19
Táwụ̃nị̃ sĩ ru zị̃jó rĩ
Mụ́sã jọ, “Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drĩ dó sụ́rụ́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ mụjó ãngũ la fẽjó míní rĩ ꞌbã ꞌbá kí ị̃lị̃kị̃ rá, ídrĩ dó kí ndẽ sĩ rijó táwụ̃nị̃ ĩꞌbadrị̂ kí agá ãzíla lị́cọ́ ĩꞌbadrị̂ kí agá ꞌbo, ípẽ dó míní táwụ̃nị̃ ãzí kí na ágágá ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã fẽlé míní sĩ uꞌájó rĩ gá. Mí awa ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã fẽlé míní ꞌdã wókõ na sĩ, ãngũ ãlu-ãlu ꞌbã adru táwụ̃nị̃ sĩ icójó cajó ala gá gbõrú rĩ trũ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ãzí drĩ ꞌbá ꞌdị, ĩꞌdi dó sĩ apá ru zị̃lé ala gá sĩ ru tãmbajó.
“ꞌBá ãzí drị́ drĩ ru pa ꞌbá ꞌdịjó drị̃lẹ́ ũnzĩ sĩ drĩ adru ị́jọ́ ásị́ gá la sĩ ku yã áni, ĩꞌdi dó sĩ icó apálé ru zị̃lé sĩ ru tãmbajó táwụ̃nị̃ ꞌdã kí ãzí agá rá, ĩꞌdi dó sĩ uꞌá ị́jọ́ kóru. Ícétáŋá sĩ, ãgọbị ị̃rị̃ drĩ kí mụ ãngũ ãlu gá ife galé ásé agâlé, ãlu rĩ ꞌbã ife ga agá, nekeŋá drĩ nze ãzí ãlu rĩ drị́ gá sĩ ãzí rĩ drị̃ gajó káyĩ, ĩꞌdi icó apálé ru zị̃lé sĩ ru tãmbajó táwụ̃nị̃ ꞌdĩ kí ãzí agá rá, ĩꞌdi dó sĩ uꞌá ị́jọ́ kóru. Táwụ̃nị̃ sĩ apájó ru zị̃jó rĩ drĩ tá adru ãlu, drĩdríŋĩ cajó alagá rĩ icó adrulé rá-rá ru, wó ágọ́bị́ ꞌdịlé rĩ ꞌbã kãká ãvũ ãrí ũfẽlépi rĩ drĩ ĩꞌdi dro arụ́lé ꞌdịlé gẹ̃rị̃ gá sĩ ãrígọ́tị la ũfẽjó, ágọ́bị́ ꞌbá ꞌdịlépi andre-ũnzĩ sĩ rĩ úꞌdị ꞌbãngá ĩꞌdi ị́jọ́ kó ru ãꞌdusĩku ị́jọ́ ãzí ĩꞌbã ãni ásị́ gá la ꞌbã adrujó ĩꞌdi ꞌbã jĩránĩ be ꞌdáyụ rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ mání ãzị́táŋá fẽjó ĩminí sĩ táwụ̃nị̃ ãzí kí pẽjó na bụ́lụ́ gá ꞌdĩ.
Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drĩ dó sụ́rụ́ mídrị̂ nzã mgbọ rú ándrá ĩꞌdi ꞌbã ũyõ la najó ꞌi mụ idélé la rá rĩ áni, ãzíla ĩꞌdi ꞌbã ãngũ ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ azịjó mí áyị́pịka ꞌbaní ꞌi fẽ la rĩ áni, ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá mí ũpẽ táwụ̃nị̃ ãzí kí na ị̃dị́. (Ĩꞌdi mụ ãngũ ꞌdĩ fẽlé mídrị́ ídrĩ ãzị́táŋá pírí ãndrũ mání fẽlé míní ꞌdĩ kí idé rá ãzíla ídrĩ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ lẽ sĩ uꞌájó ímbátáŋá ĩꞌdidrị̂ kí sĩ rĩ gá.) 10 Gẹ̃rị̃ ꞌdĩ sĩ mi dó sĩ ꞌbá ꞌdịŋá ị́jọ́ kóru rĩ atrị ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã mụlé fẽlé míní ãwítã rú rĩ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ị́jọ́ ꞌbá ꞌdịjó ị́jọ́ kóru rĩ rụ dó sĩ mi ku.
11 “Wó ꞌbá ãzí drĩ ĩꞌdi ꞌbã jĩránĩ ngụ̃ ũnzí, drĩ ru zị̃ ĩꞌdi tẽlé gẹ̃rị̃ tị gá, ĩꞌdi cojó ãzíla drĩ ĩꞌdi ꞌdị rá, drĩ apá ru zị̃lé táwụ̃nị̃ ꞌdĩ kí ꞌbã ãzí ãlu la gá, 12 ꞌbá ĩyõ drị̃lẹ́ ru táwụ̃nị̃ ĩꞌdidrị̂ agá rĩ ꞌbã pẽ kí ꞌbá ãzí kí tị sĩ ĩꞌdi ajíjó vúlé angájó táwụ̃nị̃ ꞌdã agâlé ãzíla ꞌbã fẽ kí dó sĩ ĩꞌdi ꞌbá ꞌdịlé rá rĩ ꞌbã ãrígọ́tị ũfẽjó, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ lẽ úꞌdị dó sĩ ĩꞌdi rá. 13 Ĩmi iꞌda ĩꞌdiní ásị́ ị̃gbẹ̃ ku. Lẽ ĩꞌdị ꞌbá ꞌbá ị́jọ́ kóru rĩ ꞌdịlépi rĩ ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ agá ꞌdâ rá, ị́jọ́ pírí kí dó sĩ adru ĩminí múké benĩ.
14 “Mí unze jõ írã ándrá mí áyị́pịka ꞌbã kí usúlé lõkókõrí mídrị́ mî jĩránĩ kí abe ãngũ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã fẽlé míní rĩ gá rĩ kí ku.”
ꞌBá sãdínĩ rú rĩ
15 Mụ́sã jọ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbaní, “Lẽ úlị ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ ꞌbã ị́jọ́ sãdínĩ ãlu sĩ ku, ị́jọ́ lịjó pịrị-pịrị rá, lẽ sãdínĩ ꞌbã adru kí ị̃rị̃ jõku na.
16 “Sãdínĩ ãzí drĩ lẽ ꞌbá ãzí ní ũcõgõ fẽlé sĩ ĩꞌdi tõjó ĩnzõ sĩ, 17 ꞌbá ị̃rị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ gá rĩ ꞌbã tu kí pá ꞌbá ãtalo rú ãzíla ꞌbá ị́jọ́ lịlẹ́pi sáwã ꞌdã sĩ rĩ kí drị̃lẹ́ gá ãngũ sĩ Úpí ị̃nzị̃jó rĩ gá. 18 Lẽ ꞌbá ị́jọ́ lịlẹ́pi rĩ ꞌbã ndrụ̃ kí ị́jọ́ la ꞌbã ị̃ndụ́ múké-múké, wó údrĩ ꞌbá sãdínĩ rú rĩ ịsụ́ jọ ĩnzõ, ị́jọ́ ĩnzõ rú ĩꞌdi ꞌbã jọlé ĩꞌdi ꞌbã ádrị́pị̃ ụrụꞌbá gá rĩ sĩ, 19 ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ ꞌbã ịsụ́ drị̃rịma ꞌbá tá ꞌbá tõlépi rĩ ꞌbã tá tí mụlé ịsụ́lé rĩ. Gẹ̃rị̃ ꞌdĩ áni rĩ sĩ, ĩmi dó sĩ ị́jọ́ ũnzí atrị ĩmi drĩdríŋĩ gá. 20 ꞌBá ꞌbã ị́mbị́lị́kọ́ acelépi rĩ kí dó sĩ ị́jọ́ ꞌdĩ are ãzíla kí dó sĩ idé ụ̃rị̃ sĩ, ãzíla ị́jọ́ ũnzí ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ icó dó sĩ ru idélé ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ ị̃dị́ ku. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ kí agá ĩmi iꞌda ásị́ ị̃gbẹ̃ ku: ídri ꞌbã ụfụ kí drị̃ ídri be, mịfị́ ꞌbã ụfụ kí drị̃ mịfị́ be, sị́ ꞌbã ụfụ kí drị̃ sị́ be, drị́ ꞌbã ụfụ kí drị̃ drị́ be ãzíla pá ꞌbã ụfụ kí drị̃ pá be.”