6
Ị́jọ́ anzị ꞌbadrị́ ꞌbá kí tịlépi rĩ kí abe rĩ
Anzị, ị́jọ́ pịrị rĩ gápi ꞌdĩ, ĩmi are ꞌbá ĩmi tịlépi rĩ kí tị ãꞌdusĩku ĩmi Úpí ãni. “Mí ị̃nzị̃ mí átẹ́pị kí mí ãndrẽ be” ꞌdĩ ãzị́táŋá drị̃drị̃ ị́jọ́ azịjó drị̃ la gá cí rá rĩ ꞌi. “Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ pírí mídrị́ rĩ kí dó sĩ adru drị̃lẹ́ba rú, ílí mídrị́ uꞌájó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ kí dó sĩ ru ị̃drị̃ ãzo rú.” Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16 Ĩmi anzị átẹ́pịka ãzíla andreka, ĩjọ ị́jọ́ anzị ꞌbaní ꞌa veŋá fẽlépi rĩ kí ku, kẹ̃jị́ la gá ĩmi imbá kí, kí izójó ị́jọ́ Úpí drị́ gá rĩ sĩ.
Ãtiꞌbo kí ãmbogo ĩꞌbadrị̂ kí abe
Ĩmi ꞌbá ãtiꞌbo rú ꞌdĩ, ĩmi ị̃nzị̃ ꞌbá ãmbogo ĩmi drị̃lẹ́ gá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí ị̃nzị̃-ị̃nzị̃, ụ̃rị̃ trũ, ãzíla ásị́ múké sĩ cécé ĩminí tá Kúrísĩtõ ị̃nzị̃jó rĩ áni. Ĩmi ị̃nzị̃ kí lú ĩꞌbaní sĩ ãyĩkõ fẽjó ĩꞌbaní mịfị́ ꞌbãjó ĩmi drị̃ gá rĩ sĩ ku, wó cécé ãtíꞌbó Kúrísĩtõ drị́ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ idélépi ĩꞌdi ꞌbã angájó ĩꞌdi ꞌbã ásị́ gá rĩ áni. Ĩnga ãzị́ ãyĩkõ sĩ cécé ĩmi ꞌbã rĩ nga la Úpí ní rĩ áni, adru ꞌbání rĩ áni ku. Ãꞌdusĩku ĩminí nị̃jó la rá Úpí la ꞌbá pírí ãzị́ múké ngalépi ꞌdĩ kí ũfẽ ị́jọ́ múké ĩꞌbã kí idélé rĩ sĩ drĩ kí táni adru ãtíꞌbó jõku ꞌbá drị̃lẹ́ mgbọ trũ la.
Ĩmi ꞌbá ãmbogo rú ãtiꞌbo kí drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ, ĩmi idé ị́jọ́ kí ꞌbá ãtiꞌbo rú ꞌdĩ ꞌba rụ́ gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ sĩ, ĩfẽ ĩꞌbaní ụ̃rị̃ ku, ãꞌdusĩku ĩmi nị̃jó la rá ꞌbá ãmbógó ãtiꞌbo ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá ãzíla ĩmi drị̃lẹ́ gá la cí ꞌbụ̃ gâlé rĩ sĩ, ãzíla ĩꞌdi agá uyaŋá ꞌdáyụ.
Ãko ãꞌdị́ drị́ Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ kî
10 Ị́jọ́ ãsị̃jó rĩ, ĩmi adru ũkpó ru Úpí agá ãzíla ũkpõ ĩꞌdidrị́ ãmbógó rĩ sĩ. 11 Ĩsụ̃ ãko Ãdróŋá drị́ ãꞌdị́ drị̂ kí pírí ĩmi ụrụꞌbá gá, ĩmi dó sĩ pá tu ũkpó ru ị́jọ́ Sĩtánĩ ꞌbã lẽlé itúlé rĩ kí ndẽjó. 12 Ãꞌdusĩku ãꞌdị́ ãmaní ꞌdịlé rĩ adru ụrụꞌbá ãrí trũ ꞌdĩ be ku, wó rá la drị̃lẹ́ ndú-ndú úríndí ũnzí kí drị̃ celépi ꞌdĩ kí abe, ũkpó ụ̃nọ́kụ́ ị́jọ́ ũnzí ãngũ ịnị drị́ ꞌdĩ kí abe ãzíla úríndí ũnzí ũꞌbí ãngũ ꞌbụ̃ gá rĩ agá ꞌdĩ kî trũ. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩsụ̃ ãko ãꞌdị́ drị́ Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ kí pírí ụrụꞌbá gá, ĩmi icó dó sĩ mẹ́rọ́ꞌbá drị̃ arụ́lé ụ́ꞌdụ́ ũnzí rĩ sĩ, ãzíla ĩdrĩ dó ị́jọ́ ꞌdĩ kí de pírí ꞌbo, ĩtu pá cí. 14 Ĩtu pá ũkpó ru, ĩmi icí ĩmi ụ́pị́cẹ́ sẹ́rị̃ ị́jọ́ mgbã drị̂ sĩ, ĩmi amvu ĩmi ágá íníríkó ị́jọ́ pịrị rĩ sĩ, 15 ãzíla ĩsụ̃ ĩmi pá gá kámúka sĩ adrujó bábá ị́jọ́ mgbã ásị́ ị̃gbẹ̃ drị́ gá rĩ ũlũjó rĩ ꞌi.
16 Ũꞌbãjó la ꞌdĩ drị̃ gá pírí ĩꞌdụ gọ́bẹ́rẹ́ ãꞌị̃táŋá drị́ gá rĩ, ĩmi sĩ ꞌé ãcíꞌbíríto Sĩtánĩ ꞌbã agbẹ́lé ĩmi rụ́ ꞌdõlé rĩ kí anụ́ benĩ. 17 Ĩꞌdụ kõfíyã aya rú Ãdróŋá drị́ patáŋá drị́ gá rĩ sulé ĩmi drị̃ gá, ãzíla ménéŋá Úríndí drị̂ ꞌi ꞌdĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ ꞌi. 18 Ĩri Ãdróŋá ãꞌị̃lé sáwã pírí sĩ Úríndí sĩ ị́jọ́ pírí kí agá, ĩꞌdi zịjó mãmálá ꞌbãjó ị́jọ́ pírí sĩ, ãzíla ị́jọ́ ĩmi ásị́ ꞌbã lẽlé rĩ kí sĩ. Ũrãtáŋá ĩmidrị̂ kí agá, ĩmi adru mịfị́ trũ ãzíla ĩmi ãꞌị̃ Ãdróŋá ꞌbá ãlá rĩ ꞌbanî pírí. 19 Ĩmi ãꞌị̃ vâ mání Ãdróŋá ĩndĩ mání áma tị nzị̃ agâ sĩ ị́jọ́ ũlũjó, ị́jọ́ ãfũlépi áma tị gá fẽlé ũlũlé rĩ lẽ ájọ sĩ ĩꞌdi ụ̃rị̃ kóru sĩ ị́jọ́ mgbã zị̃lé zị̃-zị̃ rĩ fẽjó nị̃jó, 20 ãꞌdusĩku ꞌdĩ ị́jọ́ mgbã mâ sĩ adrujó léꞌdi la rú sĩ áma umbéjó nõrórõ sị́ gá rĩ ꞌi. Ĩmi ãꞌị̃ mání Ãdróŋá má ũlũ sĩ ị́jọ́ tọndọlọ ụ̃rị̃ kóru cécé Ãdróŋá ꞌbã lẽlé ánga rĩ áni.
Zịtáŋá ãsị̃jó rĩ
21 Tụ̃kị́kọ̃ mâ ádrị́pị má lẽlé ambamba ãtíꞌbó Úpí drị́ ãꞌị̃táŋâ trũ rĩ la mụ ĩminí ị́jọ́ pírí kí ũlũlé rá, ĩmi dó sĩ gbíyã mádrị̂ kí íngoní yã rĩ nị̃ ãzíla ma dó ãꞌdu idé yã rĩ abe. 22 ꞌDĩ bãsĩ ị́jọ́ mání tị la pẽjó ĩmi rụ̂lé iꞌdajó la ĩminí ãma ꞌdõlé íngoní ãzíla ꞌbã ũŋmĩ rû sĩ ĩmi ásị́ benĩ.
23 Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã fẽ ĩminí ásị́ ị̃gbẹ̃, ĩmi ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ãzíla ꞌbã fẽ ĩminí ĩmi lẽjó ãzíla vâ mụjó Kúrísĩtõ ãꞌị̃ŋâ trũ drị̃ gá. 24 Lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ ꞌbã adru ꞌbá pírí Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ lẽlépi rĩ ꞌba rụ́ lẽtáŋá ukólépi ku rĩ abe.

6:3 Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16