17
Mụ́sã jọ, “Mí idé jõ ídétáŋá ru tị́ jõku kãbĩlõ ãcá trũ jõku ãyánĩ rú la kí Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ní ku, ꞌdĩ kí ãko Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã ngụ̃lé ũnzí rĩ kî.
“Ídrĩ are la ágọ́bị́ ãzí jõku ũkú ãzí uꞌálépi táwụ̃nị̃ ĩmidrị́ ꞌdĩ kí agá la iza ị́jọ́ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drị̃lẹ́ gá sĩ tị icíma ꞌdĩ kí nũjó rá, sĩ ãdroŋa ĩnzõ rú ꞌdĩ kí ị̃nzị̃jó ãzíla ãzị́ ngajó ĩꞌbadrị́ jõku ị̃tụ́ ị̃nzị̃jó jõku ĩmbá ị̃nzị̃jó jõku lẽlẽgó ꞌbụ̃ gá ꞌdĩ kí ị̃nzị̃jó, ãzị́táŋá Úpí drị̂ kí bụ́lụ́ gâ sĩ, ídrĩ ị́jọ́ ꞌdĩ áni la are rá, lẽ mí ifí ị̃ndụ́ la múké-múké. Ị́jọ́ ũnzí ꞌdĩ áni rĩ drĩ ru idé Ịsịrayị́lị̃ gá ꞌdâ rá ãndá-ãndá ru yã áni, mí ájí ágọ́bị́ jõku ũkú ị́jọ́ ũnzí ꞌdĩ áni ꞌdĩ idélépi rĩ kẹ̃jị́tị sĩ fijó táwụ̃nị̃ agâlé rĩ gá, lẽ úꞌbé ĩꞌdi írã sĩ ꞌbã drã dó sĩ káyĩ rá. ꞌBá ị̃rị̃ jõku ꞌbá na drĩ kí ị́jọ́ vû nze drị̃ la gá ãzíla drĩ kí ru ájí pírí ãlu, lẽ úꞌdị ĩꞌdi rá, wó ꞌbá ãlu drĩ ị́jọ́ vû nze drị̃ la gá nĩ lẽ úꞌdị ĩꞌdi ku. ꞌBá sãdínĩ rú rĩ ꞌbã iꞌdó kí ĩꞌdi uꞌbélé kí drị́ sĩ drị̃drị̃ sĩ ĩꞌdi ꞌdịjó, ãzíla ũꞌbí ꞌbã iꞌdó kí dó ĩꞌdi uꞌbélé sãdínĩ kí vú gâ sĩ, gẹ̃rị̃ ꞌdĩ áni rĩ sĩ, ĩmi dó sĩ ị́jọ́ ũnzí drị̃ atrị ĩmi drĩdríŋĩ gá.
“Údrĩ Ununuŋá ãzí ají ími drị̃lẹ́ gá wó drĩ mba rá sĩ ị́jọ́ la lịjó, drĩ adru ãrí asuŋá ãni yã, jõku ãcóŋá ãni yã, jõku ꞌbá ꞌdịŋá ãni yã, ĩmi agụ ĩꞌdi ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã pẽlé sĩ ĩꞌdi ị̃nzị̃jó rĩ gá. Mí agụ ununuŋá ꞌdĩ áni ꞌdĩ kí ãtalo Lẹ́vị̃ rú la kí drị̃lẹ́ gá, ãzíla ꞌbá ị́jọ́ lịlẹ́pi dũwánĩ gá sáwã ꞌdã sĩ rĩ drị̃lẹ́ gá, ífẽ ꞌbã amá kí ị́jọ́ drị̃ la gá rĩ ꞌi. 10 Lẽ mí idé ị́jọ́ ĩꞌbã kí amálé rĩ ꞌbã vúŋá ãngũ Úpí ꞌbã mụlé pẽlé rĩ gá ꞌdãá. Mí adru mịfị́ trũ sĩ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ngajó cécé ĩꞌbã kí lũlé míní rĩ áni. 11 Ínga ị́jọ́ ãzị́táŋá drị́ ĩꞌbã kí imbálé míní rĩ kí ãzíla ị́jọ́ ĩꞌbaní amálé mí idé kí rĩ kí vúŋá. Mí uja mi bụ́lụ́ gá sĩ ị́jọ́ ĩꞌbaní lũlé míní rĩ kí aꞌbejó ku. 12 ꞌBá ꞌbá ị́jọ́ lịlẹ́pi rĩ jõku átáló ãzị́ tị gá pá tulépi Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã kẹ̃jị́ gá rĩ idelépi rĩ lẽ úꞌdị ĩꞌdi rá, gẹ̃rị̃ ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ sĩ, mi dó sĩ ị́jọ́ ũnzí atrị ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí drĩdríŋĩ gá. 13 ꞌBá ãzí drĩ dó sĩ are la, ĩꞌdi dó sĩ idé ụ̃rị̃ sĩ, ãzíla ꞌbá ãzí icó dó sĩ idemará ꞌdã ꞌbã áni la idélé ị̃dị́ ku.”
Ádrízã Úpí drị̂ kî
14 Mụ́sã jọ, “Ídrĩ fi ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã fẽlé míní íꞌdụ ĩꞌdi mî ãni la rú rĩ gá sĩ rijó ꞌbo, ãzíla mí icó jọlé la, ‘Lẽ ãpẽ kí ꞌbá ãzí ãmaní úpí ru cécé sụ́rụ́ ãzí ãma andre gá ꞌdĩ ꞌbadrị̂ áni.’ 15 Lẽ ínị̃ rá ꞌbá míní pẽlé úpí ru rĩ ꞌba adru ꞌbá Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã pẽlé nị̃ la. ꞌBa adru ꞌbá mí ádrị́pịka rú la kí ꞌbã ãzí, íꞌbã jõ ãmị́yọ́ŋá míní úpí ru ku. 16 Úpí ꞌdã ꞌbã adru jõ fãrásĩ trũ ũꞌbí ru ãsĩkárĩ ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní ku, ꞌbã pẽ jõ ꞌbá kí tị vúlé Mị̃sị́rị̃ gâlé sĩ mụjó fãrásĩ ãzí kí ĩgbãjó ku, ãꞌdusĩku Úpí jọ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ bã gõ kí jõ vúlé lé ị̃dị́ ku. 17 Lẽ ꞌbã ꞌdụ ũkú wẽwẽ rú ku, ãꞌdusĩku ũkú ꞌdĩ kí mụ ásị́ la ujalé Ãdróŋá rụ́ ꞌdâ ku rá, ꞌba adru kụ́rẹ́nị́ sílĩvã trũ ãzíla gólũdĩ trũ ambamba ku.
18 “Drĩ acá úpí ru ꞌbo, lẽ ꞌbã adru bụ́kụ̃ ãzị́táŋá ꞌdĩ ꞌbadrị̂ trũ cí, ímbátáŋá la ala gá rĩ ꞌba adru kí bụ́kụ̃ ãzị́táŋá drị́ ãtalo Lẹ́vị̃ rú rĩ ꞌbã kí imbálé rĩ ꞌbã vúŋá. 19 Lẽ ꞌbã mba bụ́kụ̃ ꞌdĩ tã ĩꞌdi andre gá ãni rú ãzíla ꞌbã lã ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ĩꞌdi dó sĩ ụ̃nị̃ ãrútáŋá fẽlé Úpí Ãdróŋá ĩꞌdidrị̂ ní, tị la arejó ãzíla ãzị́táŋá fẽlé ĩꞌdiní rĩ kí vú ũbĩjó pírí. 20 Ị́jọ́ ꞌdĩ la ĩꞌdi tãmba ũrãtáŋá índẽ dó ꞌî ádrị́pịka Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ kí rá rĩ gá, ãzíla ĩꞌdi ĩꞌdi atrị icójó ãzị́táŋá Úpí drị̂ kí gãjó gẹ̃rị̃ ndú ndú sĩ rĩ gá. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá ĩꞌdi dó sĩ ũpĩ na ílí ãzo rú ãzíla anzị ĩꞌdidrị́ drị̃lẹ́ gâlé rĩ kí vâ ũpĩ na ílí ãzo rú ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ gá.”