18
Ãko fẽjó ãtalo ꞌbaní ꞌbá Lẹ́vị̃ drị̂ abe rĩ
Mụ́sã jọ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbanî, “Ãtalo ãfũlépi sụ́rụ́ Lẹ́vị̃ drị̂ kí agá rĩ kí ꞌbá Lẹ́vị̃ rú rĩ kí abe pírí, úfẽ ĩꞌbaní wókõ ãngũ ãni la ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ gá ꞌdãá ku; be la rá la kí uꞌá ãko fẽlé ãwãꞌdĩfô rú ãzíla ãko ãzí fẽlé Úpí ní ídétáŋá ru rĩ kí sĩ. Úfẽ ĩꞌbaní ãngũ sụ́rụ́ ãzí rĩ ꞌbadrị̂ áni ku, wókõ ĩꞌbadrị̂ gápi Úpí ní fẽlé adrujó ãtalo rú ꞌdã cécé Úpí ꞌbã azịlé rĩ áni.
“Sáwã tị́ kí jõku kãbĩlõ kí idéjó ídétáŋá ru rĩ sĩ, ị̃wụ́, sị́sọ̃ ãzíla ífí la kí abe úfẽ kí ãtalo ꞌbanî. Ĩfẽ ĩꞌbaní ãko ĩsélé ĩmidrị́ ãfũlépi drị̃drị̃ ãná, wáyĩnĩ, ãdu nalé nãnã rĩ ãzíla wị́zị̃ idélé kãbĩlõ ꞌbíko sĩ rĩ abe. Mi ị́jọ́ ꞌdĩ nga íni la ãꞌdusĩku Úpí Ãdróŋá mídrị̂ pẽ sụ́rụ́ Lẹ́vị̃ ꞌbadrị̂ sụ́rụ́ ĩmidrị̂ kí agá ꞌdâ pírí sĩ ãzị́ átáló drị̂ ngajó anzị ĩꞌdidrị́ mụlé tịlé drị̃lẹ́ gâlé rĩ abe jã ꞌdâ.
“ꞌBá Lẹ́vị̃ rú la drĩ ãfũ táwụ̃nị̃ ĩmi drị́ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ꞌbã ãzí gá ãngũ ĩꞌdi ꞌbã sĩ uꞌájó rĩ gá sĩ amụ́jó ãngũ Úpí ꞌbã pẽlé sĩ ĩꞌdi ị̃nzị̃jó rĩ gá, icó ãzị́ ngalé Úpí Ãdróŋá ĩꞌdidrị̂ ní átáló ru cécé ãtalo Lẹ́vị̃ ru ꞌdĩ kí ꞌbã ãzí ꞌbã kí ngalé rĩ áni rá. ꞌBa ịsụ́ ãkónã úmgbó fẽlé ꞌbá ꞌdã ꞌbaní rĩ vúŋá cécé ãtalo ãzí rĩ ꞌbã kí ịsụ́lé rĩ áni, átã ꞌbá ĩꞌdidrị̂ drĩ kí táni ĩꞌdiní ãko ãzí ãjị́ angájó lị́cọ́ ĩꞌdidrị̂ gâlé rá tí.”
Uꞌájó ídri ãlá sĩ rĩ
Mụ́sã jọ, “Ídrĩ fi ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã fẽlé míní rĩ gá ꞌbo, mí ụ̃nị̃ jõ gẹ̃rị̃ sụ́rụ́ ꞌdãá rĩ ꞌbã kí sĩ ị́jọ́ ũnzí idéjó rĩ kí ku. 10 Lẽ ꞌbá ãzí ĩmi drĩdríŋĩ gá la ꞌbã fẽ ídétáŋá ru ĩꞌdi ꞌbã ngọ́tị́ ágọ́bị́ jõku ĩzóŋá ídétáŋá ivélé ivê rĩ rú ku ãzíla ꞌbá ãzí ꞌbã ndrị ãndrị́kẹ ku, ꞌbã nga ũlẽgõ ãzị́ ku, 11 lẽ ꞌbá ãzí ꞌbã uwi úrí ku, ꞌbã nga ũjõgõ ãzị́ ku ãzíla ꞌbã zị ị́jọ́ ꞌbá ũdrãlépi rá rĩ kí ꞌbã úríndí tị gá ku. 12  Úpí Ãdróŋá mídrị̂ lẽ ꞌbá ị́jọ́ ũnzíkãnã ꞌdĩ áni ꞌdĩ kí idélépi rĩ kí ku, ãzíla ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ gápi fẽlépi la ĩꞌdiní sụ́rụ́ ãzí ꞌdĩ kí drojó ãmvé ãngũ ĩminí sĩ mụjó rijó ꞌdã gá ꞌdãá rá ꞌdĩ. 13 Mí adru Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drị̃lẹ́ gá ị́jọ́ kóru.”
Nábị̃ pịrị rĩ kí ĩnzõ rú rĩ abe
14 Mụ́sã jọ, “Sụ́rụ́ míní sĩ lẽjó mụjó rijó ãngũ ĩꞌbadrị̂ agá ꞌdĩ kí ꞌbá ãndrị́kẹ ndrịlépi ãzíla ũjõgõ ãzị́ ngalépi la kî. Wó Úpí Ãdróŋá mídrị̂ uga míní ị́jọ́ ꞌdĩ kí ngalé úgmbé. 15  Úpí Ãdróŋá mídrị̂ la míní nábị̃ mâ áni la inga ĩmi drĩdríŋĩ gá angájó mí ádrị́pịka kí agá ꞌdâ ãzíla lẽ ĩmi are ĩꞌdi tị rá. 16 ꞌDĩ ị́jọ́ ándrá míní zịlé Úpí Ãdróŋá mídrị̂ tị gá sáwã ándrá ĩminí ĩmi trajó ꞌBé Hõrébũ gá ꞌdãá rĩ sĩ rĩ ꞌi, míní jọjó la, ‘Lẽ má are ụ́ꞌdụ́kọ́ Úpí Ãdróŋá mádrị̂ ãni la jõku ándre ãcí ãmbógó ꞌdĩ ị̃dị́ ku, ãꞌdusĩku mã mụ drãlé ku rá rĩ ꞌi.’
17 “Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Úpí jọ mání, ‘Ị́jọ́ ĩꞌbã kí jọlé ꞌdĩ ĩꞌdi múké. 18 Ma mụ ĩꞌbaní nábị̃ ãzí mí áni la ingalé kí drĩdríŋĩ gá ꞌdâ; ma mụ ĩꞌdiní ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã mụlé jọlé rĩ lũlé ãzíla ĩꞌdi mụ ị́jọ́ pírí mání azịlé rĩ kí lũlé ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbaní nĩ. 19 Ĩꞌdi mụ ị́jọ́ jọlé áma rụ́ sĩ, mã mụ drị̃rịma fẽlé ꞌbá ĩꞌdi tị gãlépi úmgbé rĩ ní rá. 20 Wó nábị̃ ãzí drĩ angá ị́jọ́ jọlé áma rụ́ sĩ ịsụ́ ꞌdĩ sĩ áfẽ ĩꞌdiní ãzị́táŋá la ma ꞌi ku, jõku nábị̃ ị́jọ́ jọlépi rụ́ ãdroŋa ãzí ĩnzõ rú ꞌdĩ ꞌbadrị̂ sĩ rĩ lẽ úꞌdị ĩꞌdi rá.’ 21 Mí icó ími zịlé, ‘Ãma icó dó nị̃lé la ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌdĩ angá Úpí drị́ ku rĩ gá íngoní ru yã?’ 22 Ị́jọ́ Nábị̃ ãzí ꞌbã jọlé Úpí rụ́ sĩ rĩ drĩ ru idé ku jõku drĩ adru mgbã ku, ꞌdã adru ị́jọ́ ãfũlépi Úpí tị gá la ku. Nábị̃ ꞌdã la ị́jọ́ ĩꞌdi ãni ꞌbá ꞌbá la jọ. Ĩmi idé ụ̃rị̃ ĩꞌdi sĩ ku.”