ku. 23 Ị́jọ́ ị̃rị̃ ꞌdĩ kí sĩ álẽ tá ãngũ ꞌdĩ aꞌbelé rá sĩ mụjó uꞌájó Kúrísĩtõ be, ĩꞌdi ị́jọ́ ũniyambamba ndẽlépi rá rĩ ꞌi 24 Wó ị́jọ́ ndẽlépi rá rĩ, lẽ má adru ídri ụrụꞌbá sĩ ĩmi ị́jọ́ sĩ. 25 Ị́jọ́ ꞌdĩ fi áma ásị́ gá rá, ánị̃ rá ma mụ acelé ị́jọ́ ꞌdĩ agá, ãzíla lẽ ámụ ĩmi trũ drị̃ gá ĩmi zoŋá ãꞌị̃táŋá agá ãyĩkõ sĩ rĩ trũ, 26 ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma uꞌáŋá ĩmi abe ꞌdĩ la fẽ ãyĩkõ ĩminí ãni Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ la ga tré ĩmi ị́jọ́ sĩ.
27 Ị́jọ́ ndẽlépi rá rĩ, gẹ̃rị̃ ĩminí uꞌájó rĩ ꞌbã adru ị́jọ́ mgbã Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã lẽlé rĩ áni, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ádrĩ táni mụ ĩmi ndrelé rá jõku táni ĩmi ndrelé ku, ma dó sĩ nị̃ la cé ãzíla are la ĩtu pá ũkpó ru úríndí ãlu agá ꞌbá ãlu rú ãꞌdị́ ꞌdịjó ị́jọ́ mgbã ãꞌị̃táŋá drị̂ sĩ. 28 Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ mẹ́rọ́ꞌbá ĩmidrị̂ kí sĩ ku, ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩtu pá ũkpó ru. Ị́jọ́ ꞌdĩ la adru ĩꞌbaní ícétáŋá ru iꞌdajó la kí mụ ị̃lị̃kị̃lé rá ãzíla ꞌdĩ la Ãdróŋá la ĩmi pa nĩ rĩ iꞌda. 29 Ãꞌdusĩku úfẽ ĩminí ãzí ngajó Kúrísĩtõ ní adru lú ĩminí ĩꞌdi ãꞌị̃jó rĩ sĩ la ku, wó vâ ĩminí ũcõgõ ịsụ́jó ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ sĩ rĩ sĩ. 30 Ĩmi ãzã kojó ãꞌdị́ ꞌdịjó ị́jọ́ ãlu ꞌdĩ sĩ, ĩmi ũrã drĩ ị́jọ́ ĩminí ándrá áma ndrejó drị̃cịjó sáwã mání adrujó ĩmi abe rĩ sĩ rĩ ãzíla ĩmi are vâ kpere úꞌdîꞌda ma drĩ drị̃cị rĩ gá rá.

*1:1 Índre gbíyã ꞌbá dị́kọ̃nị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ kí 1 Tị̃mị̃tị́yọ̃ 3:8-13 agá.